Kiezen voor ambitie op het gebied van duurzaamheid, groen en klimaat

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

D66 werkt aan een duurzame samenleving. We willen onze fysieke leefomgeving op een positieve manier toekomstbestendig maken. We hebben groot respect voor natuurwaarden. We dienen respectvol met onze leefomgeving om te gaan. D66 staat voor het stoppen van het uitputten van de aarde. De vervuiler betaalt. D66 Montferland wil een zo ambitieus mogelijk klimaatbeleid uitvoeren. Om de ambities in dit hoofdstuk kracht bij te zetten, willen we een deel van NUON-reserve en reserve Grondexploitatie benutten.


We investeren in de energietransitie
De energietransitie leidt tot een transformatie van ons landschap. De basis is en blijft de lokale kwaliteit van de omgeving. Tegelijkertijd loopt D66 er niet voor weg dat de energietransitie leidt tot een ruimtelijke verandering. We zetten in op zowel mitigatie als adaptatie.

Ons standpunt dat het nu tijd is om te handelen, maakt dat bestaande technieken op een verantwoorde wijze een plek moeten krijgen. Daar waar het landschap kwetsbaar is, zijn we voorzichtig. Daar waar het landschap een hoge draagkracht heeft, kan er een tandje bij. Windmolens en zonneparken in bestaande, kwetsbare natuur is volgens D66 niet haalbaar. De ontwikkeling van nieuwe natuur inclusief extensieve energieopwekking ziet D66 als een kans. Ook zien we veel kansen in multifunctioneel ruimtegebruik zoals energieopwekking met bijvoorbeeld, recreatie en voedselproductie. Zonneparken moeten op een zodanige manier worden vormgegeven, dat de bodemkwaliteit en biodiversiteit verbetert.

Onze ambities met betrekking tot duurzaamheid:

> Wij streven ernaar dat de gemeente Montferland in 2030 energieneutraal is.

> D66 wil een versnelling van de warmtetransitie, door bij alle nieuwe initiatieven uit te gaan van een warmte-alternatief.

> We staan een realistische hoeveelheid grondgebonden zonneparken toe

> We staan kleine windturbines (circa 30 meter) op erf toe.

> We bieden ruimte aan grootschalige energieopwekking in de gemeente, waarvan inwoners en bedrijven zelf ook kunnen profiteren.

> We versterken de lokale elektriciteitsinfrastructuur, zoals meer laadpalen voor elektrische auto’s en oplaadpunten voor elektrische fietsen.

> We bieden meer mogelijkheden voor huizenbezitters om zelf te verduurzamen, door passende subsidiemogelijkheden.

> De gemeente Montferland geeft het goede voorbeeld: het machinepark van de gemeente is elektrisch en reststromen worden duurzaam hergebruikt of op verantwoorde wijze verwerkt.

> We zorgen ervoor dat in elk nieuw beleidsstuk een duurzaamheidsparagraaf wordt opgenomen.


We hebben zorg en aandacht voor het landschap
Om de draagkracht van ons landschap toekomstbestendig te maken is verandering nodig. De energietransitie, het produceren van voedsel, uitbreiding van natuur en woningbouw zijn grote ruimtevragers. De kern van het handelen is dat D66 wil dat het vanuit een natuurinclusief standpunt gebeurt. Het landschap is de dagelijkse leefomgeving en is een belangrijke pijler van welzijn. Steeds meer mensen willen in hun vrije tijd genieten van ons landschap. Dit vraagt om meer ruimte voor recreëren in het groen. Een waardevolle leefomgeving is ook van economisch belang. Ook voor vele ondernemers is het landschap de basis voor hun activiteiten.

D66 pleit voor de weg van kringlooplandbouw. Daar waar we op gemeentelijk niveau kringlooplandbouw kunnen stimuleren en faciliteren, doen we dat. We willen geurhinder, fijnstof en gezondheidsklachten voorkomen. Landbouw zal meer biologisch worden, er komt minder ruimte voor de intensieve veehouderij en het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt afgebouwd. Aandachtspunten hierbij zijn het herstel van bodemkwaliteit, betere waterhuishouding en inperking van uitstoot.

Onze boeren mogen niet de dupe worden van de duurzaamheidsambitities. In samenwerking met de agrarische sector kijken we naar de kansen om te verduurzamen, waarbij de gemeente zoveel mogelijk ondersteunend is aan het initiatief. Met meer polarisatie in het duurzaamheidsdebat, verkleinen we de kleine kans die we hebben om de aarde leefbaar te houden. Kortom, verduurzamen moeten we allemaal, maar D66 Montferland wil hiervan een gezamenlijke missie maken en de ogenschijnlijk grote meningsverschillen zichtbaar en bespreekbaar maken. D66 is er voor iedereen die naar een duurzaam Montferland streeft.

D66 zet zich in om het groen binnen de gemeente minimaal op peil te houden. D66 wil dat de gemeente het onnodig uitbreiden van woonwijken en bedrijventerreinen in het landelijk gebied voorkomt. Mocht uitbreiding noodzakelijk blijken, dan zien we er op toe dat de kernkwaliteiten van de plek worden behouden en versterkt. D66 wil dat de gemeente er sterk op toe ziet dat inrichtingsplannen een hoog ambitieniveau hebben en gemaakte afspraken worden nagekomen.

D66 wil grootschalig inzetten op het herstel van kruidenrijke bermen, houtwallen, houtsingels, lanen en bomenrijen. De gemeente zet hierbij in op verregaande samenwerking met grondbezitters, natuur- en milieuorganisaties en terrein beherende organisaties. De gemeente zet in op een ‘groenblauwe dooradering’ van het agrarisch landschap, herstel van groene landschapselementen en natuurvriendelijk beheer van bermen en oevers. Daarbij zetten we in op grensoverschrijdende initiatieven; onze leefomgeving houdt niet op bij de gemeentegrens.

Onze ambities met betrekking tot zorg en aandacht voor het landschap:

> Wij gaan de komende periode circa 2000 nieuwe bomen aanplanten. Uit onderzoek blijkt dat op gemeentelijk grondgebied daar voldoende plek voor is.

> We streven ernaar om minimaal 100 hectare nieuwe robuuste natuur in Montferland te ontwikkelen.

> We onderzoeken aanvullende vormen van bescherming van de natuur zoals vestiging van Nationaal Landschap.

> We maken een progressieve natuurcompensatieregeling en zetten een gemeentelijk natuur- en landschapsfonds op.

> We faciliteren verbreding van de landbouw met functies op het gebied van zorg, recreatie, natuur en kleinschalige horeca.

> We stimuleren opkomende en nieuwe vormen van voedselproductie zoals voedselbossen. Belemmeringen voor dergelijke ontwikkelingen wil D66 zoveel mogelijk tegen gaan.

> D66 wil dat de voedselproductie kleinschalig of op coöperatieve basis, dicht bij de mensen, plaats kan vinden. Denk hierbij ook aan moes-, school- en volkstuinen, boomgaarden en voedselbosjes in samenwerking met bewoners en vrijwilligers of het ondersteunen van initiatieven zoals “Herenboeren”.

> D66 wil dat de gemeente ervoor zorgt dat de bermen, slootranden en ander groenstructuren in het landschap niet voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor ze bestemd zijn.

> We gaan handhaven zodra bermen en landschapselementen sluipenderwijs en illegaal omgevormd worden voor agrarische functies.

> We zorgen ervoor dat kwetsbare natuur wordt ontzien van een hoge verkeersdruk

> We zorgen ervoor dat de gemeente Montferland actief initiatiefnemers informeert over de beschermingsregels uit de Wet Natuurbescherming die voor hen gelden.


We herstellen de biodiversiteit
Klimaatverandering leidt tot meer droogte, hittestress en wateroverlast. Het steeds intensiever benutten van onze leefomgeving maakt dat ook schone lucht en schoon water steeds grotere onderwerpen van aandacht worden. We zien een enorme achteruitgang van soortenrijkdom voor zowel flora als fauna. De invloed van de mens is hierbij essentieel. Voor de leefbaarheid in onze gemeente kunnen we niet zonder biodiversiteit. Ecosystemen en soortenrijkdom zorgen bijvoorbeeld voor een betere kwaliteit van onze leefomgeving. De bevordering van biodiversiteit draagt bij aan de uitstraling van onze gemeente als toeristische trekpleister voor fiets- en natuurliefhebbers en als aantrekkelijke vestigingsplaats.

Gemeentelijk groen is in het verleden te veel gericht op efficiënt onderhoud. Het beheer van groen in onze gemeente mag best iets rommeliger zijn, als dat de biodiversiteit bevordert. Herstel van biodiversiteit is basis voor de bestrijding van de eikenprocessierups.
Particulieren en ondernemers worden gestimuleerd hun groen op natuurvriendelijke wijze te onderhouden. We willen bewoners en organisaties uitdagen om zelf op duurzame wijze groen te beheren of te adopteren.

Onze ambities met betrekking tot herstel biodiversiteit:

> We stimuleren het gebruik van inheemse en wilde beplanting. Maaibeheer van de gemeente Montferland gebeurt op ecologische wijze.

> D66 zet dat de natuurwaarde van gemeentelijk groen centraal.

> We gaan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen sterk ontmoedigen

> D66 stimuleert en faciliteert dat erfinrichting vergroend kan worden en bevordert de aanleg van bloemrijke akkerranden .

> We willen een gedegen monitoring van de ontwikkeling van biodiversiteit in onze gemeente.


We pakken de droogte aan

De afgelopen paar jaren heeft de droogteproblematiek een enorme vlucht genomen waardoor er meer aandacht ontstaat voor dit onderwerp, en terecht. Zonder verandering zullen de gevolgen van droogte steeds duidelijker worden zoals magere of zelfs mislukte oogsten, afstervende beplanting, verdere afname biodiversiteit, schade aan woningen en verdorde tuinen. Zowel de kwaliteit als kwantiteit van oppervlaktewater staat onder druk. Het in toenemende mate onttrekken van grondwater is een bedreiging.

We willen inzetten op initiatieven om buien te benutten voor het vasthouden van regenwater. Ecohydrologische grenzen zijn leidend voor wat kan en mag. Oppervlaktewater willen we niet onnodig afvoeren. Grondwaterstanden moeten daar waar het kan omhoog. D66 wil inzetten op meer natte natuur. Duurzaam waterbeheer is een grensoverschrijdend thema. We zoeken als gemeente nadrukkelijk de samenwerking op met inwoners, ondernemers, het waterschap, provincie, Vitens en milieu- en natuurorganisaties en Duitse overheden. Daarbij ligt de nadruk op het ontwikkelen en uitvoeren van hoge ambities en scherpe keuzes durven maken.

Onze ambities met betrekking tot aanpak droogte:

> We gaan het onttrekken van oppervlaktewater en grondwater sterk ontmoedigen, sproeien is niet langer vanzelfsprekend.

> Het afkoppelen van regenwaterafvoer gaan we verplichten, er zijn subsidiemogelijkheden voor inwoners.

> We zorgen ervoor dat waar regenwater niet direct kan infiltreren, het water opgevangen wordt in bijvoorbeeld een wadi of infiltratiekratten om alsnog lokaal te kunnen infiltreren.

> We nemen in samenwerking met het waterschap maatregelen om te zorgen dat zowel oppervlaktewater als grondwater van hoge kwaliteit is.


We kiezen voor een groen woongebied
Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving. Het vergroenen van onze directe omgeving zorgt ervoor dat natuur de kans krijgt dicht bij huis. Veel van onze dagelijkse activiteiten vindt er plaats. Ook de invulling van de woningbouwopgave gebeurt natuurinclusief. Wat D66 betreft mag het bebouwde gebied niet verder verstenen. Bij nieuwe projecten staat groen in de wijk hoog op de agenda. Projecten waar gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen, zien wij als de nieuwe standaard. D66 wil lichtvervuiling tegen gaan. Straatverlichting is te vaak synoniem geworden voor veiligheid, terwijl dit lang niet altijd het geval is. Steeds meer mensen ervaren de gevolgen van geluidsoverlast, iets wat onze aandacht heeft.

Een gezonde leefomgeving is een betekenisvolle plek waar mensen elkaar ontmoeten. Het stimuleren van een grote betrokkenheid bij onze buitenruimte kan dit versterken. D66 nodigt dan ook iedereen, bewoners, ondernemers, overheden, corporaties en andere belanghebbenden uit om mee te doen.

Onze ambities met betrekking tot een groener bebouwd gebied:

> We gaan bewoners actief stimuleren om ‘versteende’ tuinen aan te pakken en meer groen aan te leggen. Er zijn subsidiemogelijkheden voor inwoners.

> We zorgen ervoor dat inwoners meer invloed en mogelijkheden hebben om zelf extra groen in de buurt aan te leggen en te onderhouden. Bijvoorbeeld buurttuintjes of een Tiny Forest.

> Als er groen moet verdwijnen, dan geldt hier het compensatie-plus-principe. Dat betekent dat er elders meer groen aangelegd moet worden, zodat per saldo de totale natuurwaarde toeneemt.

> We streven ernaar de hoeveelheid versteende oppervlakte te beperken. Verharding wordt voorkomen en waar mogelijk wordt bestaande verharding vervangen voor groen of een milieuvriendelijker alternatief.

> Lichtvervuiling gaan we tegen. We verwijderen 30% van de openbare verlichting. Inwoners en ondernemers wordt actief benaderd om overvloedig lichtgebruik te beperken.

> Geluidshinder willen we beperken, bijvoorbeeld door te sturen op verkeersstromen.

> D66 gaat een evaluatie opzetten om te zien wat het grotendeels afschaffen van beeldkwaliteit in onze gemeente heeft opgeleverd.

> We zorgen voor een betere toegankelijke en bruikbare openbare ruimte, met meer zitplekken en beweegtuinen.