Aan de slag met een duurzame leefomgeving

Verduurzamen moeten we allemaal. D66 Montferland wil hiervan een gezamenlijke missie maken en de ogenschijnlijk grote meningsverschillen zichtbaar en bespreekbaar maken. We willen een zo ambitieus mogelijk klimaatbeleid. De energietransitie, het duurzamer produceren van voedsel en de uitbreiding van natuur en woningbouw zijn grote ruimtevragers. Om alle functies in ons landschap een goede plek te geven en toekomstbestendig te maken is verandering nodig.

Hoe we het beste met onze energie kunnen omgaan

Wij streven ernaar dat de gemeente Montferland in 2030 energieneutraal is. Ons standpunt dat het nu tijd is om te handelen, maakt dat bestaande technieken op een verantwoorde wijze een plek moeten krijgen. D66 loopt er niet voor weg dat de energietransitie leidt tot een ruimtelijke verandering.

We bieden ruimte aan grootschalige energieopwekking in de gemeente, waarvan inwoners en bedrijven zelf ook kunnen profiteren. Daar waar het landschap kwetsbaar is, zijn we voorzichtig. Windmolens en zonneparken ziet D66 als kans voor de aanleg van natuur, lokale voedselproductie, uitbreiden van fiets- en wandelpaden en het versterken van de bodemkwaliteit en biodiversiteit.

D66 wil een versnelling van de warmtetransitie, door bij alle nieuwe initiatieven uit te gaan van een warmte-alternatief.
We versterken de lokale elektriciteits-infrastructuur, zoals meer laadpalen voor elektrische auto’s en oplaadpunten voor elektrische fietsen. We bieden meer mogelijkheden voor huizenbezitters om zelf te verduurzamen.

De gemeente dient zelf het goede voorbeeld te geven door vol in te zetten op het verduurzamen van de eigen panden. D66 wil daarbij duurzamer aanbesteden. Bij het toewijzen van projecten willen we dat er rekening wordt gehouden met het klimaat, de natuur bij de bouw wordt betrokken en zoveel mogelijk met opnieuw te gebruiken materiaal wordt gewerkt.

D66 Montferland biedt ruimte aan grondgebonden zonneparken en windmolens, waarvan inwoners zelf kunnen profiteren.

Guido Seegers (kandidaat raadslid)

Investeren in landschap en biodiversiteit

D66 zet in op een ‘groenblauwe dooradering’ van het agrarisch landschap, herstel van groene landschapselementen en natuurvriendelijk beheer van bermen en oevers. We streven ernaar om minimaal 100 hectare nieuwe robuuste natuur in Montferland te ontwikkelen. Daarbij zetten we in op grensoverschrijdende initiatieven; onze leefomgeving houdt niet op bij de gemeentegrens.
 
D66 wil dat de gemeente het onnodig uitbreiden van woonwijken en bedrijventerreinen in het landelijk gebied voorkomt. Mocht uitbreiding noodzakelijk blijken omdat er onvoldoende ruimte in de kernen is, dan zien we er op toe dat de ambities rondom duurzaamheid en landschap hoog zijn en worden nagekomen (ook voor DocksNLD2). We laten dan de bouw van woningen/bedrijven en natuurontwikkeling elkaar versterken, ook als dat op korte termijn een lagere financiële opbrengst voor de gemeente betekent.

We planten minimaal 2.000 nieuwe bomen. D66 Montferland streeft naar minimaal 100 hectare nieuwe natuur.

Mark Heebing (raadslid)

Zonder verandering zullen de gevolgen van droogte steeds duidelijker worden zoals slechte oogsten, afstervende bomen en planten en schade aan woningen. Zowel de kwaliteit als kwantiteit van water staat onder druk. We willen inzetten op de aanleg van natte natuur om regenwater vast te houden. Grondwaterstanden moeten daar waar het kan omhoog, sproeien is niet langer vanzelfsprekend. D66 wil het afkoppelen van regenwaterafvoer en het lokaal bergen/infiltreren gaan verplichten, hiervoor komen subsidiemogelijkheden.

Onze boeren mogen niet de dupe worden van de duurzaamheidsambities. In samenwerking met de agrarische sector kijkt D66 naar de kansen om te verduurzamen. D66 pleit voor de weg van kringlooplandbouw. Hiermee kan worden bijgedragen aan het herstel van bodemkwaliteit, een betere waterhuishouding en inperking van uitstoot van schadelijke stoffen. Daarnaast willen we aansluiten bij Achterhoekse initiatieven om de voedselketen duurzaam te maken.

We moeten boeren perspectief bieden op een toekomst die voor iedereen goed is. We realiseren ons dat heftige stellingname in het klimaatdebat voor polarisatie zorgt en zonder inlevingsvermogen in elkaars standpunten, kan de situatie voor sommige boeren uitzichtloos lijken. De huidige vorm en samenstelling van de agrarische sector hebben we samen de afgelopen decennia gecreëerd en daarom moeten we ook samen naar oplossingen zoeken.

We kunnen niet doen wat we altijd deden, maar hoe de toekomst eruit ziet bepalen we samen. D66 Montferland wil daarom graag in gesprek met de sector, om te onderzoeken waar we aanknopingspunten vinden. Daar hoort ook trots op producten en producenten uit onze eigen gemeente bij.

We stimuleren inwoners om hun ‘versteende’ tuinen aan te pakken en meer groen aan te leggen. Daarvoor zijn subsidies.

Mark Heebing (raadslid)

Meer goede huizen bouwen

Montferland is een aantrekkelijke woongemeente, waar het prettig leven is. De druk op de woningmarkt is echter groot. De komende periode willen we daarom bouwen voor iedereen, met bijzondere aandacht voor jongeren, ouderen, mensen met een zorgvraag, statushouders en arbeidsmigranten.
 
D66 gaat voor minimaal 1000 nieuwe woningen voor 2030. Er moet ruimte zijn voor vernieuwende woonconcepten, zoals kleinere woningen en gedeelde voorzieningen. Kleinschalige gemeenschappen, waarin jong en oud meer omzien naar elkaar. 
 
Veel werk in de gemeente wordt gedaan door arbeidsmigranten. Zij hebben recht op goede huisvesting. Bij nieuwe locaties of verzoeken van initiatiefnemers stellen we eisen aan de huisvesting van arbeidsmigranten en moeten er afspraken zijn over een goede begeleiding. Samen met ondernemers wil D66 werken aan een plan voor opvang en terugkeer van dakloze arbeidsmigranten. 
 
Bij het bouwen van woningen wordt eerst gekeken naar mogelijkheden in de kernen, met behoud van de groene ruimte en aandacht voor hittestress en wateroverlast. Wat D66 betreft mag het bebouwde gebied niet verder verstenen. Bij nieuwe projecten staat groen in de wijk hoog op de agenda. De invulling van de woningbouwopgave gebeurt natuurinclusief.

Natuurinclusief bouwen is een verzamelterm voor tal van maatregelen en manieren om natuur te integreren bij de bouw van woningen, kantoren en andere gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van nest-­ en vleermuiskasten in de gevel van een gebouw. D66 wil bewoners actief stimuleren om ‘versteende’ tuinen aan te pakken en meer groen aan te leggen. Als er groen moet verdwijnen, dan geldt hier het compensatie-plus-principe. Dat betekent dat er op een andere plek meer groen aangelegd moet worden, zodat in totaal het groenoppervlak toeneemt.
 
We gaan spaarzaam om met bouwen in het buitengebied. De zogenaamde Rood voor rood-regeling wil D66 herzien. Nieuwe woningen zouden niet langer op de voormalige agrarische bedrijfslocaties, maar in of aan de randen van kernen moeten komen.

D66 Montferland gaat voor minimaal 1.000 nieuwe, duurzame woningen voor 2030.

Timo Otten (kandidaat raadslid)