Genoeg ruimte om prettig te wonen in Goes

De belangrijkste uitdaging voor de komende tien jaar, samen met duurzaamheid en klimaat, is woningbouw. Het bouwen van nieuwe woningen is op dit moment een van de belangrijkste onderwerpen. Nieuwe huizen bouwen zorgt maar voor een heel klein deel voor woonruimte (1% van het totaal aantal huizen). Daarom moeten we ook kijken naar oplossingen voor de bestaande woningen.

Zorgen voor betaalbare woningen en geschikte woonruimte

In eerste instantie kijken we naar de bestaande bebouwde omgeving. We willen zoveel mogelijk binnen de huidige stads- en dorpsgrenzen blijven. Als dit niet meer gaat, kan gekeken worden naar uitbreiding aan de randen van Goes en dorps-kernen. Bij het bouwen van nieuwe woningen blijven we aandacht besteden aan vergroenen en verduurzamen.

 • Wij vinden het noodzakelijk om een Masterplan Goes 2040 te schrijven over onder andere woonruimte. Zo kan er toekomstgericht nagedacht en gehandeld kan worden over hoe we Goes verder vorm willen geven.
 • We willen natuur en landbouwgrond behouden en niet vol bouwen richting de dorpen (Kattendijke, Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge, ’s-Heer Arendskerke, ’s-Heer Hendrikskinderen en Wilhelminadorp). Als startpunt kiezen wij ervoor om altijd eerst te zoeken naar “verdichting”. Welke locaties binnen de bebouwde omgeving kunnen omgebouwd worden tot woningbouwlocatie?
 • Om meer mensen de kans te geven om betaalbaar te kunnen bouwen, moeten we als gemeente passende grondprijzen aanbieden. Ook door grond in erfpacht uit te geven, kunnen inwoners betaalbaarder bouwen en de gemeente krijgt op langere termijn opbrengsten.
 • In Goes West willen wij onderzoeken welke delen van de wijk gerenoveerd en verduurzaamd kunnen worden, in plaats van slopen en nieuw bouwen. We kijken daarbij of de inrichting van de wijk ruimte biedt voor aanvullende woningen. Dit geldt ook voor Goes-Zuid: renoveren en verduurzamen.
 • We willen niet meteen woningen slopen, maar bijvoorbeeld kijken of de woningen relatief goedkoop verkocht kunnen worden aan starters/ jongeren. Zij kunnen die woningen dan zelf verbouwen en verduurzamen.

 • De Woonvisie van Goes willen wij zodanig aanpassen dat in elk woningbouwplan een afgewogen verdeling komt tussen sociale huur, particuliere huurwoningen in het middensegment en koopwoningen. Daarin wordt ook aangeven dat er verschillende levensfases moeten worden bediend.
 • Voor de stad Goes moeten we zoeken naar ruimte om nieuwe woningen te kunnen bouwen. D66 denkt daarbij eerst aan locaties kort bij het centrum die kunnen worden herontwikkeld en of worden verdicht. Met de komst van Bedrijvenpark Deltaweg bestaat de kans dat bedrijven die nu ten zuiden van de spoorlijn op bestaande bedrijventerreinen gevestigd zijn, willen verhuizen. Ook kunnen bedrijven worden gestimuleerd en gefaciliteerd om te verhuizen. D66 Goes wil dan ook een gedegen onderzoek en visie hoe het gebied ten zuiden van de spoorlijn kan worden ontwikkeld als woningbouwlocatie kort bij het centrum en bij het station.
 • De problemen op de woningmarkt zijn groot. Wij willen onderzoeken of de wet “Opkoopbescherming en verruiming huurcontracten” oplossingen kan bieden voor mogelijke knelpunten in Goes.

 • Bestaande kavels die groot genoeg zijn, kunnen ook bijdragen aan een oplossing. Wanneer een grond- of huiseigenaar dit wil, willen wij het mogelijk maken om dat kavel te splitsen, voor meer woningbouw.
 • Een wooneenheid in de tuin bouwen voor bijvoorbeeld mantelzorg. Zo’n wooneenheid kan ook gebruikt worden door kind(eren). Wanneer het kind een gezin krijgt en de ouders op leeftijd raken, kan gewisseld worden van woning.

We kijken niet alleen naar de bestaande huizen en grond. We komen ook met andere oplossingen om woonruimte te vinden in de gemeente.

 • De gemeente moet, meer projecten ondersteunen zoals de Tiny Houses bij Tiendendreef en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De gemeente ondersteunt de toekomstige bewoners met hun initiatief en helpt waar dat kan.

 • We gaan onderzoeken op welke wijze leegstaande winkel- en kantoorpanden geschikt gemaakt kunnen worden als woonruimte of ateliers.
 • Door oude boerderijen om te vormen tot woningen kunnen we het monument behouden. We willen monumentale gebouwen in kaart brengen en een nieuwe bestemming geven, zoals woningbouw.

Prettig wonen in
onze dorpen

Er is vraag naar woonruimte in onze dorpen. Een dorpskern moet levendig zijn en inwoners moeten de mogelijkheid hebben om te wonen in een dorpskern. Wanneer veel woningen permanent verhuurd worden als permanente vakantiewoning zijn ze niet beschikbaar als plek om te wonen.

 • We gaan onderzoeken hoe groot de vraag naar woonruimte op de dorpen is. We kijken of en op welke manier onze dorpen kunnen groeien. We werken samen met de gemeente Borsele of we ook woningbouw kunnen realiseren in ’s-Heer Abtskerke.
 • Een straat met veel vakantiewoningen kan op bepaalde momenten in het jaar verlaten aanvoelen. Daarom vinden wij binnen de bebouwde kom van dorpen een permanente recreatiebestemming ongewenst. Wij willen vastleggen dat een woning maximaal drie maanden per jaar toeristisch verhuurd mag worden.
 • Vakantiewoningen mogen normaal gesproken niet permanent bewoond worden. Om toch doorstroming mogelijk te maken mogen vakantieparken voor maximaal 25% gebruikt worden voor permanente bewoning voor maximaal twee jaar.
 • Op veel van onze dorpen is op dit moment geen geldautomaat meer aanwezig. Zoals ’s-Heer Arendskerke, Wilhelminadorp, Kattendijke en ’s-Heer Hendrikskinderen. Vooral voor de wat oudere inwoner is dit lastig. Om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, willen we dat de gemeente zich inspant om naar alternatieve mogelijkheden te zoeken.

Senioren tellen mee
op de woningmarkt

In geen enkel grote nieuwbouwplannen zien we expliciet aandacht voor senioren. Als de gemeente meer geschikte woningen voor senioren zou bouwen, dan zou Goes beter op de toekomst voorbereid zijn.

 • Laat senioren vanaf de start onderdeel zijn van planontwikkeling. Levensloopbestendig bouwen in een veilige omgeving waar wat te doen is, is een must.
 • Na het verdwijnen van de verzorgingshuizen is er een gat ontstaan tussen zelfstandige bewoning door ouderen en de verpleeghuiszorg. We gaan in overleg met de woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars om te zoeken naar woonvormen die dit gat opvullen.
 • Meer dan de helft van de 65-plussers woont in een eigen, afbetaalde woning die op den duur te groot is en te veel onderhoud vraagt. Het vergroten van de mogelijkheden voor kleiner wonen en gemeenschappelijk wonen kan de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Stimuleer verhuizen vanuit een grote woning naar een woning-op-maat, met behulp van een seniorenmakelaar.

Een aantrekkelijke
nieuwe binnenstad

De binnenstad van Goes is toe aan een flinke modernisering waarbij meer te genieten en te beleven valt met een divers aanbod. Een inrichting met meer groen en parkjes draagt daaraan bij. Geen auto’s meer in de binnenstad. Goed bereikbaar met de fiets. Een aantrekkelijke plek waar je graag wilt verblijven.

 • Drinkwater is gezond voor iedereen en onderdeel van een gezonde leefstijl. We willen (meer) drinkwaterfonteinen in de binnenstad om je waterfles te vullen.
 • De binnenstad heeft meer verschillende soorten winkels nodig. Meer (kleine) lokale ondernemers in plaats van landelijke ketens zorgen voor diversiteit. Het moet makkelijker worden om ondernemer te worden in de binnenstad. Daarvoor willen we het kernwinkelgebied niet verkleinen maar juist vergroten. De gemeente moet nagaan wat de hobbels zijn om een winkel te starten en proberen die weg te nemen. We gaan samen met ondernemersverenigingen OCG en OOG een programma opzetten om dit te stimuleren.
 • We maken wonen in de binnenstad aantrekkelijker. Hierdoor gaat de stad ook ’s avonds meer leven en dat draagt bij aan de veiligheid.
 • In de coronaperiode zijn de terrassen op de Grote Markt groter geworden om toch genoeg bezoekers te ontvangen. Wat ons betreft houden we deze grotere terrassen op de markt. Dit vergroot de gezelligheid op de markt, zodat mensen na het winkelen langer in de stad blijven. De ondernemers hoeven voor de grotere terrassen geen hogere bijdrage te betalen.
 • De binnenstad moet wat ons betreft ook meer voetgangersgebied worden. Vooral tijdens winkeltijden na 11:00 uur ’s-morgens. Geen (brom)fietsen, scooters of elektrische steps. Rustig kunnen wandelen van de Oostwal, via de Vismarkt naar de Grote Markt. Ook rondom het winkelgebied heen moet meer ruimte komen voor de voetganger, zoals de Wijngaardstraat. Die willen we autovrij maken tijdens winkeltijden. We zorgen er dan wel voor dat het winkelgebied toegankelijk blijft voor mensen in een (elektrische)rolstoel of scootmobiel. Ook besteden we aandacht aan de verkeersborden die dit gebied markeren, die moeten meer duidelijkheid bieden.
 • Het NS-station moet de entree worden naar de binnenstad, met in het verlengde een mooie voetgangersroute in de Frans den Hollanderlaan. De voorzijde verdient een grondige renovatie en moet gastvrijheid gaan uitstralen.
 • De grote kerk meer openstellen voor bezoek, tentoonstellingen of andere activiteiten, desnoods met een glazen wand. Gooi de deuren ‘open’, maak er meer een openbare plaats van zodat het bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Goes.
 • Wat ons betreft wordt de hele binnenstad autovrij. Alleen voor laden en lossen bij winkels wordt een uitzondering gemaakt. Dit kan door middel van palen die uit de grond komen en waarvoor een vergunning afgegeven kan worden. Wij willen dat deze bevoorrading elektrisch gaat gebeuren. Aan de rand van de stad richten we centrale verzamelplaatsen (hubs) in waar grote vrachtwagens hun lading kunnen overladen op kleinere elektrische voertuigen die uitstootvrij hun lading bezorgen in de binnenstad.
 • Wanneer we nadenken over de nieuwe binnenstad doen we dat meteen duurzaam en spelen we in op klimaatverandering. Het Binnenstadprogramma voorzien we van een energie- en klimaatparagraaf, zodat het verduurzamen van woningen en winkels in de binnenstad mogelijk wordt.

In verbinding met
de dorpen en wijken

Goes is middelpunt van Zeeland; mooi, maar dit vereist goede verbindingen met de wijken en onze dorpen. En verder! Waar denken we dan aan? Het gaat om alle vormen van (openbaar) vervoer, waarbij we bijzondere aandacht vragen voor de fiets!

 • Om onze wijken en dorpen goed bereikbaar te houden leggen we naar iedere kern verlichte en veilige (snel)fietspaden aan. Dat geldt zeker voor Wolphaartsdijk. Fietsers langs de route Langeweg – Aardebolleweg hebben te maken met steeds meer autoverkeer. Dat vinden wij niet veilig. Langs deze verbinding moet de fietser een eigen verlicht fietspad krijgen zodat je veilig en snel van Wolphaartsdijk naar Wilhelminadorp en Goes kunt fietsen en weer terug.
 • We realiseren meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en elektrische auto’s o.a. op bestaande parkeerplaatsen in de stad en de dorpen. Meer oplaadplekken voor scootmobielen en voor tablets en laptops, zoals in afsluitbare kastjes bij gemeentehuis, dorpshuizen, bibliotheek, op het NS-station enz.
 • Er komen ‘e-transferia’ aan de rand van de stad waar je je voertuig kan parkeren en elektrisch kan laden. We zorgen voor een goede verbinding met de binnenstad voor bezoekers en toeristen. Dit kan bijvoorbeeld bij de Zeelandhallen, het parkeerterrein bij de Stoomtrein, het ziekenhuis, sportpark Het Schenge en de Goese Poort.
 • Er komen meer fietsparkeerplaatsen bij het NS-station. En op andere bestaande fietsparkeerplaatsen moet het aantal fietslaadplaatsen vergroot worden.
 • Goes mist een echte P & R. Reizigers die door willen reizen met het openbaar vervoer kunnen nu niet terecht op het bestaande parkeerterrein. Dit staat bijna altijd vol. Om te zorgen dat deze groep reizigers comfortabel, tegen een aantrekkelijk tarief kunnen parkeren en door kunnen reizen willen wij een volwaardig P&R terrein aanleggen. Als locatie hebben wij het huidige Smoske-terrein in gedachten.
 • Het kruispunt Deltaweg/Langeweg bij Wilhelminadorp is erg druk en met de verkeerslichten een punt
 • waarop files ontstaan. Wij willen van dit kruispunt een ongelijkvloerse kruising maken, waardoor er een veilige verbinding ontstaat vanaf Wilhelminadorp richting Wolphaartsdijk en andersom.
 • In de kleinere kernen kunnen inwoners zich geïsoleerd voelen en voor vervoer afhankelijk zijn van anderen. Voornamelijk ouderen en minder mobiele inwoners willen juist niet afhankelijk zijn van anderen voor vervoer. Zij willen dit zelf kunnen regelen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Ontmoetingsbus in de gemeente Reimerswaal. Wij willen dat ouderen en minder mobiele inwoners ook van deze bus gebruik kunnen maken.