GOES – De gemeente Goes moet een gastvrije, toegankelijke en inclusieve gemeente zijn voor al haar inwoners en bezoekers. Zeker nu in Coronatijd is duidelijk dat we dat niet zijn voor met name mensen met buik- blaas problemen. Er is slechts één openbaar toilet in de binnenstad en op dit moment zijn alle andere locaties (horeca) met een beschikbaar toilet gesloten. De fractie van D66 dient vanavond tijdens de raadsvergadering daarom samen met Partij voor Goes, PvdA en GroenLinks een motie in om toiletbeleid te ontwikkelen.

Een toilet voor iedereen

Slechts 1/3 van de gemeenten heeft voldoende openbaar toegankelijke toiletten. Deze partijen willen daar in Goes iets aan doen. Het te ontwikkelen toiletbeleid omvat dan alle toiletbezoekers, met of zonder beperking en met – voor de korte termijn – specifieke aandacht voor de Coronasituatie. “Wanneer de strenge Coronamaatregelen weer wat minder worden, roepen we als gemeente iedereen op om lokaal te winkelen. Dan moeten we ook zorgen dat je naar het toilet kan.” zegt Saskia Verheij van D66. “Tegenwoordig zijn er al toiletten te plaatsen die zelfreinigend zijn. Daar is geen bezetting voor nodig en ze kunnen ervoor zorgen dat er dan altijd een toilet in de buurt is.”

Inclusieve gemeente

D66 vindt dat het gebruik kunnen maken van een schoon en toegankelijk toilet een mensenrecht is. Op belangrijke knooppunten een genderneutraal, zelfreinigend toilet is belangrijk om iedereen erbij te laten horen.Verheij: “Iedereen zou zich vrij en prettig moeten kunnen voelen om onze gemeente te bezoek of te winkelen in de binnenstad.”

D66 wil er wat aan doen, straathandel en drugsoverlast in Goes. Het is daarom dat we vorig jaar samen met PvdA, VVD en Nieuw Goes een motie hebben ingediend om eerst eens goed onderzoek te doen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden en bevestigt ons beeld, er is veel overlast en straathandel in Goes. Inwoners, ondernemers en toeristen hebben er last van, de leefbaarheid staat onder druk, zo ook het imago van Goes en de binnenstad.

Aanpakken dus! Maar hoe komt dat eigenlijk die levendige straathandel? Het onderzoek is op dat punt niet duidelijk. D66 is dat wel. Wij zijn ervan overtuigd dat de Gemeente die overlast zelf veroorzaakt door buitenlanders te weigeren in de coffeeshops. Goes hanteert namelijk, als een van de weinige gemeenten in Nederland, het zogeheten i-criterium, d.w.z. dat coffeeshops alleen aan ingezetenen softdrugs mogen verkopen. Buitenlanders, zoals bijvoorbeeld toeristen, mogen hier geen softdrugs in de coffeeshop kopen maar moeten dat op straat doen. Het Goese beleid veroorzaakt straathandel. En daar komt nog bij dat er op straat geen onderscheid is tussen soft en harddrugs, dus indirect stimuleert Goes ook de verkoop van harddrugs. Voor D66 zeer ongewenst en reden om samen met andere partijen een motie in te dienen gericht op een proefperiode zonder i-criterium waarbij buitenlanders dus niet meer aangewezen zijn op de straathandel maar gewoon terecht kunnen in de coffeeschop. Op basis van zo’n proefperiode kan dan duidelijk worden wat het effect is en kan de Gemeente een weloverwogen keuze maken.

Afgelopen donderdag kwam de motie ‘proefperiode zonder i-criterium’ aan de orde in de gemeenteraad. De motie is niet aangenomen of verworpen, de stemmen staakten, d.w.z. er zijn net zoveel raadsleden voor als tegen. Wat is dan wijsheid? Volgens de gemeentewet wordt het voorstel de volgende raadsvergadering weer voorgelegd en in stemming gebracht. Maar dat is toch helemaal niet nodig?

Voor D66 is democratie niet uitsluitend zoiets als meeste stemmen gelden. Het gaat er vooral ook om goed te luisteren naar wat er leeft in de samenleving en ook recht te doen aan de mening van de minderheid. Hier is vooralsnog niet duidelijk wat de minderheid is, maar het uitvoeren van nieuw onderzoek met de andersom situatie waarbij het i-criterium voor een periode van een jaar niet wordt gehandhaafd is het minste wat de gemeente kan doen!

D66 roept daarom het college van B&W op om zelf regie te nemen en actief straathandel en drugsoverlast aan te pakker door de proef zonder i-criterium wel degelijk uit te voeren. Overigens kan dat dan mooi samen met de Gemeente Vlissingen die wel al een actievere houding heeft aangenomen en binnenkort start met zo’n proefperiode.

D66 wil er wat aan doen, straathandel en drugsoverlast in Goes. Het is daarom dat we vorig jaar samen met PvdA, VVD en Nieuw Goes een motie hebben ingediend om eerst eens goed onderzoek te doen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden en bevestigt ons beeld, er is veel overlast en straathandel in Goes. Inwoners, ondernemers en toeristen hebben er last van, de leefbaarheid staat onder druk, zo ook het imago van Goes en de binnenstad.

Aanpakken dus! Maar hoe komt dat eigenlijk die levendige straathandel? Het onderzoek is op dat punt niet duidelijk. D66 is dat wel. Wij zijn ervan overtuigd dat de Gemeente die overlast zelf veroorzaakt door buitenlanders te weigeren in de coffeeshops. Goes hanteert namelijk, als een van de weinige gemeenten in Nederland, het zogeheten i-criterium, d.w.z. dat coffeeshops alleen aan ingezetenen softdrugs mogen verkopen.

Buitenlanders, zoals bijvoorbeeld toeristen, mogen hier geen softdrugs in de coffeeshop kopen maar moeten dat op straat doen. Het Goese beleid veroorzaakt straathandel. En daar komt nog bij dat er op straat geen onderscheid is tussen soft en harddrugs, dus indirect stimuleert Goes ook de verkoop van harddrugs. Voor D66 zeer ongewenst en reden om samen met andere partijen een motie in te dienen gericht op een proefperiode zonder i-criterium waarbij buitenlanders dus niet meer aangewezen zijn op de straathandel maar gewoon terecht kunnen in de coffeeschop. Op basis van zo’n proefperiode kan dan duidelijk worden wat het effect is en kan de Gemeente een weloverwogen keuze maken.

Afgelopen donderdag kwam de motie ‘proefperiode zonder i-criterium’ aan de orde in de gemeenteraad. De motie is niet aangenomen of verworpen, de stemmen staakten, d.w.z. er zijn net zoveel raadsleden voor als tegen. Wat is dan wijsheid? Volgens de gemeentewet wordt het voorstel de volgende raadsvergadering weer voorgelegd en in stemming gebracht. Maar dat is toch helemaal niet nodig?

Voor D66 is democratie niet uitsluitend zoiets als meeste stemmen gelden. Het gaat er vooral ook om goed te luisteren naar wat er leeft in de samenleving en ook recht te doen aan de mening van de minderheid. Hier is vooralsnog niet duidelijk wat de minderheid is, maar het uitvoeren van nieuw onderzoek met de andersom situatie waarbij het i-criterium voor een periode van een jaar niet wordt gehandhaafd is het minste wat de gemeente kan doen!

D66 roept daarom het college van B&W op om zelf regie te nemen en actief straathandel en drugsoverlast aan te pakker door de proef zonder i-criterium wel degelijk uit te voeren. Overigens kan dat dan mooi samen met de Gemeente Vlissingen die wel al een actievere houding heeft aangenomen en binnenkort start met zo’n proefperiode.

 

Allereerst wil ik aangeven dat als wij een nieuwe brandweerkazerne bouwen dat ‘ie dan goed moet zijn. Kwaliteit en betrouwbaarheid is belangrijk, zeker als het gaat om onze veiligheid. Het lijkt erop dat gemeente en veiligheidsregio er niet op diezelfde manier naar gekeken hebben. En dat brengt ons bij de volgende opmerkingen en vragen:

  • Veiligheidsregio en gemeente moeten toch samen tot een goed voorstel kunnen komen? Waarom nu eerst een nieuwe kazerne en dan over een paar jaar weer uitbreiden? Kan dat niet in 1 keer goed? Kunt u er niet voor zorgen dat de ontwikkelingen beter, zeg maar naadloos op elkaar aansluiten? Dit met het idee dat we straks een goede moderne brandweerkazerne met regiofunctie aan de ’s-Heer Hendrikskinderendijk kunnen realiseren.
  • D66 is er nl. echt voorstander van om het 1 keer goed te doen en dus niet op de locatie Troelstralaan bestaande gebouwen af te breken, dan nieuwbouw, op termijn uitbreiding en vervolgens nog eens uitplaatsing van de gemeentewerken. Daar komt nog bij dat uitplaatsing naar het duurzaam bedrijvenpark Deltaweg helemaal ongewenst is omdat dan ook nog eens een keer de business case van het bedrijvenpark zwaar onder druk komt te staan. Grond die je immers voor eigen gebruik inzet kun je niet aan nieuw in Goes te vestigen ondernemers verkopen. Voor D66 een keiharde nog-go.
  • De locatie Troelstralaan is ook helemaal niet geschikt voor een brandweerkazerne. Er is te weinig ruimte, het ligt in een woonwijk, naast een fietspad en bij iedere uitruk moet je met zo’n grote brandweerauto over de Ronda Gosa ovonde. Dat is vragen om problemen, terwijl de brandweer juist naar de problemen toe moet. D66 wil dan ook dat er afscheid genomen wordt van de locatie Troelstralaan.
  • Wat betreft de groenstructuur kunnen wij ons voorstellen dat compensatie en/of herstel binnen de huidige Goese groenstructuur moeilijk is. D66 pleit er dan ook voor om verder te kijken en tevens aandacht te hebben voor de klimaatopgaven waar we voor staan. We vragen ons dan ook hardop af of het niet mogelijk is om juist meer groen in de stad terug te brengen? Meer groen in de stad is trouwens ook goed voor Goese imago en Goes Marketing.
  • Natuurlijk moet een nieuwe kazerne duurzaam worden gebouwd, liefst circulair. Neem daarbij een voorbeeld aan de Emergis Kliniek. Dat neem je toch mee in je plan? Voor D66 is dat logisch, heeft de gemeente daar een motie van de gemeenteraad voor nodig?

Het voorstel aanpak drugsoverlast en straathandel staat op de agenda vanwege de motie die wij vorig jaar met de PvdA, VVD en Nieuw Goes ingediend hebben en die nagenoeg raadsbreed is aangenomen om onderzoek te doen naar de situatie in Goes. Er was en er is veel overlast en er is sprake van straathandel, dat wordt nu ook in dit onderzoek onderkend.

Er zijn 73 geregistreerde incidenten gemeld tussen april en oktober 2019. Dat is natuurlijk veel te veel, daar moeten we wat aan doen. Dit is slecht voor Goes, de leefbaarheid staat onder druk, inwoners, ondernemers en toeristen hebben er last van.
Dat komt mede omdat wij onze coffeeshophouders in Goes ten opzichte van andere steden in het land extra regels opleggen, nl. het zgn. i-criterium. Er mag alleen verkocht worden aan ingezetenen en als je dus niet in Nederland woont mag je hier geen softdrugs in de coffeeshop kopen maar moet je dat op straat doen.

Eigenlijk stimuleren wij met onze regels de straathandel. En daar komt nog bij dat er op straat geen onderscheid is tussen soft en hard drugs, dus indirect stimuleren wij ook de verkoop van hard drugs.

Een levendige straathandel is wat D66 betreft helemaal niet nodig. Geef de Goese coffeeshops dezelfde mogelijkheden als elders in het land, kijk naar de voorbeelden in Tilburg en Eindhoven waar met succes het i-criterium is afgeschaft.

Het onderzoeksrapport stelt dat het effect van afschaffing van het i-criterium onbekend is, moeilijk in te schatten. Wat D66 betreft is het antwoord simpel doe een proef met het tijdelijk afschaffen van het i-criterium en kijk wat voor effect dat heeft zodat je een goede vergelijking tussen de beide situaties kunt maken en uiteindelijk een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Wij willen u daarbij in overweging geven dat de gemeenteraad van Vlissingen dit besluit wat wij nu voorstellen reeds heeft genomen en dat u dus samen met Vlissingen zo’n proef kunt uitvoeren.

In de bijgevoegde mail van Mediwiet-Midden-Nederland (niet in dit bericht) van woensdag 21 september 2016 wordt het verzoek aan veel Nederlandse gemeenten gedaan om een reactie te geven aangaande het gedogen van de kweek van uitsluitend Medicinale Cannabis, zoals in Tilburg, Bergen op Zoom en Arnhem. Bij het bestuderen van de lijst met geadresseerden was blijkbaar de gemeente Goes vergeten.

Desondanks vindt D66 Goes dit onderwerp dusdanig belangrijk dat wij hierover schriftelijke vragen indienen. Dragers van het hiv-virus en mensen met aandoeningen als MS, kanker en reuma hebben baat bij medicinaal gebruik van cannabis. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden medicinale cannabis waardoor patiënten gedwongen worden de cannabis zelf te telen waarmee men in overtreding is.

D66 vindt dit onwenselijk. De gemeente Goes moet de gevoeligheden rondom reguleren van wietteelt van zich afschudden om deze patiënten tegemoet te komen.
Uit berichtgeving in de PZC is ons gebleken dat zowel de burgemeesters van Vlissingen en Terneuzen hebben aan-gegeven een positieve grondhouding in te nemen tegenover een
gedoogbeleid voor thuiskweek van medicinale cannabis. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College van B en W van Goes.

Vragen:

  • Is het verzoek van Mediwiet-Midden-Nederland van 21 september bij u bekend?
  • Bent u bereid alsnog te reageren naar Mediwiet-Midden-Nederland en in te gaan op de vraagl?
  • Bent u voornemens om het gedogen van de kweek van uitsluitend medicinale cannabis toe te staan?
  • Bent u bereid om dit onderwerp te bespreken in het overleg van het Veiligheidscollege ZWB (Zeeland/West-Brabant) op 14 december a.s.?