D66, voor een vernieuwende stad

D66 Helmond wil graag een voortrekkersrol nemen door ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven en nieuwe vormen van burgerparticipatie op allerlei niveaus van de Helmondse samenleving. Door de decentralisatie van taken en maatschappelijke veranderingen worden andere eisen aan het lokale bestuur gesteld. Hiermee ontstaan nieuwe uitdagingen voor de lokale democratie. Lokale zeggenschap voor mensen. De gemeente heeft er steeds meer taken bij gekregen en speelt daarmee een steeds grotere rol in het dagelijks leven van mensen. D66 wil dat de lokale democratie recht doet aan de groeiende verantwoordelijkheid van gemeenten. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord, maar nieuwe democratische instrumenten zijn een waardevolle toevoeging.

Bestuurlijke
vernieuwing

Op landelijk niveau nemen we beperkende regels voor lokale democratische experimenten zo veel mogelijk weg. Ook op lokaal en regionaal niveau wordt het bindend correctief referendum mogelijk.
Daarnaast wil D66 dat Helmond een voortrekkersrol op zich neemt door te experimenteren met vernieuwende vormen van democratie en participatie. Democratische vernieuwingen experimenteren moeten meer in het DNA van het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie komen. Soms kan dat ook via pilots, zodat we leren van deze nieuwe vormen.

Participatietrajecten zoals het ‘right to bid,’ het ‘right to challenge’ en het ‘right to cooperate’ geven de ruimte aan initiatieven vanuit de gemeenschap zelf en verdienen onze steun. Hierbij is het belangrijk dat de deelnemers weten waar ze aan toe zijn.
Initiatieven vanuit inwoners moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden door de gemeente, zolang dit mogelijk is binnen de ambtelijke capaciteit en financiële mogelijkheden. Elk initiatief wordt op zijn kwaliteit beoordeeld en daarbij is maatwerk nodig. Als gemeente moeten wij openlijk de samenwerking zoeken met inwoners en ondernemers. Samen zijn wij de nieuwe overheid.
Communicatie vanuit de overheid moet helder zijn en we zetten in op duidelijk taalgebruik.

D66 zet in op een veranderende overheid die garant staat voor openheid. Dit is voor ons essentieel omdat elke inwoner moet kunnen nagaan wat de volksvertegenwoordigers voor hem doen en gedaan hebben (denk aan Raad in Beeld). Het integraal uitzenden van raads- en commissievergaderingen is hier een goed voorbeeld van. Voor Raad in Beeld moet dat betekenen dat ook de commissievergaderingen – waar over het algemeen meer debat plaatsvindt – live uitgezonden worden.

D66 wil dat de gemeente Helmond veel meer informatie uit eigen beweging openbaar maakt en nu al begint met de invoering van de Wet Open Overheid. Dit moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Uiteraard zijn persoonlijke, vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens hiervan uitgezonderd.

Verder dienen de stadsgesprekken nieuw leven ingeblazen te worden. Wij willen de stadsgesprekken verbreden en verbeteren en deze, samen met nieuwe participatievormen, vaker organiseren. Dit hoeft niet altijd fysiek, maar kan ook digitaal of juist een combinatie van beide zijn. Om een divers publiek aan de stadsgesprekken te kunnen laten deelnemen, zijn nieuwe vormen noodzakelijk.

Buurtinitiatieven

Uit verschillende enquêtes blijkt dat weinig bewoners van Helmond de wijkraden kennen. Ook zijn personen minder geneigd om zich voor langere tijd aan een bepaald project te binden. Ook hebben wijkraden steeds meer moeite om vrijwilligers te vinden voor bestuursfuncties. Daarom is het nodig dat er een betere manier wordt ontwikkeld om met de inwoners te communiceren over wat er in en met hun wijk gebeurt. De huidige, traditionele werkwijze om informatie te verspreiden onder de inwoners, dan wel te ontvangen van de inwoners, voldoet niet. Het achter gesloten deuren overleggen tussen wijkraden en de gemeente is niet meer van deze tijd. Er is een andere aanpak nodig waarbij een sterke positie moet worden ingeruimd voor sociale media als onderdeel van de informatiestructuur.

D66 is voor het opzetten van wijkpanels- en fora die digitaal meedenken. Op deze manier wordt de wijk meer betrokken. Verder dient er meer aandacht voor sociale media te komen als onderdeel van de communicatie, zodat meer bewoners bereikt kunnen worden.
Er dient gekeken te worden naar vernieuwende manieren van werken, bijvoorbeeld op projectbasis. Dit betekent dat een wijkraad niet meer moet bestaan uit een kleine, vaste groep personen die al het werk verricht, maar uit een dynamische groep wijkbewoners die actief is wanneer er een initiatief uit de wijk komt.

D66 ziet graag dat de gemeente tweejaarlijkse rondes maakt in de wijken en ophaalt bij de wijkbewoners wat zij graag willen verbeteren in de eigen straat of buurt. Dat kan kleinschalig in de wijk of op buurtniveau, bijvoorbeeld wijkteams of buurtpreventieteams die aanspraak kunnen maken op wijkbudget. Deze wijkraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk. Wijkraden moeten de ruimte krijgen om vrij te werk te gaan binnen hun budgetten. Daarbij moet uiteraard de gemeente wel taken in de wijk kunnen blijven uitvoeren en staat de vergunningverlening hier los van.

Verder dient de samenwerking tussen de besturen van de verschillende wijkraden en de wijkregisseurs van de gemeente Helmond te worden geoptimaliseerd.

(Jongeren)
participatie

D66 probeert ook in Helmond de kloof tussen onze inwoners en de politiek te verkleinen. Dit hebben we onder andere gedaan door Raad in Beeld in te voeren, de livestream waarmee je de gemeenteraad live kunt volgen, en door het gebruik van sociale media. Verder wil D66 ook specifiek jongeren meer betrekken bij de politiek. Dit hebben we de afgelopen raadsperiode al concreet opgepakt door het realiseren van een jeugdgemeenteraad, gekoppeld aan de maatschappelijke stage. Op deze manier willen we jongeren een stem geven en laten zien dat politiek ook over hén gaat. Met de oprichting van een jeugdraad proberen we jongeren een mooie maatschappelijke stage te bieden. Bovendien proberen we ze zo op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de politiek. Want de opkomst bij de verkiezingen moet omhoog, zeker ook onder jongeren.
Helmond moet jeugd en jongeren binden en dus meer bieden. De gemeenteraad beslist over tal van onderwerpen die de jeugd op één of andere manier raken en het is belangrijk dat jongeren moeten kunnen aangeven wat hun wensen zijn, welke knelpunten zij ervaren en wat hun mening is over het (gevoerde) beleid.

We moeten jongeren meer binden door ze actief te blijven betrekken bij beleid, meer op jongeren gerichte voorzieningen aan te trekken en activiteiten in de wijk samen te bedenken en uit te voeren.
Jongerenparticipatie, in combinatie met burgerparticipatie, moet een belangrijk speerpunt zijn van het jeugdbeleid van onze gemeente. Daarnaast zouden raadsleden laagdrempelige gastcolleges kunnen geven om op die manier de jongeren in aanraking te laten komen met politiek. De gemeenteraad kan hierbij actief de samenwerking opzoeken met scholen door bijvoorbeeld schoolprojecten over de lokale politiek aan te bieden. Dit kan door vraagstukken voor te leggen: hoe zouden zij, als jongeren, dit oplossen?

Hierbij is ook een rol weggelegd voor de jongerengemeenteraad en kinderburgemeester door hen meer te betrekken bij activiteiten (bijvoorbeeld bij de planning van speelterreinen en de intocht van Sinterklaas). Zo zien andere jongeren dat dit plaatsvindt waardoor er meer interesse zal ontstaan in de eventuele nieuwe ontwikkelingen.
Door het gebruik van o.a. sociale media (WhatsApp, TikTok, Instagram et cetera) kan de gemeente op diverse kanalen met jongeren in gesprek gaan.

Communicatie met inwoners vanuit de raad

De gemeente moet in normale en begrijpelijke taal met bewoners en ondernemers communiceren. De gemeenteraad heeft duidelijke taken: kaders en regels stellen, de grote lijnen bepalen, de inwoners vertegenwoordigen en het college controleren. De taken van de raad maken het meer dan ooit gewenst dat deze een eigen geluid laat horen en dat er een duidelijkere communicatie met de inwoners op gang komt; meer dan de inwoners van onze stad tot nu toe gewend zijn.

De vele initiatieven vanuit de gemeente moeten meer bekendheid krijgen, zodat onze inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun ideeën, plannen, vragen of problemen.

De gemeenteraad moet als orgaan haar eigen communicatie, binnen de totale gemeentelijke communicatie meer vormgeven. De raadscommunicatie moet een duidelijke eigen identiteit krijgen op sociale media en in de pers. Verder vindt D66 dat de gemeenteraad meer betrokken moet zijn bij het overleg van de gemeente met de wijken (wijkraden, stichtingen, verenigingen, bewoners en andere directe en indirecte betrokkenen).

D66 wil meer vergaderen in de wijken. Hiervoor stellen we een jaarlijkse (extra) wijktafel genaamd ‘Raad in de Wijk’ in iedere Helmondse wijk voor, die wordt georganiseerd vanuit de gemeenteraad (in samenwerking met bestuur van de wijkraden en andere actoren). Bewoners kunnen hier plannen presenteren of voorstellen doen over wat zij aan de wijk willen veranderen.
D66 is voorstander van digitale inspreekmomenten met raadsleden/fracties, in navolging van de digitale inspreekmomenten met de wijkwethouders.

Regionale
samenwerking

In het nabije verleden zag D66 Helmond een samenwerking met de Peelgemeenten (Peel 6.1) als een vanzelfsprekendheid. De negatieve ontwikkelingen in de raadsperiode 2014-2018 hebben helaas geleid tot een verminderde werkrelatie in de Peel. In de afgelopen bestuursperiode is flink geïnvesteerd om deze relatie te herstellen en is de werkrelatie enorm verbeterd. De samenwerking met de omliggende gemeenten is en blijft een must om de regio te versterken.

De samenwerking binnen de Peelregio strekt zich uit over allerlei domeinen: sociale thema’s, openbare orde en veiligheid. Daarnaast werken Senzer, Zorgpoort, GGD, Blink, de Veiligheidsregio en het Veiligheidshuis al volop samen. Toch ziet D66 op basis van vele andere domeinen mogelijkheden tot samenwerking. Denk hierbij aan toerisme, recreatie, water, belastingen, verzekeringen en schuldhulpverlening.

Natuurlijk hechten wij zeer aan samenwerking in het zogenaamde stedelijk gebied. Wij maken graag afspraken met de B5-gemeenten, de Campusgemeenten en met Eindhoven. Samenwerken loont voor Helmond en is van groot belang, zowel nationaal als internationaal.
D66 vindt dat er blijvend geïnvesteerd moet worden in samenwerking binnen de Brainport-regio. Helmond zal, samen met onder andere de gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Best, ervoor zorgen dat Brainport landelijk en internationaal op de kaart blijft staan. Onze Brainport-regio is een van de drie economische pijlers van het land, naast Amsterdam en Rotterdam. Met de gebiedsontwikkeling van de High Tech Automotive Campus draagt Helmond bij aan de ontwikkeling van automotive-technologie en slimme mobiliteit.
Gezien de korte afstand tussen Eindhoven en Helmond zet D66 in op een nauwe samenwerking en een gezamenlijke visie op het middengebied.

D66 Helmond wil dat de beleidsrijke taken van deze regionale samenwerkingsverbanden worden behartigd door echte decentrale overheden, de gemeenten, met een eigen direct gekozen volksvertegenwoordiging.

Omgevingswet
in werking

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De wet zorgt voor grote wijzigingen in de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en rondom de leefomgeving. Daarnaast heeft de Omgevingswet invloed op de samenleving. Zo wordt ingezet op participatie.
De gemeente Helmond zal een Omgevingsvisie opstellen en de komende jaren ook Omgevingsplannen voor iedere wijk. D66 wil dat daarbij duurzaamheid en gezondheid belangrijke uitgangspunten zijn en deze visie moet ook via participatietrajecten met de stad worden opgesteld.

Uit onderzoek is gebleken dat inwoners graag meepraten over de directe omgeving. Participatie is dan ook belangrijk. Wel moet worden voorkomen dat alleen wordt uitgegaan van de mondige inwoner. Aangezien niet iedereen dezelfde dosis kennis, energie, talent, geld en tijd heeft om volop te participeren, moet een systeem worden gehanteerd waarbij zo veel mogelijk rekening met iedereen wordt gehouden. Echter, om ontwikkelingen niet geheel onmogelijk te maken, moet duidelijk worden vastgesteld waaraan participatie moet voldoen.

Het is een utopie om te veronderstellen dat iedereen het altijd eens is met een ontwikkeling.
Met de komst van de Omgevingswet moet het voortaan ook mogelijk zijn om personen in de omgeving digitaal en gericht te informeren over vergunningaanvragen in de buurt. Daarnaast moeten aanvragen veel sneller worden afgehandeld. Daarvoor is een goed sluitend en digitaal netwerk met de partners, zoals de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), evident.
Met de cultuurhistorische waarde, klimaatadaptatie, bodem en milieuwaarde zal volop rekening worden gehouden. Dit wordt ook meegenomen bij de Omgevingsvisie en Omgevingsplannen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.