Vrijheid en bescherming

Zwolle is een tolerante, diverse stad, met als uitgangspunt dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt. Voor D66 is dat de basisvoorwaarde om echt vrij te kunnen zijn. We streven er naar een stad te zijn waar iedereen de
kans krijgt het leven in te vullen zoals hij of zij dat wil. Een stad waar je jezelf kunt zijn, waar je vrij kunt zijn. Helaas krijgen ook inwoners van Zwolle te maken met discriminatie, racisme of onderdrukking, dat vinden we niet acceptabel. De kansen van mensen mogen niet negatief beïnvloed worden door geslacht, kleur, ras, leeftijd, seksuele geaardheid, geloof of het hebben van een beperking.

Positieve veiligheid

D66 zet in op de positieve betekenis van veiligheid. Vanuit preventie en resocialisatie. Toezicht, controle en handhaving moeten er ook
zijn, maar het versterken van een positief veiligheidsgevoel gaat uit van zaken als zorg, vertrouwen en geborgenheid. Kort gezegd: we zetten in op preventie waar het kan, repressie waar het moet. Dat houdt in dat zowel wijkagenten, jeugd(wijk)agenten, buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)en buurtwerkers gezamenlijk onmisbaar zijn als basis voor een veilige stad. We stimuleren de samenwerking tussen politie, sociale instanties en gemeente op het
gebied van leefbaarheid.

 • We stellen ons tot doel om bewoners zich de komende jaren veiliger te laten voelen in hun eigen buurt;
 • De gemeente ondersteunt en faciliteert ontmoetingsprojecten als ‘Koffie met een Cop’;
 • De veiligheidsvisie wordt jaarlijks met de gemeenteraad besproken, bijgestuurd en fijngeslepen. Alleen zo kunnen we dit vanuit de haarvaten van de samenleving waarborgen;
 • De politie is zichtbaar en benaderbaar. Een grote hoeveelheid geweldsmiddelen werkt laagdrempeligheid en benaderbaarheid tegen en draagt niet per se bij aan een veiliger stad;
 • D66 wil geen uitbreiding van geweldsmiddelen voor BOA’s, het geweldsmonopolie hoort en blijft bij de politie;
 • BOA’s krijgen een noodknop met rechtstreeks toegang tot de meldkamer van de politie, zodat snel opgeschaald kan worden.

Ondermijning, criminaliteit en radicalisering

We willen wil de zichtbare- en minder zichtbare netwerken van de stad zoveel mogelijk op basis van preventie en resocialisatie bestrijden, waarbij vanzelfsprekend geldt dat straffen de maat is voor hen die moedwillig kiezen voor de criminaliteit. Voor sommige jongeren is criminaliteit een aantrekkelijk alternatief, vaak als gevolg van jeugdproblemen. Voor hen willen we betere opvang en begeleiding, al dan niet vanuit detentie.

 • D66 investeert in de preventieve werking van (ambulant) jongerenwerk en de samenwerking tussen het jongerenwerk en onderwijs;
 • We investeren ook in vroegtijdige signalering van probleem- risicogedrag van jongeren;
 • D66 ziet een goede aanpak van radicalisering gelegen in samenwerking op lokaal niveau, tussen gemeente en jongerenwerkers, wijkagenten of hulpverleners;
 • Daarnaast hanteren we de aanpak om inwoners via buurtapps en campagnes te informeren welke signalen wijzen op criminele activiteiten. Dat vergroot de bewustwording en oplettendheid;
 • D66 wil criminaliteitsbestrijding door bestuursrechtelijke taken afremmen. Het bestuursrecht waar een rechtelijke toets vooraf ontbreekt, mag slechts worden ingezet waar dat absoluut noodzakelijk is voor de openbare orde en veiligheid en mag niet als alternatief gelden voor het strafrecht.

Inclusiviteit

Racisme en bewuste discriminatie vraagt om harde straffen. Onbewuste discriminatie vraagt om bewustwording, dialoog en zelfreflectie. Voor ons is één ding zeker: in Zwolle is geen plek voor racisme en discriminatie. In Zwolle is plek voor iedereen en is iedereen gelijk. Zwolle is een inclusieve stad.

 • De gemeente heeft een primaire verantwoordelijkheid om racisme en discriminatie tegen te gaan. Met partners werkt de gemeente ook actief aan het bestrijden ervan;
 • We zullen ons blijven inzetten voor de gelijke rechten van LHBTI+ personen in Zwolle. Een jaarlijkse Pride of vergelijkbaar evenement hoort daar wat ons betreft bij;
 • We bevorderen diversiteit op de Zwolse scholen (zowel in primair als in voortgezet onderwijs);
 • De gemeente organiseert doorlopend campagnes om de impact van discriminerend gedrag aan de orde te stellen;
 • Met behulp van preventieprogramma’s en voorlichting richten we ons specifiek tegen homofobie;
 • Binnen de jeugdhulp, de opvang van dak- en thuislozen en bij nieuwkomers willen we meer aandacht voor LHBTI+ personen;
 • D66 verwelkomt een snelle ontwikkeling naar een Sinterklaasfeest voor iedereen. De gemeente Zwolle werkt alleen nog mee aan een modern Sinterklaasfeest;
 • Zwolle blijft een Shelter city. We verwelkomen mensenrechtenverdedigers uit andere delen van de wereld waar het respecteren van mensenrechten niet vanzelfsprekend is;
 • Integratie kan wat ons betreft worden verbeterd. We zien dit als een wederkerigheid. Nieuwkomers horen erbij vanaf dag 1 bij en wij bieden de mogelijkheid om talenten te ontplooien. Daarvoor verwachten we eigen verantwoordelijkheid;
 • De gemeente Zwolle werkt niet samen met bedrijven en dienstverleners die discrimineren;
 • Met de Zwolse onderwijsinstellingen werken we aan eerlijke stagebeleid. Om misstanden als stagediscriminatie beter te kunnen volgen voegen we dit specifiek toe aan het bestaande meldpunt discriminatie;
 • We hebben oog voor emancipatie en de positie van de vrouw en willen ook strengere controle en handhaving op zwangerschapsdiscriminatie;
 • D66 onderschrijft het modern familierecht bij scheidingen.

Middelengebruik

Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Drugsgerelateerde criminaliteit zoals productie en handel moeten we bestrijden, maar stap één is een realistisch drugsbeleid met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is voorwaardelijk. Weloverwogen drugs gebruiken kan wanneer die keuze in vrijheid wordt gemaakt en gebeurt op basis van goede informatie en zonder verslaving of vooroordeel. D66 wil de gezondheidsrisico’s van drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving voorop stellen.

 • We willen actief voorlichting geven over de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik;
 • D66 wil coffeeshops uit de illegale sfeer door de teelt van wiet te legaliseren en reguleren. Op die manier halen we de productie en handel van wiet uit handen van criminele organisaties;
 • We willen dat de handelsvoorraad van coffeeshops wordt verruimd. De gemeente staat hiervoor in nauw contact met de uitbaters en geeft ondernemers de ruimte voor een gezonde bedrijfsvoering;
 • Het damoclesbeleid moet regelmatig worden geëvalueerd, om te voorkomen dat individueel gebruik kan worden als crimineel gedrag. De onnodige inzet van bestuursmaatregelen worden hiermee voorkomen.

Digitale transformatie

Digitalisering kan ons meer vrijheid bieden in hoe we leven en werken en speelt een belangrijke rol in vraagstukken. Vanzelfsprekend moet er ook aandacht zijn voor de schaduwkanten van digitalisering, zoals de uitdagingen op het gebied van privacy of de controledrift van autoriteiten. D66 wil de positieve kansen van digitale middelen optimaal benutten en daarbij de menselijke maat behouden. De
gemeente moet op een slimme manier gemeente digitale middelen ten gunste van haar inwoners inzetten. Daarbij hebben voor D66 privacy en transparantie hoge prioriteit in de afweging en pleiten we voor het aanstellen van een informatiecommissaris digitale veiligheid.

 • D66 wil scherp toezicht op het gebruik van de algoritmes, zodat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat groepen inwoners systematisch worden benadeeld;
 • We zijn tegen de onnodige inzet van camera’s;
 • D66 Zwolle wil dat de data en informatie waar de gemeente en haar partners over beschikken zoveel mogelijk openbaar beschikbaar wordt gesteld. Deze data zijn publiek eigendom;
 • Bij het ontsluiten van informatie die bij de gemeente beschikbaar is bewaken we tot personen herleidbare gegevens via een verplichte privacy impact assessment en het privacy by design uitgangspunt. Ook digitale veiligheid krijgt een hoge prioriteit zodat kwetsbaarheid voor cybercriminaliteit geminimaliseerd wordt.

Meer weten?

Het hele programma lees je hier.