We bouwen voor de toekomst

Beeld: Montferland.nl

De komende periode willen we bouwen voor iedereen met bijzondere aandacht voor jongeren, ouderen, mensen met een zorgvraag, statushouders en arbeidsmigranten. Daarbij bouwen we conform de wettelijke normen. We willen een stapeling van extra eisen beperken, zodat de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen niet verder onder druk komt.

Realiseerbaarheid en betaalbaarheid moeten in balans zijn. We willen zorgen voor voldoende bouwlocaties. Bouw gebeurt zoveel mogelijk binnen de kernen. Bij verdichting hebben we oog voor de groene ruimte in verband met hittestress en wateroverlast. We laten woningbouw en natuurontwikkeling elkaar versterken, ook als dat op korte termijn een lagere financiële opbrengst voor de gemeente betekent.

D66 wil ruimte voor vernieuwende woonconcepten, die beter aansluiten bij de huidige behoefte van inwoners, zoals kleinere woningen, gedeelde faciliteiten en gedeelde buitenruimte. Kleinschalige en inclusieve gemeenschappen, waarin jong en oud meer omzien naar elkaar hebben met een toename van veiligheid, een vitaler buitengebied, minder eenzaamheid en lagere kosten voor WMO en zorg tot gevolg. Het draagt tevens bij aan de woningbouwopgave: de bouw van betaalbare woningen voor het lage en middensegment, en dus meer doorstroming en flexibele bouw. Ook willen we een impuls geven aan nieuwe en duurzame woonvormen zoals klimaatadaptief, circulair, energieneutraal en gasloos bouwen. We willen meer verbinding met alle bouwende partijen – op gemeentelijke én particuliere grond – om gemeentelijke doelen voor collectief wonen te realiseren. We stimuleren en faciliteren de samenwerking tussen burgerinitiatieven, woningcorporaties, zorginstellingen en ontwikkelaars.

De huidige rood voor rood-regeling biedt mogelijkheden om woningbouw in het buitengebied te realiseren. Bij een Rood voor Rood regeling worden leegstaande (lelijke) gebouwen op een erf gesloopt in ruil voor een bouwkavel voor een (compensatie-)woning. Het allerbelangrijkste hierbij is dat er een erf overblijft dat past binnen het landschap. De uitgangspunten en uitvoering van de huidige regeling zorgen echter voor grote problemen bij de ambtelijke organisatie. Door hele specifieke eisen te stellen aan de inrichting/ indeling van de nieuw te bouwen bebouwing, zorg je er voor dat handhaving achter de voordeur noodzakelijk is. Dat is ongewenst en langdurige capaciteitstekort bij de afdeling Vergunning en Handhaving zorgt voor ongewenste situaties, doordat er zeer beperkt gehandhaafd wordt en de gestelde uitgangspunten van de huidige rood-voor rood-regeling niet gerealiseerd wordt (bijvoorbeeld verrommeling in het landschap door ongewenste bijgebouwen).

Wij stellen voor de rood voor rood-regeling om te vormen en niet te gebruiken voor het toevoegen van woningen buiten de bebouwde kom. Zorg voor bestemmingen in/aan de bebouwde kom voor de eigenaar van het te slopen ‘rood’. Het toevoegen van woningen buiten de bebouwde kom brengt veel extra mobiliteit met zich mee, vermindert draagvlak van voorzieningen binnen de bebouwde kom én een tekort aan voorzieningen voor mensen buiten de bebouwde kom op termijn. Vooral als mensen ouder worden en niet meer zelfstandig met de auto naar voorzieningen kunnen levert dit problemen (en /of extra zorgkosten) op.

We zetten in op vroegtijdige samenwerking met het bedrijfsleven. In de ontwerpfase liggen de grootste duurzaamheidskansen. Bouw- en infrabedrijven werken graag in de keten samen om tot een optimale oplossing te komen. Bijvoorbeeld via een bouwteam of twee fasen contract.


Onze ambities met betrekking tot wonen in Montferland:

> We gaan minimaal 1000 nieuwe woningen bouwen voor 2030.

> We zorgen ervoor dat er nieuwe collectieve en tijdelijke woonvormen mogelijk zijn.

> We zorgen dat er locaties voor geclusterde woonvormen voor jongeren, (zorgbehoevende) senioren en statushouders beschikbaar zijn.

> We verruimen de mogelijkheden tot het plaatsen van een (tijdelijke) mantelzorgwoning.

> We zorgen ervoor dat er een versnelling, versimpeling en verduidelijking van procedures is, zodat we sneller kunnen bouwen. In het kader van de Omgevingswet werken we met een Participatienota. Hierin is vastgelegd hoe in Montferland belanghebbenden worden betrokken bij planvorming.

> We gaan spaarzaam om met bouwen in het buitengebied. De zogenaamde Rood voor rood-regeling gaan we herzien en gebruiken die niet meer voor het toevoegen van woningen buiten de bebouwde kom.

> D66 wil duurzamer aanbesteden. Bij de gunning van projecten laten we duurzaamheid, zoals energiezuinig (ver)bouwen, klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen zwaar meewegen.

> De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld bij verduurzaming door vol in te zetten op verduurzaming van scholen, instellingen en gemeentelijk vastgoed.