Sociale opgaven en preventie

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Deze landelijke slogan van D66 vertalen wij lokaal naar ‘vrijheid en verbondenheid’ bij het maken van de keuzes om de sociale opgaven het hoofd te bieden. We zetten sterk in op kansengelijkheid en preventie, maar ook voor de mensen die om verschillende redenen minder zelfredzaam zijn zorgen we voor goede ondersteuning.

Positieve gezondheid

Gezondheid heeft grote invloed op de kansen in je leven. D66 wil de verschillen in gezondheid verminderen vanuit het begrip Positieve Gezondheid. Die kijkt niet naar het ziek zijn, maar draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te kunnen gaan. Mensen worden zo in staat gesteld zo veel mogelijk hun eigen keuzes te maken.

Preventie

D66 Zwolle wil meer inzet op preventie, daarmee wordt zwaardere zorg voorkomen of is zelfs helemaal geen zorg meer nodig. Preventieve activiteiten doen een beroep op de eigen kracht van mensen en versterken die. Dat zien wij als de basis voor een zinvol en zelfredzaam leven. We investeren in preventieve programma’s zoals:

 • Kansrijke start, dat zich richt op de eerste 1.000 dagen vanaf de zwangerschap. Die zijn bepalend voor de gezondheid en het welzijn van iemand op latere leeftijd;
 • Centering Pregnancy/ Centering Parenting, waarbij een kansrijke start wordt vergroot door groepsgewijze ondersteuning te bieden aan zwangeren en jonge ouders;
 • Via de wet publieke gezondheid stuurt de gemeente op de gezondheid van haar burgers (van de toekomst). De zorgverzekeraar betrekken we hierbij zoveel mogelijk om innovatieve projecten uit te kunnen rollen.

Gezonde leefstijl

D66 wil een gezonde leefstijl stimuleren door de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te laten zijn. Het aanbod van ongezonde keuzes is op veel plekken vaak makkelijker of aantrekkelijker. Dat moet anders, daarom willen we alle kansen die het nationaal preventie akkoord ons geeft omzetten naar een lokaal preventieakkoord.

 • Op scholen en sportverenigingen stimuleren we de invoering van de gezonde kantine;
 • We richten de fysieke leefomgeving zo in dat bewegen wordt gestimuleerd;
 • Als kinderen niet kunnen sporten vanwege geldgebrek zijn daar regelingen, die houden we hoe dan ook overeind;
 • Het roken in de openbare ruimte wordt verder ontmoedigd. Bij sportparken, speelplekken, kinderboerderijen en bibliotheken worden verboden ingesteld.

Opgroeien

D66 wil het aantal jongeren dat hulp nodig heeft zo klein mogelijk laten zijn. Kinderen moeten zich in vrijheid en veiligheid
kunnen ontwikkelen tot de mensen die zij willen zijn. Door meer in te zetten op preventie kan (zware) zorg worden voorkomen.

D66 pleit ook voor een brede maatschappelijke discussie met de Zwolse samenleving over wat ‘normaal’ is. Kinderen en jongeren zijn bezig zichzelf te leren kennen en zoeken de grenzen op. Dat is gewoon, ook al past het niet altijd in de ‘norm’. Het is zeker niet altijd reden voor een (medisch) stempel.

 • Op iedere basisschool willen we een ondersteuningsteam dat vroegtijdig problemen herkent en zwaardere zorg voorkomt (ook verkennen we deze optie voor het voortgezet onderwijs);
 • We willen het middelengebruik onder jongeren terugdringen, (bijvoorbeeld volgens IJslands model, waar dat lukt);
 • Couchsurfing is een groeiend probleem onder jongeren die niet langer thuis kunnen wonen. De verkapte dakloosheid die dit verbloemt moet worden aangepakt;
 • We willen een betere overgang in de jeugdzorg. Vanaf het 18e levensjaar wordt zorg niet stopgezet maar geleidelijk afgebouwd tot het 21e levensjaar;
 • We zetten het preventieprogramma tegen gaan kindermishandeling hoog op de politieke agenda.

Sociale basis

We vertrouwen op de eigen kracht van mensen én op een goede sociale basis; dat is het sociaal fundament van inwoners,
organisaties en netwerken die elkaar kennen en zich verantwoordelijk voelen voor elkaars welzijn. Deze sociale basis willen we in Zwolle verder verstevigen, zodat ook kwetsbare inwoners steeds beter zelfredzaam kunnen zijn.

 • We investeren structureel in professionele ondersteuning, onder andere voor meer opbouwwerk in de wijk;
 • We versterken de samenwerking tussen partijen in de sociale basis, waarbij de gemeente een regierol heeft;
 • Het wordt makkelijker om mantelzorgwoningen te realiseren;
 • Jonge mantelzorgers krijgen extra aandacht, zij worden zwaar belast en moeten vaak ook nog studeren of werken;
 • Wij willen dat inwoners gestimuleerd worden om actief te worden in hun omgeving. Als waardevolle en kansrijke initiatieven zich ontplooien ondersteunen we die.

Ondersteuning

Het uitgangspunt van D66 is dat inwoners eerst zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun welzijn. Er zijn echter ook
situaties waar hulp of ondersteuning nodig is, dan vinden we dat ze die moeten krijgen; zo licht als mogelijk, maar zo zwaar als nodig. Wij noemen dit ‘de juiste zorg op de juiste schaal’. Hulp en ondersteuning is altijd gericht op herstel en vooruitgang en gebeurt bij voorkeur in de eigen omgeving. Dit versterkt de zelfredzaamheid, voorkomt terugval en zorgt er op termijn voor dat de zorg betaalbaar blijft.

 • In de ondersteuning is ruimte voor onconventionele- en maatwerkoplossingen;
 • We zoeken naar oplossingen via een integrale aanpak in de context waarin mensen leven. Dat zegt alles over de samenloop van omstandigheden die maken dat inwoners hulp en ondersteuning nodig hebben;
 • D66 wil in ieder wijkteam tenminste één ervaringsdeskundige;
 • We willen dat er meer herstel- en lotgenotengroepen aan het (algemeen toegankelijk) aanbod worden toegevoegd;
 • We willen digitale technologie en E-health ook gebruiken bij de zorg en ondersteuning aan onze ouderen.

Wonen en zorg

Steeds meer kwetsbare mensen wonen langer thuis en/of herstellen eerder thuis. Het succes van wonen en zorg valt en staat met voldoende betaalbare, passende woonruimte, wij willen dat het aanbod aansluit bij de behoefte, ook als daar een investering voor nodig is.

 • We willen dat er voor mensen met psychische kwetsbaarheid en ouderen meer en laagdrempelig aanbod komt in de buurt. De buurthuizen en wijkcentra hebben hier voor ons een prominente rol in;
 • D66 zet zich in om wachtlijsten in de ggz weg te werken, zodat er vroeg hulp beschikbaar is voor mensen met psychische problemen;
 • We willen meer respijt- en time-out voorzieningen om mantelzorgers te ontlasten en mensen met psychische kwetsbaarheid een time-out gunnen zonder dat ze hun veilige woonomgeving verliezen;
 • D66 wil dak- en thuisloosheid bestrijden met Housing First;
 • Specifiek willen wij dat er meer wordt gedaan voor Zwolse zwerfjongeren;
 • Door middel van publieke aandacht en publiekscampagnes willen we de acceptatie van mensen met psychische kwetsbaarheid vergroten, zowel in de maatschappij als op de werkvloer.

Sociaal wijkteam

Het sociaal wijkteam is de spil tussen de vrij toegankelijke
zorg en de individueel geïndiceerde zorg. We zien dat er
veel gedacht wordt in bestaande systemen of producten. Resultaatgerichte, duurzame oplossingen voor de mens moeten
centraal staan. Dat kan inhouden dat er buiten de lijntjes gekleurd moet worden om iemand echt te kunnen helpen. We
zijn voorstander van ontschotten, bijvoorbeeld door met één budget te werken in het sociaal domein.

 • Pilots en/of innovatieve projecten om deze systeemverandering te realiseren juichen wij van harte toe;
 • Waar nodig wijzen we budgetten anders toe, zodat het resultaatgericht werken wordt gestimuleerd. Invoering van de omgekeerde toets kan deze werkwijze stimuleren;
 • In ieder sociaal wijkteam komt een ervaringsdeskundige;
 • We willen dat het sociaal wijkteam met zorg- en ondersteuningspartners meer algemeen toegankelijk aanbod in de sociale basis ontwikkelt;
 • Sociaal wijkteams en consulenten moeten de tijd krijgen om te innoveren/transformeren. Dat kost tijd en geld, daar willen we op investeren.

Regierol gemeente

D66 vindt dat kwaliteit en resultaat voor de inwoner leidend moet zijn. Daarnaast is het een gezamenlijke opgave om de kosten beheersbaar te houden en meer resultaatgericht te werken. Dat betekent dat een investering in de onderlinge relatie, wat moeilijker gaat als er veel aanbieders zijn. De gemeente neemt primair het initiatief om alle betrokken partijen aan tafel te krijgen.

 • Excessieve winsten en beloningen voor zorgaanbieders moeten worden voorkomen en tegengegaan. Dit doen we door vast te gaan stellen hoeveel marge een zorgverlener mag verdienen;
 • De gemeente is een betrouwbare partner voor inwoners en zorgaanbieders. Daar hoort consequent, open en transparant beleid bij;
 • Aanbesteden is voor D66 geen doel op zich, maar moet altijd functioneel zijn aan het beoogde resultaat;
 • De gemeente werkt bij voorkeur met langdurige/meerjarige contracten. Aanbieders hebben zekerheid nodig om te kunnen innoveren/ transformeren.

Het hele programma lees je hier.