Op weg naar duurzame mobiliteit

Omgeving station Arnhem Velperpoort, februari 2022. Beeld: pvl83/Flickr

De gemeente Arnhem gaat een duurzaam mobiliteitsplan opstellen. In het plan wordt het mobiliteitsbeleid vastgelegd voor de komende 10 jaar. Wethouder Nermina Kundić: “Decennialang is vooral de auto gestimuleerd en zijn er vooral wegen aangelegd en parkeerplekken gemaakt. Maar met elke extra weg, kwamen er ook weer meer auto’s. Dat is dus geen echte oplossing. We moeten een shift maken naar een meer duurzame mobiliteit.”

Overkoepelend plan

Er is in Arnhem geen actueel plan voor de mobiliteit in de stad en het parkeerbeleid is gedateerd. Omdat Arnhem groeit en er ook nog woningen en arbeidsplaatsen bij gaan komen, is het belangrijk dat er een overkoepelend plan komt, waarin beschreven wordt hoe we de stad bereikbaar en leefbaar houden.

Onze stad bereikbaar houden

De noodzaak voor een nieuw mobiliteitsplan is groot. Wethouder Nermina Kundić: “Onze stad loopt nu al op meerdere punten vast. Los van de huidige knelpunten qua verkeer, hebben we uitgesproken dat we 16.000 woningen in de stad willen toevoegen. Een gemiddeld huishouden heeft zo’n vijf mobiliteitsbewegingen per dag. Dat zijn dus zo’n 80.000 extra bewegingen per dag op het moment dat die extra woningen gerealiseerd zijn. Daar moeten we op anticiperen. Als we zowel die huizen willen, als die wegen, dan kan dat niet allemaal naast elkaar. Daar hebben we simpelweg die ruimte niet voor. Dus we moeten echt kiezen.”

Onze stad toekomstbestendig maken

Arnhem is in trek bij bewoners, bedrijven en bezoekers en groeit. Om de stad bereikbaar en tegelijkertijd aantrekkelijker, socialer en vitaler te maken, zal de gemeente met een andere blik naar de mobiliteit in de stad moeten kijken. Wethouder Kundić: “Tot nu toe is decennialang vooral de auto gestimuleerd en zijn er vooral meer wegen aangelegd. Maar elke keer als we een weg verbreden, komen er meer auto’s. Dat is dus geen oplossing. We zullen een shift moeten maken naar een meer duurzame mobiliteit. Dat kan ook, want 60 procent van de ritten in Arnhem is korter dan 10 kilometer en 40 procent is korter dan 5 kilometer. Dus als we de helft van die korte ritten op de fiets zouden doen en de helft via het openbaar vervoer, dan hebben we geen probleem meer. Dat is geen auto’s de stad uit jagen, dat is zorgen dat de auto en de mensen die echt een auto nodig hebben, ook met de auto kunnen.”

Inwoners en ondernemers denken mee

Het duurzaam mobiliteitsplan zal tot een koerswijziging leiden en veel impact hebben. Daarom wil de gemeente dat in samenspraak met inwoners en ondernemers doen. De manier waarop de gemeente inwoners en ondernemers bij het nieuwe mobiliteitsplan betrekt, is beschreven in de ‘Startnotitie participatie Duurzaam Mobiliteitsplan.’ Over die participatie heeft D66 een aantal vragen gesteld. Bijvoorbeeld dat ook de grote werkgevers, zoals Rijnstate, worden meegenomen in de participatie. Evenals de voetganger en de reisbewegingen van inwoners. D66-raadslid Joris Brandts: “Mensen die in Schuytgraaf wonen, maar dagelijks fietsen naar werk in de Geitenkamp, reizen door ongeveer acht verschillende wijken. Dan moet er dus breder dan alleen de eigen wijk gekeken worden.”

Onze stad leefbaar houden

De verkeersoverlast in Arnhem is een steeds groter probleem. Het vele verkeer maakt dat de luchtkwaliteit op veel plekken in de stad slecht is en er veel CO2 uitgestoten wordt. Hierdoor wordt de leefbaarheid in delen van de stad steeds slechter. Kundić: “We hebben problemen met de luchtkwaliteit, met CO2, met gezondheid én met veiligheid. Als we dat allemaal op een rijtje zetten, dan zien we dat we echt een aantal onorthodoxe maatregelen moeten treffen. Dus dat zal een behoorlijke impact hebben.” Naast de bereikbaarheid van de stad, zal het mobiliteitsplan ook het tegengaan van verkeersoverlast, schone lucht en meer duurzame mobiliteit als uitgangspunt hebben.

Laten zien wat plannen opleveren

D66 adviseert het college om bij de participatie duidelijk te maken wat voorgestelde maatregelen zullen opleveren. Joris Brandts: “Bijvoorbeeld wat betreft CO2 uitstoot, schone lucht, doorstroming of veiligheid. Zo wordt ook meer duidelijk dat het doel niet is: auto’s wegpesten. Het doel is juist om de leefbaarheid te vergroten en de stad meer in balans te krijgen.”

Ook een nieuw parkeerplan

Bij de verdeling van de schaarse ruimte op straat zal eerst de voetganger, dan de fietser, dan het openbaar vervoer en vervolgens pas de auto komen. Er zal dus minder ruimte voor de auto komen, zowel op de weg als voor de geparkeerde auto. Daarom gaat de gemeente ook een nieuw parkeerbeleid opstellen. Uitgangspunten daarbij zijn: meer parkeerregulering, lagere parkeernormen en minder parkeerplaatsen op straat. Brandts: “Wij hebben al jaren ruim baan gegeven aan de auto. Gemiddeld is 50 procent van de ruimte beschikbaar voor auto’s, zoals parkeerplaatsen en wegen. Terwijl maar liefst 86 procent van de auto’s het grootste deel van de dag stilstaat. We hebben nu als stad de kans om die balans wat meer te gaan herstellen. Dat betekent niet dat je de auto’s totaal gaat weren uit de stad, dat betekent wel dat we aan alle knoppen tegelijk moeten draaien. Dus meer inzetten op ov, meer inzetten op de fiets en meer inzetten op de voetganger. Dat past ook heel erg bij de woningambitie die door de raad breed gedragen wordt. We gaan 16.000 woningen toevoegen, maar er is feitelijk gewoon geen ruimte voor ook nog eens 16.000 extra auto’s. Niet qua parkeerplekken en ook niet qua bewegingen in de stad. De stad slibt nu al dicht. Deze startnotitie biedt heel goede kansen voor betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de toekomst. D66 is er dan ook erg positief over.”