Klimaat, natuur en milieu

Beeld: D66 Helmond

Natuur om
van te genieten

Natuur is van grote waarde voor onze stad. Mede door de coronacrisis zijn we onze natuur en het buitengebied nóg intensiever gaan gebruiken en waarderen. Parken en groengebieden, zoals de Stiphoutse Bossen, Bundertjes, Groene Peelvallei, Warande, Coovels Bos, Bakelse Beemden en de Goorloopzone moeten behouden blijven, want zij vormen de groene aders en buffers van Helmond.
Bij de kap van bomen moet kritisch worden gekeken naar deze waarden en de noodzaak van de kap. Ook moet, voordat een boom wordt geplant, worden nagegaan of de boom voldoende mogelijkheden heeft om te groeien. Het is immers zonde om bomen weer te kappen, omdat de ruimte (boomspiegel) na een paar jaar alweer te klein is.
Bij de aanplant van nieuwe bomen zal gekeken moeten worden of deze niet de reeds aanwezige zonnepanelen van inwoners overschaduwen of gaan overschaduwen, waarbij tevens rekening gehouden wordt met het type boom.
Het Burgemeester Geukerspark en het park bij de Watertoren zijn mooie aanvullingen op het centrum en dragen bij aan de opgave rondom de klimaatadaptatie. De Oude Aa wordt verder doorgetrokken. Varenschut (de Groene Punt) wordt verder aangelegd.
D66 staat positief tegenover de realisatie van een natuurbegraafplaats op een daarvoor geschikte plek.
Recreatieplas Berkendonk moet vrij toegankelijk blijven. D66 is geen voorstander van een grootschalige ontwikkeling bij de Groene Peelvallei indien hierdoor grote schade ontstaat aan de natuur.
D66 wil graag dat Helmond met de regio een groene visie opstelt voor Gulbergen. Gulbergen is een mooi uitloopgebied met volop recreatiemogelijkheden, dat zo veel als mogelijk groen moet blijven.

Groenvoorzieningen
en openbare ruimte

De groenvoorzieningen en openbare ruimte in de wijken dragen bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. Deze moeten op peil worden gehouden en hieraan kan iedereen een steentje bijdragen.
D66 juicht kleinschalige, particuliere initiatieven toe. Zo kan in samenwerking met de wijkraden, verenigingen en scholen worden ingezet op een schone en groene wijk. Ook moet voor particulieren de mogelijkheid bestaan om te participeren, bijvoorbeeld door rotondes te adopteren.
Bij het beheren van de openbare ruimte moet het ‘van gevel tot gevel’-principe leidend zijn en wordt in iedere wijk meteen ingezet op een glasvezelnetwerk.
Bij een grootschalige reorganisatie in een van de bestaande wijken is het belangrijk dat het verkeer op een goede wijze wordt omgeleid en dat rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid van de woningen en winkels in het gebied.
Voor personen met een handicap is het van belang om mobiel te zijn en blijven. Daarom moet het Actieprogramma Helmond verder worden uitgewerkt. Mindervaliden moeten openbare gebouwen goed kunnen bereiken.
Nabij fastfoodketens en doorgaande routes worden extra afvalvoorzieningen geplaatst, zodat afval in de openbare ruimte zo veel mogelijk wordt voorkomen.
Er zal gebruik worden gemaakt van een duurzame methode om processierupsen te bestrijden.
D66 wil dat de gemeente zorgt voor een goed ingerichte openbare ruimte, die voorziet in de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding op een sportieve manier daarvan gebruik te maken. Daarom wil D66 aandacht voor voorzieningen als fiets- en wandelpaden, skateplekken, basketbalpleintjes, playgrounds en vooral voldoende veilige, schone en groene parken waarin op uiteenlopende wijze gespeeld en gesport kan worden.

Klimaatveranderingen
en milieu

De klimaatveranderingen worden steeds zichtbaarder in de vorm van extreme weersomstandigheden die voor toenemende overlast zorgen. De negatieve effecten moeten zo veel mogelijk worden voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen die de overlast beperken.

Bij de inrichting van de openbare ruimte zal rekening gehouden moeten worden met klimaatadaptatie, een van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Een fijne, groene omgeving met bomenrijen, parkjes en natuurgebieden houdt de temperatuur en overtollig water in bedwang.

Bewoners worden aangemoedigd om verharde tuinen van meer groen te voorzien. Daarbij horen minder tegels in de tuin en D66 is dan ook voorstander van Operatie Steenbreek. Onderzocht moet worden of bij verordening kan worden vastgelegd hoeveel van de tuin maximaal verhard mag worden, om zodoende tegemoet te komen aan klimaatadaptatie.

Samen met corporaties zetten we in op meer groen en minder verharding bij woningen en in de openbare ruimte.
Ook moeten we in de wijken nog meer inzetten op verticale tuinen, plantsoenen, waterpleinen en vegetatiedaken. Tevens zorgt het creëren van meer (tijdelijke) waterberging in plassen, sloten of waterpleinen voor minder overlast.
De gemeentelijke subsidie voor groene daken zal worden voortgezet en, naast bestaande panden, worden verbreed naar nieuwbouwplannen.

Fijne en gezonde leefomgeving

De luchtkwaliteit in de gemeente wordt gemonitord via regionale meetapparatuur en in de wijk Rijpelberg hangen extra meters. Om de luchtkwaliteit blijvend te monitoren, willen we deze meetapparatuur behouden en ook inzetten op een nog breder meetnetwerk.
Luchtverontreiniging zal afnemen door slimme verkeersmaatregelen en nieuwe technieken die de doorstroming van het verkeer bevorderen. Hierdoor wordt de uitstoot verminderd. Helmond is daarvoor, als automotive-stad, een living lab.
Vanuit de wijken Rijpelberg, Brouwhuis en Suytkade wordt al verschillende jaren geklaagd over geuroverlast afkomstig van de nabijgelegen industrieterreinen. Het Helmondse geurbeleid en het daarin opgenomen geuremissieplafond moeten de geuroverlast laten afnemen. Daarnaast willen we samen met de provincie inzetten op het gebruik van nieuwe technieken en waar mogelijk inzetten op de verplaatsing van overlastgevende bedrijven. Ook moet worden voorkomen dat nieuwe overlastgevende bedrijven zich vestigen.
Steeds vaker ondervinden inwoners ook klachten van houtstook. D66 zet in op goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van houtstook en, bij klachten, op bemiddeling tussen gehinderde en stoker. Daar waar echt sprake is van overlast en de schoorsteen niet voldoet aan de bouwregelgeving, zal gehandhaafd moeten worden.
Het is belangrijk dat ten aanzien van de hoogspanningsmasten rekening wordt gehouden met de laatste ontwikkelingen en onderzoeken die vanuit de landelijke regering worden uitgevoerd en vastgesteld. Dit moet ervoor zorgen dat wordt gewerkt aan een duurzame oplossing en dit niet, zoals voorheen, in de toekomst leidt tot nieuwe vraagstukken. Het is daarom van belang om nieuwe ontwikkelingen mee te nemen in de oplossingsrichting en hiervoor ook blijvend aandacht te vragen bij het Rijk.

In het kader van leefbaarheid is het ook van belang wat er buiten onze gemeentegrenzen gebeurt. Aangrenzende gemeenten nemen soms beslissingen die ook grote gevolgen voor Helmond kunnen hebben. De gemeente Helmond neemt een assertieve houding aan als het gaat om uitbreidingsplannen of nieuwvestiging van ernstig milieubelastende bedrijven in buurgemeenten.
Veehouderijen op Helmonds grondgebied zullen, in het belang van een goede leefomgeving en om verloedering in het buitengebied tegen te gaan, actief worden gesaneerd.

Energietransitie en de
route voorwaarts

De regionale energiestrategie gaat ons de komende jaren allemaal raken. De aardgasprijzen gaan al omhoog, er komen meer lokale en duurzame opwekbronnen en we gaan van het gas af. Dit is geen trend; dit is een feit. Daarvan uit gedacht plannen we als D66 de route voorwaarts. We onderkennen dat energie een basisbehoefte is voor onze inwoners.

We zetten in op het robuust neerzetten van warmte-vervangende en wijkgerichte infrastructuur in lijn met de warmte-transitievisie waarbij we lokaal eigendom van het warmtenet intensief willen onderzoeken. Eigendom van iets dat we allemaal nodig hebben is niet alleen een goed idee, maar voorkomt ook de extreme marktwerking die we nu zien en voorkomt op de lange termijn energiearmoede voor onze inwoners.

De banden met onze omringende buren zijn belangrijk, maar ook broodnodig voor het opwekken van lokale duurzame energie. Wij zijn bereid hiervoor ook te praten over wat we hierin voor elkaar kunnen betekenen, zodat we dit vraagstuk samen kunnen oplossen.
D66 wil dat de gemeente Helmond actief, in samenhang met de ons omringende gemeenten, druk uitoefent op de falende groei van de energie-infrastructuur voor met name elektrificatie bij zowel de netwerkpartijen als het rijk. Ook willen we de leveranciers stimuleren om elektriciteit op te slaan voor dynamische levering bij piekbelasting.

Er wordt voor particulieren actief gezocht naar een pakket aan opties en er wordt helder aangeduid op welke wijze mensen zelf de juiste no-regret-maatregelen al kunnen nemen om zich voor te bereiden op de toekomst.

De gemeente zoekt naar mogelijkheden om dit ook financieel te ondersteunen met bijvoorbeeld meer duurzaamheidsleningen of opbrengsten uit duurzame energieproductie waarbij de gemeente niet alleen de overheidsrol op zich neemt, maar ook risicodragend instapt om lokaal eigendom stevig te borgen.
De gemeente spreekt zich uit in Regionale Energiestrategie (RES)-verband en onderneemt zelf actie om actief deel te gaan nemen in duurzame energieopwekking. Al dan niet door een derde, waarbij het belang van de gemeente in financiële zin goed en langjarig geborgd is, met als doel financiële middelen los te maken voor de duurzame transitie van de gemeente. Deze opbrengsten moeten direct als opbrengst uit investering worden gegenereerd, naast andere afdrachten en buiten eventuele coöperatieve ontwikkelingen die hier parallel aan kunnen plaatsvinden, in goede harmonie met de gemeente. Hiermee houdt de gemeente de regie over een deel van de opbrengsten en een langjarige investeringsruimte voor toekomstige noden en ambities op het vlak van het verduurzamen van de gemeente.

In dat kader onderzoekt de gemeente met behulp van een onafhankelijk – en daarvoor aantoonbaar adequaat – bureau de mogelijkheid om het warmtenet ten minste voor 50% in lokaal eigendom te laten vallen, in lijn met de RES-opgave voor elektriciteit.
Naast nieuwbouw is het van belang dat wordt ingezet op een blijvende kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad. Met de inzet van klimaatcoaches willen wij bewoners en het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in de verduurzaming van het bestaande pand, bijvoorbeeld door een collectieve aanpak in de buurt.

Afvalstromen

Door de alsmaar stijgende externe kosten van afvalverwerking wordt de afvalstoffenheffing steeds duurder voor onze inwoners. Zo hebben we de afgelopen jaren al te maken gehad met stijgende verwerkingskosten en lagere inkomsten uit de verkoop van herbruikbare stromen, zoals papier. Ook de komende jaren verwachten wij stijgende verwerkingskosten, bijvoorbeeld als gevolg van de CO2- heffing van het rijk. Daarom is het belangrijk dat blijvend wordt ingezet op afvalscheiding.
We zien dat er nog steeds te veel herbruikbare grondstoffen in het restafval zitten. Naast het feit dat de kosten voor afvalverwerking zijn gestegen, is het zonde dat goed bruikbare grondstoffen niet benut worden. Daarom is het belangrijk dat we ons afval nog beter scheiden om waardevolle grondstoffen te behouden. D66 wil dat wordt gewerkt aan het behalen van de Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doelstellingen in 2025.

Ten behoeve van de communicatie en het gemak voor inwoners zal de gripwagen blijven rijden. In navolging van Helmond-West zal ook worden gekeken of een afvalbak voor grof huishoudelijk afval eens per jaar in de verschillende wijken kan worden geplaatst.
Voor luiers is een apart inzamelsysteem en zodra plek er plek is op de markt, gaat de gemeente Helmond deze actief verwerken.
Er zal blijvend worden ingezet op een doorlopende voorlichting en dialoog over afvalscheiding bij inwoners en op scholen. Als gemeente steunen en promoten we al meerdere jaren actief afvalscheiding op basisscholen. Via programma’s als KlienIt en wijkschoonmaakacties geven we dit als onderdeel van milieueducatie aandacht en ondersteunen we basisscholen bij de invoering ervan. D66 wil graag het project KlienIt de komende jaren voortzetten en uitbreiden met meer deelnemende scholen.

Naast basisscholen zal ook op middelbare scholen actief gecommuniceerd worden over afvalscheiding. Ook wordt met scholen in gesprek gegaan over het actief scheiden van afval in de gebouwen en lokalen.
We zetten als D66 in op nascheiding van afvalstromen. In regionaal verband vinden onderzoeken plaats naar de haalbaarheid van een eigen centrale en Helmond zal hier actief aan deelnemen.
Om de hoeveelheid oud papier te verminderen is D66 voorstander van het omdraaien van het stickersysteem voor reclamefolders naar een opt-in-systeem: een JA/JA-sticker voor wie folders wil ontvangen.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde.

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Ben je écht vrij als je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatie, omdat je een ‘niet-Nederlands klinkende’ achternaam hebt? Als je op school niet uit de kast durft te komen?

Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Van goede kwaliteit. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen.

Ben je écht vrij als je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatie, omdat je een ‘niet-Nederlands klinkende’ achternaam hebt? Als je op school niet uit de kast durft te komen?

Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Van goede kwaliteit. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen.

Toont 11 van 11


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.