Zorgen voor elkaar

Goes is een gemeente waar je graag leeft, werkt en woont. We hebben oog voor elkaar en willen een gelukkig en gezond leven. Hoe dan? Door sport en bewegen te stimuleren en de sociale omgeving zo in te richten dat een gezond leven voor iedereen mogelijk is.

Meer gelijke kansen

Een fijn leven zonder zorgen is niet voor iedereen weggelegd. Armoede en schulden zijn ook in onze gemeente nog een onderwerp. Schulden hebben zorgt voor stress. Stress in een gezin, omdat niemand in armoede wil leven.

 • Al jaren blijft het aantal kinderen, dat in armoede leeft op hetzelfde niveau. Ieder kind heeft recht op dezelfde kansen. Wij willen dat dit aantal gehalveerd wordt en dat het terugdringen van de kansenongelijkheid een hogere prioriteit krijgt. De aanvraag voor financiële steun van de gemeente moet zo gemakkelijk mogelijk zijn. Denk aan een bijdrage voor sport, en schoolreisjes en –materialen. Maatschappelijk werk, zoals jongerenwerkers, kunnen het gezin hierbij helpen.
 • De overheid moet mensen de ruimte en kansen bieden, zodat zij het beste uit zichzelf en anderen kunnen halen. Als je in de bijstand zit, is de stap naar werk niet makkelijk. Uit onderzoek weten we dat mensen die parttime werken drie keer vaker uitstromen uit de bijstand dan gemiddeld.

  Mensen in de bijstand moeten juist gestimuleerd worden om met een parttimebaan te beginnen. Wij willen hiervoor de Werkbonus invoeren. De Werkbonus is een premie die mensen in de bijstand kunnen krijgen, als ze parttime gaan werken. Hoe meer zij werken, hoe hoger de bonus (gemaximeerd op € 1.266 per jaar). Deze bonus wordt niet meegerekend door de Belastingdienst en wordt dus niet verrekend met de bijstand of andere uitkeringen.

  Wij willen het, binnen de Participatiewet, mogelijk maken om ook als vrijwilliger een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving als dat de kans op een duurzame baan vergroot.

 • Wat ons betreft biedt de gemeente meer ruimte voor mensen met een beperking binnen de gemeentelijke organisatie.

Zorgen voor een
gezonde omgeving

Onze leefomgeving is in de afgelopen tientallen jaren veranderd. We eten ongezonder, we bewegen steeds minder, hebben meer stress en slapen onvoldoende. Het is moeilijk gezonde keuzes te maken voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het gevolg is een groei van kinderen en volwassenen met overgewicht. De gevolgen zijn niet alleen belastend voor de persoon zelf, maar ook voor de samenleving.

 • Wij willen een daling van kinderen met overgewicht in onze gemeente. Goes besteedt aandacht aan de leefstijl van kinderen en jongeren. Toch willen we dat Goes zich aansluit bij JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht. De JOGG-aanpak richt zich op leefstijlverandering. Water drinken, gezonde voeding, genoeg bewegen en goed slapen. Nu minder overgewicht betekent over een aantal jaar minder gezondheidsproblemen!

 • Wij willen dat Goes samen werkt met de huisartsen, GGD, SMWO, SportZeeland en zorgverzekeraars aan een Lokaal Preventieplan, met de thema’s Bewegen, niet-Roken, weinig of geen Alcohol, Voeding en Ontspanning. Dit vullen we aan met de Mentale schijf van vijf.

Om gezond te blijven hebben we gezonde lucht nodig. Iedereen heeft recht op schone lucht. In de afgelopen jaren wordt steeds meer melding gemaakt van overlast door houtrook. Een open haard zorgt voor een gezellige sfeer in huis, maar zorgt dus ook voor houtrook. Houtrook is ongezond voor iedereen en vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen.

 • We stimuleren iedereen om bij te dragen aan schone lucht. We stellen een subsidie beschikbaar voor het installeren van een fijnstoffilter op bestaande houtkachels in huis. In nieuwbouw willen we zo’n filter verplicht stellen. Als gemeente Goes willen we aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord.

Zorg voor onze jongeren

Onze jeugdzorg staat onder druk, de wachtlijsten worden langer. De jeugdhulpverleners zijn veel tijd kwijt aan administratie en verantwoording.

 • We willen dat de hulpverleners zoveel mogelijk tijd hebben voor onze jongeren. Zodra ze in contact komen met een jongere begint de hulpverlening. In de jeugdzorg moeten we regionaal denken en samenwerken met omliggende gemeentes.

 • Onze jongerenwerkers kennen de jongeren en hun situatie. Zij kunnen snel dreigende problemen herkennen en proberen de jongeren erbij te helpen. Daarom willen we méér investeren in jongeren- en opbouwwerk in Goes.
 • Elke leerling verdient de kans om zijn of haar talenten te ontdekken en gezond op te groeien. We bieden elk kind de kans om mee te doen aan sport, cultuur, muziek en het ontdekken van techniek en natuur. We brengen hiervoor scholen in contact met lokale sportverenigingen, het CIOS en de bibliotheek. Om te voorkomen dat de positieve effecten van de “rijke schooldag” thuis teniet worden gedaan, willen we onderzoeken hoe we een koppeling kunnen leggen met de thuissituatie. Het instellen van de functie van een gezinscoach kan hierbij nuttig zijn.

In de Coronacrisis hebben we gezien dat voor jongeren de verbinding met elkaar erg belangrijk is. Doordat er weinig activiteiten georganiseerd werden en er veel dicht was, hingen jongeren maar wat rond. Met overlast tot gevolg, zoals op het sportpark.

 • We willen een soort huiskamer in de wijk maken, waar jongeren terecht kunnen om muziek te maken, samen te zijn, sleutelen aan scooters en te sporten. Het moet ook een plek worden waar ze hun vragen kwijt kunnen. In de Goese Polder en bij De Pit in Goes Zuid is een basis aanwezig om dit uit te bouwen, met jongerenwerkers van SMWO.
 • Wanneer jongeren switchen naar een andere opleiding, kan vaak niet meteen gestart worden op de nieuwe opleiding. De jongere heeft dan niks meer om handen. Voor deze jongeren willen we een schakelklas opzetten met het SMWO waar zij worden opgevangen, kunnen sporten of iets bijdragen aan de samenleving. Op deze manier hebben ze een doel.
 • Jongeren zijn onze toekomst en hebben een eigen mening over de plannen voor Goes. Om jongeren een stem te geven is de Jongerenraad opgericht. De Jongerenraad in Goes organiseert evenementen voor deze doelgroep en geeft advies aan de gemeenteraad en College van B&W. We vragen bij relevante onderwerpen advies aan de Jongerenraad. Samen met de Jongerenraad willen we op de Dag van de Democratie een jongerendebat organiseren. Door dit debat willen we de link met de lokale politiek vergroten.
 • Ook kinderen hebben ideeën over hun leefomgeving. Om kinderen te betrekken bij wat er in Goes gebeurt, willen we jaarlijks op de Dag van de Kinderrechten een kindervragenuur met de gemeenteraad organiseren. Ook willen we een grotere rol voor het Kindercollege.

Wij willen dat iedereen het beste onderwijs krijgt en dat we in Goes streven naar nul thuiszitters. In Nederland bestaat nu alleen een leerplicht. Ouders zijn verantwoordelijk om hun kinderen naar school te sturen. Er zijn echter duizenden kinderen in Nederland met een ziekte, handicap, leer- of gedragsprobleem of hoogbegaafdheid. Hun ouders kunnen vaak geen passende plek op school vinden. Dit gebeurt ook in Goes.

 • Vooruitlopend op de initiatiefwet Leerrecht willen we dat kinderen met een ziekte, handicap, leer of gedragsproblemen begeleiding krijgen van de jeugdarts van de school. De jeugdarts kan dreigende uitval signaleren en de interne begeleider van school bijstaan bij het inrichten van Passend onderwijs.

Stimuleren om
meer te bewegen

Bewegen en sporten helpen om stress te verminderen en helpt om overgewicht tegen te gaan.

 • We willen iedereen stimuleren om meer te bewegen in het dagelijkse leven. We hebben mooie en sterke sport-verenigingen voor binnen- en buitensport en natuurlijk sportopleidingen bij het CIOS. We willen iedereen in staat stellen tot het beoefenen van een sport. We richten ons daarbij ook op de kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen
  en mensen die minder te besteden hebben.
 • Samen met dorps- en wijkverenigingen, SMWO en CIOS willen we onderzoeken wat er aan beweeginitiatieven aanwezig is buiten. We brengen dit onder de aandacht van onze inwoners en zetten nieuwe initiatieven op, zoals wandel-, skeeler- en fietsroutes en de aanleg van een beweegpark(je) met buiten-fitnesstoestellen. Of een wekelijks beweegactiviteit in de wijk.

 • In het Poelbos ligt een kleine mountainbike route voor de fanatieke fietser. In Borsele ligt een grotere ronde. We gaan de mountainbike route vanuit Goes vergroten, zodat deze aansluit op de route in Borsele. Op deze manier ontstaat er een grote mountainbikeroute voor liefhebbers.
 • Alle kinderen moeten met elkaar kunnen spelen, op loopafstand in de wijk. We willen in iedere wijk sport- en speelveldjes hebben, die toegankelijk zijn voor iedereen; met en zonder beperking.

Zorg voor onze ouderen

Met een stijgende levensverwachting stijgt ook het percentage ouderen in onze gemeente. Op enig moment, krijgen ouderen meer behoefte aan zorg en hulp. Velen wonen alleen, in een grote woning, de mobiliteit neemt af en vereenzaming ligt op de loer. Fysieke en mentale problemen stapelen zich op. De zorg kan de groeiende groep ouderen in de toekomst niet helpen te weinig handen en te hoge zorgkosten. Zorg wordt nu individueel aangeboden. Is er straks nog steeds zorg voor elkaar in de wijk en hoe dan?

 • Meer inzetten op het versterken van sociale netwerken en kleine maatschappelijke activiteiten.
 • Het op veel plekken beschikbaar stellen van buurt-contactcentra, waar mensen elkaar ontmoeten.
 • Steviger inzetten op levensstijl, positieve gezondheid en preventie (dit voorkomt dementie).
 • Toepassing van beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waarbij de menselijke maat extra aandacht krijgt.

De gemeente Goes vergrijst. Ongeveer 50% van de ouderen heeft diabetes, hart- en vaatziekten of artrose. De problemen waarmee ouderen te maken krijgen zijn eenzaamheid, mobiliteit- en verzorgingsproblemen. Dit maakt het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen moeilijk.

 • Wij stellen voor dat Goes een dementie-vriendelijke gemeente wordt. Organiseer samen met zorgorganisaties bijeenkomsten en activiteiten waarbij mensen met dementie in contact komen met andere inwoners.