Investeren in mensen

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. D66 wil dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf, de overheid sluit hierop aan. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid in veel gevallen kan doen. 

In Montferland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen. Iedereen die in Montferland woont of komt wonen, moet zich welkom voelen. We zorgen ervoor dat iedereen die zich inschrijft in Montferland een welkomstpakket krijgt met daarin onder andere informatie over lokale gebruiken. D66 is er niet alleen voor de mondige inwoners.
 
Vertrouwen is de basis waar vanuit we handelen. We willen er voor zorgen dat ons rijke verenigingsleven en de welzijnsvoorzieningen ook toegankelijk zijn voor nieuwkomers, door de bekendheid ervan te bevorderen. We behouden de Meedoen-regeling in de gemeente Montferland, zodat mensen met weinig eigen geld en inkomen ook kunnen deelnemen of lid kunnen worden van een vereniging.
 
We tolereren discriminatie en racisme niet. Actief beleid om dit tegen te gaan is nodig, onder andere door programma’s aan te bieden aan basisscholen. D66 wil van Montferland een regenbooggemeente maken. Een regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTI’s). 
 
D66 wil effectieve en doelmatige participatie, dat aansluit op de belevingswereld van de Montferlanders. Betrokkenen blijken vaak boordevol goede ideeën te zitten. Deze kennis en ervaring wil D66 meer aanboren en benutten. Participatie moet niet te pas en te onpas worden ingezet. Niet ieder onderwerp leent zich hiervoor, soms kan de gemeente slechts informeren. De mogelijkheden van eigentijdse communicatiemiddelen wil D66 hierbij beter benutten. Inwoners die niet digitaal vaardig zijn, worden extra ondersteund. 
 
We willen inwoners, ondernemers en organisaties uitdagen om zelf initiatieven te ontplooien, waarbij de gemeente ondersteunt in de uitvoering. We zetten het Burgerpanel “Montferland Spreekt” in om een goed beeld te krijgen van de behoefte van de inwoners van Montferland. De uitkomsten nemen we mee bij de besluiten die de gemeente neemt.
 
D66 ziet veel kansen in de techniek- en bouwsector. In de technische sectoren is de komende jaren volop werk. In Montferland willen we bedrijven en opleidingsinstellingen helpen door lokale promotiecampagnes of technieklessen op scholen te blijven geven. Hiermee krijgen inwoners goede kansen op de arbeidsmarkt. D66 wil voor mensen die vanuit een uitkering aan de slag willen in de bouw en infra, het mogelijk maken om met behoud van uitkering het voortraject voor een leerwerkopleiding te volgen.

Goede zorg, die iedereen kan blijven betalen

Het betaalbaar houden van zorg en ondersteuning blijft een grote uitdaging in Montferland. Het aantal 75-plussers neemt tot 2040 enorm toe. Verwachting is dat 46% van alle inwoners van Montferland dan 65 jaar of ouder is (dit is nu 34%). Om het leveren van de juiste zorg op lange termijn te kunnen garanderen, moet volgens D66 zorg en ondersteuning betaalbaar blijven. D66 wil daarom dat de inkomsten en uitgaven op elkaar aansluiten en dat er voldoende ruimte is om eventuele tegenvallers op te vangen.
 
Dit leidt volgens D66 tot financiële ruimte om via maatwerk de zorg en ondersteuning aan inwoners te verbeteren. De komende jaren wil D66 deze lijn verder versterken en invullen. Dit proces willen we zorgvuldig aanpakken en zorgen voor rust. 
 
We zetten daarbij in op passende zorg en het voorkomen van overbehandeling. Voor D66 betekent dit dat gekeken wordt welke hulp het netwerk van de zorgbehoevende zelf kan regelen en waar er nog aanvullend zorg vanuit de gemeente nodig is. Eigen kracht van mensen blijven we stimuleren. Zorg moet altijd beschikbaar zijn voor iemand die het echt nodig heeft.

Eigen kracht van mensen blijven we stimuleren. Zorg moet altijd beschikbaar zijn voor iemand die het echt nodig heeft.

Ruth Mijnen (wethouder)

Bevorderen gezonde leefstijl

D66 richt zich daarnaast op preventie door een gezonde leefstijl te stimuleren. We willen de positieve effecten van een gezonde leefstijl beter en breder onder de aandacht brengen. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wil D66 nog meer inzetten op preventief beleid bij zorg, opvoeden, onderwijs en welzijn. Sport en cultuur willen we nog nadrukkelijker als middel inzetten om gezondheid en welzijn te bevorderen. Voorbeeld is het voorzetten van het gebruik van beweegmakelaars in Montferland en de ontwikkelingen bij Open Club de Nevelhorst in Didam en het Athletic Skills Model. Dat is een andere manier van denken over sporten, spelen en bewegen voor de topsport, breedtesport, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst en cultuur.

We willen werk maken van pré-mantelzorg. Dat betekent dat we op basis van vertrouwen in de inwoner, ruimte willen geven aan initiatieven waarbij wonen en zorg samenkomen. We willen dat mensen die klaar staan om dag en nacht hun naaste te helpen, zich goed op zo’n taak voor kunnen bereiden.

D66 richt zich op preventie en een gezonde levensstijl. Voorkomen is beter dan genezen!

Timo Otten (kandidaat raadslid)

Gezondheid, sport, cultuur en toerisme gaan hand in hand

D66 zet in op een betere samenwerking tussen sport, cultuur en zorg. We willen investeren in initiatieven die cultuur en sport preventief inzetten. Deelname aan cultuur- en sportactiviteiten kan problemen voorkomen en gaat eenzaamheid tegen. Door gebruik te maken van sport- en cultuurvoorzieningen maken mensen actiever onderdeel uit van de samenleving. D66 wil het sport- en cultuuraanbod voor  Max Vitaal verder uitbreiden. We stimuleren ook het multifunctioneel gebruik van culturele gebouwen en sportcomplexen.
 
Investeren in de breedtesport blijft nodig met als doel een gezonde leefstijl. D66 wil actief blijven binnen de samenwerking Achterhoek in Beweging aan andere sportdoelen zoals talentontwikkeling. We zorgen dat ervoor dat er voldoende toekomstbestendige sport- en welzijnsaccommodaties op bereikbare afstand zijn in de gemeente Montferland. De groene leefomgeving biedt mogelijkheden voor sportevenementen. Bij investeringen in deze incidentele evenementen vanuit de gemeente, moet vooraf duidelijk zijn hoe het wezenlijk bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners van Montferland.