Vrijheid en veiligheid

Inwoners van Den Haag zijn pas echt thuis in de stad als ze vrij zijn om hun eigen keuzes te maken. Vrij zijn in wat ze geloven, van wie ze houden of wat ze dragen. Dat vraagt om een veilige en tolerante stad. Op veel plekken in Den Haag is het veilig, maar het kan beter. D66 wil daarom dat de gemeente zoveel mogelijk inzet op voorkomen van intolerantie, en handhaaft waar dat noodzakelijk is. Tegelijkertijd waken we voor privacy schendingen en onnodige inperkingen van onze vrijheid.

Het programma in de stad Het Regentesse- en Valkenboskwartier is een energieke wijk met betrokken bewoners, aantrekkelijke ondernemingen en bijvoorbeeld een theater met een buurtfunctie (De Nieuwe Regentes), maar er spelen in de Weimarstraat ook grote problemen rondom ondermijning. D66 Den Haag heeft ondermijning daar op de agenda gezet. De lokale ondernemers zijn actief in de aanpak tegen ondermijning en er loopt een pilot genaamd ‘meld een vermoeden’. D66 wil deze succesformule uitbreiden naar andere wijken. Zodat inwoners veilig zichzelf kunnen zijn en initiatieven kunnen nemen om de buurt nog mooier te maken.

Ondermijnende en georganiseerde criminaliteit aanpakken

Georganiseerde misdaad en de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld vormen een groot risico voor onze democratische samenleving. Denk aan drugscriminaliteit, mensenhandel en criminele investeringen in vastgoed en horeca. Het is noodzakelijk dat de gemeente deze illegale praktijken voorkomt en bestrijdt.

 • Hardere aanpak ondermijning. Dankzij D66 is er de afgelopen periode een succesvolle aanpak van ondermijning geïntroduceerd in Den Haag. Met behulp van focusgebieden, scherpere integriteitsbeoordelingen bij vergunningen, signalen van bewoners en het slim bundelen van informatie zorgen we ervoor dat criminele organisaties minder gemakkelijk misbruik kunnen maken van legale voorzieningen. Hierdoor gaat er nu speciale aandacht uit naar twijfelachtige ondernemers in en rondom de Weimarstraat. Deze aanpak breiden we uit naar andere overlastplekken, zoals in delen van de Schilderswijk, Transvaal, Scheveningen en het Oude Centrum.
 • Vroegtijdig afglijden voorkomen. We maken werk van een methode om jongeren op het rechte pad te houden. Het doel is om vroegtijdig gedragsproblemen te signaleren en aan te pakken. Zo voorkomen we dat jongeren radicaliseren of zich ontwikkelen tot criminele veelplegers. Het is bovendien een belangrijk instrument in het tegengaan van bijvoorbeeld messengeweld onder jongeren.

Een veilig gevoel op straat

De situatie op straat en in de wijk bepalen voor een groot deel hoe veilig wij ons voelen in de stad. Slechte verlichting, rommel en ongewenst gedrag dragen bij aan een minder veilig gevoel. Sociale verbondenheid en controle bevorderen daarentegen juist de veiligheid.

 • Extra (jeugd)wijkagenten. Wijkagenten zijn bekend in de wijk en spelen een belangrijke verbindende en signalerende rol. Onderbezetting bij de politie mag niet leiden tot minder wijkcontact en kennis. In de kwetsbare wijken kiezen we aanvullend voor de inzet van wijkagenten met een specifieke focus op jeugd.
 • Inzet van de wijkschouw. Wij willen dat de gemeente regelmatiger samen met bewoners en politie een schouw uitvoert om de veiligheid en leefbaarheid te monitoren. Mogelijkheden voor positieve gedragsbeïnvloeding zijn hier onderdeel van. Plekken waar het gevoel van onveiligheid groter is, zoals Den Haag Zuidwest, krijgen voorrang.
 • Gebruik de kracht en kennis van wijkbewoners. We geloven dat de weerbaarheid en veiligheid toeneemt als burgers zich organiseren en makkelijk hun zorgen kwijt kunnen. Daarom steunen we positieve rolmodellen, meldpunten en Buurt Interventie Teams (BIT) die een spilfunctie vervullen in een veilige wijk. Een belangrijk voorbeeld is een meldpunt voor Scheveningers om overlast te kunnen melden tijdens de zomerperiode.
 • Hard tegen straatintimidatie. Het is onacceptabel dat veel vrouwen en LHBTIQ+’ers wel eens te maken hebben met straatintimidatie. Daarom komt er een bestrijdingsplan. Met aandacht voor de training van handhavers, bewustwordingscampagnes zoals ‘Ben Je Oké’, veilige ontmoetingsplekken in uitgaansgelegenheden en een lage meldingsdrempel door de oprichting van een meldpunt voor straatintimidatie.
 • Etnisch profileren tegengaan. Samen met de politie en vertegenwoordigers uit de brede Haagse samenleving helpen we discriminatie en profileren op basis van etniciteit en nationaliteit de wereld uit. Trainingen over antiracisme en vooringenomenheid, registratie van politiecontroles, een inclusief politiekorps en bodycams zijn hierin onmisbaar.
 • Effectiever drugsbeleid. D66 blijft zich hard maken voor een betere spreiding van coffeeshops over de stad, proeven met legale wietteelt, voldoende mogelijkheden voor het testen van drugs, het tegengaan van de verkoop van lachgas en de preventie van problematisch drugsgebruik.

De kust is veilig

In augustus 2020 ging het mis op Scheveningen. Meerdere incidenten vonden plaats, met als triest dieptepunt de steekpartij waarbij iemand omkwam op de Pier. Maar de zee zelf kent ook gevaren. Daarom pleit D66 voor veiligheid op de boulevard, het strand en in de zee.

 • Actieplan Scheveningen. Om de overlast tegen te gaan, heeft de gemeente een actieplan opgesteld met maatregelen tegen bijvoorbeeld parkeeroverlast, geluidsoverlast, straatraces, alcohol-, lachgas- en drugsgebruik en afval. D66 wil dit actieplan de komende jaren voortzetten.
 • Veilig zwemmen / baden in zee. Ieder jaar genieten duizenden mensen van het Haagse strand en de zee. Helaas is de zee veel gevaarlijker dan de meeste mensen denken. Jaarlijks zijn er meerdere (ernstige) incidenten te betreuren. Daarom wil D66 blijvend inzetten op de verbetering van de strand- en zwemveiligheid. Dat doen we door met regelmaat de risico’s in kaart te brengen en duidelijke voorlichting te geven over de gevaren. De reddingsbrigade en de andere hulpverleningsorganisaties krijgen alle steun om hun onmisbare taak op het strand uit te voeren.

Sekswerk: meer bescherming en minder overlast

D66 geeft de veiligheid en het welzijn van sekswerkers prioriteit in het prostitutiebeleid. Zij die vrijwillig kiezen voor dit werk, moeten zelfstandig en veilig kunnen werken. Tegen gedwongen sekswerk moet daarentegen keihard worden opgetreden.

 • Misstanden signaleren. Onze prioriteit ligt bij het tegengaan van uitbuiting, mensenhandel en mishandeling. We vergroten daarom de inzet van anonieme controleurs en trainingen van hulpverleners. Sekskopers spelen een belangrijke signaleringsrol, maar zijn vaak niet bereid een melding te doen. De gemeente gaat onderzoeken hoe deze meldingsdrempel verlaagd kan worden.
 • Overlast verminderen. D66 neemt de signalen van overlast van omwonenden van raamprostitutie serieus. Denk aan asociaal rij- en parkeergedrag en criminele activiteiten. Met behulp van de ondermijningsaanpak en een nieuw plan voor de inrichting van de openbare ruimte geven we de betreffende gebieden een broodnodige kwaliteitsimpuls.

Huiselijk geweld tegengaan

Ook thuis moeten Hagenaars veilig zijn. Tijdens de coronacrisis hebben we de cijfers van mishandeling en verwaarlozing zien oplopen. D66 vindt extra aandacht voor de bestrijding van huiselijk geweld daarom van groot belang.

 • Naar integrale sturing. Huiselijk geweld gaat bijna altijd samen met andere problemen. Bovendien verdwijnen er nog te veel gezinnen uit beeld en worden situaties van onveiligheid niet structureel doorbroken. Wij willen daarom dat betrokken partijen uit de zorg, het onderwijs, veiligheid en werk & inkomen beter met elkaar gaan samenwerken. Deze domein-overstijgende samenwerking vraagt om een sterke gemeentelijke regie.
 • Gerichte hulp en voorlichting. Het slim combineren van beschikbare informatie leidt tot meer inzicht in waar en onder welke groepen huiselijk geweld voorkomt in Den Haag. Dat gebruiken we voor gerichte voorlichting, bijeenkomsten voor lotgenoten en trainingen. Zo versterken we lokale netwerken en doorbreken we taboes.
 • Betere nazorg. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen een leven lang last hebben van trauma’s. Zij hebben tevens een verhoogde kans om zelf dader te worden. Daarom wordt nazorg standaard onderdeel van de aanpak. Zo doorbreken we de cirkel van geweld.

Digitale veiligheid in de stad van vrede en recht

Onze snel digitaliserende wereld brengt naast de vele kansen ook risico’s. Het aantal privacy schendingen en slachtoffers van cybercriminaliteit neemt toe. Ook gemeenten hebben te maken met hacks, gijzelsoftware en datalekken. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeente in online veiligheid investeert.

 • Weerbaarheid vergroten. De inspanningen van de gemeente om ambtenaren, inwoners en organisaties weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit zetten we voort. De gemeente zelf voldoet op een proactieve manier aan de vastgestelde beveiligingsstandaarden om cybercriminelen altijd een stap voor te zijn.
 • Oefenen met cyberincidenten. Een cyberincident kan een grote negatieve impact hebben op de samenleving. We willen dat de gemeente door middel van periodieke oefeningen de weerbaarheid en bestrijding daarvan toetst.
 • Inzet op samenwerking. Den Haag heeft door de aanwezigheid van, en samenwerking met het Rijk, politie, wetenschap en ondernemers op het gebied van (cyber)veiligheid (het Cybersecurity cluster) een bijzondere positie. D66 wil deze (kop)positie verder uitbouwen. Dat versterkt het profiel als stad van Vrede, Recht en Veiligheid en biedt ook economisch kansen.

Voorkomen van radicalisering en extremisme

Den Haag heeft meer dan andere steden in ons land te maken met radicalisering en extremisme. Dat vraagt om een gemeente die samen met partners in de stad voorkomt dat mensen met een radicaal gedachtegoed kiezen voor geweld. Tegelijkertijd hebben we oog voor vroegtijdig signaleren, nazorg voor spijtoptanten en re-integratie.

 • Een voedingsbodem tegengaan. Uitsluiting en stigmatisering kunnen, vooral onder jongeren, leiden tot radicale ideevorming en aansluiting bij extremistische groepen. We versterken daarom de sociale cohesie, dialoog en inclusie in alle onderdelen van de Haagse samenleving. De gemeente werkt hierbij samen met educatieve, culturele en religieuze wijkorganisaties.
 • Weerbaar tegen offline en online extremisme. Onderdeel van een effectieve aanpak is het versterken van het vermogen om weerstand te kunnen bieden tegen fysiek, en vooral ook online, extremisme. Initiatieven met dit doel ondersteunen we vanuit de gemeente. Voorbeelden zijn de Diamanttraining en Oumnia Works. Het is tevens van belang dat de gemeente samen met onderzoekers de effectiviteit van de interventies onderzoekt.
 • Aandacht voor verschillende vormen van extremisme. In de praktijk ligt de nadruk tot nu toe vooral op Jihadistisch extremisme. De dreiging die uitgaat van andere vormen, zoals rechts- en links-extremisme, verdient evenveel aandacht.

Een veilige jaarwisseling

D66 is voor een gezellige en veilige jaarwisseling in Den Haag. Op dit moment is zowel de verstoring van de openbare orde, als de (vuurwerk)schade aan mens, dier en milieu te groot.

 • Samen oud & nieuw vieren. Het afsteken van vuurwerk door particulieren veroorzaakt steeds meer overlast. Zoveel, dat het niet meer opweegt tegen het plezier. Daarom stoppen we daarmee. Tijdens de jaarwisseling organiseert de gemeente veilige en mooie vuurwerkshows waar de Haagse inwoners gezamenlijk in hun eigen stadsdeel van kunnen genieten.