Vrij door kansrijk onderwijs

Als lokale politiek ga je niet op de stoel van de school zitten als het gaat om het onderwijsprogramma. Wel ga je samen met het onderwijs en het bedrijfsleven zorgen voor het stimuleren van kansen en zorgen voor een onderwijsaanbod dat passend is bij de regio en voorziet in een (toekomstige) behoefte.

Preventie en
ontwikkeling

Voordat iemand aan het werkzame leven begint, geniet hij of zij van ongeveer 14-18 jaar onderwijs. Binnen het onderwijs is het dus belangrijk dat er gelijkwaardige kansen zijn. Zowel op cognitief gebied als op het sociaal-emotionele vlak is het belangrijk dat onze jeugd zich kan ontwikkelen. Een kansrijke schoolcarrière draagt vaak bij aan (zelf)redzaamheid in de toekomst. Het is aan de gemeente om, samen met het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld, hieraan te werken.
We gaan door met het terugdringen van het aantal vroegtijdig schoolverlaters (VSV). Voor iedere leerling een kansrijke toekomst.
Om te zorgen dat mensen zich kunnen blijven scholen, zetten we ons in voor een regionaal fonds voor vakmanschap, samen met het werkveld en de gemeenten in de regio.

Primair
Onderwijs (PO) en Voortgezet
Onderwijs (VO)

Het basis- en voortgezet onderwijs heeft zelf goed zicht op de uitdagingen en de behoeften op korte termijn. De gemeente kan hier als verbindend partner in meedenken en werken binnen de Lokale Educatieve Agenda. Kansengelijkheid is wat D66 betreft een topprioriteit. Daarnaast is van het groot belang dat de onderwijshuisvesting aansluit op de behoefte. Voor het VO geldt dat beide VO-stichtingen gelijk dienen te worden behandeld als het gaat om de huisvesting. Daarnaast is het klimaat op scholen, mede door corona, weer in beeld gekomen als belangrijk thema. Het zorgen voor een goed binnenklimaat (Frisse Scholen) heeft een bewezen positief effect op het welzijn van onze jongeren.

We stimuleren scholen om te werken aan een goed binnenklimaat.
We gaan met onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners in gesprek om kansengelijkheid te bevorderen.
We bieden scholen de ruimte om binnen nog te stellen kaders een bijdrage te vragen voor extra-curriculaire programma’s binnen of buiten de scholen.

NT2

Met een groter wordende groep leerlingen en studenten die Nederlands niet als eerste taal hebben is het van belang dat deze leerlingen goed worden begeleid. De gemeente is hier, samen met het onderwijs en de samenwerkingsverbanden, verantwoordelijk voor. Gezien leerlingen uit Helmond niet alleen hier op school zitten maar ook in onze randgemeenten – en andersom – is het van belang om dit Peel-breed op te pakken. Wat D66 betreft kan er meer aandacht worden besteed aan het NT2-onderwijs na een verblijf op de Eerste Opvang Anderstaligen.

We gaan in gesprek met onderwijspartners en andere gemeenten in de Peel om het NT2-onderwijs te versterken binnen de regio. Doel is een sluitend en eenduidig aanbod binnen de regio.
We zetten in op een lobby naar de tweede kamer om het NT2 extra aandacht te geven.

Ook voor 18+ blijven we inzetten op taalcoaching/taalonderwijs.
Praktijkonderwijs/mbo/hbo
Helmond heeft als centrumstad in de Peel een sleutelpositie in het onderwijsaanbod na het voortgezet onderwijs. Met opleidingen in de maak- en foodindustrie, maar ook op het gebied van zorg en onderwijs, hebben we al een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. Zaak is om niet alleen het onderwijsaanbod te hebben, maar er ook samen met het bedrijfsleven voor te zorgen dat er voldoende ervaringsplekken zijn voor opleidingen op ieder niveau. Daarnaast is het zorgen voor passende huisvesting voor studenten en/of goede bereikbaarheid van de opleidingsinstituten en ervaringsplekken een must om studenten binnen Helmond te krijgen en te houden.
Er wordt ingezet op het creëren van studentenwoningen;
In de triple-helix (onderwijs, gemeente, arbeidsmarkt) zetten we blijvend in op het creëren van voldoende stageplekken;
De bereikbaarheid van onze onderwijsinstellingen wordt zowel binnen de gemeente als samen met de provincie onderwerp van gesprek. Onderwijs moet voor alle leerlingen en studenten bereikbaar zijn.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.