D66, voor een veilige stad

D66 maakt zich sterk voor een veilige stad. Daar waar nodig moeten we handhaven en straffen, maar we kiezen ook nadrukkelijk voor preventie. Problemen moeten bij de wortel, bijvoorbeeld in de buurt, binnen het gezin of op school, worden aangepakt. Belangrijk is dat er optimaal wordt samengewerkt tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, andere private initiatieven, de Belastingdienst en de politie, bijvoorbeeld in zogenaamde veiligheidshuizen.

Veiligheid

D66 is voorstander van het integraal aanpakken van de leefbaarheidsproblematieken in de Helmondse wijken. Het ondersteuningsplan Binnenstad-Oost is hier een goed voorbeeld van. Dit plan moet het leven in de binnenstad prettiger maken. Er wordt extra aandacht besteed aan de aanpak van verkeersoverlast, verloedering, rondhangende jongeren, drugshandel en ander sociaal ongemak.

Een aanpak gericht op preventie vereist met name een hoge intensiteit van wijkgericht en communicatief werken. De gemeente moet streven naar oplossingen die recht doen aan alle wijkbewoners. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat inwoners betrokken moeten worden bij overleggen over jeugdvoorzieningen, zoals sport en spel.
D66 stimuleert dat iedere Helmondse wijk een buurtpreventieteam heeft. Niet alle wijken zijn hetzelfde en dat betekent dat initiatieven op het gebied van buurtpreventie ook kunnen verschillen.
Naast activiteiten gericht op preventie zal bestrijding en bestraffing van geweld volop onze aandacht krijgen. Bijzondere opsporingsambtenaren kunnen onder regie van de politie een rol spelen in de veiligheidsaanpak van de gemeente, maar het geweldsmonopolie blijft altijd bij de politie.

De capaciteit van de politie in Helmond moet uitgebreid worden. Regelmatig bereiken ons zorgen over te weinig personeel en armslag bij de politie als het gaat om opsporing om echt een vuist te kunnen maken tegen de Helmondse (drugs)criminelen.

Naast stevig optreden tegen geweld bij overvallen en inbraken, wil D66 dat huiselijk geweld en andere vormen van seksueel geweld meer dan nu vroegtijdig worden gesignaleerd. Scholen, zorginstellingen en politie moeten nauwer samenwerken om dit soort geweld eerder op te sporen.

Verbaal of fysiek geweld tegen ieder individu en dus ook tegen LHBT’s is voor D66 volstrekt onacceptabel. Ook maakt D66 zich zorgen om het grote aantal ouderen dat slachtoffer wordt van geweld.

De gemeente moet inzetten op permanente goede voorlichting aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen voor eventuele hulp.
D66 zet in op de aanpak van loverboypraktijken en sexting door de seksuele weerbaarheid van kwetsbare groepen te vergroten.
D66 geeft de voorkeur aan de aanpak van onveilige plekken en het tegengaan van verloedering van de wijken. Dit heeft namelijk effect op het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Het goed onderhouden en opknappen van de openbare ruimte heeft een positieve invloed op het veiligheidsgevoel.

D66 stelt de inzet van politiemensen op straat boven cameratoezicht. We willen geen taboe op inzet van cameratoezicht, maar de privacy van onze inwoners en de effectiviteit van de camera’s moeten wel voldoende gewaarborgd zijn.

Wanneer de gemeente overgaat tot de inzet van cameratoezicht, dan zal deze inzet altijd voor een bepaalde termijn vastgesteld worden en pas worden voortgezet na een evaluatie door de gemeenteraad.
D66 is terughoudend met preventief fouilleren. Inzet ervan behoeft controle door de raad en een stevige toets door burgemeester, OM en politie op noodzaak en proportionaliteit.

D66 is groot voorstander van samenwerking tussen de verschillende publieke instanties als het gaat om het aanpakken van ondermijning. Het Informatie- en Expertise Centrum speelt hierbij een belangrijke rol. Het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) Oost-Brabant helpt en ondersteunt partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan.

Opvang
vluchtelingen

Het opvangen van vluchtelingen is van alle tijden, dus ook van de komende periode. Door corona is de vluchtelingenstroom even afgenomen, maar deze zal zeker weer toenemen.

Zowel voor asielzoekers en statushouders als voor de samenleving is het van belang dat zij zo snel mogelijk de taal leren en over een startkwalificatie beschikken. Onderwijs en taalvaardigheid vormen voorwaarden voor integratie.

D66 wil dat al in de noodopvang gestart wordt met het leren van de Nederlandse taal en inburgering, dat diploma’s snel beoordeeld en erkend worden en dat werkbeperkingen zo veel mogelijk worden opgeheven. Op deze manier kunnen vluchtelingen sneller op eigen benen staan. D66 vertrouwt immers op de eigen kracht van mensen.
D66 wil specifieke aandacht voor (arbeids)migranten en een beleid waarin (basis)scholen onderwijs op maat aanbieden voor deze groep. De taal spreken en deelnemen aan de arbeidsmarkt is immers van groot belang om mee te kunnen doen in de samenleving. Dit beleid dient niet alleen de asielzoekers en statushouders, maar ook onze maatschappij.

In noodgevallen moet de gemeente Helmond zorgen voor opvang. Niemand hoort in Nederland op straat te slapen; crisis- en noodopvang moet daarom goed geregeld zijn. Wel houden we rekening met een te grote concentratie van doelgroepen; dit leidt vaak tot een onveilig gevoel bij de omwonenden.

De grote verschillen in herkomst tussen asielzoekers en statushouders, maar ook onderling (verschillen in culturele en religieuze achtergrond, de persoonlijke status van individuele leden van de betrokkenen) moeten een belangrijke rol spelen bij de toekenning van een woning en bij begeleiding. Asielzoekers en statushouders worden door gemeenten vaak als één groep behandeld op een wijze die de gemeente organisatorisch uitkomt.
Bij de eerste kennismaking met de buurt waarin betrokkenen worden gevestigd, moet de gemeente een proactieve rol grijpen.

Drugsbeleid

Het aantal coffeeshops moet aansluiten op de behoefte in de stad met als belangrijkste doelstelling illegaliteit en straathandel tegen te gaan.

Om te voldoen aan de vraag en de kwaliteit van de wietteelt te waarborgen, is D66 voor drie coffeeshops in Helmond. Het onderzoeksrapport dat inmiddels is uitgebracht over de afzetmarkt in Helmond, geeft aan dat er ruimte is voor vijf coffeeshops. De illegale handel zal je nooit uit kunnen bannen, maar hiermee maken we wel een goede stap in de richting en heeft de huidige coffeeshop in ieder geval geen monopolie meer.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.