Kiezen voor kansengelijkheid en uitgaan van de kracht van mensen zelf

Hijsen van de regenboogvlag voor het gemeentehuis in Didam Beeld: Mark Heebing

In Montferland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen. Iedereen die in Montferland woont of komt wonen, moet zich welkom voelen. Kansengelijkheid staat voorop. We zijn er niet alleen voor de mondige inwoners, maar ook voor de grote meerderheid. Vertrouwen is de basis waar vanuit we handelen.

We zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen
Ieder moet op z’n eigen manier mee kunnen doen. Ieder vanuit zijn eigen kracht met respect voor keuzevrijheid. Ook de minder mondige inwoner wordt vertegenwoordigd. Iedereen die in Montferland komt wonen wordt welkom geheten en wegwijs gemaakt. De krachten van Montferland worden hierbij benut. We willen er voor zorgen dat ons rijke verenigingsleven ook toegankelijk is voor nieuwkomers door de bekendheid ervan te bevorderen. Ook onze welzijnsvoorzieningen spelen een cruciale rol om te zorgen dat iedereen mee kan doen en we willen daarom investeren in partnerschap. Op uitsluiting van minderheden is D66 faliekant tegen.

Onze ambities met betrekking tot inclusiviteit:

> We tolereren discriminatie en racisme niet. Er wordt actief beleid gevoerd om dit tegen te gaan, door ook programma’s aan te bieden aan basisscholen.

> D66 streeft er naar om van Montferland een regenbooggemeente te maken. Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTI’s).

> We gaan uitbuiting van arbeidsmigranten tegen en zorgen voor kaders, die moeten leiden tot menswaardige huisvesting.

> Er wordt meer ingezet op het voorkomen van schulden, vooral bij huishoudens met kinderen.

> We bestrijden de energiearmoede, door actief samen te werken met verschillende beleidsterreinen in een wijk en de doelgroep in beeld te krijgen.

> De gemeente Montferland levert een realistische bijdrage aan de opvang van asielzoekers

> We zorgen ervoor dat iedereen die zich inschrijft in Montferland een welkomstpakket krijgt met daarin onder andere informatie over lokale gebruiken.


We kiezen voor de inwoner die zelf aan zet is
D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. D66 wil dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en D66 wil dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid in veel gevallen kan doen.

Montferland wil samenwerken vanuit een gemeenschappelijke basis waarbij de uitkomst niet vooraf vast staat. We willen ruimte geven aan samenwerkingsverbanden die organisch ontstaan. D66 wil effectieve en doelmatige participatie. Participatie dat aansluit belevingswereld inwoners. Participatie wil D66 meer project gestuurd inzetten. Betrokkenen blijken vaak boordevol goede ideeën te zitten. Deze kennis en ervaring willen we meer aanboren en benutten.

We willen participatie niet te pas en te onpas wordt ingezet. Niet ieder onderwerp leent zich voor participatie. Soms kan de gemeente slechts informeren. De mogelijkheden van eigentijdse communicatiemiddelen wordt ingezet. Een goede digitale toegankelijkheid is van groot belang. Inwoners die niet digitaal vaardig zijn, worden extra ondersteunt.

Onze ambities met betrekking tot ‘de inwoner aan zet’:

> D66 wil inwoners, ondernemers en organisaties uitdagen om zelf initiatieven te ontplooien, waarbij de gemeente ondersteunt en faciliteert in de uitvoering.

> We stellen (eenmalig) middelen beschikbaar om initiatieven op gang te helpen.

> We zetten het Burgerpanel “Montferland Spreekt” blijvend in om een goed beeld te krijgen van de behoefte van de inwoners van Montferland en we nemen de uitkomsten mee bij beleids- of besluitvorming.


We kiezen voor een faciliterende gemeente
De gemeente zoekt samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het is niet de gemeente die bepaalt, maar samen met inwoners komen we tot mooie voorstellen. De beleving van inwoners staat hierbij centraal.
Communicatie met de gemeente gaat nog te vaak mis. D66 wil dat er de komende periode verdere stappen gezet worden om de communicatie tussen inwoners en de gemeente te verbeteren. Door informatieachterstanden bij inwoners te beperken zorgen we voor eerlijke processen.

Onze ambities met betrekking tot een faciliterende gemeente:

> We zetten volop in om structurele verbetering op het gebied van communicatie te realiseren.

> Bij impactvolle ontwikkelingen laten we betrokkenen meeprofiteren.

> We zijn er voor mensen die in de knel komen met de overheid, we ondersteunen die inwoners waar nodig.

> We brengen de gevolgen van de toeslagenaffaire in onze gemeente in kaart en zetten ons actief in om de ontstane schade tegen te gaan.

> Samen met ondernemers werken we aan een plan voor dakloze arbeidsmigranten waarbij opvang en een programma voor terugkeer naar huis deel uitmaakt.

> D66 wil onderzoeken of een coffeeshop in de gemeente Montferland haalbaar is.