Kiezen voor preventie, een gezonde leefstijl en een toekomst-bestendige zorg

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Beeld: iStock

D66 wil inzetten op positieve gezondheid. We zetten in op preventie en een gezonde leefstijl en het aanpakken van vermijdbare gezondheidsverschillen. De focus gaat van zorg naar gezondheid. Als het niet lukt, dan zijn we er ook. Binnen het sociaal domein streven we naar het juiste maatwerk. Zorg moet beschikbaar zijn voor iedereen die het nodig heeft. Om het leveren van zorg op lange termijn te kunnen garanderen, moet volgens D66 zorg betaalbaar blijven.

De toekomst van wonen en zorg in de gemeente Montferland laat een duidelijk beeld zien. Het aantal 75-plussers neemt tot 2040 enorm toe. In 2040 is 46% van alle huishoudens 65 jaar of ouder (is nu 34%). Ook neemt het aantal alleenstaanden toe. De druk op de zorg neemt toe, maar ook de druk op de wijken. De beweging om langer en weer thuis te wonen, zorgt ervoor dat er meer woningen nodig zijn, maar vooral dat er een geschikt woningbouwaanbod is.

We bevorderen een gezonde leefstijl
We willen de positieve effecten van een gezonde leefstijl beter en breder onder de aandacht brengen. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wil D66 meer inzetten op preventief beleid ook in de jeugdzorg om inzet van zwaardere middelen te voorkomen.

Vergrijzing is een grote maatschappelijke uitdaging. Het percentage 65-plussers van de Nederlandse bevolking zal aanzienlijk groeien. Cultuur- en sportparticipatie voor ouderen is essentieel voor welzijn, vitaliteit en gezondheid. Het kan ook problemen die met ouderdom gepaard gaan, bijvoorbeeld eenzaamheid en dementie, verzachten of verminderen. Niet alle ouderen zijn kwetsbaar of hebben intensieve zorg nodig. Er is een groot en groeiend aandeel van vitale ouderen. De ouderen van nu willen kwaliteit van leven. Daarbij willen ze midden in de samenleving staan. Actieve cultuur- en sportparticipatie draagt daaraan bij. Max Vitaal willen we nog meer uitbreiden.

We kiezen voor zorg die bereikbaar is voor iedereen die het nodig heeft
We willen werk maken van Pre-mantelzorg. Dat betekent dat we op basis van vertrouwen in de inwoner ruimte willen geven aan initiatieven waarbij wonen en zorg samenkomen. Zo kan bijvoorbeeld al, voordat de zorgvraag er is, extra woongelegenheid gerealiseerd worden om de woonsituatie toekomstbestendig te maken.

Het betaalbaar houden van zorg blijft een grote uitdaging in Montferland. D66 wil een sluitend financieel kader voor het sociaal domein. De inkomsten en uitgaven zijn met elkaar in de pas en is er voldoende ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. D66 beseft als geen ander dat de transformatie in het sociaal domein tijd en geld vraagt. Dit leidt volgens D66 tot financiële ruimte om via transformatie en maatwerk de zorg en ondersteuning aan inwoners te verbeteren. De komende jaren wil D66 deze lijn verder versterken en invullen. Dit proces willen we zorgvuldig aanpakken en zorgen voor rust.

Onze ambities met betrekking tot gezondheid, sport en zorg:

> We zetten in op passende zorg en het voorkomen overbehandeling.

> We zetten in op samenwerking tussen sport, cultuur, gezondheid en zorg door het anders te gaan organiseren zodat met name de gebruikers ervan profiteren.

> We gaan een toekomstvisie opstellen met betrekking tot de toenemende vergrijzing in de gemeente Montferland en het gezond ouder worden.

> We blijven inzetten op breedte sport en sport als middel. En blijven werken binnen de samenwerking Achterhoek in Beweging aan andere sportdoelen zoals talentontwikkeling.

> We continueren de inzet van beweegmakelaars om een gezonde leefstijl te bevorderen.

> We werken aan de lange termijn beschikbaarheid en betaalbaarheid van de Hulp bij Huishouden en Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

> We zetten volop in op preventie om eventueel misbruik of onbedoeld verkeerd gebruik van middelen of uitkeringen te voorkomen, door cliënten vaker te spreken en te zien door echt contact te maken.

> We zorgen ervoor dat er voldoende toekomstbestendige sport- en welzijnsaccommodaties op bereikbare afstand zijn in de gemeente Montferland.