Een gezonde economie en gezond toerisme

Noordwijk heeft de status Kuuroord, maar in de praktijk zien we daar nog te weinig van. Wij willen het gezondheidstoerisme een invulling geven die ook ten goede komt aan onze inwoners.

Ontwikkelen wat ons bijzonder maakt

Ons imago wordt mede bepaald door een drietal bijzondere economische clusters, namelijk de Greenport Duin- en Bollenstreek als het internationale kennis – en ontwikkelingscentrum voor bollen, bloemen en planten; de horeca en congrescentra en de internationale hoogtechnologische industrie waaronder ESA-Estec waar 3000 mensen werken. D66 vindt deze drie clusters uitermate belangrijk en wil de verdere ontwikkeling waar mogelijk bevorderen. De positie van de congrescentra vereist de meeste aandacht, en heeft de impuls van het Kuuroord hard nodig.

Een doordacht plan voor Kuuroord Noordwijk

Voor Noordwijk is het toerisme een unieke bron van werkgelegenheid en economische voorspoed. D66 wil een meerjarige ‘Kuuroordvisie’ die meer is dan een mooi marketingverhaal. Een visie die echte toevoegingen aan het Noordwijkse aanbod geeft (o.a. wellness), duurzaam ontwikkeld en in samenhang met culturele evenementen. Het is mooi dat er onlangs een Kuuroordvisie is gepresenteerd, maar de ruimtelijke inpassing van extra voorzieningen is nog erg onduidelijk. Dat vertraagt de realisatie. Noordwijk als gezondheidsoord moet een merk worden dat staat als een huis. Dit lukt alleen door in samenwerking de schouders er onder te zetten en te investeren. ‘Noordwijk’ moet staan voor schoon, lekker, sportief, gezond voor iedereen, zowel onze inwoners als de toeristen moeten hier van profiteren. Dat betekent ook snelle fietspaden, voetpaden, voorzieningen op het strand, en openbare toiletten. Het kan ook leuker voor kinderen. Op Langevelderslag is er ruimte voor natuurlijk strandtoerisme. Noordwijk zet wat D66 betreft vol in op de verdere uitbouw van het Nationaal Park Hollandse Duinen, o.a. door landschapsontwikkeling bij het Oosterduinse meer. Uiteraard houden we bij het toerisme waar nodig maat, zoals op het strand, waar genoeg vrije ruimte moet blijven, en in de woonkernen, waar de leefbaarheid gegarandeerd moet blijven.  

Een goede start voor jonge ondernemers in Greenport

In de Greenport voltrekt zich al jaren een schaalvergroting van bedrijven. D66 heeft oog voor de economische realiteit, maar is ook huiverig voor verdere verdozing van het landschap. Creatieve oplossingen zijn dus geboden. Een belangrijk signaal is onlangs afgegeven door kwekers, die erop aandringen dat de gemeente uit eigen beweging meer focust op het correcte gebruik van gebouwen, mede omdat illegaal gebruik de prijzen van agrarisch vastgoed opdrijft. Jonge ondernemers verdienen een kans op een goede start bij een bedrijfsovername.  

Meer aandacht voor ESA Estec

Voor het ESA cluster zijn er meerdere uitdagingen die aandacht verdienen. De belangrijkste zijn momenteel het aantrekken van extra SPACE bedrijvigheid, het veilig stellen en zo mogelijk doen vergroten van de Nederlandse bijdrage aan ESA Estec, het nog beter benutten van de ESA in het toeristisch aanbod (o.a. via de te moderniseren Space Expo) en last but not least het verder integreren van ESA medewerkers in onze samenleving. Zo nodig ook met tijdelijke verblijfsaccommodatie voor jonge onderzoekers.

Onze winkelkernen versterken

Naast deze drie clusters verdienen ook onze winkelkernen uiteraard onze volle aandacht. De horeca, de winkels en cultuur-historische centra houden Noordwijk aantrekkelijk en levendig. De onlangs in overleg met het bedrijfsleven opgestelde Retail- en Horecavisie geeft een route voor verdere ontplooiing. Het winkelcentrum in de Kerkstraat, het cultuur-historisch hart van Noordwijk-Binnen en het Kloosterplein zijn beter te integreren dan nu het geval is. Daarmee maken we een bezoek aan dat gebied interessanter. De toegankelijkheid is te verbeteren door betere parkeervoorzieningen en met aangepast OV.
 
D66 heeft zich met succes ingezet om gemeente overstijgende samenwerkingsverbanden tot stand te brengen zoals de Economic Board en Groene Cirkels. Wij blijven bij dit beleid.