Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

In de raadsperiode 2018-2022 hebben wij laten zien dat wij het voor elkaar kunnen krijgen door open en transparant te zijn, door samen te werken en voor onze idealen te blijven staan. En we hebben met succes voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Montferland deelgenomen aan het college van burgemeester en wethouders.

Onze successen

> Er is geïnvesteerd in kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen. Er zijn toekomstbestendige sportparken gerealiseerd in ’s-Heerenberg en Zeddam in samenspraak met alle betrokken sportverenigingen en flink geïnvesteerd in de samenwerking tussen de (sport)verenigingen in Didam, wat heeft geleid tot Open Club de Nevelhorst en een investering in een nieuw sport- en beweeglandschap in Didam. Ook in de kernen Kilder (gymzaal), Nieuw Dijk (voetbalveld) en Beek (voetbalveld) is geïnvesteerd.

> In de sportnota “Montferland beweegt” is er nadrukkelijk aandacht voor sport als middel. Er is een lokaal Beweeg en Sportakkoord gesloten, waarbij sport, cultuur, zorg en welzijnsorganisaties gezamenlijk afspraken hebben gemaakt om inwoners van Montferland in beweging te krijgen. Het sportaanbod is vergroot met name voor ouderen in de Old Stars sporten en zichtbaar in Max Vitaal.

> Gemeente Montferland zet steeds meer in op preventie en het verbinden van zorg met sport en cultuur. Er is een intensieve samenwerking tussen de gemeente (medewerkers Sociaal Team) en de sociaal werkers van Welcom. Steeds meer maatschappelijke initiatieven worden opgestart en ondersteund.

> Er is een keuze gemaakt voor een Integraal Kind Centrum (IKC) in ’s-Heerenberg op een mooie locatie, die volop kansen biedt. De samenwerking met de bibliotheek en de kinderopvang bevordert de kansengelijkheid.

> Geld is vrijgemaakt om woningbouw voor iedereen mogelijk te maken.

> Er is ingezet op extra capaciteit bij vergunning en handhaving, ruimtelijke ordening en het sociaal team. Zodat er meer en sneller woningen gebouwd kunnen worden. Zodat inwoners ook weer snel en goed geholpen kunnen worden die een zorg of hulpvraag hebben. En dat, als we regels met elkaar afspreken, we ons daar ook aan houden en op handhaven.

> De bestuurscultuur in Montferland is aan de orde gesteld. Onze inwoners hebben recht op een betrouwbaar en transparant bestuur. En we hebben daarbij ons hoofd boven het maaiveld uitgestoken. Dat was niet altijd even makkelijk. Maar de eerste stappen naar een open en democratische bestuurscultuur zijn gezet.

> Het subsidiebeleid is geëvalueerd en na onderzoek van de rekenkamercommissie gaat de raad aan de slag met de verbeterpunten, zodat er een transparant beleid komt en er ook duidelijke meetbare resultaten zichtbaar zijn.

> Het wijk- en kerngericht werken in Montferland is tegen het licht gehouden. Participatie staat nadrukkelijk op de gemeenteagenda. In het nieuwe participatiekader is duidelijk waar inwoners kunnen meeweten, meedenken of meebeslissen.

> De bewoners van de kernen Loil en Braamt hadden zelf de hoofdrol bij het opstellen van de dorpsplannen.

> De uitvoeringsagenda Montferland Energieneutraal is vastgesteld, net als het afwegingskader Grootschalige energieopwekking met wind- en zonne-energie. Dat maakt de weg vrij voor een energieneutrale gemeente Montferland.

> De gemeente Montferland heeft een eerste aanzet gemaakt voor een missie en visie voor de gemeente Montferland, waarbij Natuur, Landschap en Recreatie een prominente rol heeft.

> We hebben volop aandacht voor biodiversiteit, het ecologisch bermbeheer en het aanplanten van meer bomen in de gemeente Montferland.

> Gemeente Montferland is een campagne gestart om inwoners actief te vragen om met vergroeningsmaatregelen bij te dragen om de klimaatverandering tegen te gaan.

> Er zijn duidelijke keuzes gemaakt op het gebied van Recreatie en Toerisme in samenwerking met de toeristische branche.

> D66 heeft de verantwoordelijkheid genomen om keuzes te maken de afgelopen jaren, en dat was af en toe pijnlijk, maar wel noodzakelijk. Die keuzes hebben er onder andere toe geleid dat de gemeente Montferland er nu wel financieel gezonder voor staat.

Wij zijn nog niet klaar met onze ambities en ons werk. We zetten ons werk graag voort in een nieuwe bestuursperiode, waarin we willen blijven samenwerken om onze doelen te bereiken.