Voorwoord Gaby van den Waardenburg

Hierbij presenteert D66 Helmond vol trots het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De titel geeft het al aan: D66 staat voor duurzame vooruitgang. Duurzaamheid vormt de rode draad in dit verkiezingsprogramma. Bij duurzaamheid denken wij niet alleen aan verduurzaming van gebouwen, maar ook aan een gezonde leefomgeving en maatschappelijke investeringen waarvan we ook op de lange termijn profijt hebben. Zo willen wij investeren in een groene stad en de voorzieningen in de wijken op peil houden.

De afgelopen periode hebben we deel uitgemaakt van de coalitie. En ook de komende periode zetten we ons graag in voor de stad. Want we zijn nog niet klaar met de missie van D66 in Helmond. We willen blijvende vooruitgang voor Helmond op alle fronten. Of het nu gaat om de duurzame groei van de stad of het voorkomen van tweedeling in de samenleving. Een stem op D66 is ook een stem voor vooruitgang. We staan voor ambitie en durf en willen Helmond graag voorop laten lopen.

Afgelopen jaren heb ik als wethouder met plezier het D66 geluid laten horen in mijn portefeuille en in de stad. Dit heb ik als een enorme eer ervaren. Namens D66 heb ik aan de stad mogen bouwen en mooie dingen bereikt. Zo is afgelopen jaren een nieuwe woonagenda vastgesteld, een integraal arbeidsmigrantenbeleid ingevoerd en is met succes de aanleg van een landelijk buisleidingentracé door Helmond tegengehouden. Ook is extra ingezet op woningbouw in de stad en het centrum, een impuls gegeven aan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, een duurzaam afvalsysteem ingevoerd en zijn er meer middelen gekomen voor de aanpak van verschillende bestaande wijken die risico lopen om achteruit te gaan, zoals de Annawijk, Helmond-Oost en Noord.

Ook de komende periode zijn er nog genoeg thema’s waarop grote veranderingen plaatsvinden en waarop we als D66 Helmond onze stempel moeten drukken. Zo zal de Omgevingswet worden ingevoerd en zal met de Omgevingsvisie en de MIRT (groeistad 2.0) de ruimtelijke toekomst van de stad worden uitgestippeld. Verder zal gezien de steeds groter wordende sociale tweedeling, worden ingezet op het verkleinen van de kloof en kansenongelijkheid tussen inwoners. Daarnaast zal de verduurzaming van de verschillende wijken verder vormgegeven worden.

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze plannen. U kunt erop vertrouwen dat ons team gaat voor een duurzame vooruitgang van Helmond! Wij wensen u veel leesplezier.

Gaby van den Waardenburg
Lijsttrekker D66 Helmond

D66, voor een leefbare stad

D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een leefbare en gezonde stad. Dit zal ook de komende jaren het speerpunt blijven. Helmond moet een aantrekkelijke stad blijven met een duurzame, veilige en schone leefomgeving. De komende jaren zal onze stad groeien. Zo worden er plannen ontwikkeld om in ons centrum meer woningen te bouwen, voor zowel hoge als lage inkomens en voor jong en oud. Dit moet blijvend zorgen voor een levendig centrum met veel voorzieningen, werkgelegenheid en goed openbaar vervoer. Naast nieuwbouw is het van belang dat wordt ingezet op een blijvende kwaliteitsverbetering van de bestaande wijken.

Inzetten op alle wijken
D66 vindt het belangrijk dat het in alle wijken fijn wonen is. Ook in bestaande wijken is het belangrijk dat blijvende aandacht is voor de openbare ruimte, woningen en leefbaarheid. Het moet niet zo zijn dat wijken achteruitglijden.

● Daarom investeren we in zowel nieuwe als oudere wijken. Met de wijkontwikkelingsplannen in Helmond-West, Annawijk, Leonardusbuurt en Helmond-Oost gaan we verder en voor de wijk Helmond-Noord zal een wijkontwikkelingsplan worden opgesteld. Tevens wordt de reconstructie van De Waart, inclusief realisatie van de randen met woningbouw, verder doorgezet.

● Er wordt geïnvesteerd in een multifunctioneel gebouw in Rijpelberg. De multifunctionele accommodatie in Rijpelberg wordt mede mogelijk gemaakt door op de vrijgekomen schoollocaties woningbouw te ontwikkelen.

● Voor Stiphout zal een participatieve gebiedsvisie worden opgesteld.

● Ook in Helmond-Noord zal woningbouw worden toegevoegd op de vrijgekomen locaties, zoals op de locatie van het voormalige Dr.-Knippenbergcollege en zwembad De Wissen.

● In bestaande wijken zal met oog op meer gemêleerde wijken en spreiding worden gekeken of (sociale) huurwoningen dan wel koopwoningen worden toegevoegd en in welk segment.

● We willen dat de buurtbeheerders, vertrouwde gezichten in de wijk, actief blijven en zich inzetten voor een schone en veilige wijk.

● De sport- en (be)leefcampus op De Braak zal verder worden ontwikkeld. Ook zal een nieuw zwembad bij De Braak worden gebouwd. De Braak wordt dan echt hét (top)sportcentrum van Helmond waar meerdere sporten samenkomen. De naastgelegen wijken zullen van deze mooie ontwikkeling gebruik kunnen maken en het terrein moet dan ook goed en openbaar toegankelijk zijn. Tevens zal het terrein van De Braak worden gebruikt voor de bouw van woningen.

Groenvoorzieningen en openbare ruimte
De groenvoorzieningen en openbare ruimte in de wijken dragen bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. Deze moeten op peil worden gehouden en hieraan kan iedereen een steentje bijdragen.

● D66 juicht kleinschalige, particuliere initiatieven toe. Zo kan in samenwerking met de wijkraden, verenigingen en scholen worden ingezet op een schone en groene wijk. Ook moet voor particulieren de mogelijkheid bestaan om te participeren, bijvoorbeeld door rotondes te adopteren.

● Bij het beheren van de openbare ruimte moet het ‘van gevel tot gevel’-principe leidend zijn en wordt in iedere wijk meteen ingezet op een glasvezelnetwerk.

● Bij een grootschalige reorganisatie in een van de bestaande wijken is het belangrijk dat het verkeer op een goede wijze wordt omgeleid en dat rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid van de woningen en winkels in het gebied.

● Voor personen met een handicap is het van belang om mobiel te zijn en blijven. Daarom moet het Actieprogramma Helmond verder worden uitgewerkt. Mindervaliden moeten openbare gebouwen goed kunnen bereiken.

● Nabij fastfoodketens en doorgaande routes worden extra afvalvoorzieningen geplaatst, zodat afval in de openbare ruimte zo veel mogelijk wordt voorkomen.

● Er zal gebruik worden gemaakt van een duurzame methode om processierupsen te bestrijden.

● D66 wil dat de gemeente zorgt voor een goed ingerichte openbare ruimte, die voorziet in de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding op een sportieve manier daarvan gebruik te maken. Daarom wil D66 aandacht voor voorzieningen als fiets- en wandelpaden, skateplekken, basketbalpleintjes, playgrounds en vooral voldoende veilige, schone en groene parken waarin op uiteenlopende wijze gespeeld en gesport kan worden.

Natuur om van te genieten
Natuur is van grote waarde voor onze stad. Mede door de coronacrisis zijn we onze natuur en het buitengebied nóg intensiever gaan gebruiken en waarderen. Parken en groengebieden, zoals de Stiphoutse Bossen, Bundertjes, Groene Peelvallei, Warande, Coovels Bos, Bakelse Beemden en de Goorloopzone moeten behouden blijven, want zij vormen de groene aders en buffers van Helmond.

● Bij de kap van bomen moet kritisch worden gekeken naar deze waarden en de noodzaak van de kap. Ook moet, voordat een boom wordt geplant, worden nagegaan of de boom voldoende mogelijkheden heeft om te groeien. Het is immers zonde om bomen weer te kappen, omdat de ruimte (boomspiegel) na een paar jaar alweer te klein is.

● Bij de aanplant van nieuwe bomen zal gekeken moeten worden of deze niet de reeds aanwezige zonnepanelen van inwoners overschaduwen of gaan overschaduwen, waarbij tevens rekening gehouden wordt met het type boom.

● Het Burgemeester Geukerspark en het park bij de Watertoren zijn mooie aanvullingen op het centrum en dragen bij aan de opgave rondom de klimaatadaptatie. De Oude Aa wordt verder doorgetrokken. Varenschut (de Groene Punt) wordt verder aangelegd.

● D66 staat positief tegenover de realisatie van een natuurbegraafplaats op een daarvoor geschikte plek.

● Recreatieplas Berkendonk moet vrij toegankelijk blijven. D66 is geen voorstander van een grootschalige ontwikkeling bij de Groene Peelvallei indien hierdoor grote schade ontstaat aan de natuur.

● D66 wil graag dat Helmond met de regio een groene visie opstelt voor Gulbergen. Gulbergen is een mooi uitloopgebied met volop recreatiemogelijkheden, dat zo veel als mogelijk groen moet blijven.

Klimaatveranderingen en milieu
De klimaatveranderingen worden steeds zichtbaarder in de vorm van extreme weersomstandigheden die voor toenemende overlast zorgen. De negatieve effecten moeten zo veel mogelijk worden voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen die de overlast beperken.

● Bij de inrichting van de openbare ruimte zal rekening gehouden moeten worden met klimaatadaptatie, een van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Een fijne, groene omgeving met bomenrijen, parkjes en natuurgebieden houdt de temperatuur en overtollig water in bedwang.

● Bewoners worden aangemoedigd om verharde tuinen van meer groen te voorzien. Daarbij horen minder tegels in de tuin en D66 is dan ook voorstander van Operatie Steenbreek. Onderzocht moet worden of bij verordening kan worden vastgelegd hoeveel van de tuin maximaal verhard mag worden, om zodoende tegemoet te komen aan klimaatadaptatie.

● Samen met corporaties zetten we in op meer groen en minder verharding bij woningen en in de openbare ruimte.

● Ook moeten we in de wijken nog meer inzetten op verticale tuinen, plantsoenen, waterpleinen en vegetatiedaken. Tevens zorgt het creëren van meer (tijdelijke) waterberging in plassen, sloten of waterpleinen voor minder overlast.

● De gemeentelijke subsidie voor groene daken zal worden voortgezet en, naast bestaande panden, worden verbreed naar nieuwbouwplannen.

Fijne en gezonde leefomgeving
● De luchtkwaliteit in de gemeente wordt gemonitord via regionale meetapparatuur en in de wijk Rijpelberg hangen extra meters. Om de luchtkwaliteit blijvend te monitoren, willen we deze meetapparatuur behouden en ook inzetten op een nog breder meetnetwerk.

● Luchtverontreiniging zal afnemen door slimme verkeersmaatregelen en nieuwe technieken die de doorstroming van het verkeer bevorderen. Hierdoor wordt de uitstoot verminderd. Helmond is daarvoor, als automotive-stad, een living lab.

● Vanuit de wijken Rijpelberg, Brouwhuis en Suytkade wordt al verschillende jaren geklaagd over geuroverlast afkomstig van de nabijgelegen industrieterreinen. Het Helmondse geurbeleid en het daarin opgenomen geuremissieplafond moeten de geuroverlast laten afnemen. Daarnaast willen we samen met de provincie inzetten op het gebruik van nieuwe technieken en waar mogelijk inzetten op de verplaatsing van overlastgevende bedrijven. Ook moet worden voorkomen dat nieuwe overlastgevende bedrijven zich vestigen.

● Steeds vaker ondervinden inwoners ook klachten van houtstook. D66 zet in op goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van houtstook en, bij klachten, op bemiddeling tussen gehinderde en stoker. Daar waar echt sprake is van overlast en de schoorsteen niet voldoet aan de bouwregelgeving, zal gehandhaafd moeten worden.
● Het is belangrijk dat ten aanzien van de hoogspanningsmasten rekening wordt gehouden met de laatste ontwikkelingen en onderzoeken die vanuit de landelijke regering worden uitgevoerd en vastgesteld. Dit moet ervoor zorgen dat wordt gewerkt aan een duurzame oplossing en dit niet, zoals voorheen, in de toekomst leidt tot nieuwe vraagstukken. Het is daarom van belang om nieuwe ontwikkelingen mee te nemen in de oplossingsrichting en hiervoor ook blijvend aandacht te vragen bij het Rijk.

● In het kader van leefbaarheid is het ook van belang wat er buiten onze gemeentegrenzen gebeurt. Aangrenzende gemeenten nemen soms beslissingen die ook grote gevolgen voor Helmond kunnen hebben. De gemeente Helmond neemt een assertieve houding aan als het gaat om uitbreidingsplannen of nieuwvestiging van ernstig milieubelastende bedrijven in buurgemeenten.

● Veehouderijen op Helmonds grondgebied zullen, in het belang van een goede leefomgeving en om verloedering in het buitengebied tegen te gaan, actief worden gesaneerd.

Energietransitie en de route voorwaarts
De regionale energiestrategie gaat ons de komende jaren allemaal raken. De aardgasprijzen gaan al omhoog, er komen meer lokale en duurzame opwekbronnen en we gaan van het gas af. Dit is geen trend; dit is een feit. Daarvan uit gedacht plannen we als D66 de route voorwaarts. We onderkennen dat energie een basisbehoefte is voor onze inwoners.

● We zetten in op het robuust neerzetten van warmte-vervangende en wijkgerichte infrastructuur in lijn met de warmte-transitievisie waarbij we lokaal eigendom van het warmtenet intensief willen onderzoeken. Eigendom van iets dat we allemaal nodig hebben is niet alleen een goed idee, maar voorkomt ook de extreme marktwerking die we nu zien en voorkomt op de lange termijn energiearmoede voor onze inwoners.

● De banden met onze omringende buren zijn belangrijk, maar ook broodnodig voor het opwekken van lokale duurzame energie. Wij zijn bereid hiervoor ook te praten over wat we hierin voor elkaar kunnen betekenen, zodat we dit vraagstuk samen kunnen oplossen.

● D66 wil dat de gemeente Helmond actief, in samenhang met de ons omringende gemeenten, druk uitoefent op de falende groei van de energie-infrastructuur voor met name elektrificatie bij zowel de netwerkpartijen als het rijk. Ook willen we de leveranciers stimuleren om elektriciteit op te slaan voor dynamische levering bij piekbelasting.

● Er wordt voor particulieren actief gezocht naar een pakket aan opties en er wordt helder aangeduid op welke wijze mensen zelf de juiste no-regret-maatregelen al kunnen nemen om zich voor te bereiden op de toekomst.

● De gemeente zoekt naar mogelijkheden om dit ook financieel te ondersteunen met bijvoorbeeld meer duurzaamheidsleningen of opbrengsten uit duurzame energieproductie waarbij de gemeente niet alleen de overheidsrol op zich neemt, maar ook risicodragend instapt om lokaal eigendom stevig te borgen.

● De gemeente spreekt zich uit in Regionale Energiestrategie (RES)-verband en onderneemt zelf actie om actief deel te gaan nemen in duurzame energieopwekking. Al dan niet door een derde, waarbij het belang van de gemeente in financiële zin goed en langjarig geborgd is, met als doel financiële middelen los te maken voor de duurzame transitie van de gemeente. Deze opbrengsten moeten direct als opbrengst uit investering worden gegenereerd, naast andere afdrachten en buiten eventuele coöperatieve ontwikkelingen die hier parallel aan kunnen plaatsvinden, in goede harmonie met de gemeente. Hiermee houdt de gemeente de regie over een deel van de opbrengsten en een langjarige investeringsruimte voor toekomstige noden en ambities op het vlak van het verduurzamen van de gemeente.

● In dat kader onderzoekt de gemeente met behulp van een onafhankelijk – en daarvoor aantoonbaar adequaat – bureau de mogelijkheid om het warmtenet ten minste voor 50% in lokaal eigendom te laten vallen, in lijn met de RES-opgave voor elektriciteit.

● Naast nieuwbouw is het van belang dat wordt ingezet op een blijvende kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad. Met de inzet van klimaatcoaches willen wij bewoners en het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in de verduurzaming van het bestaande pand, bijvoorbeeld door een collectieve aanpak in de buurt.

Omgevingswet in werking
In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De wet zorgt voor grote wijzigingen in de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en rondom de leefomgeving. Daarnaast heeft de Omgevingswet invloed op de samenleving. Zo wordt ingezet op participatie.

● De gemeente Helmond zal een Omgevingsvisie opstellen en de komende jaren ook Omgevingsplannen voor iedere wijk. D66 wil dat daarbij duurzaamheid en gezondheid belangrijke uitgangspunten zijn en deze visie moet ook via participatietrajecten met de stad worden opgesteld.

● Uit onderzoek is gebleken dat inwoners graag meepraten over de directe omgeving. Participatie is dan ook belangrijk. Wel moet worden voorkomen dat alleen wordt uitgegaan van de mondige inwoner. Aangezien niet iedereen dezelfde dosis kennis, energie, talent, geld en tijd heeft om volop te participeren, moet een systeem worden gehanteerd waarbij zo veel mogelijk rekening met iedereen wordt gehouden. Echter, om ontwikkelingen niet geheel onmogelijk te maken, moet duidelijk worden vastgesteld waaraan participatie moet voldoen. Het is een utopie om te veronderstellen dat iedereen het altijd eens is met een ontwikkeling.
● Met de komst van de Omgevingswet moet het voortaan ook mogelijk zijn om personen in de omgeving digitaal en gericht te informeren over vergunningaanvragen in de buurt. Daarnaast moeten aanvragen veel sneller worden afgehandeld. Daarvoor is een goed sluitend en digitaal netwerk met de partners, zoals de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), evident.

● Met de cultuurhistorische waarde, klimaatadaptatie, bodem en milieuwaarde zal volop rekening worden gehouden. Dit wordt ook meegenomen bij de Omgevingsvisie en Omgevingsplannen.

Verkeer en vervoer
Bij de aanleg van nieuwe wegen, moet in het kader van de leefbaarheid zorgvuldig worden gekeken naar het nut en de noodzaak en moet de gezondheid en leefbaarheid van de inwoners altijd vooropstaan.

● Nieuwe technologieën, ontwikkeld door de Automotive Campus, zullen in de proeftuin Helmond worden toegepast. Helmond blijft investeren in de doorontwikkeling van de Automotive Campus.

● De N279 zal toekomstbestendig worden gemaakt, maar D66 zal geen medewerking verlenen aan de verdubbeling van het aantal rijstroken van deze weg. Er zal rekening gehouden worden met een goede ontsluiting van de wijk Dierdonk.

● Tevens wordt ingezet op een betere doorstroming op de A67 en een afwikkeling van het vrachtverkeer richting de A67 via de N612.

● De Kanaaldijk N.W. zal tussen de Eikendreef en de Havenweg op termijn worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit komt het centrum ten goede.

● De wijken moeten worden ingericht op het toenemende gebruik van duurzame auto’s. In iedere wijk zal het aantal laadpalen significant worden vergroot. Ook moeten in iedere wijk deelauto’s beschikbaar zijn.

● Net zoals andere gemeenten wil D66 oudere auto’s en vrachtwagens zo veel mogelijk weren in het centrum. Het centrum wordt verder autoluw ingericht, waarbij parkeren aan de randen goed mogelijk wordt gemaakt.

● De Kasteel Traverse is een drukke verkeersweg. Door de aanleg van een alternatieve route aan het zuiden van de stad (Rochadeweg) en aanvullende maatregelen op de Kasteel Traverse willen we zorgen voor minder doorgaand verkeer. Dit moet ook bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast in aangrenzende straten en wijken.

● D66 zet in op een uitbreiding van het aantal fietsstraten: straten waarin de auto’s te gast zijn. Ook de snelfietsroute richting Eindhoven moet eindelijk, gezamenlijk met de andere gemeenten, worden afgerond.

● Om de snelheden van autoverkeer in wijken te verminderen zal worden ingezet op verkeerstechnische maatregelen, zoals het optisch vernauwen van de weg. Bij scholen zullen Kiss & Ride-stroken met eenrichtingsverkeer helpen bij het overzichtelijk en veilig houden van de situatie.

Openbaar vervoer in de stad
Zeker als Helmond in het centrum met ongeveer 10.000 woningen zal groeien, is openbaar vervoer van groot belang. En is er voldoende vraag om een goed openbaar vervoersnetwerk in stand te houden.

● In het kader van de metropoolregio is D66 vóór een uitbreiding van het nachtnet. Zo zetten we in op twee Sprinters per uur in de avond, maar ook op zondag. Deze verbindingen zijn een goedkoop, veilig, energiezuinig en schoon alternatief voor de auto en zorgen voor een betere bereikbaarheid van onze stad.

● We zetten in op meer treinen voor het personenvervoer. Vooral in de ochtend en avond zien we te volle treinen.

● Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor moet worden verminderd. Voor het veilig vervoeren van deze stoffen moet blijvend aandacht zijn en er moet intensief worden samengewerkt met de aangrenzende gemeenten.

● Doordat het spoor door het hart van Helmond loopt, worden wijken, zoals Mierlo-Hout, doorsneden. We zetten in op meer ongelijkvloerse kruisingen bij het spoor en bij kansrijke subsidieregelingen wordt daarvan werk gemaakt.

● Als automotive-stad zal Helmond gebruik gaan maken van innovatie, zoals zelfrijdende bussen.

Goed wonen voor iedereen
Wonen is een basisbehoefte. Het gaat niet om het stenen stapelen, maar om de mensen die erin wonen. Iedereen moet een woning hebben waarin hij of zij zich vrij en veilig voelt. Dit vraagt om de bouw van voldoende woningen in verschillende prijsklassen, zodat iedereen een huis kan vinden.

● Een leven lang wonen in Helmond staat voorop. Het gebruik van huishoudelijke technologische ondersteuning in de woning (domotica) wordt daarom bevorderd. Ook kunnen inwoners met behulp van de blijverslening langer thuis blijven wonen en zal deze gemeentelijke lening worden voortgezet.

● Voor de woningmarkt is doorstroming van belang. Dit zal worden bevorderd door begeleiding. Ook wordt onderzocht of huurders in een nieuwe woning de huursom uit de voormalige woning kunnen meenemen.

● Vanwege de extramuralisering van de zorg is de vraag naar woningen voor verschillende doelgroepen groot. Er zal daarom een wonen-zorg-visie worden opgesteld, zodat ook in de toekomst rekening wordt gehouden met voldoende huisvestingsplekken voor bijzondere doelgroepen en collectieve woonvormen.

● Het is van belang dat bijzondere doelgroepen verspreid door de stad kunnen wonen. Een mooi voorbeeld vormt bijvoorbeeld de Veste in Brandevoort, waar zowel sociale huurwoningen als woningen voor personen met een verstandelijke beperking en senioren zijn gehuisvest.

● Voor een goed woonklimaat zijn nabijgelegen voorzieningen van belang. In de wijken moeten voldoende voorzieningen blijven bestaan. Dit versterkt de samenhang in de wijk en zorgt ervoor dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen.

● Voor arbeidsmigranten zal een grootschalige woonlocatie (zoals in Waalwijk) worden gebouwd. Bij de vestiging van nieuwe bedrijven zal aangetoond moeten worden hoe de werkzame arbeidsmigranten op een goede manier worden gehuisvest. We vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten taalonderwijs kunnen volgen en een aanspreekpunt hebben waar ze terecht kunnen met vragen, bijvoorbeeld rondom belastingen en huisvesting.

Wonen in de mix
De vraag naar woningen is groot en Helmond wil graag voldoen aan deze woningbehoefte met verschillende typen woningen. Dit is ook noodzakelijk om de doorstroming te verbeteren en te bouwen naar behoefte.

● D66 zet in op de versterking van de gouden driehoek, namelijk sociale huur, middenhuurwoningen en goedkope koop. De bouw van het middensegment zal de doorstroming bevorderen. Bij nieuwbouwplannen wordt ingezet op de mix van verschillende soorten woningen.

● We willen het percentage van sociale huurwoningen in Helmond behouden, maar daarbij is het ook wenselijk dat woningbouwcorporaties inzetten op de bouw en exploitatie van niet-DEAB-woningen. Dit om de kloof tussen sociale huur en dure huur te dichten.

● Om corporaties financiële ruimte te geven om extra te kunnen bouwen, zullen de grondprijzen voor sociale woningbouw lager moeten blijven dan de reguliere bouwgrond.

● De starterslening blijft behouden en er wordt bekeken of deze regeling kan worden verbreed voor herintreders. Herintreders verdienen vaak te veel om te huren in de sociale woningbouw, maar komen niet in aanmerking voor een (nieuwe) koopwoning. We willen voorkomen dat deze groep tussen wal en schip valt.

● Meer bouwen lost de problemen van de grote vraag naar woningen op de korte termijn niet op. Daarom moet worden onderzocht hoe en waar bestaande woningen intensiever kunnen worden gebruikt, zoals kamerbewoning en splitsing. Dit vraagt uiteraard maatwerk.

● D66 is voorstander van de realisatie van nieuwe woonvormen, zoals duo-woningen, kangoeroewoningen, levensloopbestendige woningen en het (experimenteel) bouwen van tiny houses. Ook wordt vanwege de veranderende gezinssamenstelling ingezet op één- en tweepersoonswoningen.

De groei van Helmond
In Helmond wordt veel gebouwd. Dit moeten we de komende jaren doorzetten. Hierbij wordt zowel ingezet op inbreiding in bestaande wijken als uitbreiding, zoals Brainport Smart District.

● Helmond heeft zich op de kaart gezet met een uitdagende en vernieuwende bouwstijl die de inwoners aanspreekt en nieuwe bewoners trekt. Met die Helmondse bouwstijl en kwaliteit kan de gemeente zich onderscheiden en daarop moet blijvend worden ingezet. Daarbij moet ruimte zijn voor verschillende bouwstijlen, zowel klassiek als modern.

● Om verpaupering in wijken en het centrum tegen te gaan en omdat de vraag naar woningen groot is, zetten we ook in op nieuwbouwplannen op inbreidingslocaties.

● Om zowel aan de zuidzijde als de noordzijde van de stad weer een fraaie entree te realiseren, moet zo snel mogelijk op Suytkade, Oostende en Oranjekade worden gebouwd.

● Een van de grote ontwikkelingen is de bouw van woningen in het centrum. De bouw van circa 10.000 woningen en werklocaties in Helmond in de toekomst draagt bij aan de opwaardering van het centrumgebied en de mobiliteitstransitie. Nadat een visie voor het Stationskwartier is opgesteld, zal snel aan de slag worden gegaan met de concrete planvorming. Hierbij zal ook het EHAD-terrein worden betrokken, dat voor woningbouw beschikbaar komt.

● De komende jaren zijn in de gemeentelijke begrotingen extra gelden opgenomen voor de inzet van extra ambtelijke capaciteit om de woningbouw te versnellen en woningbouwprojecten mogelijk te maken. Ook de komende jaren moet hierop worden ingezet. Zeker nu de financiering daarvan zichtzelf terugverdient.

● Brainport Smart District (de slimme wijk) zal de komende jaren worden ontwikkeld. In de bouw van de slimme wijk ziet D66 een apart project dat onderscheidend is van de andere wijken en steden. Het slimme concept zal daarom zo veel als mogelijk worden vastgehouden, maar gezien de woningnood moet ook de vaart in de woningbouw worden gehouden. Er zal daarom ook onderzocht worden hoe flexibel met het concept kan worden omgegaan om te voldoen aan de grote vraag naar woningbouw en bouwkavels.

● D66 is voorstander van het actief transformeren van bestaande panden. Dit geldt onder meer voor kantoorpanden, zoals het Stationskwartier. Deze transformatie is goed voor de leefbaarheid, is vaak veel duurzamer en geschikt om tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen.
● Ook is D66 voorstander van het circulair bouwen van panden. Dit betekent dat grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk worden gebruikt en hergebruikt. Dit vermindert de milieubelasting, kan de levensduur van gebouwen verlengen en de grondstoffenketens sluiten. Het Huis voor de Stad is daarvan een mooi voorbeeld.
● D66 is voorstander van het invoeren van een tegemoetkoming in de leges voor duurzame bouwplannen.

Afvalkosten in de hand houden
Door de alsmaar stijgende externe kosten van afvalverwerking wordt de afvalstoffenheffing steeds duurder voor onze inwoners. Zo hebben we de afgelopen jaren al te maken gehad met stijgende verwerkingskosten en lagere inkomsten uit de verkoop van herbruikbare stromen, zoals papier. Ook de komende jaren verwachten wij stijgende verwerkingskosten, bijvoorbeeld als gevolg van de CO2- heffing van het rijk. Daarom is het belangrijk dat blijvend wordt ingezet op afvalscheiding.

● We zien dat er nog steeds te veel herbruikbare grondstoffen in het restafval zitten. Naast het feit dat de kosten voor afvalverwerking zijn gestegen, is het zonde dat goed bruikbare grondstoffen niet benut worden. Daarom is het belangrijk dat we ons afval nog beter scheiden om waardevolle grondstoffen te behouden. D66 wil dat wordt gewerkt aan het behalen van de Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doelstellingen in 2025.

● Ten behoeve van de communicatie en het gemak voor inwoners zal de gripwagen blijven rijden. In navolging van Helmond-West zal ook worden gekeken of een afvalbak voor grof huishoudelijk afval eens per jaar in de verschillende wijken kan worden geplaatst.

● Voor luiers is een apart inzamelsysteem en zodra plek er plek is op de markt, gaat de gemeente Helmond deze actief verwerken.

● Er zal blijvend worden ingezet op een doorlopende voorlichting en dialoog over afvalscheiding bij inwoners en op scholen. Als gemeente steunen en promoten we al meerdere jaren actief afvalscheiding op basisscholen. Via programma’s als KlienIt en wijkschoonmaakacties geven we dit als onderdeel van milieueducatie aandacht en ondersteunen we basisscholen bij de invoering ervan. D66 wil graag het project KlienIt de komende jaren voortzetten en uitbreiden met meer deelnemende scholen.

● Naast basisscholen zal ook op middelbare scholen actief gecommuniceerd worden over afvalscheiding. Ook wordt met scholen in gesprek gegaan over het actief scheiden van afval in de gebouwen en lokalen.

● We zetten als D66 in op nascheiding van afvalstromen. In regionaal verband vinden onderzoeken plaats naar de haalbaarheid van een eigen centrale en Helmond zal hier actief aan deelnemen.

● Om de hoeveelheid oud papier te verminderen is D66 voorstander van het omdraaien van het stickersysteem voor reclamefolders naar een opt-in-systeem: een JA/JA-sticker voor wie folders wil ontvangen.

D66, voor een zorgzame stad

Het vertrouwen in de eigen kracht is een van de vijf pijlers waarop D66 haar beleidsmatige keuzes maakt. We weten dat dit echter niet kan zonder een zorgzame samenleving: als iemand zorg of ondersteuning nodig heeft, moet dit goed zijn georganiseerd. Naast zorg en ondersteuning is het ook belangrijk om een stad te hebben waarin alle inwoners kunnen werken aan hun eigen talent. We sluiten niemand uit en iedereen mag en kan zichzelf zijn. Als sociaalliberalen weten we dat niet iedereen gelijk is, maar wél gelijkwaardig. Door preventief te werk te gaan, willen we kansengelijkheid bevorderen en letten we er tegelijkertijd op dat we niemand achterlaten.

Algemeen
Omdat de zorgzame stad een omvangrijk thema is, is per onderwerp een aantal punten benoemd. Ook hebben we enkele overkoepelende punten:

• Met de opzet van 14 0492 als de toegangspoort voor onze gemeente en ook het sociaal domein werken we aan de naamsbekendheid van deze dienst. Eén nummer = één loket voor inwoners.
• We zetten zo veel als mogelijk in op generieke maatregelen, maar behouden altijd ruimte voor maatwerk. We blijven werken volgens de bedoeling: het ondersteunen en helpen van onze inwoners.
• We gaan uit van de menselijke maat.
• Klanttevredenheid is het meetpunt voor alle deelgebieden.
• In Helmond bestaan op alle gebieden veel mooie initiatieven. Deze willen we behouden, stimuleren en met elkaar verbinden.
• De uitganspunten van de Kadernota Sociaal Domein, meedoen, rondkomen en vooruitkomen, blijven wat D66 betreft onverminderd overeind staan.
• Vrijwilligers zijn onmisbaar in een zorgzame stad. Ondersteun, stimuleer en waardeer ze.
• Het vertrouwen van onze inwoners in de overheid is van belang voor deze inzet. Dit kan alleen door te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen.

Preventie: voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen!
Het afgelopen jaar is eens te meer duidelijk geworden wat de gevolgen zijn geweest van bezuinigingen op zorg en welzijn in het afgelopen decennium. Tijdens de coronacrisis werd pijnlijk zichtbaar waar de knelpunten zaten in met name de geestelijke gezondheidszorg. Ook de Jeugdzorg kampt met enorme capaciteitsproblemen.

De coronacrisis heeft ook aangetoond dat een goede lichamelijke gezondheid en leefstijl van groot belang zijn bij een besmetting. Voor mensen met minder goede uitgangswaarden, zoals overgewicht of een slechte voedingstoestand, kwam een besmetting met Covid-19 vele malen harder aan en was het overlijdensrisico ook beduidend groter. D66 wil de komende jaren in gaan zetten op preventie in kader van de zorgzame stad. Voorkomen is immers goedkoper (en beter) dan genezen.

Preventie is van toepassing op verschillende gebieden in een zorgzame stad. Onderstaande voorbeelden hebben met een goede aanpak een sterk preventief karakter ten opzichte van andere problemen, maar er is uiteraard meer:

• onderwijs: laaggeletterdheid, leesbevordering, cultuur in de klas, voorkomen van uitval;
• eenzaamheid; doelgroepenbeleid voor ouderen, jeugd, gehandicapten, volwassenen met problemen;
• armoede & schulden: laagdrempelige schuldhulpverlening, vroegsignalering, breder trekken van de inkomensverklaring, één formulier voor verschillende soorten van hulp;
• samenhang realiseren. De menselijke maat, uitgaan van het goede;
• jongeren: jeugd in de stad, jeugdzorg (minder zorgverleners). Samenwerking binnen de regio weer versterken; de problematiek houdt niet op bij de gemeentegrenzen;
• ouderen: eenzaamheid tegengaan, activiteiten, goede en voldoende doelgroepwoningen (of makkelijk aanpasbaar), valpreventie, toegankelijkheid in openbare ruimte en gebouwen, eenzaamheid tegengaan;
• participatie(wet): uitbreiding van de beroepsmogelijkheden binnen de 30%- banen en (her)instroombanen, samenwerking onderwijs (pro, entree, mbo);
• Wmo: hulpmiddelen, aantal aanbieders (aanpakken malafide aanbieders), werken volgens de bedoeling maar wel doelmatig, lokaal ombudspersoon;
• somatische (lichamelijke) zorg: onderwijsprojecten zoals de gezonde schoolkantine, voorlichting over gebruik van verslavende middelen;
• psychische zorg: onderwijsprojecten zoals STORM;
• sociale cohesie: stimuleren van initiatieven die de sociale cohesie versterken;
• toegankelijkheid: basis is dat toegankelijkheid een kwaliteitscriterium is.

Al met al bereiken we met preventie méér dan reparatie.

Onderwijs
Als lokale politiek ga je niet op de stoel van de school zitten als het gaat om het onderwijsprogramma. Wel ga je samen met het onderwijs en het bedrijfsleven zorgen voor het stimuleren van kansen en zorgen voor een onderwijsaanbod dat passend is bij de regio en voorziet in een (toekomstige) behoefte.

Preventie en ontwikkeling
Voordat iemand aan het werkzame leven begint, geniet hij of zij van ongeveer 14-18 jaar onderwijs. Binnen het onderwijs is het dus belangrijk dat er gelijkwaardige kansen zijn. Zowel op cognitief gebied als op het sociaal-emotionele vlak is het belangrijk dat onze jeugd zich kan ontwikkelen. Een kansrijke schoolcarrière draagt vaak bij aan (zelf)redzaamheid in de toekomst. Het is aan de gemeente om, samen met het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld, hieraan te werken.

• We gaan door met het terugdringen van het aantal vroegtijdig schoolverlaters (VSV). Voor iedere leerling een kansrijke toekomst.

• Om te zorgen dat mensen zich kunnen blijven scholen, zetten we ons in voor een regionaal fonds voor vakmanschap, samen met het werkveld en de gemeenten in de regio.

Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO)
Het basis- en voortgezet onderwijs heeft zelf goed zicht op de uitdagingen en de behoeften op korte termijn. De gemeente kan hier als verbindend partner in meedenken en werken binnen de Lokale Educatieve Agenda. Kansengelijkheid is wat D66 betreft een topprioriteit. Daarnaast is van het groot belang dat de onderwijshuisvesting aansluit op de behoefte. Voor het VO geldt dat beide VO-stichtingen gelijk dienen te worden behandeld als het gaat om de huisvesting. Daarnaast is het klimaat op scholen, mede door corona, weer in beeld gekomen als belangrijk thema. Het zorgen voor een goed binnenklimaat (Frisse Scholen) heeft een bewezen positief effect op het welzijn van onze jongeren.

• We stimuleren scholen om te werken aan een goed binnenklimaat.

• We gaan met onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners in gesprek om kansengelijkheid te bevorderen.

• We bieden scholen de ruimte om binnen nog te stellen kaders een bijdrage te vragen voor extra-curriculaire programma’s binnen of buiten de scholen.

NT2
Met een groter wordende groep leerlingen en studenten die Nederlands niet als eerste taal hebben is het van belang dat deze leerlingen goed worden begeleid. De gemeente is hier, samen met het onderwijs en de samenwerkingsverbanden, verantwoordelijk voor. Gezien leerlingen uit Helmond niet alleen hier op school zitten maar ook in onze randgemeenten – en andersom – is het van belang om dit Peel-breed op te pakken. Wat D66 betreft kan er meer aandacht worden besteed aan het NT2-onderwijs na een verblijf op de Eerste Opvang Anderstaligen.

• We gaan in gesprek met onderwijspartners en andere gemeenten in de Peel om het NT2-onderwijs te versterken binnen de regio. Doel is een sluitend en eenduidig aanbod binnen de regio.

• We zetten in op een lobby naar de tweede kamer om het NT2 extra aandacht te geven.

• Ook voor 18+ blijven we inzetten op taalcoaching/taalonderwijs.

Praktijkonderwijs/mbo/hbo
Helmond heeft als centrumstad in de Peel een sleutelpositie in het onderwijsaanbod na het voortgezet onderwijs. Met opleidingen in de maak- en foodindustrie, maar ook op het gebied van zorg en onderwijs, hebben we al een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Zaak is om niet alleen het onderwijsaanbod te hebben, maar er ook samen met het bedrijfsleven voor te zorgen dat er voldoende ervaringsplekken zijn voor opleidingen op ieder niveau. Daarnaast is het zorgen voor passende huisvesting voor studenten en/of goede bereikbaarheid van de opleidingsinstituten en ervaringsplekken een must om studenten binnen Helmond te krijgen en te houden.

• Er wordt ingezet op het creëren van studentenwoningen;

• In de triple-helix (onderwijs, gemeente, arbeidsmarkt) zetten we blijvend in op het creëren van voldoende stageplekken;

• De bereikbaarheid van onze onderwijsinstellingen wordt zowel binnen de gemeente als samen met de provincie onderwerp van gesprek. Onderwijs moet voor alle leerlingen en studenten bereikbaar zijn.

Eenzaamheid
D66 vindt de zelfredzaamheid erg belangrijk. Zoals gezegd is het van belang om te zorgen voor een goede achtervang wanneer het even niet lukt. Eenzaamheid is typisch zo’n thema waarbij het van belang is dat mensen een achtervang hebben, en ergens terecht kunnen voor ondersteuning.

Zowel het versterken van de sociale cohesie in de wijken als het hebben van voldoende laagdrempelige activiteiten voor onze inwoners helpen in het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid. Echter is niet iedere vorm van eenzaamheid op eenzelfde manier te achterhalen en te voorkomen of aan te pakken. Het is daarom van belang dat in de verschillende thema’s binnen het sociaal domein aandacht wordt besteed aan eenzaamheid (doelgroepenbeleid). Van onderwijs tot ouderenzorg, van armoederegisseur tot Wmo. Wat D66 betreft worden subsidies hier dan ook doelmatig en planmatig voor verleend; eerst een doelstelling en plan van aanpak, en pas dan subsidie.

• We gaan de eenzaamheidsaanpak in kaart brengen om zodoende blinde vlekken te ontdekken.

• Op deze blinde vlekken gaan we zorgen voor een aanpak.

• Voor de reeds bestaande aanpak wordt met de partners afgestemd welke doelstellingen nagestreefd worden en hoe ze deze willen bereiken alvorens nieuwe subsidies worden verstrekt.

Armoede & schulden
Een op de vijf huishoudens heeft problematische schulden. In Helmond heeft 40% van de huishoudens een hoog risico op het maken van schulden. Een kwetsbare financiële situatie kan leiden tot onzekerheid en stress. Schulden leiden er vaak toe dat mensen met genoeg inkomen toch niet rond kunnen komen en zelfs gezondheidsproblemen kunnen krijgen. D66 wil de onvrijheid die armoede en schulden veroorzaken hard bestrijden. Niet gebaseerd op nodeloos wantrouwen, maar op het menswaardig en zo efficiënt mogelijk helpen van mensen in financiële nood.

Wij vertrouwen erop dat Helmond in staat is om de best passende maatregelen te bieden met toereikende budgetten. We moeten nadrukkelijk kijken naar de samenhang tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en gezinssituatie. De inzet van mensen en geld moet erop gericht zijn om de maatregelen te nemen met de grootste positieve impact op de situatie. Het kwijtschelden of opkopen van een schuld kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er veel minder andere problematiek is in een gezin. Hierbij is vroegsignalering belangrijk; des te eerder kan de schuld en het eventuele probleem aangepakt worden.

• Preventie is belangrijk. Het is van belang om zo vroeg mogelijk te praten over geldzaken. D66 Helmond wil dat jeugd en jongeren actief uitgenodigd worden om te praten over geldzaken. D66 zorgt met partners in het onderwijs en daarbuiten voor een structurele aanpak.

• We gaan binnen Helmond, het liefst Peelbreed, werken met één formulier (inclusief inkomensverklaring) voor verschillende soorten van hulp voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening, zodat de hulpvrager slechts één keer informatie hoeft aan te leveren.

• D66 wil het makkelijker maken voor mensen om aanspraak te kunnen maken op extra inkomstenvoorzieningen. We zorgen voor een breed netwerk van partners die met de inkomensverklaring werken.

• Er wordt samengewerkt met deze partners om een laagdrempelige vorm te vinden voor het inzetten van ondersteuning (bijvoorbeeld: stadspas met groene stip, zoals in Amsterdam).

• De gemeente fungeert als regievoerder in de armoedebestrijding met zowel professionele en vrijwillige hulpverleners. Ten minste de middelen die het rijk worden voor armoedebestrijding verstrekt, worden gebruikt voor dit doel.

• Wij starten experimenten in de wijk(en) waardoor onderzocht kan worden hoe drempels tussen instanties weggenomen kunnen worden en vermindering van de regelgeving, bevordering individuele verantwoordelijkheid en kans-ontwikkeling gestimuleerd kan worden.

• Bij het ontwikkelen en toepassen van beleid wordt altijd gekeken naar de menselijke maat.

Jongeren
Jongeren zijn onze toekomst, maar dan moeten we als gemeente wel de juiste voorwaarden scheppen om hun toekomst te faciliteren. Als D66 zetten we preventie centraal; voorkomen dat jongeren terechtkomen in een vicieuze cirkel. Daarnaast willen ook meer kijken naar de individuele behoeften van de jongere, zodat ze niet verloren raken in een systeem. Kijk meer naar de daadwerkelijke behoeften, zodat daar preciezer en flexibeler op kan worden ingespeeld. Preventie door middel van vroege signalering en begeleiding is een investering voor de toekomst en tevens een besparing in de toekomst.

• Een jongere is niet zijn of haar gedrag; er moet meer aandacht worden besteed aan de persoon in plaats van denken in hokjes. De jongere wordt begeleid door minder hulpverleners, maar wel door hulpverleners die begrijpen wat nodig is.

• Jongerenwerkers hebben een cruciale rol. We zetten in op een brede groep bekwame jongerenwerkers die zowel signalerend als interveniërend kunnen optreden.

• D66 wil weer meer inzetten op samenwerking binnen de regio. Jeugdproblematiek houdt niet op bij de gemeentegrenzen. We kunnen veel bewuster inzetten om de banden met de andere Peelgemeenten weer te versterken en te herstellen.

• De rol van het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) moet weer sterker worden. Als regiopartner is het RMC voor alle gemeenten belangrijk in het signaleren en aanpakken van problematiek met groepen en individuele jeugdigen.

• In samenwerking met het RMC en de overige (Peel)gemeenten moet er een gerichte begeleiding komen op het vinden van scholing of werk van laagopgeleide jongvolwassenen. Dit om te zorgen dat jongeren zonder de juiste begeleiding zullen afhaken.

• In samenspraak met het individu en de betrokken partners zetten we in op een doorgaande begeleiding van jongeren tussen de 17 en de 19 die in zorg- en ondersteuningstrajecten zitten.

• Bewezen projecten moeten worden gecontinueerd (bijvoorbeeld KlienIt en STORM).

• Er moet ieder jaar ruimte zijn voor nieuwe initiatieven op cultureel en sportief vlak voor onze jongeren.

Ouderen

Gezond oud worden
In de zorg voor onze oudere inwoners is het van belang dat mensen zo lang mogelijk, in goede gezondheid en naar tevredenheid, zelfstandig kunnen blijven. Dat betekent dat ze ook laagdrempelig de benodigde hulp kunnen krijgen om dit te realiseren. Hiervoor zijn goede voorzieningen nodig. We hebben in Helmond een aantal ketenpartners die in deze behoefte van thuiszorg, woonzorg, verpleeghuiszorg en welzijnszorg al grotendeels voorzien, zoals de Zorgboog, Savant Zorg, Buurtzorg en een aantal kleinere zorgaanbieders, de LEVgroep en dan nog onze huisartsen en het Elkerliek Ziekenhuis. Veel ouderen kampen met problemen, zoals eenzaamheid, een ingewikkelde toegang tot hulpverlening, woningen die niet meer voldoen (te groot, geen aanpassingen, niet seniorvriendelijk) en slecht ter been zijn door achteruitgang fysieke conditie, verminderde mobiliteit en valproblematiek.

• Preventie kan een grote rol spelen op gebeid van welzijns- en gezondheidsbevordering. De gemeente stimuleert bij alle partners (ook woningbouwpartners) de inzet op preventieve hulpmiddelen voor onze inwoners.

De digitale wereld
Veel ouderen hebben moeite met omgaan met computers. Bijna alles wat een mens moet regelen, gebeurt tegenwoordig digitaal. Veel ouderen weten daarom lang niet altijd toegang te krijgen tot de juiste zorg of hulpmiddelen.

• We maken met onze maatschappelijke partners afspraken over het zo laagdrempelig mogelijk ondersteunen bij het digitaal vaardig worden van ouderen.

Mantelzorg
• Het steunpunt mantelzorg wordt uitgebreid en actief gepromoot door de gemeente en haar partners. Ook huisartsen worden hierbij betrokken in het kader van zorgprogramma’s voor kwetsbare ouderen, of zijn die programma’s aan het opzetten;

• 14 0492 moet ook mensen kunnen helpen met vragen over mantelzorg, al is het als doorgeefloket.

Mobiliteit
Moeilijk ter been zijn, verminderde mobiliteit en valproblematiek. Bij ouder worden nemen vaak ook de gebreken en kwalen toe. Aangezien we allemaal ook steeds ouder worden en we aan de vooravond van een grote vergrijzingsgolf staan, nemen de problemen ook evenredig daarmee toe en uiteraard ook de kosten.

• We zetten in op gerichte valpreventie is daarom van groot maatschappelijk belang;

• We sluiten aan bij het Traject Op Maat (TOM)-project, gericht op onbezorgd thuis wonen voor ouderen.

Participatie
D66 Helmond gelooft in het kunnen van mensen, maar weet ook dat sommige mensen ondersteuning nodig hebben om goed mee te kunnen doen. Laat iedereen vrij en ondersteun daar waar nodig. Die ondersteuning moet op een menselijke manier worden uitgevoerd, zodat mensen de mogelijkheid krijgen écht mee te kunnen doen. Binnen de Participatiewet moet weer worden uitgegaan van de goede wil van de mens.

• Participatie is maatwerk. Er moet binnen de regels ruimte komen om de regels flexibel in te kunnen zetten als hierdoor de situatie verbetert;

• Bij twijfel wordt vóór de juridische toets een sociale toets gedaan op casussen door een daarvoor ingericht comité.

• We zetten in op een lobby richting het rijk en VNO-NCW om het aantal (her)instroombanen te vergroten.

• Ook op lokaal niveau gaan we met het werkveld in gesprek voor het stimuleren van het aannemen van (her)instromers in de tekortsectoren.

• We vergroten de inzet van participatiecoaches: het is de bedoeling om mensen met een uitkering zo snel mogelijk aan het werk te krijgen of, indien werk niet mogelijk is, om mensen een tegenprestatie te laten leveren die aansluit bij hun kunnen en mogelijkheden.

• De participatiecoach staat naast de inwoner. Ondersteuning met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid is, indien mogelijk, het streven.

• D66 gelooft dat participatie ontstaat bij verenigingen, sport, cultuur en in de wijken. Vrijwilligerswerk bij deze instellingen is dan ook een maatschappelijke tegenprestatie.
Wmo
Werken vanuit de bedoeling: de ondersteuning staat voorop en niet het proces. De Wmo is er voor mensen met een ondersteuningsbehoefte. Hierin moet worden voorzien en staat de menselijke maat voorop. Hiervoor is duidelijke wetgeving nodig die deze ruimte ook biedt. De gemeente heeft in de Wmo een faciliterende rol. De uitvoering kopen we in. Toezicht moet vanuit een onafhankelijke partij worden geregeld. Deze toezichthouder moet zowel naar de rol van gemeente als die van de uitvoerende partner kijken. Is een partner niet betrouwbaar, dan moet het contract met deze aanbieder worden beëindigd. De ondersteuning van de inwoner mag hierdoor niet worden onderbroken.

• De gemeente gaat actief contractmanagement voeren waarin prestatieafspraken centraal komen te staan. Deze moeten vooral gericht zijn op de tevredenheid van de inwoner.

• De ondersteuningsbehoevende of diens naasten moeten laagdrempelig om hulp kunnen vragen.

• Het aantal betrokkenen bij een casus met eenzelfde expertise moet tot een minimum worden beperkt.

Toegankelijkheid
Als we binnen dit verkiezingsprogramma spreken over een toegankelijke stad, dan gaat het D66 Helmond om meerdere zaken. Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap, het zo laagdrempelig mogelijk ondersteunen van inwoners door de overheid en digitale toegankelijkheid. Uiteraard zijn er meer definities van toegankelijkheid die aandacht behoeven en we zullen deze onderwerpen dan ook zeker oppakken.

• Er komt een taskforce voor het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Deze taskforce heeft als doel om concrete actiepunten te formuleren om zaken te verbeteren. Bij deze taskforce sluiten expertgroeperingen aan, zoals het GOH;

• Gemeentelijke websites en websites van (subsidie)partners van de gemeente Helmond hebben binnen twee jaar een toegankelijkheidsverklaring;

• De raad bespreekt periodiek de ontwikkelingen rondom zowel fysieke als digitale toegankelijkheid.

• Alle mensen met een beperking moeten toegang hebben tot overheidsdiensten. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt dit opgelost zodra het bekend is.

Psychische zorg
Voor D66 is een goede psychische gezondheid van onze inwoners van grote waarde. We leven in een steeds ingewikkelder wordende maatschappij waarin hoge eisen gesteld worden aan inwoners. Niet iedereen kan daarin makkelijk meekomen, om uiteenlopende redenen. In de afgelopen jaren zien we landelijk een toename van mensen met verward gedrag waarvoor vaak niet de juiste opvangmogelijkheden voorhanden zijn. Dit heeft onder andere te maken met:

1. wetgeving, onder ander met betrekking tot zelfbeschikkingsrecht-, privacy- en gevaarcriteria, waardoor het lastig kan zijn om mensen op te kunnen nemen;

2. bezuinigingen op de geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg in het afgelopen decennium.

• D66 pleit voor het creëren van meer opvangplekken, bijvoorbeeld logeermogelijkheden.

• D66 wil met ketenpartners (onder andere GGZ, SMO, LEVgroep) bespreken hoe dit gerealiseerd kan worden en onderzoeken hoe dit gefinancierd kan worden (in samenspraak met zorgverzekeraars, overheid en subsidieverstrekkers).

In de afgelopen jaren is er een toename van suïcidaliteit, depressie en burn-outklachten, met name onder jongeren en jongvolwassenen. Maar ook onder volwassenen en ouderen is dit een probleem. Zeker voor deze groepen is preventie ongelofelijk belangrijk.

• D66 wil psychische hulp makkelijk bereikbaar en toegankelijk maken voor iedereen.

• Inwoners moeten via de toegangspoort 14 0492 van de gemeente snel advies kunnen vragen waar zij zich toe kunnen wenden wanneer ze hulp zoeken.

• Op de middelbare scholen in Helmond loopt al enkele jaren het STORM-project ter preventie van suïcide onder jongeren. Dit project moet de komende jaren zeker worden voortgezet.

Integratie en statushouders
Onze samenleving is ooit ontstaan om het mogelijk te maken iedereens talenten maximaal te benutten. Maar het is meer dan dat. In ‘samenleving’ zit niet voor niets het woord ’samen’. Mensen als aparte groep behandelen betekent eigenlijk dat je ze het niet gunt om volwaardig mee te doen.

D66 zet in op gelijke kansen voor iedereen, maar ook op gelijkwaardigheid en medemenselijkheid. De grootste vijand van onderlinge acceptatie is groepsdenken. Of je nu statushouder, inwoner met een migratieachtergrond, ziek of gehandicapt bent, je bent niet je afkomst, je verhaal of je gebrek. Als D66 gaan we daarbij niet voor tolerantie, maar voor acceptatie en onderling begrip. Tolereren betekent immers verdragen, terwijl wij willen dat iedereen elkaar als gelijke accepteert. Samen moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich ook een volwaardig individu voelt. Een individu dat naar eigen kracht en vermogen bijdraagt aan een mooiere toekomst voor ons allemaal of, wanneer dat niet (meer) gaat, zich gesteund weet en niet het gevoel heeft er alleen voor te staan. Als D66 streven we naar een samenleving waarin ieder mens, ongeacht achtergrond, overtuiging, geslacht of geaardheid vrij is om zichtbaar zichzelf te zijn en om verschillend te zijn. Voor nieuwkomers en statushouders betekent dit:

• We maken met onze sociale partners in de stad afspraken over de begeleiding van nieuwkomers. We stellen basisafspraken vast op basis van kwaliteit, niet kwantiteit.

• Voor alle nieuwkomers geldt: meedoen vanaf dag één.

• Onderwijs en taalvaardigheid vormen voorwaarden voor integratie. Dit moet zo snel mogelijk starten op een manier die past bij de doelgroep.

• NT2-begeleiding op scholen stopt pas nadat leerlingen een basisniveau Nederlandse taal hebben gehaald.

• Zelfredzaamheid in onze samenleving is het doel.

• Helmond moet openstaan voor noodopvang. Hierbij moeten we voor een vellige omgeving voor zowel de asielzoekers als de omwonenden zorgen. Dit doen we samen met de omgeving.

Organisatie en betaalbaarheid
Een zorgzame stad vergt samenwerking, tijd, middelen, en kan zeker niet alleen door de gemeente georganiseerd worden. Daarom is het van belang om goed na te denken over de organisatie en de betaalbaarheid.

Voor de inwoner
• Alle vormen van ondersteuning door gemeente en partners moet zo laagdrempelig mogelijk zijn.

• 14 0492 kan dienen als het telefonisch portaal voor vragen van inwoners. Ook voor hulp van externe partners in het kader van gemeentelijke regelingen en doelstellingen.

• Daar waar de inwoner onenigheid heeft met de gemeente of haar partners moet laagdrempelig ondersteuning gezocht kunnen worden.

Voor de gemeente
• De gemeente moet zorgvuldig omgaan met de budgetten. Subsidies en ondersteuning moet doelmatig gegeven worden; vooraf doelstellingen vaststellen en passende controle hierop.

• Er wordt meer financiële ruimte gemaakt voor subsidies aan vrijwilligersorganisaties ten koste van die aan professionele organisaties.

• We maken gebruik van experts in de gemeente. Denk hierbij aan het ASD, het GOH, etc.

• Zonder vrijwilligers komen veel initiatieven stil te liggen; we investeren in hen met begeleiding, training, stimulering en waardering.

D66, voor een veilige stad

D66 maakt zich sterk voor een veilige stad. Daar waar nodig moeten we handhaven en straffen, maar we kiezen ook nadrukkelijk voor preventie. Problemen moeten bij de wortel, bijvoorbeeld in de buurt, binnen het gezin of op school, worden aangepakt. Belangrijk is dat er optimaal wordt samengewerkt tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, andere private initiatieven, de Belastingdienst en de politie, bijvoorbeeld in zogenaamde veiligheidshuizen.

Veiligheid

● D66 is voorstander van het integraal aanpakken van de leefbaarheidsproblematieken in de Helmondse wijken. Het ondersteuningsplan Binnenstad-Oost is hier een goed voorbeeld van. Dit plan moet het leven in de binnenstad prettiger maken. Er wordt extra aandacht besteed aan de aanpak van verkeersoverlast, verloedering, rondhangende jongeren, drugshandel en ander sociaal ongemak.

● Een aanpak gericht op preventie vereist met name een hoge intensiteit van wijkgericht en communicatief werken. De gemeente moet streven naar oplossingen die recht doen aan alle wijkbewoners. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat inwoners betrokken moeten worden bij overleggen over jeugdvoorzieningen, zoals sport en spel.

● D66 stimuleert dat iedere Helmondse wijk een buurtpreventieteam heeft. Niet alle wijken zijn hetzelfde en dat betekent dat initiatieven op het gebied van buurtpreventie ook kunnen verschillen.

● Naast activiteiten gericht op preventie zal bestrijding en bestraffing van geweld volop onze aandacht krijgen. Bijzondere opsporingsambtenaren kunnen onder regie van de politie een rol spelen in de veiligheidsaanpak van de gemeente, maar het geweldsmonopolie blijft altijd bij de politie.

● De capaciteit van de politie in Helmond moet uitgebreid worden. Regelmatig bereiken ons zorgen over te weinig personeel en armslag bij de politie als het gaat om opsporing om echt een vuist te kunnen maken tegen de Helmondse (drugs)criminelen.

● Naast stevig optreden tegen geweld bij overvallen en inbraken, wil D66 dat huiselijk geweld en andere vormen van seksueel geweld meer dan nu vroegtijdig worden gesignaleerd. Scholen, zorginstellingen en politie moeten nauwer samenwerken om dit soort geweld eerder op te sporen.

● Verbaal of fysiek geweld tegen ieder individu en dus ook tegen LHBT’s is voor D66 volstrekt onacceptabel. Ook maakt D66 zich zorgen om het grote aantal ouderen dat slachtoffer wordt van geweld.

● De gemeente moet inzetten op permanente goede voorlichting aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen voor eventuele hulp.

● D66 zet in op de aanpak van loverboypraktijken en sexting door de seksuele weerbaarheid van kwetsbare groepen te vergroten.

● D66 geeft de voorkeur aan de aanpak van onveilige plekken en het tegengaan van verloedering van de wijken. Dit heeft namelijk effect op het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Het goed onderhouden en opknappen van de openbare ruimte heeft een positieve invloed op het veiligheidsgevoel.

● D66 stelt de inzet van politiemensen op straat boven cameratoezicht. We willen geen taboe op inzet van cameratoezicht, maar de privacy van onze inwoners en de effectiviteit van de camera’s moeten wel voldoende gewaarborgd zijn.

● Wanneer de gemeente overgaat tot de inzet van cameratoezicht, dan zal deze inzet altijd voor een bepaalde termijn vastgesteld worden en pas worden voortgezet na een evaluatie door de gemeenteraad.

● D66 is terughoudend met preventief fouilleren. Inzet ervan behoeft controle door de raad en een stevige toets door burgemeester, OM en politie op noodzaak en proportionaliteit.

● D66 is groot voorstander van samenwerking tussen de verschillende publieke instanties als het gaat om het aanpakken van ondermijning. Het Informatie- en Expertise Centrum speelt hierbij een belangrijke rol. Het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) Oost-Brabant helpt en ondersteunt partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan.

Opvang vluchtelingen
Het opvangen van vluchtelingen is van alle tijden, dus ook van de komende periode. Door corona is de vluchtelingenstroom even afgenomen, maar deze zal zeker weer toenemen.

● Zowel voor asielzoekers en statushouders als voor de samenleving is het van belang dat zij zo snel mogelijk de taal leren en over een startkwalificatie beschikken. Onderwijs en taalvaardigheid vormen voorwaarden voor integratie.

● D66 wil dat al in de noodopvang gestart wordt met het leren van de Nederlandse taal en inburgering, dat diploma’s snel beoordeeld en erkend worden en dat werkbeperkingen zo veel mogelijk worden opgeheven. Op deze manier kunnen vluchtelingen sneller op eigen benen staan. D66 vertrouwt immers op de eigen kracht van mensen.

● D66 wil specifieke aandacht voor (arbeids)migranten en een beleid waarin (basis)scholen onderwijs op maat aanbieden voor deze groep. De taal spreken en deelnemen aan de arbeidsmarkt is immers van groot belang om mee te kunnen doen in de samenleving. Dit beleid dient niet alleen de asielzoekers en statushouders, maar ook onze maatschappij.

● In noodgevallen moet de gemeente Helmond zorgen voor opvang. Niemand hoort in Nederland op straat te slapen; crisis- en noodopvang moet daarom goed geregeld zijn. Wel houden we rekening met een te grote concentratie van doelgroepen; dit leidt vaak tot een onveilig gevoel bij de omwonenden.

● De grote verschillen in herkomst tussen asielzoekers en statushouders, maar ook onderling (verschillen in culturele en religieuze achtergrond, de persoonlijke status van individuele leden van de betrokkenen) moeten een belangrijke rol spelen bij de toekenning van een woning en bij begeleiding. Asielzoekers en statushouders worden door gemeenten vaak als één groep behandeld op een wijze die de gemeente organisatorisch uitkomt.

● Bij de eerste kennismaking met de buurt waarin betrokkenen worden gevestigd, moet de gemeente een proactieve rol grijpen.

Drugsbeleid
● Het aantal coffeeshops moet aansluiten op de behoefte in de stad met als belangrijkste doelstelling illegaliteit en straathandel tegen te gaan.

● Om te voldoen aan de vraag en de kwaliteit van de wietteelt te waarborgen, is D66 voor drie coffeeshops in Helmond. Het onderzoeksrapport dat inmiddels is uitgebracht over de afzetmarkt in Helmond, geeft aan dat er ruimte is voor vijf coffeeshops. De illegale handel zal je nooit uit kunnen bannen, maar hiermee maken we wel een goede stap in de richting en heeft de huidige coffeeshop in ieder geval geen monopolie meer.

D66, voor een vernieuwende stad

D66 Helmond wil graag een voortrekkersrol nemen door ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven en nieuwe vormen van burgerparticipatie op allerlei niveaus van de Helmondse samenleving. Door de decentralisatie van taken en maatschappelijke veranderingen worden andere eisen aan het lokale bestuur gesteld. Hiermee ontstaan nieuwe uitdagingen voor de lokale democratie. Lokale zeggenschap voor mensen. De gemeente heeft er steeds meer taken bij gekregen en speelt daarmee een steeds grotere rol in het dagelijks leven van mensen. D66 wil dat de lokale democratie recht doet aan de groeiende verantwoordelijkheid van gemeenten. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord, maar nieuwe democratische instrumenten zijn een waardevolle toevoeging.

Bestuurlijke vernieuwing
• Op landelijk niveau nemen we beperkende regels voor lokale democratische experimenten zo veel mogelijk weg. Ook op lokaal en regionaal niveau wordt het bindend correctief referendum mogelijk.

Daarnaast wil D66 dat Helmond een voortrekkersrol op zich neemt door te experimenteren met vernieuwende vormen van democratie en participatie. Democratische vernieuwingen experimenteren moeten meer in het DNA van het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie komen. Soms kan dat ook via pilots, zodat we leren van deze nieuwe vormen.

• Participatietrajecten zoals het ‘right to bid,’ het ‘right to challenge’ en het ‘right to cooperate’ geven de ruimte aan initiatieven vanuit de gemeenschap zelf en verdienen onze steun. Hierbij is het belangrijk dat de deelnemers weten waar ze aan toe zijn.

● Initiatieven vanuit inwoners moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden door de gemeente, zolang dit mogelijk is binnen de ambtelijke capaciteit en financiële mogelijkheden. Elk initiatief wordt op zijn kwaliteit beoordeeld en daarbij is maatwerk nodig. Als gemeente moeten wij openlijk de samenwerking zoeken met inwoners en ondernemers. Samen zijn wij de nieuwe overheid.

● Communicatie vanuit de overheid moet helder zijn en we zetten in op duidelijk taalgebruik.

• D66 zet in op een veranderende overheid die garant staat voor openheid. Dit is voor ons essentieel omdat elke inwoner moet kunnen nagaan wat de volksvertegenwoordigers voor hem doen en gedaan hebben (denk aan Raad in Beeld). Het integraal uitzenden van raads- en commissievergaderingen is hier een goed voorbeeld van. Voor Raad in Beeld moet dat betekenen dat ook de commissievergaderingen – waar over het algemeen meer debat plaatsvindt – live uitgezonden worden.

• D66 wil dat de gemeente Helmond veel meer informatie uit eigen beweging openbaar maakt en nu al begint met de invoering van de Wet Open Overheid. Dit moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Uiteraard zijn persoonlijke, vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens hiervan uitgezonderd.

• Verder dienen de stadsgesprekken nieuw leven ingeblazen te worden. Wij willen de stadsgesprekken verbreden en verbeteren en deze, samen met nieuwe participatievormen, vaker organiseren. Dit hoeft niet altijd fysiek, maar kan ook digitaal of juist een combinatie van beide zijn. Om een divers publiek aan de stadsgesprekken te kunnen laten deelnemen, zijn nieuwe vormen noodzakelijk.

Buurtinitiatieven
Uit verschillende enquêtes blijkt dat weinig bewoners van Helmond de wijkraden kennen. Ook zijn personen minder geneigd om zich voor langere tijd aan een bepaald project te binden. Ook hebben wijkraden steeds meer moeite om vrijwilligers te vinden voor bestuursfuncties. Daarom is het nodig dat er een betere manier wordt ontwikkeld om met de inwoners te communiceren over wat er in en met hun wijk gebeurt. De huidige, traditionele werkwijze om informatie te verspreiden onder de inwoners, dan wel te ontvangen van de inwoners, voldoet niet. Het achter gesloten deuren overleggen tussen wijkraden en de gemeente is niet meer van deze tijd. Er is een andere aanpak nodig waarbij een sterke positie moet worden ingeruimd voor sociale media als onderdeel van de informatiestructuur.

• D66 is voor het opzetten van wijkpanels- en fora die digitaal meedenken. Op deze manier wordt de wijk meer betrokken. Verder dient er meer aandacht voor sociale media te komen als onderdeel van de communicatie, zodat meer bewoners bereikt kunnen worden.

• Er dient gekeken te worden naar vernieuwende manieren van werken, bijvoorbeeld op projectbasis. Dit betekent dat een wijkraad niet meer moet bestaan uit een kleine, vaste groep personen die al het werk verricht, maar uit een dynamische groep wijkbewoners die actief is wanneer er een initiatief uit de wijk komt.

• D66 ziet graag dat de gemeente tweejaarlijkse rondes maakt in de wijken en ophaalt bij de wijkbewoners wat zij graag willen verbeteren in de eigen straat of buurt. Dat kan kleinschalig in de wijk of op buurtniveau, bijvoorbeeld wijkteams of buurtpreventieteams die aanspraak kunnen maken op wijkbudget. Deze wijkraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk. Wijkraden moeten de ruimte krijgen om vrij te werk te gaan binnen hun budgetten. Daarbij moet uiteraard de gemeente wel taken in de wijk kunnen blijven uitvoeren en staat de vergunningverlening hier los van.

• Verder dient de samenwerking tussen de besturen van de verschillende wijkraden en de wijkregisseurs van de gemeente Helmond te worden geoptimaliseerd.

(Jongeren)participatie
D66 probeert ook in Helmond de kloof tussen onze inwoners en de politiek te verkleinen. Dit hebben we onder andere gedaan door Raad in Beeld in te voeren, de livestream waarmee je de gemeenteraad live kunt volgen, en door het gebruik van sociale media. Verder wil D66 ook specifiek jongeren meer betrekken bij de politiek. Dit hebben we de afgelopen raadsperiode al concreet opgepakt door het realiseren van een jeugdgemeenteraad, gekoppeld aan de maatschappelijke stage. Op deze manier willen we jongeren een stem geven en laten zien dat politiek ook over hén gaat. Met de oprichting van een jeugdraad proberen we jongeren een mooie maatschappelijke stage te bieden. Bovendien proberen we ze zo op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de politiek. Want de opkomst bij de verkiezingen moet omhoog, zeker ook onder jongeren.

• Helmond moet jeugd en jongeren binden en dus meer bieden. De gemeenteraad beslist over tal van onderwerpen die de jeugd op één of andere manier raken en het is belangrijk dat jongeren moeten kunnen aangeven wat hun wensen zijn, welke knelpunten zij ervaren en wat hun mening is over het (gevoerde) beleid.

• We moeten jongeren meer binden door ze actief te blijven betrekken bij beleid, meer op jongeren gerichte voorzieningen aan te trekken en activiteiten in de wijk samen te bedenken en uit te voeren.

• Jongerenparticipatie, in combinatie met burgerparticipatie, moet een belangrijk speerpunt zijn van het jeugdbeleid van onze gemeente. Daarnaast zouden raadsleden laagdrempelige gastcolleges kunnen geven om op die manier de jongeren in aanraking te laten komen met politiek. De gemeenteraad kan hierbij actief de samenwerking opzoeken met scholen door bijvoorbeeld schoolprojecten over de lokale politiek aan te bieden. Dit kan door vraagstukken voor te leggen: hoe zouden zij, als jongeren, dit oplossen?

• Hierbij is ook een rol weggelegd voor de jongerengemeenteraad en kinderburgemeester door hen meer te betrekken bij activiteiten (bijvoorbeeld bij de planning van speelterreinen en de intocht van Sinterklaas). Zo zien andere jongeren dat dit plaatsvindt waardoor er meer interesse zal ontstaan in de eventuele nieuwe ontwikkelingen.

• Door het gebruik van o.a. sociale media (WhatsApp, TikTok, Instagram et cetera) kan de gemeente op diverse kanalen met jongeren in gesprek gaan.

Communicatie met inwoners vanuit de raad
De gemeente moet in normale en begrijpelijke taal met bewoners en ondernemers communiceren. De gemeenteraad heeft duidelijke taken: kaders en regels stellen, de grote lijnen bepalen, de inwoners vertegenwoordigen en het college controleren. De taken van de raad maken het meer dan ooit gewenst dat deze een eigen geluid laat horen en dat er een duidelijkere communicatie met de inwoners op gang komt; meer dan de inwoners van onze stad tot nu toe gewend zijn.

• De vele initiatieven vanuit de gemeente moeten meer bekendheid krijgen, zodat onze inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun ideeën, plannen, vragen of problemen.

• De gemeenteraad moet als orgaan haar eigen communicatie, binnen de totale gemeentelijke communicatie meer vormgeven. De raadscommunicatie moet een duidelijke eigen identiteit krijgen op sociale media en in de pers. Verder vindt D66 dat de gemeenteraad meer betrokken moet zijn bij het overleg van de gemeente met de wijken (wijkraden, stichtingen, verenigingen, bewoners en andere directe en indirecte betrokkenen).

• D66 wil meer vergaderen in de wijken. Hiervoor stellen we een jaarlijkse (extra) wijktafel genaamd ‘Raad in de Wijk’ in iedere Helmondse wijk voor, die wordt georganiseerd vanuit de gemeenteraad (in samenwerking met bestuur van de wijkraden en andere actoren). Bewoners kunnen hier plannen presenteren of voorstellen doen over wat zij aan de wijk willen veranderen.

• D66 is voorstander van digitale inspreekmomenten met raadsleden/fracties, in navolging van de digitale inspreekmomenten met de wijkwethouders.

Regionale samenwerking
In het nabije verleden zag D66 Helmond een samenwerking met de Peelgemeenten (Peel 6.1) als een vanzelfsprekendheid. De negatieve ontwikkelingen in de raadsperiode 2014-2018 hebben helaas geleid tot een verminderde werkrelatie in de Peel. In de afgelopen bestuursperiode is flink geïnvesteerd om deze relatie te herstellen en is de werkrelatie enorm verbeterd. De samenwerking met de omliggende gemeenten is en blijft een must om de regio te versterken.

• De samenwerking binnen de Peelregio strekt zich uit over allerlei domeinen: sociale thema’s, openbare orde en veiligheid. Daarnaast werken Senzer, Zorgpoort, GGD, Blink, de Veiligheidsregio en het Veiligheidshuis al volop samen. Toch ziet D66 op basis van vele andere domeinen mogelijkheden tot samenwerking. Denk hierbij aan toerisme, recreatie, water, belastingen, verzekeringen en schuldhulpverlening.

• Natuurlijk hechten wij zeer aan samenwerking in het zogenaamde stedelijk gebied. Wij maken graag afspraken met de B5-gemeenten, de Campusgemeenten en met Eindhoven. Samenwerken loont voor Helmond en is van groot belang, zowel nationaal als internationaal.
• D66 vindt dat er blijvend geïnvesteerd moet worden in samenwerking binnen de Brainport-regio. Helmond zal, samen met onder andere de gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Best, ervoor zorgen dat Brainport landelijk en internationaal op de kaart blijft staan. Onze Brainport-regio is een van de drie economische pijlers van het land, naast Amsterdam en Rotterdam. Met de gebiedsontwikkeling van de High Tech Automotive Campus draagt Helmond bij aan de ontwikkeling van automotive-technologie en slimme mobiliteit.

• Gezien de korte afstand tussen Eindhoven en Helmond zet D66 in op een nauwe samenwerking en een gezamenlijke visie op het middengebied.

• D66 Helmond wil dat de beleidsrijke taken van deze regionale samenwerkingsverbanden worden behartigd door echte decentrale overheden, de gemeenten, met een eigen direct gekozen volksvertegenwoordiging.

D66, voor een ondernemende stad

Helmond is een ondernemende Brabantse stad met unieke zaken die alleen bij ons voorkomen. Een maakstad als het gaat om alle ontwikkelingen met betrekking tot de Automotive Campus en de industrie met bedrijven zoals Nedschroef, Vlisco en Huijbregts Groep. D66 ziet dat de Helmonders diep van binnen eigenlijk heel trots op hun stad zijn, maar naar de buitenwacht vaak ten onrechte te bescheiden blijven. Helmond doet ertoe en het is niet voor niets dat wij samen met de regio tot mainport zijn benoemd; een regio die ervoor zorgt dat Nederland meedraait in de wereldtop van de concurrerende economieën. Verder zal het centrum een eigen onderscheidend karakter en sfeer moeten behouden. Om een variatie van het centrum te bevorderen en leegstand te verminderen, zal worden ingezet op een proactieve benadering van de detailhandel, creatieve industrie en verhuurders.

Automotive en Food
Als D66 willen we de nadruk leggen op de nieuwe maakindustrie met als speerpunten automotive, food en tech (de vierde industriële revolutie). We willen Helmond nog meer op de kaart zetten door gebruik te maken van onze USP’s (unique selling points).

● D66 wil meer focus leggen op de dingen waarin zeer veel potentie zit, zonder daarbij natuurlijk de overige sectoren te vergeten. Het gaat hierbij vooral om een extra focus. Te denken valt hierbij aan de auto-industrie. Helmond moet op de kaart worden gezet als dé autostad van Nederland, zodat mensen direct aan onze stad denken als men over auto’s praat. Dit zal een aanzuigende werking hebben.

● Een van de manieren waarop wij dat kunnen realiseren, is door meer exposure-plaatsen aan te bieden, zodat deze sector zijn producten kan aanprijzen. D66 wil innovatieve ontwikkelingen van de Helmondse bedrijven etaleren in de binnenstad.

● Daarnaast willen wij een focusgroep samenstellen met vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven, deskundigen op het gebied van leisure, retail, stadsmarketing en de gemeente.

● Ook wil D66 de marketingstrategie van de stad aanpakken met USP’s, waarbij wordt gedacht aan Helmond als autostad en foodstad. Rond deze thema’s zouden evenementen ingericht moeten worden. Hierbij kan worden gedacht aan een groot evenement rond het thema auto’s waarbij andere evenementen aan kunnen sluiten, zoals H2O of de Kasteeltuinconcerten. Deze evenementen kunnen een flankerende werking hebben.

● Daarnaast zal de stadsmarketing hierop aangehaakt moeten worden. Verder zal de stad een trekpleister moeten zijn op cultureel en economisch gebied door industriële vormgeving, design en technologie een podium te geven en daardoor het vakmanschap te visualiseren in de stad.

● Ook staan we welwillend tegenover bestemmingswijzigingen van kantoor- en winkelpanden tot woondoeleinden, zeker in de aanloopstraten van het centrum, zodat het winkelgebied zich meer concentreert. Om de leisure-economie te stimuleren wordt ruimte geboden aan vernieuwende initiatieven en verblijfsaccommodaties.

● Om efficiënt gebruik te maken van de ruimte moeten bedrijventerreinen heringericht worden en nieuwe bedrijventerreinen zo doelmatig mogelijk worden uitgegeven.

Centrum
Het centrum zal zich verder ontwikkelen als een combinatie van beleven, winkelen, recreatie, cultuur en wonen. Deregulering is daarbij ook van belang. Minder regels en obstakels voor zowel inwoners als ondernemers om initiatieven uit te laten groeien tot verdienmodellen. Sterker nog: het faciliteren en ondersteunen van deze initiatieven is belangrijk.

● Het centrum zal een eigen onderscheidend karakter en een onderscheidende sfeer moeten hebben. Door middel van aantrekkelijke routes langs parken, pleinen en winkels zal een centrum ontstaan met verschillende verrassende sferen. De looproutes door het centrum moeten goed en aantrekkelijk worden ingericht.

● D66 kiest voor een grote variatie en afwisseling tussen winkels, kunst, horeca en culturele voorzieningen. Om een variatie van het centrum te bevorderen en leegstand te verminderen, zal worden ingezet op een proactieve benadering van de detailhandel, creatieve industrie en verhuurders.

● De gevelverbeteringen die in het centrum worden uitgevoerd, wil D66 graag doortrekken naar de Heistraat. Ook deze winkelstrip nabij het centrum verdient een verdere impuls.

● Verder dient er serieus gekeken te worden naar de verbindingsroutes tussen het Havenplein en de Steenweg en de verbindingen met De Cacaofabriek en het kasteel, zodat er één groot overzichtelijk en autoluw geheel ontstaat. Dat kan door middel van het creëren van aantrekkelijke looproutes of door het aanleggen van een groene boulevard.

● Verder wil D66 het centrum weer aantrekkelijk maken voor jongeren door de beschikbare ruimten boven winkels om te vormen tot (studenten)woningen en door de horeca in Helmond een impuls te geven.

● De horeca en de winkeliers hebben het tegenwoordig financieel lastiger, zeker ook door corona was er een lastige periode ontstaan. Daarom vindt D66 dat deze ondernemers in Helmond zo veel mogelijk gefaciliteerd, gestimuleerd en ontlast moeten worden.

● In samenspraak met de verhuurders zal worden ingezet op meer flexibiliteit als het gaat om de invulling en omvang van de (winkel)panden. Hierbij moet worden gekeken of er een combinatie van winkeltoepassingen mogelijk is, zoals winkels in winkels of horeca in winkels. Dit zal vanuit de gemeente moeten worden gefaciliteerd met simpele en korte regelgeving (deregulering). Gebruik openbare middelen vanuit de gemeente, subsidies en vastgoedfondsen om ondersteuning te geven.

● Daarnaast dient het centrum, zeker gezien de snelle ontwikkelingen in de retail, blijvend op de agenda te staan.

● Verder moet Helmond de schaarse ruimte voor bedrijventerreinen slim invullen. Bestaande terreinen moderniseren en herinrichten en nieuwe terreinen zo economisch mogelijk uitgeven aan bedrijven die de meeste werkgelegenheid met zich mee brengen.

D66, voor een levendige stad

Een levendige stad wordt gemaakt door levendige mensen. Als de inwoners veerkrachtig en vol energie zijn, dan is de stad dat ook. Als we mensen helpen om het maximale uit zichzelf te halen en zo gelukkig mogelijk te zijn, dan profiteren we daar met zijn allen van. Dit hoofdstuk gaat over fysieke stimulatie, geestelijke stimulatie en geestelijke ontwikkeling, de drie manieren die onze inwoners helpen te groeien als mens. De rode draad is ontzorgen en begeleiden zonder iets op te leggen.

Sport
Helmond heeft nog een slag te slaan om meer inwoners aan het sporten te krijgen. Stimuleren en ontzorgen is wat D66 Helmond betreft het devies. We blijven streven naar het doel om zo veel mogelijk inwoners aan het sporten te krijgen.

• Vrijwilligers liggen niet voor het oprapen. Sportverenigingen en ongeorganiseerd sporten moet meer ontzorgd worden, bijvoorbeeld door te helpen met de communicatie naar de inwoners toe.

• De gemeente doet een forse investering in de nieuwe sportcampus en het nieuwe zwembad op De Braak. De sportcampus wordt een ondersteunende partner voor sportinitiatieven.

• Social media maakt het mogelijk om in een losser verband samen te sporten. D66 Helmond wil het vormen van sportgroepen met coördinatie via social media stimuleren.

• Veilig en inclusief sporten, zowel qua faciliteiten als qua gedrag, is ontzettend belangrijk. Zowel op als naast het veld mag het gedrag van anderen niet ongemakkelijk of bedreigend zijn voor de sporters.

• De gemeente moet talent goed in beeld hebben en actief proberen de kansen te vergroten dat zij het hoogste niveau in hun sport behalen.

De wijk als dorp
Jezelf ontwikkelen gaat het best als je een gevoel van thuis hebt. Je wijk is die stabiele basis waar je je op je plek voelt. Daarvoor moet je ook binding hebben met je wijk. Hoe meer mensen elkaar leren kennen in de wijk, hoe sterker de band met elkaar en de omgeving.

• Het voorzieningenniveau in de wijken moet hoog zijn, zodat inwoners zo veel mogelijk in hun nabije omgeving kunnen regelen.

• Elkaar leren kennen draait om ontmoeten. Het buurtcafé, het gezellige terras bij een restaurant, bankjes in het wijkpark, sportverenigingen of de wijkhuizen: de gemeente moet proberen het aantal ontmoetingsplekken en -momenten te vergroten.

• Daarom mag wat D66 Helmond betreft de paracommercie-verordening opnieuw onder de loep genomen worden met als doel de horecafunctie in de wijken te versterken.

• Op plaatsen waar veel mensen komen, moeten activiteiten en evenementen onder de aandacht gebracht worden. Bijvoorbeeld via een reclamescherm bij een winkel of supermarkt.

Cultuur
Cultuur is veel breder dan alleen ons mooie theater of museum. Cultuur is ook identiteit. Helmond als industriestad, onze verenigingen en culturele verscheidenheid; dit alles maakt van Helmond een vrolijk schilderij dat we zelf inkleuren.

• Een flink deel van de Helmonders maakt weinig tot geen gebruik van het aanbod. We kunnen deze groep bereiken door de samenleving te doordrenken met cultuur. Cultuureducatie en talentontwikkeling zijn van groot belang en moeten naadloos overlopen in het stimuleren van cultuur bij (jong)volwassenen.

• Onze cultuurpijlers kunnen kleinere initiatieven begeleiden en ontzorgen. Het doel is dat initiatiefnemers zo min mogelijk bezig zijn met regelen en zo veel mogelijk tijd en energie overhouden voor de inhoud.

• Niet alleen onze bevolking is cultureel divers, maar dat geldt ook voor hun muzieksmaak, hobby’s en interesses. Aandacht voor die verscheidenheid is belangrijk omdat cultuur niet stilstaat, maar met ons mee ontwikkelt. Er moet voldoende ruimte in het budget zijn, zodat een goede balans tussen mainstream en niche mogelijk is.

• Er moet ingezet worden op ondersteuning en samenwerking. De mensen die zich in onze stad met cultuur bezighouden, zijn creatief genoeg om hele mooie dingen te kunnen doen voor de stad. Als ze daar de ruimte maar voor krijgen.

• We hebben mooie gebouwen beschikbaar, maar met de stijgende vastgoedprijzen komt er dus steeds meer druk op het budget. Het budget voor de taken moet losgetrokken worden van het budget voor de stenen.

• Onze cultuurpijlers weten nu al met beperkt budget en gepassioneerde vrijwilligers heel veel voor elkaar te krijgen. Ze proberen ook nu al buiten hun kerntaken de samenwerking te zoeken. Maar er blijven ook nog kansen onbenut.

• Daarom wil D66 Helmond de uitgaven per inwoner aan cultuur optrekken naar het niveau van Eindhoven. We zijn een volwaardige partner, geen ondergeschoven kind.
Evenementen
In een levendige stad is eigenlijk altijd wel iets te doen. Om dat te bereiken moet de drempel om een evenement te organiseren zo klein mogelijk zijn, zodat er zo veel mogelijk initiatieven van de grond komen.

• Evenementen zorgen voor meer levendigheid in de stad en moeten dus worden aangemoedigd.

• Evenementenbeleid is niet enkel toetsen, maar ook ontzorgen en begeleiden.

• Kleinere evenementen of initiatieven kunnen gekoppeld worden aan een partner, bijvoorbeeld een vereniging, wijkhuis of een van de cultuurpijlers om te helpen bij de organisatie of met beschikbaar stellen van ruimte.

• Ook sponsoring kan gezamenlijk worden opgepakt, zodat er meer vrijheid ontstaat bij sponsoren wat en hoe ze willen sponsoren. Dit scheelt de sponsoren tijd en vergroot de kansen van kleinere initiatieven om ook sponsoren binnen te halen.

• Het doel is om evenementen zo snel mogelijk subsidievrij of tenminste subsidiearm te laten draaien, zodat er weer ruimte in het budget ontstaat voor nieuwe initiatieven.

• Geluidsoverlast is een reëel probleem bij het organiseren van evenementen. Het uitgangspunt is dat er zo min mogelijk overlast is, maar die regels moeten tegelijkertijd ook niet te veel gaan knellen. Bij D66 Helmond vinden we dat er per wijk een paar keer per jaar mag worden afgeweken van de regels voor geluidsoverlast binnen bepaalde grenzen. Uiteraard moet dit wel ruim van tevoren worden aangekondigd.

Kennisontwikkeling
Als je je blijft ontwikkelen sta je nooit stil. De ontwikkelingen om ons heen gaan ook in een razend tempo. We zitten midden in de vierde industriële revolutie, waarbij apparaten steeds meer geïntegreerd worden in ons persoonlijke leven en onze werkprocessen. Een levendige stad die op de toekomst voorbereid wil zijn, zorgt ervoor dat de kennis die je nodig hebt om met deze verandering mee te komen ook bij zo veel mogelijk mensen landt.

• De bibliotheek moet een hub worden voor kennisontwikkeling en overdracht en daar ook structureel budget voor krijgen. Naast laaggeletterdheid is gebrekkige kennis van moderne technieken immers ook een probleem.

• Een makerspace focust op creativiteit. Het is een soort moderne werkplaats waar zowel oude als nieuwe technieken naast elkaar gebruikt worden. D66 Helmond ziet graag dat er minstens één zo’n moderne werkplaats ingericht wordt, zodat inwoners van de stad op een laagdrempelige manier kennis kunnen verkrijgen of kunnen zien hoe die technieken in de praktijk worden toegepast.

• Richt in ieder geval een deel van de hoogstedelijke woon-werkmilieus in voor startups. Er liggen kansen bij studenten en afstudeerders van de TU/e in Eindhoven. Haal de mensen met de kennis naar je stad en zorg voor de faciliteiten ze nodig hebben.

• Probeer actief bedrijven te clusteren volgens de campusgedachte om zo innovatie te bevorderen en ruimte vrij te spelen.

• Net zoals je je stad wil doordrenken met cultuur wil je dat ook doen met kennis, want het is die combinatie van kennis en creativiteit die onze stad vooruit gaat helpen.