Veilig zijn en je veilig voelen

In onze gemeente ben je vrij om zelf te bepalen hoe je eruit ziet, wat je gelooft, van wie je houdt of hoe je in het leven staat. Gemeente Noordwijk is een veilige en tolerante gemeente. Veilig zijn en je veilig voelen is afhankelijk van diverse factoren. Een belangrijke factor is je omgeving. Ongewenst gedrag en rommel op straat geven een onveilig gevoel. Dat tolereren we niet. Vooral in het toeristisch kerngebied kan dat nog beter. Sociale verbondenheid en sociale controle bevorderen de veiligheid.

Voldoende politie en BOA

Terecht houdt de gemeente regelmatig een onderzoek naar veiligheid. Wij vinden dat de resultaten kenbaar moeten zijn en dat we met elkaar moeten bekijken hoe iedereen zelf aan het verhogen van de veiligheid kan bijdragen. Daarbij dienen ook enquêtes onder slachtoffers een rol te spelen, omdat de trends die hieruit blijken een uitstekende indicator zijn voor het ‘werkelijke’ veiligheidsniveau. Voor het veiligheidsgevoel van de inwoners is het belangrijk dat er voldoende politie en BOA op straat zijn en blijven. Met de recente reorganisatie van de politie is het extra belangrijk om als gemeente er op toe te zien dat dit ook voor onze gemeente goed functioneert. Verder is D66 overtuigd van het nut van preventie, o.a. door een actief jeugdwelzijnsbeleid, waarmee smeulende problemen tijdig kunnen worden gesignaleerd.

Veilig op het strand

Strandveiligheid is tot heden zelden een punt van zorg geweest. Toch meent D66 dat de gemeente snel werk moet maken van een dienstverleningsovereenkomst met de reddingsbrigade die gericht is op risico-gestuurd toezicht en hulpverlening. Zo wordt goed duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook in onze brandweer moeten we blijven investeren zodat deze goed is toegerust op het uitvoeren van haar taken en inzetbaarheid. Daarin doen we géén concessies, het gaat immers om onze veiligheid.

Genoeg vrijwilligers

Overal waar vrijwilligers bijdragen aan onze veiligheid, zoals bijvoorbeeld bij de reddingsbrigade en de brandweer, moet de gemeente actief meewerken aan werving van nieuwe vrijwilligers en regelmatig overleg stimuleren tussen alle betrokken hulpdiensten. Zo blijven we goed voorbereid.

Weerbaar tegen
online criminaliteit

De afgelopen jaren zien we een sterke stijging in het aantal gevallen van online criminaliteit. D66 spant zich in om de digitale weerbaarheid van kwetsbaren op het internet te vergroten. Met name ouderen en jongeren willen wij beschermen tegen cybercriminaliteit.

Alert op privacy

Ons streven naar veiligheid is wat ons betreft direct gekoppeld aan het alert blijven op privacy schendingen en het bewaken van onnodige inperkingen van persoonlijke vrijheid. D66 erkent het nut van cameratoezicht in de publieke ruimte, maar we zijn beducht voor alle ontwikkelingen waarbij automatische gezichtsherkenning wordt gebruikt en volgen dit met zorg. D66 wil geen cameratoezicht in gebieden die primair een woonfunctie hebben, tenzij de politie dit noodzakelijk acht. In principe moet dit dan tijdelijk zijn.

Duurzaam veilig in het verkeer

Tot slot, niet onbelangrijk: het verder verbeteren van de verkeersveiligheid. Diverse zebra’s en andere weggedeelten in onze gemeente voldoen nog onvoldoende aan het “Duurzaam veilig” concept, dat moet beter. Verder willen wij herriemakers en snelheidsduivels op motoren en in sportauto’s effectiever aanpakken.