Democratie en bestuur

D66 Montferland in Didam Beeld: Freddy van Dijken

Jongerenparticipatie krijgt meer ruimte. Do it together – do it yourself. De jongeren van deze tijd pakken het anders aan. En daarvoor hebben ze ruimte nodig. Ruimte om te onderzoeken, te ondernemen en te leren van fouten. Mislukken bestaat niet, soms lukt iets niet en ga je verder. Dat vraagt een andere zienswijze van de lokale overheid en haar ambtenaren.
Wij willen dat de gemeente aan alle verenigingen die subsidie ontvangen vraagt om een actief jeugdbeleid op te stellen om jongeren te betrekken bij activiteiten. De verenigingen zullen hierover ook verantwoording af moeten leggen.

D66 juicht van harte toe dat jongeren zelf activiteiten organiseren. De gemeente moet wat ons betreft een zeer laagdrempelige mogelijkheid aanbieden om hiervoor subsidie aan te vragen. Hiervoor is een vast aanspreekpunt. Jongerenwerk heeft goede contacten met de jongeren en kunnen daarvoor ingezet worden, net als voor de uitvoering en begeleiding van de activiteit.

Het bieden van perspectief voor jongeren wordt steeds moeilijker en aansluiten vanuit de hulpverlening bij de cultuur van de straat, die deze jongeren met zich meebrengen, wordt ook steeds moeilijker. Een straathoekwerker kent de jongeren. We ambiëren een werkwijze zoals Streetcare. Streetcare richt zich als methodiek op het anders kijken, anders denken en anders werken met deze jongeren. Inzichten van de straatcultuur, een vernieuwende kijk op de inzet van preventie en een diepgang op aansluiten bij het gezinssysteem zorgen ervoor dat je in verbinding komt met de doelgroep.

Onze ambities met betrekking tot jongerenparticipatie in Montferland:

> We kiezen ervoor om niet alles te willen voorprogrammeren, maar geven vertrouwen en geld (experimenteergeld) aan jongereninitiatieven.

> We zetten in op jongerenwerk en een straathoekwerker, waarbij een directe link wordt gelegd met jeugdhulp en er echt verbinding wordt gemaakt met de doelgroep.

> We laten verenigingen, die subsidie ontvangen, actief jeugdbeleid opstellen om jongeren te betrekken bij activiteiten.

D66 kiest voor een slagvaardig, betrouwbaar en integer bestuur
De visie van D66 is vooruit durven kijken. We tonen leiderschap. We zetten op hoofdthema’s een stip op de horizon en durven op de weg daar naartoe keuzes te maken. Dat doen we op basis van cijfers en argumenten. De kerngedachte is om te handelen naar wat goed is voor de inwoners van Montferland. We kiezen voor een slagvaardige en betrouwbare gemeente om dat te bewerkstelligen.

Wij kiezen voor een integer bestuur
D66 staat voor bestuurlijke vernieuwing. We kiezen niet voor incidentenpolitiek, maar structurele oplossingen voor de toekomst. We willen bijdragen aan het zelfreflectief vermogen in het Montferlandse bestuur en herstel van de politieke verhoudingen. Ook willen we een versteviging van de gemeentelijke organisatie. De rek is eruit. We willen in kaart brengen wat er nodig is voor een toekomstbestendige, slagvaardige en wendbare gemeentelijke organisatie.

Integere bestuurders (raadsleden en wethouders) en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van inwoners in het gemeentelijk handelen. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en professionaliteit. Om de integriteit hoog te houden staan allereerst individuele politici en ambtenaren aan de lat. Daarnaast zijn college en raad gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed integriteitsbeleid en het periodiek agenderen van het thema integriteit. D66 wil dit onderwerp nadrukkelijk op de agenda zetten in de komende raadsperiode. D66 wil de (verplichte) integriteitscode direct bij de start van een nieuwe regeerperiode herzien. Raads- en collegeleden geven het goede voorbeeld.

Onze ambities met betrekking tot lokaal bestuur:

> Een inwoner moet kunnen vertrouwen op de gemeente. Er mag geen sprake zijn van willekeur en ongelijkheid bij het behandelen van zaken. Integriteit krijgt daarom extra aandacht, de integriteitscode voor volksvertegenwoordigers wordt geactualiseerd.

> We gaan voor een slagvaardige gemeentelijke organisatie, we gaan kritisch kijken wat nog wel en niet gedaan kan en moet worden.

> We gaan het menselijke gezicht van de gemeente vergroten, de ambtenaren laten zich meer zien op straat of in de wijk en ze zijn makkelijker benaderbaar.

> We zorgen voor een integrale benadering vanuit de gemeente. We gaan minder denken vanuit organisatiestructuren en regels, maar meer vanuit de vraag van Montferlanders en werken vanuit de bedoeling.

> We starten een traject op met als doel deregulering en een herziening van het bestaande handhavingsbeleid. Waar regels gelden, gaan we handhaven.

> We streven naar een multidisciplinaire en regionale samenwerking met betrekking tot ondermijning. Binnen de gemeente Montferland is geen ruimte voor criminele activiteiten.

> We hanteren een hoge standaard wat betreft digitale veiligheid.

We kiezen voor regionale samenwerking
D66 denkt en handelt grensoverschrijdend met kaders. Gemeenschappelijke Regelingen moeten duidelijke prestatieafspraken bevatten. Samenwerkingsverbanden moeten helder, transparant en navolgbaar zijn.

De afgelopen periode is gestart met een proces om de koers van de gemeente ten opzichte van de regio te bepalen. Kiezen we voor de Achterhoek, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen of beide regio’s? Ook de vraag of de gemeente Montferland voldoende bestaansrecht heeft, wordt de komende periode beantwoord. De uitkomst van het traject ‘Koersbepaling’ staat nog niet vast. D66 laat alle opties open, ook als dat betekent dat de gemeente Montferland in de toekomst geen zelfstandige gemeente blijft. D66 maakt daarbij een keuze op rationale gronden. Een keuze gebaseerd op de drie speerpunten die D66 belangrijk vindt voor de gemeente Montferland:
– behoud van en investeren in de groene leefomgeving;
– vooruitstrevend in klimaat en duurzaamheid;
– welke regio kent een vergelijkbare problematiek, cultuur en leefpatronen en past daardoor het beste bij de identiteit van Montferland.

Onze ambities met betrekking tot regionale samenwerking:

> We gaan het traject ‘Koersbepaling’ afronden om tot een gedegen toekomstperspectief te komen, waarbij alle opties serieus onderzocht worden

> We werken gezamenlijk aan kaders voor regionale samenwerking

> We willen de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden versterken

We zorgen ervoor dat de gemeentelijke financiën op orde zijn
D66 staat voor een solide financieel beleid. Dat betekent dat de meerjarenbegroting van de gemeente sluitend is, risico’s beheersbaar zijn en reserves op orde zijn. Eventuele tekorten worden in de betreffende jaren opgevangen en meevallers worden besteed aan het realiseren van onze inhoudelijke speerpunten. Financiële reserves worden incidenteel ingezet en niet om gaten in de begroting te dichten.

Als het gaat om lokale belastingen voert D66 een gematigd beleid. D66 zet zich in voor het niet verhogen dan wel verlagen van de lokale lasten. Waar mogelijk wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ toegepast. D66 wil actief sturen met geld binnen de bestaande begrotingsomvang, om zo doelen te realiseren. D66 wil dat deze gelden gericht worden ingezet om onze belangrijkste ambities te realiseren zoals investeren in duurzaamheid, cultuur, maatwerk in welzijnsvoorzieningen, groen en goede infrastructuur.

Onze ambities met betrekking tot financiën:

> We houden de financiën op orde. Een structureel sluitende begroting is het doel

> We zijn terughoudend met het aangaan van grote financiële risico’s.

> We streven er naar om voldoende reserves te houden om tegenvallers op te kunnen vangen.

> Bij het subsidiebeleid willen we sterker sturen op doelen en minder uitgaan van structurele subsidies en meer uitgaan van opstart- of eenmalige subsidies voor projecten of activiteiten.

> We willen het principe ‘de vervuiler betaalt’ sterker maken, door de afvaltarieven daar op aan te laten sluiten.

> We gaan een gespecialiseerde subsidie-ambtenaar aanstellen, die actief externe geldstromen gaat aantrekken zoals subsidies bij andere overheden zoals rijk, provincie en Europa.