Opgroeien met kansen

D66 wil nadrukkelijk blijven investeren in onderwijs. De gemeente kan vanuit de onderwijshuisvesting zorgen voor een inspirerende en gezonde omgeving. Scholen krijgen prioriteit bij verduurzaming. Het nieuwe schoolgebouw (IKC) in ’s-Heerenberg moet een voorbeeld worden op gebied van hergebruik en duurzaamheid. Een gezond en veilig binnenklimaat wordt gecombineerd met educatie.

Groene schoolpleinen, waar kinderen actief buiten kunnen spelen en leren zijn voor D66 de norm in Montferland, de gemeente stimuleert en faciliteert een goede inrichting. Wat D66 betreft blijft het niet bij het nieuwe schoolgebouw in ’s-Heerenberg, maar wordt dit de norm voor alle onderwijsinstellingen in Montferland.

Door COVID-19 weten we nog beter dat veel kinderen van de school en opvang afhankelijk zijn als het gaat om veiligheid, geborgenheid en een gezonde omgeving waarin een kind zich kan ontwikkelen. Het gezin en de buurt waarin het kind zich bevindt kan dat niet altijd bieden. Juist scholen en de kinderopvang zijn laagdrempelig toegankelijk voor ouders. D66 wil daarom de toevoeging van schoolmaatschappelijk werk aan elk schoolteam voortzetten.

In onze gemeente zien we dat sommige kinderen al met een bijna onoverbrugbare sociale en taalachterstand aan hun eerste schooljaar beginnen. Daardoor loopt een kind constant achter de feiten aan. D66 wil meer inzet voor deze kinderen en het voorkomen van voortijdig schooluitval.
 
De gemeente Montferland hoeft daarbij niet alles zelf uit te vinden. Door betere regionale samenwerking kan geleerd worden van de ervaring van andere gemeenten.
 
Een grote groep mensen heeft moeite met lezen en schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid heeft effect op gezondheid, geldzaken, gezin en werk. De bibliotheek is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd en achtergrond. Dit maakt de bibliotheek tot een belangrijke ontmoetingsplaats voor het bevorderen van lezen, leesplezier en taalontwikkeling. D66 wil daarom dat deze voorzieningen in zowel Didam als ’s-Heerenberg behouden blijven.

Ieder kind moet lekker buiten kunnen spelen in een groene omgeving.

Mark Heebing (raadslid)

Wij bekommeren ons om onze jeugd

Jongeren van deze tijd pakken het anders aan. En daarvoor hebben ze ruimte nodig: ruimte om te onderzoeken, te ondernemen en te leren van fouten. Mislukken bestaat niet, soms lukt iets niet en ga je verder. Dat vraagt volgens D66 een andere zienswijze van de gemeente.
 
D66 juicht van harte toe dat jongeren zelf activiteiten organiseren. De gemeente moet wat ons betreft een zeer laagdrempelige mogelijkheid aanbieden om hiervoor subsidie aan te vragen. We kiezen ervoor om niet alles te willen voorprogrammeren, maar geven vertrouwen en geld (experimenteergeld) aan jongereninitiatieven. Hiervoor is een vast aanspreekpunt. Jongerenwerk heeft goede contacten met de jongeren en kan daarvoor ingezet worden, net als voor de uitvoering en begeleiding van de activiteit.
 
Jongeren een perspectief of hulp bieden die past bij hun eigen leefwereld, wordt steeds moeilijker.D66 zet in op jongerenwerk en een straathoekwerker, waarbij een directe link wordt gelegd met jeugdhulp en er echt verbinding wordt gemaakt met de doelgroep.

D66 wil goede voorzieningen voor ieder kind. We hebben de keuze gemaakt voor een nieuwe brede school in ’s-Heerenberg op een unieke locatie.

Ruth Mijnen (wethouder)

Zorg voor een rijkere schooldag

D66 wil extra investeren in cultuuropleiding voor kinderen door deel te nemen aan programma’s als Cultuureducatie met Kwaliteit en het voortzetten van Meer muziek in de Klas. Cultuureducatie betekent zelf muziek maken, toneelspelen, tekenen, fotograferen en dansen. Maar cultuureducatie betekent ook bezoek aan voorstellingen, musea en cultureel erfgoed. Kinderen en jongeren leren tijdens deze activiteiten kijken, samenwerken, luisteren, invoelen, ontdekken. Deze vaardigheden dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren richting volwassenheid.
 
D66 stimuleert daarom dat een substantieel deel van de gemeentelijke cultuurbegroting geïnvesteerd wordt in cultuureducatie en in innovatieve en creatieve vormen van onderwijshuisvesting. Gemeentelijk arrangementen met de Cultuurkaart en MBO Card moeten breed ingezet worden, zodat iedere jongere in aanraking komt met kunst en cultuur in de gemeente Montferland.  D66 stimuleert een rijke en gezonde schooldag door het aanbieden van bijvoorbeeld een gezond ontbijt of gezonde lunch. Naast cultuur moet volgens D66 ook natuureducatie gestimuleerd worden.