Aandacht voor onze democratie

Democratie is de basis voor onze samenleving. We luisteren naar elkaar, we praten mee en nemen heldere besluiten. Besluiten die uitgelegd kunnen worden en waarvoor we verantwoordelijkheid dragen. We richten ons systeem zo in dat inwoners en betrokkenen de weg kunnen vinden, actief meedoen en begrijpen welke keuzes worden gemaakt.

Samenwerken op
regionaal niveau

  • De gemeente Goes werkt samen met andere gemeenten om taken die te groot en te ingewikkeld zijn, uit te voeren. Dit gebeurt in Gemeenschappelijke Regelingen. Deze zorgen er wel voor dat de gemeenteraad op afstand staat van beleid en besluiten. In een poging om daarop meer invloed te krijgen wordt er inmiddels gewerkt met klankbordgroepen. Dit vinden wij nog maar een eerste stap en redelijk vrijblijvend. Wij willen nog een stap verder gaan en willen een Regioraad zoals die is voorgesteld door Prof. Dr. Marcel Boogers:

  • Regioraad: Bestaat uit een vertegenwoordiging van alle fracties van alle gemeenteraden. Zij geven advies aan het Algemeen Bestuur van de GR en een advies aan de gemeenteraden.
  • Gemeenteraden: Besluiten worden genomen op basis van de adviezen van de regioraad.
  • Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling: Besluiten worden genomen op basis van de adviezen van de regioraad.

Een klankbordgroep wordt toegepast bij één Gemeenschappelijke Regeling. Een regioraad kan breder worden ingezet. In de komende periode willen we samen met andere Bevelandse gemeenteraden en raadsleden deze opzet verder uit te werken en met voorstellen komen. We hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen gebruik maken van de ervaring met vergelijkbare constructies in het land.

Dualisme terug in de gemeenteraad

Nog te weinig durven de raadsfracties die een eigen wethouder in het college hebben, tegen de collegevoorstellen te stemmen. Daardoor verliest de raadsvergadering zijn functie.

  • Na de verkiezingen willen wij een Raadsakkoord sluiten en een Raadsagenda opstellen in de gemeenteraad.
  • De gemeente Goes heeft op dit moment een wettelijk verplichte Rekenkamercommissie, waarin alle raadsfracties vertegenwoordigd zijn. D66 wil echter een Rekenkamer instellen met onafhankelijke leden, indien mogelijk samen met andere gemeenten. Om sterker te staan bij het onafhankelijk toetsen op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid en beleid van de Gemeenschappelijke regelingen de Bevelanden, de GGD en de Veiligheidsregio Zeeland.

Financiën

  • Wat ons betreft gaan we anders om met de reserves van de gemeente. Democratisch willen we daar een besluit over nemen. Wij vinden dat we niet meer moeten werken met claims, zodat een deel van het geld niet meer uitgegeven kan worden aan andere dringendere zaken. Ook moet geld, wat overblijft na de uitvoering van een project, terugstromen naar de Algemene Reserve en niet blijven staan in een “potje”.
  • We gaan goed doordacht met ons geld om en de (meerjaren)begroting moet kloppen. We denken goed over onze uitgaven en proberen de kosten te beheersen. Wij gaan niet zomaar belastingen verhogen om meer inkomsten te genereren. Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van de bijdrage vanuit de Rijksoverheid. We blijven erop letten dat die bijdrage hoog genoeg is zodat we bijvoorbeeld onze zorg en de regionale energiestrategie kunnen blijven betalen. Het geld in de reserve Majeure Projecten willen we niet meer inzetten voor infrastructuur, maar voor de uitdagingen rondom wonen en klimaat.
  • Wij willen een rechtvaardige en evenwichtige lastendruk. Voor inwoners en bedrijven. Regelmatig kijken we of subsidies nog bijdragen aan de uitvoering van gemeentelijk beleid.