Samen bouwen aan een ander en beter gemeentebestuur


In de afgelopen drie jaar zijn Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk gefuseerd, maar dat heeft bestuurlijk nog weinig opgeleverd. Zo zijn de beleidsdoelstellingen en begrotingen meestal vaag geformuleerd en is achteraf nauwelijks vast te stellen of de taken wel behoorlijk zijn uitgevoerd. Dit moet echt anders en beter. D66 wil meer heldere en toetsbare doelen die het welzijn van onze inwoners, ondernemers en verenigingen voorop stellen. Het is tijd voor gemeentelijke bestuur dat dienend, toegankelijk, duidelijk, creatief en effectief is.

Transparant en met duidelijk doelen

De gemeente is verantwoordelijk voor veel zaken die iedere inwoner direct raken. Zaken als belastingen, veiligheid, woonomgeving, gebruik van ruimte en zorg. Je wilt weten waar je aan toe bent en weten dat besluiten behoorlijk tot stand komen en vooral dat je stem er toe doet. Hier ontbreekt het nu aan. D66 wil dat in gemeentelijk beleid expliciet duidelijk wordt gemaakt hoe doelstellingen bijdragen aan ons welzijn in de gemeente. Van daaruit is pas echt effectief te sturen en kunnen we verbeteringen wél realiseren. Daarbij hoort ook een meer ontspannen en transparante bestuurscultuur, waarbij ambtenaren benaderbaar zijn voor uitleg en er niet te gemakkelijk wordt weggelakt met een beroep op privacyregels.

Structureel verbeteren

We hebben veel te doen in de komende jaren. Dat kunnen we alleen samen. Daarom wil D66 een Raadsakkoord op hoofdlijnen. Dit is een “regeerakkoord” waaraan alle fracties kunnen deelnemen. In plaats van de gebruikelijke coalitie -oppositie tegenstelling krijgt op deze manier gezamenlijkheid de boventoon, met ruimte voor ieders eigen kleur. Dit biedt ruimte voor de raad om democratisch (zonder de beruchte coalitiedwang) meer invulling te geven aan het beleid en vormt tegelijk de basis voor een meer “zakelijk” wethouderschap. Zo verwacht D66 de komende raadsperiode rust te brengen in de gemeente politiek, met een college dat een breed gedragen programma uitvoert en met effectieve controle door de raad.

D66 wil ook een gemeente die continue leert en beter wordt. Hiervoor is de rekenkamer essentieel. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van het beleid en staat boven de partijen. D66 wil veel actiever gebruik maken van de mogelijkheden die een onafhankelijke rekenkamer biedt in het ondersteunen van de raad in haar werkzaamheden; daar hoort ook meer budget bij.

Anders en beter samenwerken

Wij willen dat de gemeente bij elk nieuw beleid de inspraak van inwoners zoekt én open staat voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Dit heet participatie en is iets dat grondig en structureel moet gebeuren. De gemeente kan wijkverenigingen hierin een grotere rol geven en motiveren om input te leveren. Dat is nodig; want Noordwijkerhout en De Zilk zijn niet hetzelfde als Noordwijk Binnen of Noordwijk aan Zee. Ook  willen wij adviesraden een meer actieve en vooral tijdige stem geven bij nieuw beleid. D66 vindt dat de spelregels bij participatie voor iedereen duidelijk moeten zijn, dat verwachten onze inwoners ook.
 
Belangrijke onderdelen van ons beleid worden ontwikkeld in gemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals Holland Rijnland en de ISD. D66 is van harte voor regionale samenwerking, maar dan wel met behoud van effectieve controle door de raad en niet slechts achteraf ‘tekenen bij het kruisje’. Veel belangrijke zaken verdwijnen nu uit het zicht van de gekozen volksvertegenwoordigers. D66 heeft initiatief genomen om dit te herstellen.

Slim investeren

Ambities kosten meestal geld. Toch willen wij niet dat de belastingen omhoog gaan. Dit kan alleen als we ook het lef hebben om gemeentelijke activiteiten te stoppen die onvoldoende aanwijsbaar effect hebben. Investeringen met een groot maatschappelijk nut hoeven wij dan niet op voorhand te schuwen, uiteraard wel met het voornemen om de financiële positie van de gemeente Noordwijk goed te houden. We kiezen weloverwogen voor onze toekomst en die van de komende generatie.