Begrotingsbijdrage D66 Helmond 2023

Helmond is een stad in beweging. D66 Helmond zoekt in die beweging juist de verbinding. Letterlijk, door beter openbaar vervoer, maar ook door verbinding met de stad omdat je er fijn kunt wonen in een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving.
We zoeken die verbinding in de samenleving door het verenigen van mensen met behulp van cultuur en sport. En door het gebruiken van kennis voor een beter leven voor ons allemaal. Samen werken aan een samenleving waar iedereen op elk moment de kans kan pakken te bouwen aan de toekomst.

Onze visie bespreek ik aan de hand van 5 overkoepelende thema’s: zorgzame stad (brede welvaart), leefbare stad, culturele stad, ondernemende stad en dienstbare stad.

Zorgzame stad (brede welvaart & integraal armoedebeleid)

We onderstrepen het belang van de Kadernota Sociaal Domein. Tegelijkertijd rijst bij ons de vraag welke ervaringen we daar in vier jaar tijd mee hebben opgedaan. Daarom pleit D66 voor een evaluatie van de kadernota sociaal domein, zodat we kunnen leren van het verleden; zien wat echt werkt. Daarnaast pleiten wij voor de ontwikkeling van een integraal armoedebeleid, waarbij de focus komt te liggen op onze aandachtswijken. We kunnen alleen weten of iets werkt en de mensen bereikt die het het hardst nodig hebben als we eerst een evaluatie doen.
In de begroting lezen we dat het college “sociale netwerken en voorzieningen wil versterken door te investeren in de ondersteuning van inwoners en organisaties die zich inzetten voor eigen buurt, wijk of gemeenschap”. Dit sluit aan bij de ambitie van D66 om te investeren in plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten. Om die sociale netwerken te verstevigen moeten we dus de wijkhuizen en verenigingen ondersteunen.

Jeugd, jeugdzorg en onderwijs
Het is van belang dat scholen goed gehuisvest worden en er een gelijk speelveld is. De nieuwbouw voor de Jan van Brabant is hier een mooi voorbeeld van.
Iedereen wil dat kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien en krijgen wat nodig is om een goede start te maken. Daarom pleit D66 voor een rijke schooldag met nadruk op sport, beweging, voeding en cultuur in samenwerking met partners. Ook op het gebied van sport pleit D66 voor vitale en toekomstbestendige sportverenigingen door verenigingsondersteuning te optimaliseren en professionaliseren. Investeren in een jeugd dat volop in contact komt met sport en sportverenigingen betaalt zich dubbelop uit. Hierbij zien wij de sportverenigingen dan ook als goede partners voor de samenwerking bij de Rijke Schooldag.

Leefbare stad
(wonen, leefbaarheid en brede mobiliteit)

Wonen
Voor D66 is wonen de basis van je leven. Een dak boven je hoofd geeft bescherming en zekerheid. En de vraag naar woningen is groot. De afgelopen jaren zijn er daarom ook veel woningen in Helmond gebouwd. En het liefst zoveel mogelijk in de mix: sociale huurwoningen, middenhuur en betaalbare koopwoningen, zodat de doorstroming bevorderd wordt. Dit betekent dat we ook moeten durven experimenteren met andere vormen van wonen. We zien we dat de woningmarkt (landelijk) in zwaar weer verkeert. Ik ben zelf een starter die op dit moment niet door kan stromen naar een koopwoning en zo zijn er velen met mij. Daarom is het des te belangrijker dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd.
Goed om te zien dat de gemeente alles uit de kast haalt om de bouw in Helmond aan de gang te houden met het uittrekken van extra geld en ondersteuning.

Zoals de inzet van een woningbouwregisseur en het versnellen van procedures. Ook de realisatie van gestandaardiseerde sociale huurwoningen (WoonST) is een mooi voorbeeld van goede samenwerking met woningbouwcorporaties. Wij juichen een Helmonds Woonfonds erg toe, zodat we bouwinitiatieven vooruit kunnen helpen.

Klimaat/vergroening/gezonde leefomgeving
Vergroening levert een belangrijke bijdrage aan een meer duurzame stad. D66 wil in het centrum een omgeving creëren waar mensen graag verblijven, hun vrije tijd doorbrengen en andere mensen ontmoeten. En die ruimte moet ook bijdragen aan een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. In een stad die zó in ontwikkeling is als de onze, ontstaat veel ruimte om daarin een flinke kwaliteitsslag te maken. D66 wil dan ook meer vergroening in de wijken, zodat onze inwoners een fijne en gezonde leefomgeving hebben. Een groene en waterrijke omgeving draagt ook bij aan mentaal welzijn en een actieve levensstijl.

Veiligheid
D66 wil vooral inzetten op preventie, waarmee al veel leed voorkomen kan worden. Hier hoort ook het investeren in een vorm van sociale controle bij; mogelijkheden tot ontmoeten zodat men elkaar kent en weet aan te spreken.
Als Helmond zijn we geselecteerd voor het landelijke programma “Preventie met Gezag” van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel is om jongeren in kwetsbare wijken weerbaarder te maken tegen criminaliteit en te voorkomen dat ze in de criminaliteit belanden of daarin doorgroeien. D66 vindt deze preventieprogramma’s enorm belangrijk. We moeten vol inzetten op preventie door goede begeleiding van jeugdcoaches om zo te voorkomen dat jongeren op het criminele pad raken. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de scholen.

Culturele stad
(sociale cohesie & culturele verrijking)

D66 Helmond wil inzetten op sociale binding door in te zetten op cultuur, verenigingen en andere plekken om te ontmoeten. Om op elkaar en op jezelf te kunnen bouwen. Deze ontmoetingen zijn essentieel in een samenleving waarin we elkaar steeds meer kwijtraken. In de begroting staat hier veel over geschreven, alleen staat er niet hoe we de sociale cohesie gaan faciliteren. Kan de wethouder aangeven hoe zij dit voor zich ziet?

Cultuur is belangrijk voor zelfontplooiing en ontspanning, maar heeft ook economische en sociaaleconomische waarde. Cultuur geeft betekenis en diepte aan het leven en moet toegankelijk zijn voor iedereen. De manier om men in aanraking te laten komen met kunst en cultuur is juist door jong te beginnen, zoals muziek in de klas. Op latere leeftijd is het lastiger om de waarde van cultuur tot volle bloei te laten komen. Ook daarom pleiten wij voor een Rijke schooldag. Het is een gemis dat de verenigingen niet zijn genoemd bij de aanpak van het toegankelijk maken van cultuur voor iedereen. De vereniging zorgt voor zelfontplooiing en verantwoordelijkheidsgevoel. Een gedeelde passie, vergroot de passie lezen we in de begroting: “We willen meer ruimte voor culturele experimenten en werkruimten voor creatieve makers, waarmee we innovatie stimuleren. ” Hoe gaat dit concreet terugkomen in het beleid? Of wordt deze ambitie nog verder uitgewerkt?
 

Ondernemende stad
(sociaaleconomische ontplooiing)

Een beter leven voor ons allemaal begint vaak bij het opdoen en gebruiken van kennis. Als D66 Helmond willen we de drempel zo laag mogelijk maken en mensen en ook bedrijven helpen om zoveel mogelijk voor zichzelf te bereiken binnen de mogelijkheden die ze hebben.

Onderwijs/arbeidsmarkt
Er komt een informatiepunt voor arbeidsmigranten, maar hoe zit het met de handhavingscapaciteit? Arbeidsmigranten moeten goede werk- en leefomstandigheden hebben, waarbij zij ook mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontplooien. Werkgevers of uitzendbureaus die in overtreding zijn mogen hard aangepakt worden.
Topsectoren/stedelijke werkmilieus
De Food Tech Brainport campus moet zijn potentieel nog waarmaken. Hoe realistisch is het dat deze al in 2027 op eigen benen kan staan? D66 zou hier graag verder over praten in een commissievergadering. Verder zien we goede plannen voor het gebied rond het centraal station (Stationskwartier). Wat zijn de precieze doelgroepen van de hoogstedelijke woon-werkmilieus in dat gebied?

Bedrijventerreinen/circulaire economie
Revitalisering en verdichting van bedrijventerreinen worden genoemd, is er ook al gekeken naar toekomstige clustering van gelijksoortige bedrijven en het versterken van hun onderlinge banden? En is er ook budget en capaciteit beschikbaar om hier het voortouw in te nemen?

Dienstbare stad

Personeel en Organisatie
De organisatie moet in balans zijn met de uitdagingen waar de stad voor staat. Het reëel plannen van de uitgaven, in lijn met de ambtelijke capaciteit, is een mooie eerste aanzet.
Voorlopig staan we er qua financiën vrij goed voor. Met het ravijnjaar in het vooruitzicht is de voorgenomen temporisering die noodzakelijk is vanwege de beperkte realisatiekracht misschien wel een geluk bij een ongeluk. Gemeenten krijgen extra taken, zonder extra financiële ondersteuning. Wij vragen daarom om ‘knaken bij de taken’.

Participatiebeleid
D66 Helmond wil graag een voortrekkersrol nemen door ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven en nieuwe vormen van burgerparticipatie op allerlei niveaus van de Helmondse samenleving. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord, maar nieuwe democratische instrumenten zoals het burgerberaad zijn een waardevolle toevoeging. Met de ontwikkeling van een nieuw beleidskader Participatie zetten we een eerste stap.

Dienstverlening
Goed om te lezen dat er veel aandacht is voor de dienstverlening. Wij vragen echter extra aandacht voor de telefonische bereikbaarheid van onze gemeente. Dit is immers de eerste ingang voor onze inwoners. Het doel is om de interactie tussen onze gemeente en de samenleving te verbeteren en het vertrouwen in onze gemeente te vergroten.

Voorzitter, het gaat immers om het maken van verbinding. Ik heb mij verbonden aan deze mooie stad en ben na mijn studie in Helmond blijven wonen. Wij willen een stad zijn waarbij iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn en die binding voelt met de stad. Een stad met gelijke kansen voor iedereen.