Wonen in een duurzame gemeente: anders en beter bouwen

Wonen en bouwen blijven hét thema voor de komende jaren. Voor velen zijn woningen onbetaalbaar geworden. De kansen voor starters op de woningmarkt zijn schrijnend. D66 wil dat de gemeente direct een assertief beleid gaat voeren om energie-neutrale starterswoningen te bouwen en daarbij open staat voor prefab bouwtechnieken. Alles moet gericht zijn om een goede doorstroming te realiseren. Er is geen tijd te verliezen.

Woningtekort moet nú aangepakt worden

Ook Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk hebben een enorm tekort aan betaalbare woningen. De woningbouwproductie blijft al jaren achter, omdat plannen telkens worden gewijzigd. Volgens een recent woonbehoefte onderzoek moeten er in de komende 10 jaar 2.500 woningen bij komen, dus zo’n 250 woningen per jaar. Er is een achterstand in sociale woningbouw en in betaalbare koop- en huurwoningen. Dat inhalen is een enorme opgave. Wij kunnen het ons niet langer permitteren om goedkope potentiële bouwgrond te laten liggen. Daarom blijft D66 voorstander van het bebouwen van geheel Bronsgeest met in totaal 660 woningen. Uiteraard netjes landschappelijk ingepast, zodat de entree van Noordwijk fraai blijft.  

Duurzame woningen voor iedere doelgroep

Twee starterswoningen hoeven niet meer plaats in te nemen dan een rijtjeshuis. Daar zijn fraaie prefab voorbeelden van. D66 zet in op 600 starterswoningen de komende 4 jaar. Er moet ruimte zijn voor experimenten, zoals het toestaan van vernieuwende woonvormen en hoogbouw op locaties waar dit het karakter van Noordwijk niet al te zeer aantast. We willen dat voor elke doelgroep gebouwd wordt, waarmee we de doorstroming op gang brengen. Vanzelfsprekend worden nieuwe woningen energieneutraal. Wij begrijpen dat dit een financiële en technische uitdaging is, maar die is samen met inwoners en woningcorporaties op te pakken. Dat het kan blijkt in Teylingen.

Focus op onze inwoners

D66 wil de nieuwe wettelijke mogelijkheden om overmatige omzetting van koopwoningen naar huurwoningen tegen te gaan gebruiken waar dat nuttig en nodig is. Wel met oog voor de belangen van huurders, die zonder huurwoningen vaak geen kant op kunnen. Inwoners van de gemeente krijgen meer voorrang bij de toewijzing van woningen.

Bouwen met oog voor onze natuur

We zijn zuinig op ons buitengebied. D66 staat daarom achter de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) die kiest voor een duurzame en vitale bollensector, het open houden van het landschap en het opruimen van de verrommeling. Nieuwe woningen in het buitengebied worden voortaan zoveel mogelijk in clusterlocaties gebouwd.

Het unieke karakter van onze gemeente bewaken

De nieuwe Omgevingsvisie is in lijn met onze visie op ruimtelijke ontwikkeling. Er komt actiever beleid om de beruchte “shameplekken” op te ruimen; desnoods met onteigening. De wijk Zeeburg in Noordwijkerhout krijgt een forse opknapbeurt waarbij wensen en ideeën van de bewoners leidend zijn. Voor de herontwikkelingslocaties in Noordwijk aan Zee wordt een samenhangend plan gemaakt op basis van heldere stedenbouwkundige kaders die door de gemeenteraad worden vastgesteld. Wij willen dat de kwaliteit en samenhang bewaakt wordt door een coördinerend architect.