Betrouwbare en toegankelijke gemeente als basis

Betrouwbare bestuurders en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen in het gemeentelijk handelen. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en professionaliteit. D66 wil dit onderwerp nadrukkelijk op de agenda zetten in de komende raadsperiode. Eerste stap is om de integriteitscode direct bij de start van de nieuwe raadsperiode te herzien. Een integriteitscode is een gedragscode waarin normen en regels staan wat medewerkers wel en niet mogen doen. Het biedt houvast en geeft duidelijkheid over hoe er met bepaalde situaties wordt omgegaan.

Het menselijk gezicht van de gemeente moet worden vergroot. D66 wil dat ambtenaren zich meer laten zien op straat en makkelijker benaderbaar zijn. Het denken en doen moet minder vanuit organisatiestructuren en regels en meer vanuit de vragen van Montferlanders. D66 wil dat er de komende periode verdere stappen worden gezet om de communicatie tussen inwoners en de gemeente te verbeteren. We zijn er voor mensen die in de knel komen met de overheid en ondersteunen die inwoners waar nodig. We zetten ons actief in voor het herstel van eventueel ontstane schade.
 
De gemeente moet volgens D66 meer de samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties opzoeken. Het is niet de gemeente die bepaalt, doel is om samen tot mooie initiatieven te komen. Dit vraagt om een versteviging van de gemeentelijke organisatie. De rek is eruit. D66 wil daarom snel in kaart brengen wat er nodig is voor een toekomstbestendige, slagvaardige en wendbare gemeente.

Wij gaan voor een open en betrouwbare gemeente Montferland en we durven keuzes te maken.

Freddy van Dijken (lijsttrekker)

De visie van D66 is vooruit durven kijken. D66 kiest niet voor incidentenpolitiek, wel voor structurele oplossingen voor de toekomst. We zetten op hoofdthema’s een stip op de horizon en durven op de weg daar naartoe keuzes te maken. De komende raadsperiode wil D66 over belangrijke onderwerpen (zoals de beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg in de toekomst) een langetermijnvisie. Dat doen we op basis van cijfers en onderbouwde argumenten, niet op basis van incidenten.

Kiezen voor regionale samenwerking

Montferland moet snel een keuze maken hoe ze wil samenwerken met de buren in de regio. Kiezen we voor de Achterhoek, de regio Arnhem-Nijmegen of beide regio’s? Ook de vraag of de gemeente Montferland voldoende bestaansrecht heeft, vraagt de komende periode om een antwoord. D66 laat alle opties nog open, ook dat de gemeente Montferland in de toekomst geen zelfstandige gemeente blijft. D66 maakt de keuze op grond van op de drie speerpunten die D66 belangrijk vindt voor de gemeente Montferland:

  • vooruitstrevend in klimaat, leefbaarheid en duurzaamheid;
  • versterken van de groene leefomgeving;
  • welke regio kent een vergelijkbare problematiek, cultuur, bevolkingsopbouw en leefpatroon.

Financiën op orde

D66 staat voor een solide financieel beleid. Dat betekent dat we niet meer uitgeven dan er binnenkomt en de risico’s beheersbaar zijn. Financiële reserves worden alleen incidenteel ingezet en niet om gaten in de begroting te dichten. Als het gaat om lokale belastingen voert D66 een gematigd beleid. Waar mogelijk wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ toegepast.

Bij het subsidiebeleid willen we sterker sturen op doelen en minder uitgaan van structurele subsidies. Doel is om via subsidies activiteiten te helpen opstarten, waarna het vervolgens zo veel mogelijk zichzelf moet kunnen redden. D66 wil hiervoor een gespecialiseerde subsidie-ambtenaar aanstellen, die actief op zoek gaat naar subsidies bij provincie, rijk en Europa.
 
Financiële middelen voor kunst en cultuur kunnen deels ook buiten de gemeentelijke begroting worden gevonden. Nederland kent veel fondsen die een financiële bijdrage kunnen leveren aan de culturele ambities van de gemeente Montferland.