Brede welvaart

D66 staat voor gezonde transparante gemeentefinanciën. Niet alleen voor de korte termijn (komende gemeenteraadsperiode), maar duurzaam voor langere tijd en los van de partijpolitieke kleuren van het Zwolse stadsbestuur. Veel ontwikkelingen hebben een lange periode nodig om door te zetten. We sturen daarbij op brede welvaart als doel. We willen af van groei die geen kwaliteit oplevert en die ten koste gaat van toekomstige welvaart. Dat vraagt om keuzes én gezonde stabiele gemeentefinanciën.

Dit betekent dat Zwolle altijd over een sluitende meerjarenbegroting moet beschikken. Voor elk begrotingsjaar. Als dat door wispelturig Rijksbeleid niet lukt, dan is er via een plan duidelijk hoe de inkomsten en uitgaven in balans worden gebracht. De financiële verantwoording is helder en transparant en geeft ook inzicht in regionale en internationale uitgaven.

Meer dan voorgaande jaren moeten de gemeentefinanciën worden gebruikt om duurzame ontwikkelingsdoelen te versterken. Dat betekent dat gemeentelijke investeringen moeten leiden tot vergroening en inclusiviteit en dat toekomstige generaties ervan mee kunnen profiteren. Het spiegelbeeld is dat gemeentelijke investeringen niet langer vervuiling, uitsluiting en korte termijn denken bevorderen. Dit geldt ook in de voorwaarden voor het verstrekken van gemeentelijke subsidies en garantstellingen. Bij het opstellen van gemeentelijke beleidsplannen en uitvoeringsprogramma’s moet standaard meer gestreefd worden naar het bereiken van genoemde maatschappelijk effecten. Die moeten ook zichtbaar worden gemaakt.

Zwols perspectief

Gemeentelijke financiën staan onder druk, maar Zwolle staat er financieel best goed voor. Vanaf 2023 is naar verwachting jaarlijks ongeveer € 4 miljoen structureel aanwezig en € 44-60 miljoen incidenteel (Perpectiefnota 2022). Dat betekent dat er financiële dekking is voor de plannen uit dit verkiezingsprogramma.

In de ambtelijke organisatie van Zwolle merken we dat de versterking van de beleidscapaciteit van de afgelopen jaren niet geleid heeft tot extra slagkracht. Er lijkt juist meer sprake van vertragingen door onder andere coördinatie- en afstemmingsproblemen. Daarom willen we een verschuiving van beleid naar uitvoering om van praten naar doen te gaan.

We kiezen dan ook voor een gemeentebegroting die structureel in evenwicht is en voldoende buffers kent om
tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast willen we extra aandacht geven aan de lange termijn investeringen die op
ons afkomen en de daarbij behorende kapitaallasten. Te onderzoeken valt of we een (groter) beroep kunnen doen op de
Europese Investeringsbank en de landelijke middelen van het nationale groeifonds.

De energietransitie zal voor de individuele inwoners van Zwolle consequenties hebben. We willen dat de gemeentelijke organisatie daar beleid voor ontwikkeld. Zo blijft de kostenstijging voor huishoudens in de hand worden huishoudens met lage inkomens niet verder onder druk gezet. Verder willen we blijvend investeren in onze digitale dienstverlening en de beveiliging daarvan.

Het hele programma lees je hier.