Vooruitblik op de politieke agenda van 2024

Stadhuis Gemeente Arnhem. Beeld: Lonneke Kranendonk

We hebben een politiek spannend jaar achter de rug, met zowel provinciale als landelijke verkiezingen. In dit eerste volle jaar van onze progressieve, groene Arnhemse coalitie zijn veel ambities in gang gezet. Ook voor komend jaar investeert Arnhem verder in bestaanszekerheid, duurzaamheid, natuur, kansengelijkheid en wonen. Wat staat er in 2024 allemaal op de agenda?  

Stadsvernieuwing

Eind 2023 werden in de raad grote plannen behandeld die onze stad echt gaan veranderen. Niet alleen stelden we de Omgevingsvisie Arnhem 2040 vast, het college kwam ook met de eerste inhoudelijke plannen voor onze grote woningbouwopgave: duizenden nieuwe woningen in Spoorzone Arnhem-Oost. Fractievoorzitter Mattijs Loor: “Voor D66 is onze groene omgeving een groot goed. Dus wat ons betreft groeit Arnhem binnen de grenzen van de bestaande stad.” Spoorzone Arnhem-Oost wordt de grootste stadsvernieuwing die Arnhem ooit kende. D66 ziet erop toe dat bij de 12.000 woningen die we toevoegen, ook voldoende sociale huur en betaalbare koop zit.

Duurzaam mobiliteitsplan

In 2023 werd een begin gemaakt met het duurzaam mobiliteitsplan. Na de startnotie konden inwoners meedenken over de toekomstige mobiliteit. Begin 2024 komt het voorstel van het college naar de raad. Raadslid Joris Brandts: “Arnhem geeft al jaren ruim baan aan de auto. We hebben nu als stad de kans de balans meer te herstellen. Dat is noodzakelijk om de stad leefbaar te houden in de toekomst. Dus meer inzetten op ov, de fiets en de voetganger. Dat past ook heel erg bij de woningambitie die door de raad breed gedragen wordt.”

Huisvestingsplan onderwijs

Voor het nieuwe onderwijshuisvestingsplan heeft D66 aangedrongen op een passende financiële onderbouwing. Door gestegen prijzen en bekostiging van nieuwe scholen, dreigden voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van het onderwijs in Arnhem in de toekomst niet voldoende middelen. D66 vindt dat Arnhemse kinderen niet de dupe mogen worden van budgetproblemen met onderwijshuisvesting. Raadslid Wimer Heemskerk: “Als we goed onderwijs mogelijk willen maken, moeten wij als gemeente zorgen voor goede schoolgebouwen.”

Woonvisie

Voor D66 staan er in 2024 meer belangrijke onderwerpen op de agenda: een nieuwe woonvisie en een nieuw huisvestingsplan voor het onderwijs, beide op korte termijn al in de raad. Joris Brandts: “Een actuele woonvisie is hard nodig, want we staan voor grote opgaven. Huren is onbetaalbaar en het kopen van een huis is voor starters en middeninkomens bijna onmogelijk.” D66 heeft bij de bespreking van de inhoudelijke richting van de woonvisie een aantal aanvullende suggesties gedaan.

Tegengaan armoede

D66 vindt het belangrijk om te werken op basis van vertrouwen en met innovatieve ideeën om de armoedeproblematiek te doorbreken. Dit sluit aan bij de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek naar generatiearmoede. Komend jaar gaat Arnhem extra aandacht besteden aan het voorkomen en oplossen van schulden van Arnhemmers met betalingsachterstanden. Kwetsbare wijken krijgen extra aandacht via het Nationaal Programma Arnhem-Oost. Raadslid Carolien Zwijnepoel diende het amendement ‘Geef experiment ‘schuldenvrij’ een kans’ in, dat in 2024 in de wijk Immerloo uitvoering gaat krijgen. Zwijnepoel: “Door het creatief aanpakken van schulden in Immerloo, kunnen we inwoners snel beter vooruitzicht bieden.”

Burgerberaad over afval

Komend voorjaar vindt het eerste burgerberaad plaatst en dat zal gaan over hoe Arnhem met haar afval om moet gaan. Raadslid Suzan Kemperman: “Arnhem wil de hoeveelheid restafval sterk verminderen, maar hoe? Een gelote groep inwoners gaat zich hier nu over buigen. Spannend, maar het biedt ook de kans om ruimte te maken voor nieuwe, creatieve oplossingen voor ons afvalprobleem.” De adviezen en oplossingen die het burgerberaad geeft, worden naar de raad gestuurd. Ze worden getoetst op haalbaarheid, juridische en financiële aspecten. De adviezen die door de toets komen, worden verwerkt in het nieuwe afvalbeleid.

Toekomstbestendige zorg

In 2024 zullen we stevig aan de slag moeten voor toekomstbestendige zorg in Arnhem. Want de zorg in Arnhem wordt flink duurder, tot meer dan 13 miljoen euro per jaar. Voor D66 staat het verzekeren van goede zorg op de lange termijn centraal. Dat vraagt om een visie die verder vooruitkijkt. Mattijs Loor: “Inwoners mogen van het stadsbestuur verwachten dat er een goed en realistisch plan is voor de zorg. We moeten vaart maken met het ontwikkelen van een visie, waarbij we rekening houden met vergrijzing en krimp van de beroepsbevolking.” Ook wil D66 de salariskosten voor de zorg beter gaan begroten om onverwachte kosten in de toekomst te voorkomen.

Koers vasthouden

Ondertussen proberen we tijdens de onzekerheid van een Haags formatieproces een goede financiële en inhoudelijke koers vast te houden. De verwachting is dat in de eerste helft van 2024 door de formatie weinig nieuw landelijk beleid wordt ontwikkeld. Dat betekent ook dat (financiële) knelpunten in de samenwerking tussen gemeente en Rijk niet zullen worden opgelost. Wat D66 betreft houden we onze lokale progressieve koers vast, maar kijken we ook realistisch naar onze financiën. De komende jaren zullen we immers mogelijk minder steun vanuit de landelijke politiek krijgen. Mattijs Loor: “De veranderingen die zijn ingezet zijn te belangrijk voor onze stad, om nu los te laten. Het belooft een mooi maar uitdagend jaar te worden!”