Ruimte en bereikbaarheid

Verkeer en
vervoer

Bij de aanleg van nieuwe wegen, moet in het kader van de leefbaarheid zorgvuldig worden gekeken naar het nut en de noodzaak en moet de gezondheid en leefbaarheid van de inwoners altijd vooropstaan.

Nieuwe technologieën, ontwikkeld door de Automotive Campus, zullen in de proeftuin Helmond worden toegepast. Helmond blijft investeren in de doorontwikkeling van de Automotive Campus.
De N279 zal toekomstbestendig worden gemaakt, maar D66 zal geen medewerking verlenen aan de verdubbeling van het aantal rijstroken van deze weg. Er zal rekening gehouden worden met een goede ontsluiting van de wijk Dierdonk.

Tevens wordt ingezet op een betere doorstroming op de A67 en een afwikkeling van het vrachtverkeer richting de A67 via de N612.
De Kanaaldijk N.W. zal tussen de Eikendreef en de Havenweg op termijn worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit komt het centrum ten goede.

De wijken moeten worden ingericht op het toenemende gebruik van duurzame auto’s. In iedere wijk zal het aantal laadpalen significant worden vergroot. Ook moeten in iedere wijk deelauto’s beschikbaar zijn.

Net zoals andere gemeenten wil D66 oudere auto’s en vrachtwagens zo veel mogelijk weren in het centrum. Het centrum wordt verder autoluw ingericht, waarbij parkeren aan de randen goed mogelijk wordt gemaakt.

De Kasteel Traverse is een drukke verkeersweg. Door de aanleg van een alternatieve route aan het zuiden van de stad (Rochadeweg) en aanvullende maatregelen op de Kasteel Traverse willen we zorgen voor minder doorgaand verkeer. Dit moet ook bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast in aangrenzende straten en wijken.

D66 zet in op een uitbreiding van het aantal fietsstraten: straten waarin de auto’s te gast zijn. Ook de snelfietsroute richting Eindhoven moet eindelijk, gezamenlijk met de andere gemeenten, worden afgerond.

Om de snelheden van autoverkeer in wijken te verminderen zal worden ingezet op verkeerstechnische maatregelen, zoals het optisch vernauwen van de weg. Bij scholen zullen Kiss & Ride-stroken met eenrichtingsverkeer helpen bij het overzichtelijk en veilig houden van de situatie.

Openbaar vervoer
in de stad

Zeker als Helmond in het centrum met ongeveer 10.000 woningen zal groeien, is openbaar vervoer van groot belang. En is er voldoende vraag om een goed openbaar vervoersnetwerk in stand te houden.
In het kader van de metropoolregio is D66 vóór een uitbreiding van het nachtnet. Zo zetten we in op twee Sprinters per uur in de avond, maar ook op zondag. Deze verbindingen zijn een goedkoop, veilig, energiezuinig en schoon alternatief voor de auto en zorgen voor een betere bereikbaarheid van onze stad.

We zetten in op meer treinen voor het personenvervoer. Vooral in de ochtend en avond zien we te volle treinen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor moet worden verminderd. Voor het veilig vervoeren van deze stoffen moet blijvend aandacht zijn en er moet intensief worden samengewerkt met de aangrenzende gemeenten.

Doordat het spoor door het hart van Helmond loopt, worden wijken, zoals Mierlo-Hout, doorsneden. We zetten in op meer ongelijkvloerse kruisingen bij het spoor en bij kansrijke subsidieregelingen wordt daarvan werk gemaakt.

Als automotive-stad zal Helmond gebruik gaan maken van innovatie, zoals zelfrijdende bussen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.