Zorg en sport

Een goede gezondheid is de basis voor een prettig leven. En een goede gezondheid begint met een gezonde leefstijl. Hoeveel dat uitmaakt hebben we tijdens de coronacrisis kunnen zien. Daarom is aandacht voor gezond leven zo belangrijk en mag de plek waar jouw thuis is niet de verwachting op een lang en gezond leven bepalen. Want voorkomen is beter dan genezen. Maar het lot kan uiteindelijk iedereen treffen. En daarom heeft iedereen natuurlijk evenveel recht op goede gezondheidszorg. Door meer aandacht voor preventie in de vorm van (veel) natuurlijke beweging en het stimuleren van een gezonde leefstijl willen wij in de toekomst de vraag naar zorg verminderen. Zo blijft Den Haag lang gezond en houden we de kosten van de zorg betaalbaar. En krijgen de mensen die uiteindelijk zorg nodig hebben, de juiste zorg.

Het programma in de stad Scheveningen is een centrale plek voor de Haagse en nationale watersport. Veel mensen van binnen en buiten de stad, van jong en oud, worden aangetrokken tot alle watersporten in Scheveningen. Zoals het surfen. Plezier en veiligheid gaan daarbij altijd hand in hand. Twintig jaar geleden stond D66 Den Haag aan de basis van het ruimte bieden aan de eerste surfschool van Scheveningen. De vele regatta’s, watersportevenementen, het Beachstadion en de finish van de Volvo Ocean Race zorgen voor begeestering en sportieve inspiratie bij vele stadsgenoten.

Preventie: Leven lang gezond

Regelmatig sporten is heel gezond. Wie op jonge leeftijd regelmatig beweegt, doet dat op latere leeftijd meestal ook nog. Daarom vindt D66 het belangrijk dat sport toegankelijk is voor iedereen, onafhankelijk van leeftijd, portemonnee en lichamelijke gesteldheid. Een leven lang gezond bewegen, noemen we dat.

 • Haags Preventieakkoord. Samen werken aan preventie is de sleutel tot een gezonde toekomst. We versterken en verlengen de preventiecoalitie in samenwerking met Gezond en Gelukkig Den Haag. In het preventieakkoord pakken we onder andere overgewicht, bewegingsarmoede en roken aan.
 • Gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren. De komende jaren wordt de JOGG ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ aanpak versterkt en werken we samen aan een gezonde leefomgeving voor jongeren, bijvoorbeeld met meer gezond voedsel op scholen en het aanbieden van gratis sportclinics op sportveldjes.
 • Gezonde generatie 2040. Bijna de helft van de Haagse bewoners heeft overgewicht. Dat is zorgwekkend. De gemeente start een aanvalsplan met duidelijke doelen en monitort op het succes in de aanpak van overgewicht. De eerste aandacht wordt gericht op de jeugd.Vroegtijdig afglijden voorkomen. We maken werk van een methode om jongeren op het rechte pad te houden. Het doel is om vroegtijdig gedragsproblemen te signaleren en aan te pakken. Zo voorkomen we dat jongeren radicaliseren of zich ontwikkelen tot criminele veelplegers. Het is bovendien een belangrijk instrument in het tegengaan van bijvoorbeeld messengeweld onder jongeren.

Jong beginnen

We willen dat sport en beweging door heel het Haagse leven een belangrijke rol speelt. Voor jong en oud, op school en ook daarbuiten. De Gezondheidsraad schrijft minstens 150 minuten matig intensief bewegen per week voor.

 • Drie uur gymles per week. Jongeren blijven in beweging met drie uur gymles in de week in het basis- en middelbaar onderwijs. De capaciteit voor gymzalen wordt onderzocht en waar nodig uitgebreid om dit mogelijk te maken.
 • Van het schoolplein naar beweging. We verkleinen de drempel tot bewegen voor de jeugd door school en buitenschoolse sportactiviteiten goed op elkaar af te stemmen. Sportverenigingen, buurtsportcoaches en ‘playcourts’ spelen hier een belangrijke blijvende rol in.
 • Sport dichtbij. We streven naar een divers aanbod van sportverenigingen op fietsafstand voor alle inwoners.
 • Betaalbaar in beweging. De ooievaarspas biedt korting op het Haagse cultuur- en sportaanbod. Om studenten te motiveren om actief te zijn in de Haagse sportwereld, stellen wij een Studentensportkaart beschikbaar. Mbo’s, hogescholen en universiteiten werken samen met sportclubs om hun studenten en leerlingen in beweging te houden. De gemeente stelt subsidie beschikbaar aan onderwijsinstellingen die sportfaciliteiten leveren.

Sport hoort bij de stad

Den Haag heeft een bruisend verenigingsleven. Sportverenigingen, culturele verenigingen en buurthuizen zijn een plek om elkaar te ontmoeten. D66 wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving en iedereen toegang heeft tot het verenigingsleven.

 • Veilig sportklimaat. Discriminatie, racisme en seksuele intimidatie wordt niet getolereerd in de Haagse sportverenigingen. De gemeente vraagt sportclubs om op te treden tegen intolerantie jegens LHBTIQ+’ers en racistische spreekkoren. We vragen ze ook actief aandacht te besteden aan voorlichting en acceptatie.
 • Sport voor iedereen. Sport en beweging wordt aangemoedigd bij mensen met een mentale en fysieke beperking. Sportverenigingen die dit aanbieden worden daarvoor beloond.
 • Goede sportgelegenheden. We investeren in de kwaliteit van sportvelden, -hallen en -zalen (van breedtesport tot topsport). Door meer samenwerking tussen sportclubs kan de beschikbare ruimte effectiever worden gebruikt zoals bijvoorbeeld de sportparkplannen aan de Laan van Poot laten zien. De sportvelden in de groene corridor in Zuidwest worden aantrekkelijk gemaakt voor recreatie van omwonenden. We stimuleren, waar dat mogelijk is, om sportvelden zoals voetbalvelden en atletiekbanen, ook beschikbaar te stellen voor omwonenden.
 • Sportverenigingen door heel de stad. Met dependances van sportclubs (ook wel satellietverenigingen genoemd) kunnen sportverenigingen hun aanbod in een flexibele en kleinere vorm aanbieden in meerdere wijken in de stad. De gemeente biedt daar de ruimte voor. Zo hoeft nergens in de stad een tekort aan sportmogelijkheden te zijn.
 • Duurzame sportgelegenheden. Het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden wordt uitgefaseerd en de daken van sportverenigingen wordt benut voor zonnepanelen of groene daken.
 • Jaarlijkse Haagse sportdag. De gemeente organiseert met alle sportverenigingen- en sportclubs een jaarlijkse open dag waarop inwoners van Den Haag zich op de sportmogelijkheden kunnen oriënteren. Het Haags Sportakkoord wordt geïntensiveerd en verlengd.
 • Sportloket. Het Beweegloket bij de gemeente wordt één loket waar iedereen terecht kan met elke sport- en bewegingsvraag, toegankelijk voor particulieren en sportverenigingen. Bewoners met een beperking kunnen nadrukkelijk terecht bij het sportloket.
 • De surfstad van Nederland. Den Haag is de stad van de surfsport. We steunen het plan voor een nieuw surfcentrum op Scheveningen.
 • Haal de topsport in huis. Topsport hoort bij Den Haag. We benutten de sportcampus Zuiderpark nog beter als topsportlocatie. Topsportevenementen zoals de Tour de France halen we naar Den Haag. Het Haags Sportgala blijven we jaarlijks organiseren.

Gezond leven in de stad

We willen dat alle inwoners van Den Haag een gezonde levensstijl kunnen hebben, onafhankelijk van inkomen of woonwijk. De Haagse buitenruimte moet uitnodigen tot bewegen, op een natuurlijke manier.

 • Wethouder gezondheid. De gezondheid van bewoners heeft baat bij een gezamenlijke bestuurlijke aanpak, waar zorg, sport en bewegen samenkomen. Eén wethouder zal zowel zorg en sport in de portefeuille hebben. De verbinding met onderwijs en buitenruimte wordt nadrukkelijk gemaakt.
 • Rookvrije stad. Roken en meeroken is slecht voor de gezondheid. Na het succesvol rookvrij maken van schoolpleinen en sportverenigingen, worden speeltuinen en terrassen ook rookvrij. Zo mogen horecaondernemers die hun terras rookvrij maken hun terras vergroten.
 • Fietsen is gezond. Fietsen is goed voor de gezondheid en een klimaatvriendelijk alternatief voor de auto. De gemeente promoot fietsen voor kinderen en volwassenen. Daarom blijven we investeren in fietspaden. Gezinnen met een klein budget kunnen de Ooievaarspas gebruiken bij de aanschaf van een kinderfiets.
 • Beweeglijke en toegankelijke speeltuinen. Goede speeltuinen nodigen uit tot beweging. De Haagse speeltuinen zijn aantrekkelijk voor jong, oud en mensen met een beperking. Schoolspeeltuinen worden buiten schooltijd opengesteld voor de wijkbewoners.
 • Beweegvriendelijke openbare ruimte. Nieuwbouwwijken en bestaande wijken worden groen, beweegvriendelijk en toegankelijk ingericht voor wandelaars en fietsers. We geven de ruimte aan sportbeoefenaars, zoals bootcampers, hardlopers en fietsers. Daarnaast wordt bij nieuwbouw en herinrichtingen ruimte vrijgemaakt voor (vereniging gebonden) sportfaciliteiten. Ten behoeve van ouderen en minder-validen worden er meer bankjes geplaatst, worden struikelpunten op stoepen beter aangepakt en worden meer drempelovergangen geplaatst.
 • Gezond voedsel als uitgangspunt. In gemeentelijke organisaties, scholen en sportverenigingen wordt gezond voedsel geserveerd. Voor voedsel met veel zout, vet en suiker worden alternatieven aangeboden. In het lokale voedselbeleid wordt voedselverspilling tegengegaan en een plantaardig dieet wordt de norm. We werken aan een convenant met organisaties en bedrijfsleven om aan deze ambitie daadwerkelijk invulling te geven.
 • Alcoholvrij aantrekkelijker maken. Overmatige alcoholinname brengt de gezondheid schade toe. Bij sportverenigingen in de omgeving van jeugd wordt alcoholconsumptie ontmoedigd. Alcoholvrije alternatieven worden aantrekkelijk gepositioneerd.
 • In Den Haag sta je er niet alleen voor. We voorkomen eenzaamheid al op een vroege leeftijd, door voldoende activiteiten en een diversiteit aan verenigingen voor alle leeftijden en alle genders. We koesteren het aantal buurthuizen en verbeteren de verbinding met bibliotheken.
 • Vadercentra in Den Haag. Het succes van het vadercentrum Adam wordt doorgezet met een tweede vadercentrum in Den Haag.
 • Wachtlijst ondersteuning in de GGZ. Als je psychische zorg nodig hebt, krijg je regelmatig te maken met een wachtlijst. D66 Den Haag kan die wachtlijsten niet aanpakken, maar we kunnen wel kijken naar alternatieve vormen van hulp die in de tussentijd kunnen helpen en soms al genoeg zijn. D66 wil projecten ondersteunen die mensen met psychische klachten helpen met een goede dagbesteding en in contact brengen met lotgenoten.
 • Bewustwording rondom mentale gezondheid jongeren. Het aantal jongeren en studenten met mentale gezondheidsklachten is tijdens de coronacrisis schrikbarend toegenomen. Om te zorgen dat deze jonge mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben, willen we dat de gemeente samenwerkt met maatschappelijke initiatieven die zich inzetten voor de psychische gezondheid van jongeren.

Toegankelijke zorg

In Den Haag kan iedereen de zorg krijgen die nodig is. Op een prettige en overzichtelijke manier, zonder ingewikkelde formulieren en met zoveel mogelijk persoonlijk contact en vertrouwde gezichten.

 • Meer vertrouwen in zorgverleners. De gemeente neemt zorgverleners die opereren ten gunste van de zorgvrager, zoals de thuiszorgmedewerker, wijkverpleegkundige, de apotheker en de huisarts serieuzer als gesprekspartner en werkt nauwer met deze beroepsgroepen samen. Zo kunnen gezondheidsproblemen eerder gesignaleerd en preventief behandeld worden.
 • Thuiszorg eenvoudig en persoonlijk. We maken de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zo toegankelijk mogelijk voor inwoners, zonder onnodige drempels zoals ingewikkelde formulieren. De wijkverpleegkundige krijgt meer ruimte om zelfstandig te opereren. Huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging worden verzorgd door een vast team. Het persoonsgebonden budget blijft. Waar nodig gebeurt het aanvragen van Wmo-zorg via een persoonlijk gesprek. Cliëntondersteuning wordt mogelijk tijdens het onderzoek en zorgadvies van de gemeente. Sekszorg wordt vergoed in het persoonsgebonden budget. Zowel de gemeente als zorgverleners zijn zich bij zowel hulpaanvragen als zorgverlening bewust van de diversiteit van de Haagse bevolking. De gemeente gaat in overleg met zelforganisaties van mensen met een migratie-achtergrond om ervoor te zorgen dat Wmo-aanvragen efficiënter kunnen verlopen en Wmo-zorg voor iedereen toegankelijk is.
 • Toegankelijkheid curatieve zorg. We bevorderen de afstemming van de publieke gezondheidszorg en de curatieve gezondheidszorg en onderkennen dat de groei van het aantal inwoners en de lange wachtlijsten in Den Haag niet stroken met de vermindering van het aantal ziekenhuisbedden en verkennen daarom de mogelijkheden om het Bronovo ziekenhuis als netwerkziekenhuis te behouden. De gemeente spant zich in om op de locatie van het huidige Bronovo een huisartsenpost en een uitgebreid gezondheidscentrum te behouden.
 • Spreekuur voor ouderen. Er komt een centraal informatiepunt met spreekuur voor ouderen (C.I.P.O.) in het stadhuis. Voor ouderen met gebrekkige digitale vaardigheden of een taalachterstand is informatie die (bijna) uitsluitend digitaal beschikbaar is onvoldoende toegankelijk of bereikbaar.
 • Kwaliteitscontrole op de zorg. Er komen onafhankelijke kwaliteitscontroles op basis van vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria en hierover wordt gerapporteerd zodat zorgaanbieders door iedereen onderling vergeleken kunnen worden. De gemeente ziet toe op het goed functioneren van cliëntenraden.
 • Vitaal oud worden. De gemeente wijst per wijk een coördinator aan die contacten met de zorginstellingen en sportinstellingen onderhoudt en fungeert als aanspreekpunt voor ouderen die willen bewegen, maar de weg niet weten.
 • Welzijn op recept. Een zorgvraag kan niet altijd met pillen worden verholpen, daarom steunt D66 de projecten welzijn op recept en het looprecept.
 • Help hulpzoekende LHBTIQ+’ers. Dankzij een D66-inititiatief in de Haagse gemeenteraad wordt een roze routekaart ontwikkeld. Daarmee zorgen we ervoor dat niemand meer verdwaalt op zoek naar hulp. Ook in de jeugdzorg en bij hulp aan dak- en thuislozen komt er extra aandacht voor LHBTIQ+-ers. Ontmoetingsmogelijkheden en LHBTIQ+- vriendelijke dagbestedingen voor LHBTIQ+- ouderen en LHBTIQ+’ers met een beperking worden ondersteund.
 • Ruimte voor duurzame zorginitiatieven. We zetten in op langdurige (financiële) ondersteuning voor initiatieven in de stad die bijdragen aan de gezondheid, zoals ontmoetingsplekken en bewegingsfaciliteiten. De ervaring leert dat deze initiatieven tijd nodig hebben om tot volle wasdom en bekendheid te komen. Den Haag stimuleert met zorgverzekeraars pilots innovatieve zorg.
 • Zelfstandig wonen. De meeste mensen kunnen prima hun eigen boontjes doppen. Maar voor sommigen is dat lastiger. Dan kan begeleid wonen in prettige en veilige omgeving de oplossing zijn. D66 wil daarvoor voldoende aanwezigheid en spreiding van begeleid wonen-mogelijkheden in de stad. Er komt meer aandacht voor verschillende vormen van groepswonen en betaalbare aanleunwoningen voor senioren en minder-validen.
 • Ondersteun mantelzorgers. De zorg voor een familielid of vriend is mooi, maar ook intensief werk. We voorkomen overbelasting door waardering en ondersteuning. Daarom blijven we investeren in het loket Den Haag Mantelzorg. Voor jongeren met problemen zijn peer supporters en ervaringsdeskundigen beschikbaar.
 • Bescherming van kwetsbare mensen. Verslaafde, verwarde, dakloze en anderszins kwetsbare personen worden geholpen met als doel deelname aan de maatschappij. Vluchtelingen met bijvoorbeeld PTSS komen direct in het juiste traject.
 • Zorg bij abortus. De zorg na een abortus door professionals dient vergoed te kunnen worden vanuit de Wmo. Intimidatie bij abortusklinieken is onacceptabel voor D66 Den Haag. Daarom pleiten we voor ruime bufferzones tegen demonstranten.
 • Zorg bij stilgeboorte. De nazorg voor de nabestaanden na een stilgeboorte moet goed geregeld zijn. Het bij laten schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) moet zo makkelijk en comfortabel mogelijk worden gemaakt. Termen zoals ‘levenloos geboren’ zijn onnodig grievend en daarmee uit den boze.
 • Samen beschermd tegen virussen. We stimuleren in Den Haag het vaccineren tegen allerlei virussen, waaronder het Covid19-virus.

Jeugdzorg

Kwetsbare Haagse kinderen en jongeren verdienen hulp en begeleiding als dat nodig is. Na de decentralisatie van de jeugdzorg zijn de kosten gestegen, is het aantal aanbieders van jeugdhulp verveelvoudigd en gaat er veel tijd en geld verloren aan administratieve taken. Dat moet anders. Jeugdzorg wordt verleend op een persoonlijke manier, met één duidelijk aanspreekpunt, ruimte voor de zorgprofessional en waarbij niemand buiten de boot valt.

 • Vroeg handelen. Door goede afstemming tussen scholen, zorgverleners, sportverenigingen, Centrum Jeugd & Gezin en Jeugdhulp wordt de hulpvraag bij de kwetsbare jeugd vroeg gesignaleerd. Door meer in preventie te investeren, willen we verergering van problemen voorkomen en besparen we op de lange termijn bredere maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld in de strafrechtketen en in de zorg. Het is onze ambitie dat elke school een zorgteam heeft.
 • Financiering jeugdzorg. Sinds de jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeente, is het (zacht gezegd) een financiële uitdaging geworden. Daarom willen we werken met een taakgerichte bekostiging, waarbij de aanbieders en de gemeente in onderling vertrouwen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdzorg. Er wordt gewerkt op basis van onderling overeengekomen kwaliteitscriteria. Zorgprofessionals krijgen meer de ruimte om de juiste zorg te verlenen, samen te werken en soepel door te kunnen verwijzen. De verantwoordingsmechanismen worden versimpeld en de registratiedruk gaat fors omlaag.
 • Betere contracten voor jeugdhulpverleners. Gemeente jeugdhulpaanbieders krijgen langlopende contracten in de tijd dat er toegewerkt wordt naar het nieuwe bekostigingssysteem.
 • Zorgverleners aan zet. Zorgverleners in de jeugdzorg krijgen meer tijd voor beeldvorming en diagnostiek. Waar nodig worden jeugdhulpprofessionals daarin ondersteund of geadviseerd door specialistische collega’s. Ruimte en tijd voor deze consultatierol is contractueel geborgd. De professionals in de jeugdzorg weerspiegelen de samenstelling van de Haagse samenleving.
 • Hulp voor iedereen. De gemeente voorkomt dat kinderen met ‘lichtere’ problemen wel geholpen worden maar dat kinderen met ‘zwaardere’ problemen op een (lange) wachtlijst terechtkomen. Jongeren die op de wachtlijst staan, worden alvast geholpen met ‘wachtverzachters’.
 • Eén aanspreekpunt. Een casemanager functioneert als aanspreekpunt en is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijk behandelplan en afstemming met alle zorgaanbieders. Eventuele schotten tussen jeugdhulp (gemeente), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraars) mogen nooit het probleem zijn van de mensen die zorg nodig hebben.
 • Werving pleegzorggezinnen. De gemeente stimuleert de werving van pleegzorg- en netwerkgezinnen, met name van mensen met een migratie-achtergrond.
 • 18+ers horen erbij. Zorg stopt niet bij een leeftijdsgrens. Jongeren tot 23 jaar blijven hulp krijgen tot zij daadwerkelijk in staat zijn voor zichzelf te zorgen en op eigen benen staan, een netwerk hebben waar ze op kunnen terugvallen, een passende woonplek hebben, een opleiding volgen of een baan hebben, financieel voor zichzelf kunnen zorgen of daarbij geholpen worden en de juiste (geestelijke) gezondheidszorg krijgen.
 • Jongeren in hun recht. Voor jongeren is een jeugdzorgtraject ingrijpend in het persoonlijk leven. Er komt onafhankelijke cliëntondersteuning om de rechtspositie van de jongeren te versterken.