Maidenspeech Geerten: kwetsbaarheid en het sociaal domein

Tijdens het themadebat sociaal domein hield burgerraadslid Geerten van der Flier zijn maidenspeech. In zijn bijdrage sprak hij over kwetsbaarheid en zijn eigen ervaringen met dit onderwerp als gevolg van een ernstige ziekte. Zijn gehele verhaal lees je hieronder!

“Voorzitter, vandaag spreken wij met elkaar over kwetsbaarheid. Dat is de gemene deler van alle mensen die in aanraking komen met de diensten binnen het sociale domein. En kwetsbaarheid is een onderwerp dat mij aan het hart gaat. Mijn hele carriere heeft gedraaid om mensen in een kwetsbare situatie. Bijvoorbeeld als huisarts in Diemen en Amsterdam Zuid-Oost, wijken waar de problemen de neiging hebben zich op te stapelen. Maar ook in het verpleeghuis, waar al mijn patiënten met dementie te maken hadden, of recentelijk als arts bij een gemarginaliseerde stam in het Amazone regenwoud.
Mijn ervaring is, dat als je met mensen spreekt over hun kwetsbaarheid, de gesprekken een diepere lading krijgen en je meer tot de kern komt. En als je wat voor deze mensen kan betekenen, levert dat soms een band op die jaren blijft bestaan.
Echter, hoe interessant ik kwetsbaarheid ook vind, toen ik zelf enkele jaren geleden met mijn kwetsbaarheid geconfronteerd werd, was het natuurlijk helemaal niet leuk. Als 33-jarige met een jong gezin werd bij mij een spierziekte geconstateerd, die moeilijk onder controle kwam. De jaren die volgden, heb ik moeten revalideren vanaf intensive care en rolstoelgebondenheid. Dat ik hier nu mijn maidenspeech kan houden, is dan ook niet voor de hand liggend. Het is mij gelukt mijn leven opnieuw vorm te geven, maar dat lukt niet iedereen vanuit een kwetsbare situatie. Daarom ben ik blij en ook dankbaar dat ik hier in de gemeenteraad op mag komen voor de Zwolse inwoners met hun kwetsbaarheid.

Voorzitter, inhoudelijk wil ik het graag hebben over twee onderwerpen.

Allereerst over de opvang van vluchtelingen in Zwolle. D66 is tevreden dat Zwolle een welkome plek biedt voor mensen die gevlucht zijn voor oorlog of geweld. Dit is passend bij onze stad, waar we omkijken naar hen die in nood zijn.
Door de oorlog die dichtbij woedt, namen de Oekraïense vluchtelingen steeds een bijzondere plek in, binnen het gehele vluchtelingenvraagstuk. D66 is blij te vernemen dat met het veranderen van de vraag van acute noodopvang naar meer langere termijn-oplossingen, er enige integratie plaatsvindt op praktisch en bestuurlijk niveau tussen het beleid voor de Oekraïners en dat voor de overige statushouders, waarbij het vluchtelingenvraagstuk voor onze stad in het geheel wordt bezien. Dit zorgt voor kansengelijkheid tussen beide groepen en dat is voor D66 een belangrijke waarde.
Voorzitter, in november jongstleden werd een motie aangenomen die D66 indiende, samen met 5 andere partijen. Hierin werd onder andere opgeroepen om samen met de stad én met de gemeenteraad scenario’s te ontwikkelen voor de opvang van vluchtelingen. Eén van de doelen hiervan, is het vergroten van draagvlak en betrokkenheid onder de bewoners van onze stad. D66 is erg benieuwd naar hoe dit gesprek vormgegeven wordt en mijn vraag aan de wethouder is, hoe zij hier naar kijkt en wat nu de stand van zaken is.
In het verleden is gesproken over wijkgesprekken om de komst van vluchtelingen te bespreken en te begeleiden. Aan de wethouder wil ik vragen hoe die gesprekken momenteel verlopen en wat de respons is. Wie zijn uitgenodigd voor deze gesprekken?

Voorzitter, tenslotte wil ik het graag met u hebben over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Een enquete is uitgevoerd onder Zwollenaren die zorg ontvangen onder die wet. Wij zijn blij te vernemen dat de ervaringen overwegend positief zijn. Wel blijft de situatie dat veel mensen in Zwolle ook afhankelijk zijn van zorg door naasten en dat aantal zal de komende jaren toenemen. Zoals de Seniorenraad Zwolle eerder dit jaar schreef, is een groot deel van deze mantelzorgers zelf senior en de zorg kan erg zwaar worden. Zoals ik zag tijdens mijn werk in een Zwols verpleeghuis, is overbelasting van mantelzorgers de belangrijkste reden voor acute opnames in het verpleeghuis. De seniorenraad doet in haar brief een aantal aanbevelingen, zoals het wegnemen van administratieve lasten en hulp bij praktische regelzaken. Allemaal interventies om mantelzorgers te ontlasten en te zorgen dat zij in staat blijven de zorg aan hun naaste te verlenen. Mijn vraag aan de wethouder is of zij in gesprek is met de seniorenraad en in hoe verre zij deze aanbevelingen voor de Zwolse situatie onderzoekt.

Afsluitend wil ik graag benoemen dat het in het publieke debat, als het over zorg gaat, bijna altijd gaat over de zorgen die leven over onder andere de houdbaarheid van de zorg en over de werkdruk. Dat is terecht. Maar ondertussen blijft het toch echt het mooiste en ook bijzzonder uitdagende werkveld, waar prachtige dingen gebeuren.
Dank u wel.”

De bijdrage is terug te kijken via deze link.