D66, voor een leefbare stad

D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een leefbare en gezonde stad. Dit zal ook de komende jaren het speerpunt blijven. Helmond moet een aantrekkelijke stad blijven met een duurzame, veilige en schone leefomgeving. De komende jaren zal onze stad groeien. Zo worden er plannen ontwikkeld om in ons centrum meer woningen te bouwen, voor zowel hoge als lage inkomens en voor jong en oud. Dit moet blijvend zorgen voor een levendig centrum met veel voorzieningen, werkgelegenheid en goed openbaar vervoer. Naast nieuwbouw is het van belang dat wordt ingezet op een blijvende kwaliteitsverbetering van de bestaande wijken.

Inzetten
op alle wijken

D66 vindt het belangrijk dat het in alle wijken fijn wonen is. Ook in bestaande wijken is het belangrijk dat blijvende aandacht is voor de openbare ruimte, woningen en leefbaarheid. Het moet niet zo zijn dat wijken achteruitglijden.

Daarom investeren we in zowel nieuwe als oudere wijken. Met de wijkontwikkelingsplannen in Helmond-West, Annawijk, Leonardusbuurt en Helmond-Oost gaan we verder en voor de wijk Helmond-Noord zal een wijkontwikkelingsplan worden opgesteld. Tevens wordt de reconstructie van De Waart, inclusief realisatie van de randen met woningbouw, verder doorgezet.
Er wordt geïnvesteerd in een multifunctioneel gebouw in Rijpelberg. De multifunctionele accommodatie in Rijpelberg wordt mede mogelijk gemaakt door op de vrijgekomen schoollocaties woningbouw te ontwikkelen.

Voor Stiphout zal een participatieve gebiedsvisie worden opgesteld.
Ook in Helmond-Noord zal woningbouw worden toegevoegd op de vrijgekomen locaties, zoals op de locatie van het voormalige Dr.-Knippenbergcollege en zwembad De Wissen.

In bestaande wijken zal met oog op meer gemêleerde wijken en spreiding worden gekeken of (sociale) huurwoningen dan wel koopwoningen worden toegevoegd en in welk segment.
We willen dat de buurtbeheerders, vertrouwde gezichten in de wijk, actief blijven en zich inzetten voor een schone en veilige wijk.

De sport- en (be)leefcampus op De Braak zal verder worden ontwikkeld. Ook zal een nieuw zwembad bij De Braak worden gebouwd. De Braak wordt dan echt hét (top)sportcentrum van Helmond waar meerdere sporten samenkomen. De naastgelegen wijken zullen van deze mooie ontwikkeling gebruik kunnen maken en het terrein moet dan ook goed en openbaar toegankelijk zijn. Tevens zal het terrein van De Braak worden gebruikt voor de bouw van woningen.

Goed wonen
voor iedereen

Wonen is een basisbehoefte. Het gaat niet om het stenen stapelen, maar om de mensen die erin wonen. Iedereen moet een woning hebben waarin hij of zij zich vrij en veilig voelt. Dit vraagt om de bouw van voldoende woningen in verschillende prijsklassen, zodat iedereen een huis kan vinden.

Een leven lang wonen in Helmond staat voorop. Het gebruik van huishoudelijke technologische ondersteuning in de woning (domotica) wordt daarom bevorderd. Ook kunnen inwoners met behulp van de blijverslening langer thuis blijven wonen en zal deze gemeentelijke lening worden voortgezet.

Voor de woningmarkt is doorstroming van belang. Dit zal worden bevorderd door begeleiding. Ook wordt onderzocht of huurders in een nieuwe woning de huursom uit de voormalige woning kunnen meenemen.

Vanwege de extramuralisering van de zorg is de vraag naar woningen voor verschillende doelgroepen groot. Er zal daarom een wonen-zorg-visie worden opgesteld, zodat ook in de toekomst rekening wordt gehouden met voldoende huisvestingsplekken voor bijzondere doelgroepen en collectieve woonvormen.

Het is van belang dat bijzondere doelgroepen verspreid door de stad kunnen wonen. Een mooi voorbeeld vormt bijvoorbeeld de Veste in Brandevoort, waar zowel sociale huurwoningen als woningen voor personen met een verstandelijke beperking en senioren zijn gehuisvest.

Voor een goed woonklimaat zijn nabijgelegen voorzieningen van belang. In de wijken moeten voldoende voorzieningen blijven bestaan. Dit versterkt de samenhang in de wijk en zorgt ervoor dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen.

Voor arbeidsmigranten zal een grootschalige woonlocatie (zoals in Waalwijk) worden gebouwd. Bij de vestiging van nieuwe bedrijven zal aangetoond moeten worden hoe de werkzame arbeidsmigranten op een goede manier worden gehuisvest. We vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten taalonderwijs kunnen volgen en een aanspreekpunt hebben waar ze terecht kunnen met vragen, bijvoorbeeld rondom belastingen en huisvesting.

Wonen in
de mix

De vraag naar woningen is groot en Helmond wil graag voldoen aan deze woningbehoefte met verschillende typen woningen. Dit is ook noodzakelijk om de doorstroming te verbeteren en te bouwen naar behoefte.

D66 zet in op de versterking van de gouden driehoek, namelijk sociale huur, middenhuurwoningen en goedkope koop. De bouw van het middensegment zal de doorstroming bevorderen. Bij nieuwbouwplannen wordt ingezet op de mix van verschillende soorten woningen.

We willen het percentage van sociale huurwoningen in Helmond behouden, maar daarbij is het ook wenselijk dat woningbouwcorporaties inzetten op de bouw en exploitatie van niet-DEAB-woningen. Dit om de kloof tussen sociale huur en dure huur te dichten.

Om corporaties financiële ruimte te geven om extra te kunnen bouwen, zullen de grondprijzen voor sociale woningbouw lager moeten blijven dan de reguliere bouwgrond.

De starterslening blijft behouden en er wordt bekeken of deze regeling kan worden verbreed voor herintreders. Herintreders verdienen vaak te veel om te huren in de sociale woningbouw, maar komen niet in aanmerking voor een (nieuwe) koopwoning. We willen voorkomen dat deze groep tussen wal en schip valt.

Meer bouwen lost de problemen van de grote vraag naar woningen op de korte termijn niet op. Daarom moet worden onderzocht hoe en waar bestaande woningen intensiever kunnen worden gebruikt, zoals kamerbewoning en splitsing. Dit vraagt uiteraard maatwerk.

D66 is voorstander van de realisatie van nieuwe woonvormen, zoals duo-woningen, kangoeroewoningen, levensloopbestendige woningen en het (experimenteel) bouwen van tiny houses. Ook wordt vanwege de veranderende gezinssamenstelling ingezet op één- en tweepersoonswoningen.

De groei
in Helmond

In Helmond wordt veel gebouwd. Dit moeten we de komende jaren doorzetten. Hierbij wordt zowel ingezet op inbreiding in bestaande wijken als uitbreiding, zoals Brainport Smart District.

Helmond heeft zich op de kaart gezet met een uitdagende en vernieuwende bouwstijl die de inwoners aanspreekt en nieuwe bewoners trekt. Met die Helmondse bouwstijl en kwaliteit kan de gemeente zich onderscheiden en daarop moet blijvend worden ingezet. Daarbij moet ruimte zijn voor verschillende bouwstijlen, zowel klassiek als modern.

Om verpaupering in wijken en het centrum tegen te gaan en omdat de vraag naar woningen groot is, zetten we ook in op nieuwbouwplannen op inbreidingslocaties.

Om zowel aan de zuidzijde als de noordzijde van de stad weer een fraaie entree te realiseren, moet zo snel mogelijk op Suytkade, Oostende en Oranjekade worden gebouwd.

Een van de grote ontwikkelingen is de bouw van woningen in het centrum. De bouw van circa 10.000 woningen en werklocaties in Helmond in de toekomst draagt bij aan de opwaardering van het centrumgebied en de mobiliteitstransitie. Nadat een visie voor het Stationskwartier is opgesteld, zal snel aan de slag worden gegaan met de concrete planvorming. Hierbij zal ook het EHAD-terrein worden betrokken, dat voor woningbouw beschikbaar komt.
De komende jaren zijn in de gemeentelijke begrotingen extra gelden opgenomen voor de inzet van extra ambtelijke capaciteit om de woningbouw te versnellen en woningbouwprojecten mogelijk te maken. Ook de komende jaren moet hierop worden ingezet. Zeker nu de financiering daarvan zichtzelf terugverdient.

Brainport Smart District (de slimme wijk) zal de komende jaren worden ontwikkeld. In de bouw van de slimme wijk ziet D66 een apart project dat onderscheidend is van de andere wijken en steden. Het slimme concept zal daarom zo veel als mogelijk worden vastgehouden, maar gezien de woningnood moet ook de vaart in de woningbouw worden gehouden. Er zal daarom ook onderzocht worden hoe flexibel met het concept kan worden omgegaan om te voldoen aan de grote vraag naar woningbouw en bouwkavels.
D66 is voorstander van het actief transformeren van bestaande panden. Dit geldt onder meer voor kantoorpanden, zoals het Stationskwartier. Deze transformatie is goed voor de leefbaarheid, is vaak veel duurzamer en geschikt om tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen.

Ook is D66 voorstander van het circulair bouwen van panden. Dit betekent dat grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk worden gebruikt en hergebruikt. Dit vermindert de milieubelasting, kan de levensduur van gebouwen verlengen en de grondstoffenketens sluiten. Het Huis voor de Stad is daarvan een mooi voorbeeld.

D66 is voorstander van het invoeren van een tegemoetkoming in de leges voor duurzame bouwplannen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.