“Zorg voor een realistische basis voor onderwijshuisvesting”

De gemeente is verantwoordelijk voor de Arnhemse schoolgebouwen (foto gemaakt in november 2022). Beeld: Lonneke Kranendonk

Eind 2023 wordt het nieuwe onderwijshuisvestingsplan (IHP) voor alle Arnhemse scholen verwacht. Maar kostenstijgingen en lange termijn uitgaven zijn onvoldoende in de begroting verwerkt. D66 stelt voor om dit bij de begroting wél mee te nemen en daarnaast te zorgen dat het nieuwe IHP eind van het jaar een passende financiële onderbouwing heeft. D66-raadslid Wimer Heemskerk: “Goede schoolgebouwen zijn een absolute randvoorwaarde voor goed onderwijs.”

Voldoen aan verplichtingen

Door gestegen prijzen en bekostiging van nieuwe scholen, zijn er voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van het onderwijs in Arnhem in de toekomst niet voldoende middelen. D66 vindt dat de gemeente bij de financiering van onderwijshuisvesting ook op de lange termijn – volledig én op tijd – uitvoering moet kunnen geven aan vastgestelde kaders en wettelijke verplichtingen voor onderwijshuisvesting. Om te zorgen dat dit gebeurt, diende D66 samen met CDA de motie ‘Een realistische basis voor onderwijshuisvesting’ in. De motie is afgelopen week aangenomen.

Bouwplannen door kunnen zetten

Er zijn ambitieuze plannen voor onderwijshuisvesting vastgesteld, maar op de langere termijn knellen de budgetten. Met het voorstel roepen we het college op om met de kostenstijgingen rekening te houden en dit bij de begroting wél mee te nemen. Ook zorgen we er met ons voorstel voor dat het nieuwe IHP eind van het jaar een passende financiële onderbouwing heeft. Wimer Heemskerk: “De laatste jaren hebben we vaak gezien dat scholen ernstig in de knel kwamen door vertraging van bouwplannen. Hiermee voorkomen we zulke misstanden, door aan de voorkant te zorgen dat er genoeg geld is om plannen door te zetten.”

Dekking voor langere periode

Naar aanleiding van een toezegging van wethouder Kundić bij de motie, gaat het college in het nieuwe IHP een passende financiële systematiek inbouwen, waarmee toekomstige uitgaven kunnen worden bekostigd. Heemskerk: “Met ons voorstel en deze afspraak met het college voorkomen we dat we de komende jaren weliswaar schoolgebouwen vernieuwen, maar daarna opnieuw geconfronteerd worden met huisvesting voor onze kinderen die onder de maat is.”