Kansen en democratie

Voor D66 begint vrijheid met de mogelijkheid je in vrijheid te ontwikkelen. Een mal past daar niet bij. Elk kind, elk men is anders en elk individu heeft iets anders nodig om tot ontwikkeling te komen. De kansen om je talenten te ontdekken en te ontplooien zijn echter niet gelijk verdeeld. Dat vraagt om actie: de afkomst, het opleidingsniveau of de sociaaleconomische positie van je ouders mogen niet bepalen hoeveel mogelijkheden je krijgt in je leven. Iedereen moet de kans krijgen mee te kunnen doen. Wanneer elke inwoner de eigen talenten kan ontwikkelen dragen zij ook
positief bij aan de Zwolse samenleving.

Onderwijs

Wij zien onderwijs als de basis voor groei en ontwikkeling en als een zeer belangrijke plek om te werken aan kansengelijkheid. D66 heeft de volgende plannen om iedereen de beste kansen voor de toekomst te geven:

 • We kiezen voor een rijke schooldag met sport, cultuur, gezonde voeding en huiswerkbegeleiding;
 • We willen af van wachttijden voor toegang tot het speciaal onderwijs;
 • De verbinding tussen onderwijs en de sociaal wijkteams willen we verder versterken;
 • We stimuleren de samenwerking tussen onderwijsinstellingen (MBOen HBO), omdat de samenwerking leidt tot doorlopende leerroutes en opstroommogelijkheden;
 • We streven naar een verlaging van het aantal laaggeletterden in Zwolle;
 • We streven naar een verlaging van het aantal vroegtijdig schoolverlaters in Zwolle;
 • We zetten in op het versterken van 21e eeuwse vaardigheden (vaardigheden en competenties die leerlingennodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst).

Kansen door werk en inkomen

Wij willen dat zoveel mogelijk mensen hun eigen leven in kunnen richten. Het hebben van werk en inkomen draagt daar in grote mate aan bij. Voor mensen die moeite hebben dit zelfstandig te doen bieden we extra ondersteuning. Als werken niet gaat, kijken we samen met naar wat er wel mogelijk is. Een leven lang leren is daarbij ons uitgangspunt. Of het nu gaat om betaalde arbeid, vrijwilligerswerk of (arbeidsmatige) dagbesteding. Er toe doen en mee kunnen doen aan de samenleving is van essentieel belang.

 • We geven inwoners de kans om vanuit een uitkering (deeltijd) te werken en onderwijs te volgen;
 • We versterken de menselijke maat binnen de Participatiewet door meer persoonlijke aandacht en maatwerk voor iedere inwoner;
 • Door middel van een persoonlijke ontwikkelplan willen we het aantal langdurige uitkeringsgerechtigden verminderen;
 • We werken aan de realisatie van basis banen: volwaardige vaste banen met impact op de maatschappij voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • We willen kijken naar nieuwe initiatieven die de overgang tussen dagbesteding en werk kunnen versoepelen/ontwikkelen;
 • Net als de gemeente Rotterdam willen we een pilot bonus werken naast bijstand. Hiermee kunnen mensen extra geld verdienen naast hun uitkering.

Armoede en schulden

Wij willen de onvrijheid die armoede en schulden veroorzaken bestrijden. De manier waarop we met schulden omgaan willen we baseren op het menswaardig en efficiënt helpen van mensen in financiële nood. Voorkomen is beter dan genezen. Samen met werkgevers, scholen en andere partijen in de stad werken we aan interventies om met vroegtijdig ingrijpen een negatieve spiraal te voorkomen.

 • Vertrouwen in mensen is het uitgangspunt. We zetten in op preventie en voorkomen van schulden;
 • Het aantal Zwollenaren dat in armoede leeft moet omlaag, met minimaal 10%;
 • Zwolle wordt koploper als het gaat om het bestrijden van de gevolgen van armoede bij kinderen;
 • Regelgeving die kosten veroorzaakt bij betalingsachterstanden door gemeentelijk handelen pakken we aan;
 • We realiseren één loket voor armoede, schulden en ondersteuning. Dichtbij, in de wijk en op school;
 • We willen dat armoede beter bespreekbaar is. Voorlichting en educatie zijn daar belangrijke instrumenten voor.

Democratische vernieuwing en inwonersparticipatie

D66 vindt dat de participatie van inwoners bij grote ontwikkelingen of strategische plannen die ingrijpen op de leefomgeving beter kan. Een goede participatie versterkt het vertrouwen in democratie én de (gemeentelijke) overheid. Inwoners moeten vooraf weten wat hun invloed is en wat er met hun inbreng gebeurt, dat vraagt om goede begeleiding vanuit de gemeente.

 • We gaan experimenteren met nieuwe manieren van democratische besluitvorming;
 • We willen aan de slag met de ‘doe-democratie’, waarbij de gemeente actief vertrouwen en ruimte biedt aan maatschappelijke initiatieven in het publieke domein;
 • De raad vergadert vaker buiten het gemeentehuis, zo brengen we de politiek letterlijk dichterbij inwoners;
 • We willen daarom aan de slag met het omgekeerde right to challenge zoals in Groningen;
 • Er komt een burgerpanel /forum dat experimenteert met een burgerbegroting;
 • We richten een kinderraad op en kiezen een kinderburgemeester;
 • We zetten in op begrijpelijke communicatie als de standaard;
 • We willen de tegenstelling tussen coalitie en oppositie verkleinen en bij besluiten meer kijken naar de gemeenteraad als geheel;
 • We willen dat de gemeenteraad vaker bij de start van beleidsvorming is betrokken, dat versterkt de kaderstellende rol.

Samenwerking in regio, land en Europa

Zwolle ligt in het centrum van een belangrijke economische regio, dus de samenwerking tussen omliggende gemeenten is van groot belang. D66 vindt dat Zwolle de blik naar buiten moet richten en volop de mogelijkheden van regionale, provinciale, nationale en Europese samenwerking moet zoeken. Waar het de grote opgaven van dit moment betreft moet dat in ieder geval gebeuren; we denken aan de energietransitie, circulaire economie, migratie en integratie en regionale economische ontwikkeling. Voor nodige financiën richten we ons op Europese fondsen voor regionale ontwikkeling.

 • In het jaarverslag van de gemeente komt een hoofdstuk over internationale en regionale samenwerking;
 • We willen de transparantie bevorderen van de besluitvorming in de gemeenschappelijke regelingen;
 • We willen (naar voorbeeld van Amsterdam) aansluiten bij het donutmodel. Hiervoor ontwikkelen we kengetallen voor de stad Zwolle die daarbij horen;
 • We werken sterk samen op het gebied van asielzoekers en nieuwkomers;
 • We bevorderen duurzame handel en distributie;
 • We organiseren jaarlijks een Europa week tussen 5 mei en 9 mei (dag van Europa);
 • De gemeente laat met een factsheet zien welke Europese gelden Zwolle heeft ontvangen.

Het hele programma lees je hier.