Welvaart en gelijke kansen voor iedereen

D66 respecteert de kracht van iedere inwoner, maar wie het nodig heeft moet steun kunnen krijgen. Ons devies was en is: liever welzijn dan zorg.

Meer invloed op kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg

De sociale dienstverlening is een omvangrijke gemeentelijke taak: 25% van het totale budget gaat daar naar toe. We werken regionaal, via de ISD, effectief samen met andere gemeenten. We zijn daarover in grote lijnen tevreden, maar D66 wil wel meer invloed op de taakuitoefening door de ISD en het Noordwijkse voorzieningenniveau. Daarom hebben wij het initiatief genomen om de invloed van de raad, en daarmee de lokale belangen, op het regionale beleid te vergroten.

Een grondigere maar simpelere aanpak

In Noordwijk is 1 op de 10 huishoudens financieel kwetsbaar. Wij willen de toegankelijkheid van voorzieningen op het gebied van het minimabeleid, voedselbank, schuldhulpverlening, en dergelijke bevorderen; onder andere door zaken te versimpelen. Daarnaast komt er wat ons betreft extra aandacht aan de integratie van migranten. Een grondiger aanpak levert een beter resultaat, en is uiteindelijk zelfs goedkoper. Als duidelijk is dat mensen blijven, dan moeten we hen goed begeleiden. Dat geeft ook toegang tot werk.

Jeugdzorg moet anders en beter

Voorzien in zorg is een uitdaging, vooral wanneer het gaat om de jeugd. Het beroep op deze zorg is omvangrijk. Er is gebrek aan personeel, de budgetten zijn krap en er zijn onaanvaardbaar lange wachtlijsten. Daarom is onlangs gekozen voor een nieuwe aanpak. D66 verwacht dat de nieuwe integrale toegang tot de zorg voor beantwoording, doorgeleiding en verdere behandeling van de zorgvraag zal helpen. Voor D66 staat de patiënt/cliënt centraal. Deze geeft aan wat hij of zij zelf wil en wat nodig is. De integrale toegang “Voorieder1.nl” is nu de wegwijzer naar zorg, ondersteuning en advies. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de jeugdzorg lokaal en regionaal anders georganiseerd. D66 volgt dit nauwlettend en stuurt zo nodig bij; ook hierbij is versimpeling van processen een sleutel tot betere resultaten.

Samen maken we leven in onze gemeente beter

Denk mee en doe mee. D66 nodigt iedereen uit om mee te doen in onze samenleving. Zo nodig wijzen de gemeente de weg en staat je bij. De wegwijzer “Leef Mee!” op internet is een aanwinst. Wij willen dat de gemeente bij hoge nood voor u klaar staat via “Voorieder1.nl” en via “leefmeenoordwijk.nl”, maar ook via het klantcontactcentrum van de gemeente. We moeten zorgen voor meer voorlichting en meer informatie. De kernvraag bij Welzijn is hoe bereiken we de inwoners die onze steun nodig hebben? Daarvoor is een beter inzicht nodig in de diverse groepen en de manier waarop zij met de gemeente willen communiceren. Daarom blijven we met onze inwoners in gesprek.

Een seniorvriendelijke gemeente

Wij zijn een vergrijzende gemeente: bijna een kwart van de bevolking is boven de 65. En 10% is 80-plus! En dat aandeel groeit de komende jaren snel. D66 vindt dat onze gemeente in de komende raadsperiode moet streven naar het behalen van het predicaat “seniorvriendelijk”, zoals omschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie. Om een seniorvriendelijke gemeente te creëren wil D66 dat er in samenspraak met een nieuw op te richten seniorenraad een stappenplan wordt opgesteld door het college. In dit stappenplan wordt in ieder geval aandacht gegeven aan uitsluiting onder ouderen, kwalitatieve en aangepaste woningen en het wegnemen van hindernissen op het vlak van mobiliteit en openbare ruimte.