Zorg, gezondheid en sport

Het vertrouwen in de eigen kracht is een van de vijf pijlers waarop D66 haar beleidsmatige keuzes maakt. We weten dat dit echter niet kan zonder een zorgzame samenleving: als iemand zorg of ondersteuning nodig heeft, moet dit goed zijn georganiseerd. Naast zorg en ondersteuning is het ook belangrijk om een stad te hebben waarin alle inwoners kunnen werken aan hun eigen talent. We sluiten niemand uit en iedereen mag en kan zichzelf zijn. Als sociaalliberalen weten we dat niet iedereen gelijk is, maar wél gelijkwaardig. Door preventief te werk te gaan, willen we kansengelijkheid bevorderen en letten we er tegelijkertijd op dat we niemand achterlaten.

Algemeen

Omdat de zorgzame stad een omvangrijk thema is, is per onderwerp een aantal punten benoemd. Ook hebben we enkele overkoepelende punten:
Met de opzet van 14 0492 als de toegangspoort voor onze gemeente en ook het sociaal domein werken we aan de naamsbekendheid van deze dienst. Eén nummer = één loket voor inwoners.
We zetten zo veel als mogelijk in op generieke maatregelen, maar behouden altijd ruimte voor maatwerk. We blijven werken volgens de bedoeling: het ondersteunen en helpen van onze inwoners.
We gaan uit van de menselijke maat.

Klanttevredenheid is het meetpunt voor alle deelgebieden.
In Helmond bestaan op alle gebieden veel mooie initiatieven. Deze willen we behouden, stimuleren en met elkaar verbinden.
De uitganspunten van de Kadernota Sociaal Domein, meedoen, rondkomen en vooruitkomen, blijven wat D66 betreft onverminderd overeind staan.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in een zorgzame stad. Ondersteun, stimuleer en waardeer ze.
Het vertrouwen van onze inwoners in de overheid is van belang voor deze inzet. Dit kan alleen door te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen.

Preventie: voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen!

Het afgelopen jaar is eens te meer duidelijk geworden wat de gevolgen zijn geweest van bezuinigingen op zorg en welzijn in het afgelopen decennium. Tijdens de coronacrisis werd pijnlijk zichtbaar waar de knelpunten zaten in met name de geestelijke gezondheidszorg. Ook de Jeugdzorg kampt met enorme capaciteitsproblemen.

De coronacrisis heeft ook aangetoond dat een goede lichamelijke gezondheid en leefstijl van groot belang zijn bij een besmetting. Voor mensen met minder goede uitgangswaarden, zoals overgewicht of een slechte voedingstoestand, kwam een besmetting met Covid-19 vele malen harder aan en was het overlijdensrisico ook beduidend groter. D66 wil de komende jaren in gaan zetten op preventie in kader van de zorgzame stad. Voorkomen is immers goedkoper (en beter) dan genezen.

Preventie is van toepassing op verschillende gebieden in een zorgzame stad. Onderstaande voorbeelden hebben met een goede aanpak een sterk preventief karakter ten opzichte van andere problemen, maar er is uiteraard meer:

 • onderwijs: laaggeletterdheid, leesbevordering, cultuur in de klas, voorkomen van uitval;
 • eenzaamheid; doelgroepenbeleid voor ouderen, jeugd, gehandicapten, volwassenen met problemen;
 • armoede & schulden: laagdrempelige schuldhulpverlening, vroegsignalering, breder trekken van de inkomensverklaring, één formulier voor verschillende soorten van hulp;
 • samenhang realiseren. De menselijke maat, uitgaan van het goede;
 • jongeren: jeugd in de stad, jeugdzorg (minder zorgverleners). Samenwerking binnen de regio weer versterken; de problematiek houdt niet op bij de gemeentegrenzen;
 • • ouderen: eenzaamheid tegengaan, activiteiten, goede en voldoende doelgroepwoningen (of makkelijk aanpasbaar), valpreventie, toegankelijkheid in openbare ruimte en gebouwen, eenzaamheid tegengaan;
 • participatie(wet): uitbreiding van de beroepsmogelijkheden binnen de 30%- banen en (her)instroombanen, samenwerking onderwijs (pro, entree, mbo);
 • Wmo: hulpmiddelen, aantal aanbieders (aanpakken malafide aanbieders), werken volgens de bedoeling maar wel doelmatig, lokaal ombudspersoon;
 • somatische (lichamelijke) zorg: onderwijsprojecten zoals de gezonde schoolkantine, voorlichting over gebruik van verslavende middelen;
 • psychische zorg: onderwijsprojecten zoals STORM;
 • sociale cohesie: stimuleren van initiatieven die de sociale cohesie versterken;
 • toegankelijkheid: basis is dat toegankelijkheid een kwaliteitscriterium is.

Al met al bereiken we met preventie méér dan reparatie.

Eenzaamheid

D66 vindt de zelfredzaamheid erg belangrijk. Zoals gezegd is het van belang om te zorgen voor een goede achtervang wanneer het even niet lukt. Eenzaamheid is typisch zo’n thema waarbij het van belang is dat mensen een achtervang hebben, en ergens terecht kunnen voor ondersteuning.

Zowel het versterken van de sociale cohesie in de wijken als het hebben van voldoende laagdrempelige activiteiten voor onze inwoners helpen in het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid. Echter is niet iedere vorm van eenzaamheid op eenzelfde manier te achterhalen en te voorkomen of aan te pakken. Het is daarom van belang dat in de verschillende thema’s binnen het sociaal domein aandacht wordt besteed aan eenzaamheid (doelgroepenbeleid). Van onderwijs tot ouderenzorg, van armoederegisseur tot Wmo. Wat D66 betreft worden subsidies hier dan ook doelmatig en planmatig voor verleend; eerst een doelstelling en plan van aanpak, en pas dan subsidie.

We gaan de eenzaamheidsaanpak in kaart brengen om zodoende blinde vlekken te ontdekken.
Op deze blinde vlekken gaan we zorgen voor een aanpak. Voor de reeds bestaande aanpak wordt met de partners afgestemd welke doelstellingen nagestreefd worden en hoe ze deze willen bereiken alvorens nieuwe subsidies worden verstrekt.

Armoede &
schulden

Een op de vijf huishoudens heeft problematische schulden. In Helmond heeft 40% van de huishoudens een hoog risico op het maken van schulden. Een kwetsbare financiële situatie kan leiden tot onzekerheid en stress. Schulden leiden er vaak toe dat mensen met genoeg inkomen toch niet rond kunnen komen en zelfs gezondheidsproblemen kunnen krijgen. D66 wil de onvrijheid die armoede en schulden veroorzaken hard bestrijden. Niet gebaseerd op nodeloos wantrouwen, maar op het menswaardig en zo efficiënt mogelijk helpen van mensen in financiële nood.

Wij vertrouwen erop dat Helmond in staat is om de best passende maatregelen te bieden met toereikende budgetten. We moeten nadrukkelijk kijken naar de samenhang tussen werkloosheid, schulden, gezondheid en gezinssituatie. De inzet van mensen en geld moet erop gericht zijn om de maatregelen te nemen met de grootste positieve impact op de situatie. Het kwijtschelden of opkopen van een schuld kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er veel minder andere problematiek is in een gezin. Hierbij is vroegsignalering belangrijk; des te eerder kan de schuld en het eventuele probleem aangepakt worden.

Preventie is belangrijk. Het is van belang om zo vroeg mogelijk te praten over geldzaken. D66 Helmond wil dat jeugd en jongeren actief uitgenodigd worden om te praten over geldzaken. D66 zorgt met partners in het onderwijs en daarbuiten voor een structurele aanpak.
We gaan binnen Helmond, het liefst Peelbreed, werken met één formulier (inclusief inkomensverklaring) voor verschillende soorten van hulp voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening, zodat de hulpvrager slechts één keer informatie hoeft aan te leveren.

D66 wil het makkelijker maken voor mensen om aanspraak te kunnen maken op extra inkomstenvoorzieningen. We zorgen voor een breed netwerk van partners die met de inkomensverklaring werken.
Er wordt samengewerkt met deze partners om een laagdrempelige vorm te vinden voor het inzetten van ondersteuning (bijvoorbeeld: stadspas met groene stip, zoals in Amsterdam).

De gemeente fungeert als regievoerder in de armoedebestrijding met zowel professionele en vrijwillige hulpverleners. Ten minste de middelen die het rijk worden voor armoedebestrijding verstrekt, worden gebruikt voor dit doel.

Wij starten experimenten in de wijk(en) waardoor onderzocht kan worden hoe drempels tussen instanties weggenomen kunnen worden en vermindering van de regelgeving, bevordering individuele verantwoordelijkheid en kans-ontwikkeling gestimuleerd kan worden.
Bij het ontwikkelen en toepassen van beleid wordt altijd gekeken naar de menselijke maat.

Jongeren

Jongeren zijn onze toekomst, maar dan moeten we als gemeente wel de juiste voorwaarden scheppen om hun toekomst te faciliteren. Als D66 zetten we preventie centraal; voorkomen dat jongeren terechtkomen in een vicieuze cirkel. Daarnaast willen ook meer kijken naar de individuele behoeften van de jongere, zodat ze niet verloren raken in een systeem. Kijk meer naar de daadwerkelijke behoeften, zodat daar preciezer en flexibeler op kan worden ingespeeld. Preventie door middel van vroege signalering en begeleiding is een investering voor de toekomst en tevens een besparing in de toekomst.

Een jongere is niet zijn of haar gedrag; er moet meer aandacht worden besteed aan de persoon in plaats van denken in hokjes. De jongere wordt begeleid door minder hulpverleners, maar wel door hulpverleners die begrijpen wat nodig is.
Jongerenwerkers hebben een cruciale rol. We zetten in op een brede groep bekwame jongerenwerkers die zowel signalerend als interveniërend kunnen optreden.

D66 wil weer meer inzetten op samenwerking binnen de regio. Jeugdproblematiek houdt niet op bij de gemeentegrenzen. We kunnen veel bewuster inzetten om de banden met de andere Peelgemeenten weer te versterken en te herstellen.
De rol van het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) moet weer sterker worden. Als regiopartner is het RMC voor alle gemeenten belangrijk in het signaleren en aanpakken van problematiek met groepen en individuele jeugdigen.

In samenwerking met het RMC en de overige (Peel)gemeenten moet er een gerichte begeleiding komen op het vinden van scholing of werk van laagopgeleide jongvolwassenen. Dit om te zorgen dat jongeren zonder de juiste begeleiding zullen afhaken.
In samenspraak met het individu en de betrokken partners zetten we in op een doorgaande begeleiding van jongeren tussen de 17 en de 19 die in zorg- en ondersteuningstrajecten zitten.
Bewezen projecten moeten worden gecontinueerd (bijvoorbeeld KlienIt en STORM).

Er moet ieder jaar ruimte zijn voor nieuwe initiatieven op cultureel en sportief vlak voor onze jongeren.

Gezond oud
worden

In de zorg voor onze oudere inwoners is het van belang dat mensen zo lang mogelijk, in goede gezondheid en naar tevredenheid, zelfstandig kunnen blijven. Dat betekent dat ze ook laagdrempelig de benodigde hulp kunnen krijgen om dit te realiseren. Hiervoor zijn goede voorzieningen nodig. We hebben in Helmond een aantal ketenpartners die in deze behoefte van thuiszorg, woonzorg, verpleeghuiszorg en welzijnszorg al grotendeels voorzien, zoals de Zorgboog, Savant Zorg, Buurtzorg en een aantal kleinere zorgaanbieders, de LEVgroep en dan nog onze huisartsen en het Elkerliek Ziekenhuis. Veel ouderen kampen met problemen, zoals eenzaamheid, een ingewikkelde toegang tot hulpverlening, woningen die niet meer voldoen (te groot, geen aanpassingen, niet seniorvriendelijk) en slecht ter been zijn door achteruitgang fysieke conditie, verminderde mobiliteit en valproblematiek.

Preventie kan een grote rol spelen op gebeid van welzijns- en gezondheidsbevordering. De gemeente stimuleert bij alle partners (ook woningbouwpartners) de inzet op preventieve hulpmiddelen voor onze inwoners.

De digitale wereld
Veel ouderen hebben moeite met omgaan met computers. Bijna alles wat een mens moet regelen, gebeurt tegenwoordig digitaal. Veel ouderen weten daarom lang niet altijd toegang te krijgen tot de juiste zorg of hulpmiddelen.
We maken met onze maatschappelijke partners afspraken over het zo laagdrempelig mogelijk ondersteunen bij het digitaal vaardig worden van ouderen.

Mantelzorg
Het steunpunt mantelzorg wordt uitgebreid en actief gepromoot door de gemeente en haar partners. Ook huisartsen worden hierbij betrokken in het kader van zorgprogramma’s voor kwetsbare ouderen, of zijn die programma’s aan het opzetten;
14 0492 moet ook mensen kunnen helpen met vragen over mantelzorg, al is het als doorgeefloket.

Mobiliteit
Moeilijk ter been zijn, verminderde mobiliteit en valproblematiek. Bij ouder worden nemen vaak ook de gebreken en kwalen toe. Aangezien we allemaal ook steeds ouder worden en we aan de vooravond van een grote vergrijzingsgolf staan, nemen de problemen ook evenredig daarmee toe en uiteraard ook de kosten.
We zetten in op gerichte valpreventie is daarom van groot maatschappelijk belang;
We sluiten aan bij het Traject Op Maat (TOM)-project, gericht op onbezorgd thuis wonen voor ouderen.

Gezond oud
worden

In de zorg voor onze oudere inwoners is het van belang dat mensen zo lang mogelijk, in goede gezondheid en naar tevredenheid, zelfstandig kunnen blijven. Dat betekent dat ze ook laagdrempelig de benodigde hulp kunnen krijgen om dit te realiseren. Hiervoor zijn goede voorzieningen nodig. We hebben in Helmond een aantal ketenpartners die in deze behoefte van thuiszorg, woonzorg, verpleeghuiszorg en welzijnszorg al grotendeels voorzien, zoals de Zorgboog, Savant Zorg, Buurtzorg en een aantal kleinere zorgaanbieders, de LEVgroep en dan nog onze huisartsen en het Elkerliek Ziekenhuis. Veel ouderen kampen met problemen, zoals eenzaamheid, een ingewikkelde toegang tot hulpverlening, woningen die niet meer voldoen (te groot, geen aanpassingen, niet seniorvriendelijk) en slecht ter been zijn door achteruitgang fysieke conditie, verminderde mobiliteit en valproblematiek.

Preventie kan een grote rol spelen op gebeid van welzijns- en gezondheidsbevordering. De gemeente stimuleert bij alle partners (ook woningbouwpartners) de inzet op preventieve hulpmiddelen voor onze inwoners.

De digitale wereld
Veel ouderen hebben moeite met omgaan met computers. Bijna alles wat een mens moet regelen, gebeurt tegenwoordig digitaal. Veel ouderen weten daarom lang niet altijd toegang te krijgen tot de juiste zorg of hulpmiddelen.
We maken met onze maatschappelijke partners afspraken over het zo laagdrempelig mogelijk ondersteunen bij het digitaal vaardig worden van ouderen.

Mantelzorg
Het steunpunt mantelzorg wordt uitgebreid en actief gepromoot door de gemeente en haar partners. Ook huisartsen worden hierbij betrokken in het kader van zorgprogramma’s voor kwetsbare ouderen, of zijn die programma’s aan het opzetten;
14 0492 moet ook mensen kunnen helpen met vragen over mantelzorg, al is het als doorgeefloket.

Mobiliteit
Moeilijk ter been zijn, verminderde mobiliteit en valproblematiek. Bij ouder worden nemen vaak ook de gebreken en kwalen toe. Aangezien we allemaal ook steeds ouder worden en we aan de vooravond van een grote vergrijzingsgolf staan, nemen de problemen ook evenredig daarmee toe en uiteraard ook de kosten.
We zetten in op gerichte valpreventie is daarom van groot maatschappelijk belang;
We sluiten aan bij het Traject Op Maat (TOM)-project, gericht op onbezorgd thuis wonen voor ouderen.

WMO

Werken vanuit de bedoeling: de ondersteuning staat voorop en niet het proces. De Wmo is er voor mensen met een ondersteuningsbehoefte. Hierin moet worden voorzien en staat de menselijke maat voorop. Hiervoor is duidelijke wetgeving nodig die deze ruimte ook biedt. De gemeente heeft in de Wmo een faciliterende rol. De uitvoering kopen we in. Toezicht moet vanuit een onafhankelijke partij worden geregeld. Deze toezichthouder moet zowel naar de rol van gemeente als die van de uitvoerende partner kijken. Is een partner niet betrouwbaar, dan moet het contract met deze aanbieder worden beëindigd. De ondersteuning van de inwoner mag hierdoor niet worden onderbroken.

De gemeente gaat actief contractmanagement voeren waarin prestatieafspraken centraal komen te staan. Deze moeten vooral gericht zijn op de tevredenheid van de inwoner.
De ondersteuningsbehoevende of diens naasten moeten laagdrempelig om hulp kunnen vragen.

Het aantal betrokkenen bij een casus met eenzelfde expertise moet tot een minimum worden beperkt.

Toegankelijkheid

Als we binnen dit verkiezingsprogramma spreken over een toegankelijke stad, dan gaat het D66 Helmond om meerdere zaken. Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap, het zo laagdrempelig mogelijk ondersteunen van inwoners door de overheid en digitale toegankelijkheid. Uiteraard zijn er meer definities van toegankelijkheid die aandacht behoeven en we zullen deze onderwerpen dan ook zeker oppakken.

Er komt een taskforce voor het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Deze taskforce heeft als doel om concrete actiepunten te formuleren om zaken te verbeteren. Bij deze taskforce sluiten expertgroeperingen aan, zoals het GOH;
Gemeentelijke websites en websites van (subsidie)partners van de gemeente Helmond hebben binnen twee jaar een toegankelijkheidsverklaring;
De raad bespreekt periodiek de ontwikkelingen rondom zowel fysieke als digitale toegankelijkheid.

Alle mensen met een beperking moeten toegang hebben tot overheidsdiensten. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt dit opgelost zodra het bekend is.

Psychische zorg

Voor D66 is een goede psychische gezondheid van onze inwoners van grote waarde. We leven in een steeds ingewikkelder wordende maatschappij waarin hoge eisen gesteld worden aan inwoners. Niet iedereen kan daarin makkelijk meekomen, om uiteenlopende redenen. In de afgelopen jaren zien we landelijk een toename van mensen met verward gedrag waarvoor vaak niet de juiste opvangmogelijkheden voorhanden zijn. Dit heeft onder andere te maken met:

 • wetgeving, onder ander met betrekking tot zelfbeschikkingsrecht-, privacy- en gevaarcriteria, waardoor het lastig kan zijn om mensen op te kunnen nemen;
 • bezuinigingen op de geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg in het afgelopen decennium.

D66 pleit voor het creëren van meer opvangplekken, bijvoorbeeld logeermogelijkheden.

D66 wil met ketenpartners (onder andere GGZ, SMO, LEVgroep) bespreken hoe dit gerealiseerd kan worden en onderzoeken hoe dit gefinancierd kan worden (in samenspraak met zorgverzekeraars, overheid en subsidieverstrekkers).

In de afgelopen jaren is er een toename van suïcidaliteit, depressie en burn-outklachten, met name onder jongeren en jongvolwassenen. Maar ook onder volwassenen en ouderen is dit een probleem. Zeker voor deze groepen is preventie ongelofelijk belangrijk.

D66 wil psychische hulp makkelijk bereikbaar en toegankelijk maken voor iedereen.

Inwoners moeten via de toegangspoort 14 0492 van de gemeente snel advies kunnen vragen waar zij zich toe kunnen wenden wanneer ze hulp zoeken.

Op de middelbare scholen in Helmond loopt al enkele jaren het STORM-project ter preventie van suïcide onder jongeren. Dit project moet de komende jaren zeker worden voortgezet.

Integratie en
statushouders

Onze samenleving is ooit ontstaan om het mogelijk te maken iedereens talenten maximaal te benutten. Maar het is meer dan dat. In ‘samenleving’ zit niet voor niets het woord ’samen’. Mensen als aparte groep behandelen betekent eigenlijk dat je ze het niet gunt om volwaardig mee te doen.

D66 zet in op gelijke kansen voor iedereen, maar ook op gelijkwaardigheid en medemenselijkheid. De grootste vijand van onderlinge acceptatie is groepsdenken. Of je nu statushouder, inwoner met een migratieachtergrond, ziek of gehandicapt bent, je bent niet je afkomst, je verhaal of je gebrek. Als D66 gaan we daarbij niet voor tolerantie, maar voor acceptatie en onderling begrip. Tolereren betekent immers verdragen, terwijl wij willen dat iedereen elkaar als gelijke accepteert. Samen moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich ook een volwaardig individu voelt. Een individu dat naar eigen kracht en vermogen bijdraagt aan een mooiere toekomst voor ons allemaal of, wanneer dat niet (meer) gaat, zich gesteund weet en niet het gevoel heeft er alleen voor te staan. Als D66 streven we naar een samenleving waarin ieder mens, ongeacht achtergrond, overtuiging, geslacht of geaardheid vrij is om zichtbaar zichzelf te zijn en om verschillend te zijn. Voor nieuwkomers en statushouders betekent dit:
We maken met onze sociale partners in de stad afspraken over de begeleiding van nieuwkomers. We stellen basisafspraken vast op basis van kwaliteit, niet kwantiteit.

Voor alle nieuwkomers geldt: meedoen vanaf dag één.
Onderwijs en taalvaardigheid vormen voorwaarden voor integratie. Dit moet zo snel mogelijk starten op een manier die past bij de doelgroep.

NT2-begeleiding op scholen stopt pas nadat leerlingen een basisniveau Nederlandse taal hebben gehaald.
Zelfredzaamheid in onze samenleving is het doel.
Helmond moet openstaan voor noodopvang. Hierbij moeten we voor een vellige omgeving voor zowel de asielzoekers als de omwonenden zorgen. Dit doen we samen met de omgeving.

Organisatie en betaalbaarheid

Een zorgzame stad vergt samenwerking, tijd, middelen, en kan zeker niet alleen door de gemeente georganiseerd worden. Daarom is het van belang om goed na te denken over de organisatie en de betaalbaarheid.

Voor de inwoner
Alle vormen van ondersteuning door gemeente en partners moet zo laagdrempelig mogelijk zijn.
14 0492 kan dienen als het telefonisch portaal voor vragen van inwoners. Ook voor hulp van externe partners in het kader van gemeentelijke regelingen en doelstellingen.
Daar waar de inwoner onenigheid heeft met de gemeente of haar partners moet laagdrempelig ondersteuning gezocht kunnen worden.

Voor de gemeente
De gemeente moet zorgvuldig omgaan met de budgetten. Subsidies en ondersteuning moet doelmatig gegeven worden; vooraf doelstellingen vaststellen en passende controle hierop.
Er wordt meer financiële ruimte gemaakt voor subsidies aan vrijwilligersorganisaties ten koste van die aan professionele organisaties.

We maken gebruik van experts in de gemeente. Denk hierbij aan het ASD, het GOH, etc.

Zonder vrijwilligers komen veel initiatieven stil te liggen; we investeren in hen met begeleiding, training, stimulering en waardering.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.