Alle standpunten leefomgeving

Op deze pagina vind je al onze standpunten rondom wonen en de leefomgeving.

Een gezonde mix van woonvormen

Het bouwen van meer starters- en seniorenwoningen biedt ook in onze gemeente een deel van de oplossing voor het woonprobleem. Maar er zijn meerdere oplossingsrichtingen, creatieve woonvormen. Met een integraal perspectief op de woonproblematiek zien we ook kansen: Voor de leefbaarheid is het essentieel dat bepaalde faciliteiten intact blijven. En door nieuwe jonge inwoners woonruimte te bieden kunnen we de vergrijzing in ons gebied beter opvangen en de leefbaarheid intact houden.

 • Zonder concrete stip op de horizon blijven we ad-hoc keuzes maken. Wij willen een geïntegreerde duurzame visie op wonen, werken, ondernemen, recreëren en natuur voor 2035 die op alle fronten in elkaar past. Allen op deze manier kunnen we echt gaan bouwen en werken aan de toekomst in plaats van aan plannen en projecten.
 • In alternatieve woonconcepten zien we een deel van de oplossing. We streven naar zoveel mogelijk nieuwe woningen, met een ruime hoeveelheid alternatieve woonconcepten. Zo ontstaat een gezonde mix van mantelzorgwoningen, studio’s, tiny houses, tijdelijke woningen, gesplitste woningen en starters- en seniorenwoningen.
 • We willen ontwikkelingen als CPO’s (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en andere vormen zoals crowdfunding stimuleren en zorgen dat deze meer aandacht krijgen en professioneel ondersteund worden door het ambtelijk apparaat.
 • We vragen meer aandacht voor de bestaande woningvoorraad door woningsplitsen te stimuleren, door wonen in bijgebouwen toe te staan en door het plaatsen van (pre)mantelzorgwoningen eenvoudiger te maken. Wij steunen ook andere initiatieven waardoor de bestaande woningvoorraad efficiënter benut wordt en kijken we hoe langdurig leegstaande (bedrijfspanden) mogelijkheden bieden voor bewoning.
 • We zetten in op meer ondersteuning voor doorstroming van senioren. Er zijn ontzettend veel vraagtekens en praktische problemen waardoor iemand liever maar gewoon blijft zitten op de vertrouwde plek. Door een seniorencoach aan te stellen die senioren helpt informatie en organisatie wordt de drempel verlaagd. Ook dagen wij de gemeente uit actief de regie te voeren en samen met corporatie en ontwikkelaars zoveel mogelijk senioren te helpen die in hun eigen omgeving willen blijven wonen.
 • Voor de woningtransitie kiezen we niet automatisch voor renovatie. Belangrijk is dat er altijd een wijkgerichte aanpak is waar er goed gekeken wordt naar de veranderende woonbehoefte en de renovatiemogelijkheden.
 • Voor wat betreft bouwlocaties kijken we binnen én buiten de kerngrenzen. We kijken over de grens van de bebouwde kom heen en nemen daarbij het bouwen van extra woningen in het buitengebied – maar niet in natuurgebieden – in serieuze overweging.
 • We gaan met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden voor een groenfonds. Zo zijn woningbouw en natuur aan elkaar verbonden. Een groenfonds is een fonds waarin financiële bijdragen worden gestort door derden. Dit kunnen particulieren, bedrijven of projectontwikkelaars zijn. Het fonds mag alleen gebruikt kan worden voor groenprojecten binnen de gemeente ter compensatie van bijvoorbeeld woningbouw in het buitengebied.
 • Om bij te dragen aan het verkleinen van de woonproblematiek stellen we een zelfbewoningsplicht voor van vijf jaar voor een starterswoning.
 • De gemeentelijke procedures worden als traag en complex ervaren. We richten ons op het versterken van het ambtelijk apparaat op dit vlak, zodat er meer en sneller woningen ontwikkeld kunnen worden.
 • Eigenaren, woningcorporaties en (ver)huurders van zowel nieuwbouw als bestaande bouw moet uitgedaagd worden hun panden te vergroenen. Dit zorgt voor een prettige leefomgeving en is ook nog eens goed voor het milieu. Inwoners mogen veel meer ondersteuning krijgen in het zetten van stappen in de verduurzaming van hun woning. Zowel qua informatie over de mogelijkheden als financiering moeten er meer mogelijkheden komen vanuit de gemeente.

Een veilige leefomgeving

Inwoners van de gemeente Gennep ervaren hun woonplek als een veilige omgeving. Vanzelfsprekend willen we dit gevoel van veiligheid behouden, zowel in het echte leven als online. Voor ons is preventie met een duurzaam karakter daarin het eerste aangrijpingspunt en samenwerking het belangrijkste middel.Het bouwen van meer starters- en seniorenwoningen biedt ook in onze gemeente een deel van de oplossing voor het woonprobleem. Maar er zijn meerdere oplossingsrichtingen, creatieve woonvormen. Met een integraal perspectief op de woonproblematiek zien we ook kansen: Voor de leefbaarheid is het essentieel dat bepaalde faciliteiten intact blijven. En door nieuwe jonge inwoners woonruimte te bieden kunnen we de vergrijzing in ons gebied beter opvangen en de leefbaarheid intact houden.

 • Tegelijk met de veiligheid waarborgen we de privacy van de inwoners van de gemeente Gennep zo veel als mogelijk. Om beide te kunnen bewerkstelligen staan we open voor cameratoezicht op kwetsbare locaties, maar altijd en uitsluitend in overleg met betrokkenen.
 • Het bestaande gevoel van een veilige leefomgeving ondersteunen we door intensieve betrokkenheid van inwoners bij situaties die deze veiligheid mogelijk aantasten. We streven naar korte – preventieve -lijnen met de wijkagent juist om overlast en onveiligheid te voorkomen.
 • Soms is er overlast in een wijk. Samen met omwonenden, gemeente en politie gaan we op zoek naar de reden achter de overlast. Door goed te luisteren komen we tot passende oplossingen voor iedereen.
 • We begrijpen de potentiële problematiek rondom bepaalde zaken zoals een coffeeshop. We willen daarom breed kijken naar mogelijkheden voor coffeeshops in een groter gebied dan enkel onze gemeente. We staan niet per se afwijzend tegenover het afgeven van vergunningen voor de vestiging van een coffeeshop, maar blijven daarover in gesprek met buurgemeenten (ook in Duitsland).
 • De aanrijtijden van de ambulances in onze regio blijft een punt van zorg. Wij blijven ons inzetten voor een lokale oplossing.

Infrastructuur en veiligheid

Of je nu te voet, met de fiets, met de auto, de bus of met welk vervoermiddel ook op pad gaat: verkeersveiligheid staat bij ons hoog in het vaandel! Veilig verkeer vraagt om een goede infrastructuur (logische oplossingen), goede paden en wegen, én om verantwoordelijk verkeergedrag van elke verkeergebruiker. Samen maken we de gemeente Gennep veilig. Door beleid, uitvoering en individuele verantwoordelijkheid op elkaar af te stemmen.

 • Met hulp van deskundigen en in samenspraak met burgers ontwikkelen we een toekomstvisie ‘verkeersveiligheid’, integraal voor de gemeente Gennep en met specifieke aandacht voor elke kern.
 • Fietsen moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden in onze gemeente. Daarom investeren wij in de fietsinfrastructuur.
 • Deze moet uitgebreid, maar ook gemoderniseerd worden om de toename van (elektrische) fietsen aan te kunnen. We blijven ons inzetten om het fietspad langs de brug naar Oeffelt te verbreden.
 • Extra aandacht vragen we voor veilige routes naar en in de omgeving van de verschillende scholen, waarbij het uitgangspunt is dat kinderen altijd veilig naar school moeten kunnen wandelen of fietsen.
 • Ook de voetgangers zijn een belangrijk onderdeel van het verkeer. Daar moet meer aandacht voor komen zodat onze inwoners veilig kunnen lopen.
 • In samenspraak met bewoners en deskundigen passen we de drukke en gevaarlijke verkeersituaties aan. Denk hierbij onder andere aan de kruising bij de Nijmeegseweg en Ottersumseweg, de Hoofdstraat, de St. Jansstraat, Zwarteweg, Kleefseweg, de Zuid-oostwal en de Niersweg.
 • We zetten ons in voor het behouden van bestaande ov-verbindingen en de Wensbus.
 • Wij willen dat de gehele bebouwde kom een 30 kilometer zone wordt en de 50 kilometer weg de uitzondering is. Alleen een 50 kilometer weg als dit nodig is voor de doorstroming van het verkeer. Wanneer fietsers en auto’s samen de weg delen is er altijd sprake van een 30 kilometer weg.
 • We zijn nog steeds geen voorstander van de huidige oplossing van de rondweg in Milsbeek en blijven zoeken naar alternatieve en integrale oplossingen voor de problemen bij de Zwarteweg, ook in relatie tot uitstoot van CO2, natuur en toekomstige bouwplannen.