De bruisende, ondernemende stad

Zwolle is een bruisende stad. Een actieve sportstad, een gezellige studentenstad en een ondernemende stad met een innovatief midden- en kleinbedrijf (MKB). De stad heeft veel horeca, festivals, culturele initiatieven en evenementen.
Niet voor niets weten steeds meer mensen onze stad te vinden; Zwolle is ‘hot’. Een fijne plek om te wonen, te studeren, te ondernemen en te beleven. D66 wil dat iedereen hiervan kan blijven genieten en dat kunstenaars, sporters, studenten en ondernemers de ruimte krijgen om plannen waar te maken.

Voorzieningen

D66 wil dat iedere Zwollenaar gebruik kan maken van de voorzieningen van de stad. Van toegang tot de bibliotheek en
internet, tot het bezoeken van festivals en evenementen. Wat dat
betreft is de basis op orde, tijd om de voorzieningen naar een volgend niveau te ontwikkelen, passend bij de stad die in ontwikkeling is.

 • We willen een verruiming van de openingstijden van de bibliotheek, inclusief openstelling op zondag.
 • We willen een nieuw mediacentrum in de binnenstad of in de Spoorzone;
 • Het budget voor bibliotheken moet meegroeien met het aantal inwoners en gerelateerd zijn aan de activiteiten die worden georganiseerd;
 • Organisatoren van vernieuwende en duurzame concepten krijgen de ruimte om hun idee uit te testen. We zetten een vergelijkende toets in om ze ten opzichte van bestaande partijen een kans te geven;
 • Evenementen moeten verduurzamen. Innovaties op dat gebied willen we zoveel mogelijk ruimte geven;
 • We stimuleren innovatie in de geluidstechniek bij organisatoren zodat festivals en evenementen voor zowel bezoekers als omwonenden aangenaam zijn;
 • Het beperken van overlast voor de natuur wordt een verantwoordelijkheid van organisatoren.

Kunst en cultuur

Zwolle kent een divers aanbod als het gaat om kunst en cultuur. Hedon, De Fundatie, de Stadkamer, de Zwolse Theaters en het Fraterhuis vormen een belangrijk fundament. Naast deze grotere instellingen ziet D66 dat Zwolle toe is aan een volgende stap. Met de groei van de stad moeten de culturele voorzieningen meegroeien. Daar willen we in investeren.

 • Investeren in kunst en cultuursector is heel hard nodig. Door de heftige impact van corona en de bezuinigingen vanuit Den Haag hebben vele instellingen hun werk lange tijd moeten doen met zeer beperkte middelen;
 • Er moeten meer betaalbare ateliers en werkruimtes komen. Ook ‘makerspaces’ vinden we een belangrijke toevoeging;
 • Cultuureducatie op scholen moet worden verbreed. Kunstenaars en (kleinere) initiatieven kunnen ingezet worden om scholen hierbij te helpen;
 • We willen een grote culturele voorziening in de Spoorzone realiseren;
 • Subsidies voor kunstinstellingen groeien jaarlijks mee met de ontwikkeling van lonen en prijzen;
 • We onderzoeken de mogelijkheid van een stadscurator, om het toeristisch profiel van de stad te versterken en culturele programma’s voor bezoekers aan onze stad samen te stellen;
 • Zwolle mag zichzelf (inter)nationaaI op de kaart zetten door mee te dingen naar de titel culturele hoofdstad van het jaar 2033;
 • We willen een onderzoek naar het aanbod van muziekonderwijs om te kijken waar we kunnen verbreden en professionaliseren op de diverse muzieksoorten;
 • Als een gesubsidieerde muziekschool hier een grote bijdrage in kan leveren, willen we die optie serieus verkennen.

Studentenleven

D66 wil zich blijven inzetten voor een levendige studentenstad. Een stad waar elke student een kamer én een studieplek kan vinden en waar je je gestimuleerd voelt je talenten te ontplooien.

 • We zorgen voor voldoende betaalbare studentenhuisvesting, transformatie van leegstaande panden is een optie;
 • Er komt extra aandacht voor veiligheid in studentenhuizen. De gemeente gaat strenger controleren en handhaven;
 • In de binnenstad en/of de spoorzone willen we extra studieplekken in een nieuw mediacentrum. Het mediacentrum moet toegankelijk zijn voor alle studenten;
 • We zetten in op goed bereikbare onderwijsinstellingen, bij voorkeur met de fiets;
 • D66 wil dat studenten zoveel mogelijk de fiets gebruiken als vervoermiddel. Daarom bieden we de mogelijkheid tegen onkostenvergoeding een door de AFAC(algemene fiets afhandel centrale) verwijderde fiets te kopen;
 • We versterken de samenwerking tussen Mbo, Hbo en de regionale arbeidsmarkt zodat studenten ook bij een veranderende maatschappij voldoende kansen hebben op een stage- of werkplek;
 • We onderzoeken de mogelijkheden van samenwerking tussen Zwolse Hbo-instellingen met een universiteit. Zo worden doorlopende leerlijnen gestimuleerd blijft kennis in de regio.

Sport en bewegen

Voldoende bewegen en sporten is belangrijk voor gezonde en vitale inwoners. Dat geldt voor jong en oud, arm of rijk en mensen met of zonder beperking; we willen dat sport voor iedereen mogelijk en toegankelijk is. We richten de openbare ruimte zo in dat er voldoende mogelijkheden zijn om op een veilige manier zelfstandig of onder
begeleiding te sporten. Bij de herinrichting of ontwikkeling van wijken wordt rekening gehouden met ‘sportieve rondjes’ van de inwoners. Om te zorgen dat er in te ontwikkelen gebieden voldoende aanbod ontstaat, komt er een duidelijke norm voor het aantal sportfaciliteiten.

 • Inwoners worden betrokken bij het faciliteren van sport in de openbare ruimte van hun wijk. Dat kan variëren van bepaalde routes, tot fitnesstoestellen en zelfs gezamenlijke sportvelden;
 • D66 zet in op een leven lang bewegen. We vragen specifieke aandacht voor seniorensport om ongelukken en eenzaamheid te voorkomen;
 • Sporten bij een vereniging voor mensen met een beperking moet eenvoudiger worden gemaakt. De gemeente ondersteunt en faciliteert dit;
 • Topsport blijft in Zwolle goed gefaciliteerd. Topsport en sportevenementen hebben een sterke regionale binding en zijn een belangrijke aanjager van recreatief sporten;
 • We willen duurzame, toekomstbestendige sportaccommodaties in Zwolle. Er moet verder worden ingezet op multifunctionaliteit en flexibiliteit om aan te sluiten op de brede behoefte van inwoners.

Start-ups, scale-ups en maatschappelijk ondernemen

Zwolle is een economisch sterke regio en staat bekend om het goede vestigingsklimaat voor grote bedrijven, startups en scale-ups. We hebben mede daardoor een bloeiend en innovatief MKB.Om dit voor de toekomst te behouden willen het start-up klimaat verduurzamen. Daarmee zijn we ook aantrekkelijk voor (internationale) startups en scale-ups en zijn we in Nederland een satelliet zijn voor innovatieve en duurzame ondernemers. Voor ambitieuze bedrijven die economisch succes én meerwaarde voor de samenleving nastreven, bieden we een zo goed mogelijk vestigingsklimaat

 • We stimuleren ondernemers de verbinding te zoeken met onderwijsinstellingen, zodat jongeren worden opgeleid voor de toekomst en mee kunnen profiteren van de nieuwe economie;
 • D66 wil een sterker inkoop- en aanbestedingsbeleid dat maatschappelijk ondernemerschap stimuleert;
 • We willen blijven investeren in de topwerklocaties waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid zijn verbonden. Eventuele belemmeringen door verouderde regelgeving of te hoge lasten wil D66 wegnemen.

Het hele programma lees je hier.