Kunst, cultuur en media

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

Culturele voorzieningen zijn essentieel voor leefbaarheid en een aantrekkelijk vestigings- en bezoekersklimaat. De culturele voorzieningen die de gemeente Montferland heeft, maken het een fijne plek om te wonen en werken. Ze vormen de basis van ons lokale culturele klimaat en de aantrekkingskracht op mensen. Cultuureducatie in het onderwijs genereert innovatie op de lange termijn. De toekomstige uitdagingen waar wij onze kinderen mee confronteren maken dat creativiteit de belangrijkste 21e- eeuwse vaardigheid wordt.

Cultuurparticipatie is een integraal middel voor zorgpreventie. Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt dat investeren in preventie met cultuur zorgkosten bespaart. Een integraal zorgbeleid waar cultuur als bindmiddel wordt ingezet zal de
komende tijd van enorme waarde blijken voor herstel na Corona, maar ook daarna. Zeker als dat gebeurt in een samenwerking met zorgpartners en culturele instellingen. Cultuur moet er zijn voor iedereen. In het beleid van OCW voor de komende periode hebben overheden en instellingen de opdracht toe te groeien naar een diverse en inclusieve samenleving. Kunst en cultuur spelen hierbij een cruciale rol. Cultuur is immers ook een bindmiddel voor inclusie.

Montferland is een podium waar mensen van alle culturen en van alle leeftijden, gezond van lijf en leden of met een fysieke, verstandelijke of maatschappelijke beperking samenkomen om te genieten van artistieke kwaliteit of entertainment. Dat is de kracht van een festival, concert of manifestatie: verbinding, ontspanning en ontdekking. We staan achter organisatoren en omarmen ze, want een bruisende gemeente is er voor iedereen.

Samen gaan we aanvullende middelen werven voor kunst en cultuur. Financiële middelen voor kunst en cultuur kunnen ook deels ook buiten de gemeentelijke begroting worden gevonden. Nederland kent tal van lokale, regionale en landelijke private én publieke fondsen die een financiële bijdrage leveren aan de culturele ambities van de gemeente Montferland.

Cultuureducatie betekent zelf muziek maken, toneelspelen, tekenen, fotograferen en dansen. Maar cultuureducatie betekent ook bezoek aan voorstellingen, musea en cultureel erfgoed. Kinderen en jongeren leren tijdens deze activiteiten kijken, samenwerken, luisteren, invoelen, ontdekken. Samengevat staat cultuureducatie voor creativiteitsontwikkeling, experiment en onderzoek, en reflectie (enkele vaardigheden van de 21ste eeuw). Deze vaardigheden dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren richting volwassenheid.

Een grote groep mensen heeft moeite met lezen en schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid heeft effect op gezondheid, geldzaken, gezin en werk. De bibliotheek heeft een essentiële functie bij het bevorderen van lezen, leesplezier en taalontwikkeling. Hiermee speelt de bibliotheek een belangrijke rol in het tegengaan van laaggeletterdheid. Ook geeft de bibliotheek toegang tot kennis en informatie en ondersteunt de bibliotheek bij het opdoen van digitale vaardigheden. Als lokale instelling is de bibliotheek laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd en achtergrond. Dit maakt de bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplaats voor alle inwoners van de gemeente.

Kunst in de openbare ruimte vergroot het gevoel van welzijn. Mensen waarderen hun leefomgeving hoger als er kunst in de wijk is. Stimuleer en faciliteer dat bij nieuwe projecten er ruimte en budget wordt vrijgemaakt voor kunst in de openbare ruimte.

Door historische gebouwen en plekken te behouden én te ontsluiten voor een breed publiek wordt niet alleen kennis van het verleden gestimuleerd maar tegelijkertijd een link gelegd naar het heden en de toekomst. Naast het tastbare, materiële erfgoed, is het immateriële erfgoed net zo belangrijk. Door Storytelling zal het draagvlak voor het behoud van erfgoed vergroot worden. Storytelling is door de verhalen achter het erfgoed te vertellen, de “stenen” tot leven te wekken en meer tot de verbeelding te laten spreken. Het wordt makkelijker te begrijpen waarom iets erfgoed is. Gekoesterd erfgoed draagt bij aan hoogkwalitatief toerisme en daarmee ook aan de economische bloei van Montferland.

Lokale media verzorgen aanbod dat is gericht op de directe leefwereld van inwoners van de gemeente. Deze omroepen zorgen voor lokale informatie die iedereen aangaat omdat het zo dichtbij staat. De lokale media verbindt mensen met elkaar en met hun omgeving waarmee ze zorgen voor gemeenschapsgevoel en participatie. Er liggen ook steeds meer politieke taken op lokaal niveau, die afgelopen jaren alleen maar toegenomen zijn en is daarmee de functie en behoefte aan lokale media nog groter geworden. Voor het goed functioneren van de democratie zijn lokale media belangrijk, omdat ze informeren wat er allemaal gebeurt in ieders directe leefomgeving.


Onze ambities met betrekking tot kunst, cultuur en media:

> We ondersteuning de culturele organisaties zoals schouwburg Amphion, koren, orkesten, verenigingen, musea, podia, filmhuizen, jeugdwerk, ateliers.

> We ondersteun en stimuleren het multifunctioneel gebruik van culturele bedrijfsgebouwen.

> D66 stimuleert dat een substantieel deel van de gemeentelijke cultuurbegroting geïnvesteerd wordt in cultuureducatie en in innovatieve en creatieve vormen van onderwijshuisvesting.

> D66 stimuleert dat scholen hun financiële mogelijkheden, zoals de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs benutten voor Cultuureducatie.

> D66 stimuleert gemeentelijk arrangementen met de Cultuurkaart en MBO Card, zodat iedere jongere in aanraking komt met kunst en cultuur in de gemeente Montferland.

> D66 investeert in instellingen en initiatieven, die cultuur preventief inzetten in jeugd- en ouderenzorg.

> D66 investeert in de ontkokering tussen cultuur, sociaal domein en onderwijs, o.a. met de brede regeling combinatiefunctie en focust hierbij naast Sport ook op Cultuur.

> We stimuleren en ondersteunen initiatieven en instellingen, die investeren in het verbinden van groepen die de weg naar cultuur niet altijd even makkelijk kunnen vinden.

> We zorgen voor voldoende middelen om financiële drempels weg te nemen, zodat iedereen kan participeren. We behouden de Meedoen-regeling in de gemeente Montferland, zodat mensen met weinig eigen geld en inkomen ook kunnen deelnemen of lid kunnen worden van een (sport)vereniging).

> We streven naar een grote diversiteit aan culturele ondernemers, zodat er voor iedereen wat te vinden is.

> We bieden organisatoren van evenementen ruimte, organisatiecapaciteit en ondersteuning in het bijvoorbeeld eenvoudiger verkrijgen van vergunningen en faciliteiten.

> We zorgen er voor dat er voldoende ambtelijke kennis en ondersteuning is om aanvullende middelen te werven voor kunst en cultuur, samen met de betrokken culturele partners.

> D66 wil extra investeren in cultuureducatie door de deelname aan programma’s als Cultuureducatie met Kwaliteit en Meer muziek in de Klas voortzetten en sterker stimuleren.

> D66 wil laaggeletterdheid tegengaan en de functie van de bibliotheek daarin helpen versterken.

> We willen dat de bibliotheek in zowel Didam als ’s-Heerenberg een belangrijke rol vervult aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid te bestrijden. Of door ervoor te zorgen dat mensen meer gaan lezen. De samenwerking met Welcom, scholen en andere maatschappelijke partners wordt nadrukkelijk gestimuleerd.

> We willen dat er een 1%-regeling wordt opgezet om kunst in publieke gebouwen en openbare ruimte te bevorderen. Daarbij vragen we om zoveel mogelijk kunstenaars uit de gemeente of regio te betrekken.

> We willen stimuleren dat cultureel erfgoed een belangrijke functie vervult, waarbij de kennis van het verleden gestimuleerd, maar tegelijkertijd een link gelegd wordt naar het heden en de toekomst.

> De lokale media moet een stevige financiële basis hebben om goede informatievoorziening te garanderen. Goede lokale journalistiek kost geld.