Onderwijs

Goed onderwijs daagt uit en biedt kansen tot ontplooiing. Dat is altijd maatwerk, want geen enkel kind is hetzelfde. Scholen bieden een veilig thuis voor alle kinderen. Gelijke kansen bieden in het onderwijs vraagt om lef om ongelijk te investeren. Zodat je postcode of je achtergrond geen belemmerende rol speelt in schooladviezen en verdere schoolloopbaan.

Het programma in de stad Den Haag Zuidwest: de plek van de makers van morgen.
Nieuwsgierigheid en verwondering begint al op jonge leeftijd. Daarom is goed en inspirerend onderwijs zo ongelooflijk belangrijk. D66 heeft eerder gepleit voor een havo-vwo in Den Haag Zuidwest. En die school gaat er komen. Dat is een belangrijke stap voorwaarts voor dit stadsdeel. De volgende stap is een Technasium. D66 ziet het stadsdeel als broedplaats voor innovatie en ondernemerschap. Wetenschap, techniek en praktijk krijgen in Zuidwest vruchtbare grond om een verbond aan te gaan. Om kansen te creëren voor de nieuwsgierige jeugd, om startups aan te trekken en te behouden en zo de waarde en de aantrekkingskracht van het gebied te vergroten. We geven die ambitie vorm in een samenwerkingsverband met alle scholen van basisonderwijs tot het Technasium, Mondriaan, TU Delft en Universiteit Leiden.

Voorkomen is beter dan genezen

Kansenongelijkheid in het onderwijs is een probleem met verschillende oorzaken. D66 wil deze oorzaken aanpakken.

 • Gratis kinderopvang. Ongelijkheid ontstaat vaak al op jonge leeftijd, terwijl kinderopvang de gelijkheid tussen kinderen vergroot en emanciperend werkt voor de ouders. D66 zet zich in voor kinderopvang dat voor iedereen (financieel) toegankelijk is. Alle 0-4 jarige kinderen in Den Haag hebben recht op gratis kinderopvang, zo wordt vroegtijdig in taalontwikkeling geïnvesteerd en krijgen werkende ouders eerlijke kansen.
 • Achterstanden eerder signaleren. Kinderen met een leerachterstand horen zo snel mogelijk extra ondersteuning en begeleiding te krijgen. Daarom is een snelle signalering van een (taal)achterstand cruciaal. Dat kan grote leerachterstanden voorkomen.
 • Dicht de kloof met gelijke kansen. Er bestaat een te grote kloof tussen het gemeentebestuur en de onderwijspraktijk. Daarom komt er een Haagse gelijke kansen alliantie om het gesprek tussen beleid en praktijk te starten.
 • Een Rijke Schooldag voor ieder kind. Elk kind heeft een eigen talent. Talent heeft aanmoediging, ondersteuning en ruimte nodig. Daarom wil D66 voor elk kind een ‘Rijke Schooldag’ introduceren.
 • Een Rijke introductiedag. Scholen en samenwerkingspartners in de sport- en cultuursector bieden jaarlijks een Rijke introductiedag aan, waarbij kinderen kennismaken met sport, cultuur, natuur, techniek-wetenschapsonderwijs en huiswerkbegeleiding. We helpen scholen bij de aanvraag van (Europese) subsidiemogelijkheden voor schoolfruit en groenten.
 • Brede buurtschool. Brede buurtscholen hebben een spilfunctie in de wijk en zorgen ervoor dat schoolgebouwen optimaal worden gebruikt, ook na lestijd. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen en welzijnsorganisaties. De ondersteuning vanuit de gemeente wordt versterkt.
 • Huiswerkbegeleiding en buitenschoolse activiteiten. Met (lokale) subsidies zetten we bibliotheken en lokale initiatieven in om wekelijks toegankelijke huiswerkbegeleiding voor ieder kind te verzorgen. Ook subsidiëren we weekend-, lente-, zomer-, herfst- en winterscholen.
 • Inspiratievolle schoolgebouwen. Een goed en inspirerend schoolgebouw is de basis voor goed onderwijs. Onderwijshuisvesting is een prioriteit voor het gemeentelijk onderwijsbeleid.

Gelijke kansen vragen een ongelijke behandeling

Op onze scholen krijgen alle leerlingen gelijke kansen. Dat betekent soms ongelijk durven investeren in gezinnen, scholen en buurten waar de verschillen groot zijn.

 • Bijzondere aandacht. Scholen met veel leerlingen met ontwikkel- en leerachterstanden vragen bijzondere aandacht. Deze scholen geven we extra middelen om deze leerlingen extra begeleiding te kunnen bieden.
 • Solidariteit voor elk kind. De portemonnee van de ouders mag nooit een rol spelen bij de ontwikkelkansen van een kind. Daarom bieden we via de scholen of solidariteitsfondsen tablets of laptops aan voor elk kind vanaf groep drie.
 • Hoger onderwijs in kwetsbare wijken. We stimuleren de aanwezigheid van instellingen voor hoger onderwijs in kwetsbare wijken. Hierdoor verlagen we de drempel tot instroom in de universiteit of het hbo.
 • LHBTIQ+-acceptatie. Tijdens hun schooltijd maken kinderen een belangrijke ontwikkelingsfase door. Het is cruciaal dat de school daarbij een veilige omgeving is. Middelbare scholen worden aangemoedigd om een GSA (Gender and Sexuality Alliance) op te zetten. Ook spreken we basis- en middelbare scholen aan op hun wettelijke plicht om LHBTIQ+-acceptatie te bevorderen. Mbo’s, hbo’s en universiteiten worden gevraagd LHBTIQ+-beleid te ontwikkelen.
 • Gezonde seksuele vorming. Op Haagse scholen wordt seksuele voorlichting van kwaliteit gegeven waarbij het aangeven van grenzen, diversiteit en plezier centraal staan. De gemeente stimuleert de GGD en jeugdhulp om aandacht te besteden aan seksuele vorming.

Scholen als voorbeeld in gezondheid en duurzaamheid

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom zijn Haagse scholen gezonde en duurzame scholen. Daar investeren we in.

 • Groene schoolpleinen. We investeren in Groene en Blauwe schoolpleinen, speelplaatsen en moestuinen die worden opengesteld voor de hele wijk. Hierbij betrekken we ook de ouders.
 • Afval scheiden op school. Scholen hoeven niet extra te betalen om afval te scheiden, mits ze dit koppelen aan educatieve doelen. De gemeente ondersteunt scholen bij het opzetten van projecten om circulair denken en handelen onder leerlingen te ontwikkelen.
 • Gezonde frisse lucht in de klas. Een gebrek aan frisse lucht in het klaslokaal heeft invloed op leerprestaties, concentratie, welbevinden en gedrag van kinderen en leraar. Daarom faciliteren we energieneutrale en frisse schoolgebouwen.

Gelijke doorstroomkansen voor leerlingen en studenten

Ongelijkheid in kansen van leerlingen en studenten om door te stromen naar de middelbare school of vervolgopleiding die bij ze past, is onacceptabel. Ook willen we voorkomen dat er segregatie optreedt tussen de verschillende leerniveaus. Door het bieden van maatwerk en een ‘zachte overstap’ halen we alle potentie uit kinderen.

 • Goede doorstroming. Scholen worden actief benaderd om de warme overdracht van de leerlingen tussen scholen te verbeteren en deel te nemen aan doorstroomprogramma’s. Onder- en overadvisering van kinderen is onacceptabel, de gemeente ziet er op toe dat scholen hier maatregelen tegen nemen.
 • Brede middelbare scholen. We geven kinderen maximale kansen om zich te ontplooien. Daarom stimuleren we opstromen (een niveau omhoog) of stapelen binnen het voortgezet onderwijs, het aanbod van brede brugklassen en brede middelbare scholen.
 • Van vmbo naar mbo. We willen een zachte overstap en passende leerroute voor alle Haagse studenten. Sommige jongeren vinden de overstap van kleinschalig vmbo-onderwijs naar de grotere mbo-instellingen lastig en lopen daardoor het risico om buiten de boot te vallen. Deze groep willen wij de mogelijkheid bieden om een niveau 1- of -2- mbo-diploma te behalen in de vertrouwde vmbo-omgeving. De gemeente moet bestaande initiatieven hiertoe ondersteunen en uitbreiding hiervan faciliteren.

Van passend onderwijs naar passend onderwijzen

Passend onderwijs blijkt in de praktijk lang niet altijd even passend. Kinderen en ouders lopen vaak vast. D66 wil inclusief onderwijs, waarin goed gekeken wordt naar individuele behoeften. Zodat iedereen mee kan doen.

 • Inclusieve scholen. We stimuleren inclusieve scholen in Den Haag en geven scholen met integratieklassen een voorbeeldfunctie. In deze klassen gaan kinderen met en zonder handicap of chronische ziekte samen naar school. Alle schoolgebouwen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, conform het VN-gehandicaptenverdrag.
 • In actie tegen thuiszitten. Elke thuiszitter in Den Haag is er één te veel. Daarom zetten we actief in op beleid om ieder kind onderwijs te bieden, bijvoorbeeld door voor alle Haagse kinderen en jongeren tot 27 jaar passend onderwijs beschikbaar te stellen. Ook worden nieuwe docenten gecoacht in het verminderen van uitstroom van leerlingen uit het onderwijs. Bij voorkeur gebeurt dit door ervaringsdeskundigen.
 • Zorgteam op school. Alle scholen moeten een zorgteam en een visie op begeleiding en ondersteuning hebben. We stimuleren scholen om naast logopedisten en fysiotherapeuten ook orthopedagogen en psychologen een werkplek aan te bieden binnen een school. We versterken (en ontschotten) de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in het belang van het kind.

Den Haag als studenten- en kennisstad

Den Haag is de snelst groeiende studentenstad van Nederland en biedt studenten uit de hele wereld geweldige studie- en carrièremogelijkheden. De Haagse Campus van de Universiteit Leiden breidt de komende jaren bovendien nog fors uit. Ook het middelbaar en hoger beroepsonderwijs biedt jongeren in Den Haag veel kansen. Het aanbieden van vervolgonderwijs maakt de stad aantrekkelijker en bedrijviger en creëert ‘kinderen van de stad’.

 • Voldoende voorzieningen. Om een aantrekkelijke studentenstad te zijn, heeft Den Haag meer voorzieningen voor studenten nodig, zoals studieplekken, een veilig uitgaansleven, levendige verenigingen en een heldere informatievoorziening over studeren in Den Haag. Ook studentenhuisvesting is en blijft een groot aandachtspunt.
 • Studentendenktank. We betrekken studenten bij maatschappelijke vraagstukken. We starten een divers samengestelde studentendenktank op die de gemeente Den Haag gaat adviseren over onderwerpen als onderwijs, arbeidsmarktbeleid (waaronder discriminatie), uitgaansbeleid en studentenhuisvesting. Ook behouden we het initiatief Student & Stad.
 • Eerlijk stage aanbod. We maken een einde aan stagediscriminatie. Om iedere student een eerlijke kans te geven op werkervaring wil D66 dat de onderwijsinstellingen de mogelijkheid krijgen om studenten aan te dragen voor stageplaatsen.
 • Gelijke behandeling. We bieden mbo’ers dezelfde voordelen en kortingen als universitaire studenten en hbo’ers, zoals cultuurkaarten en sportabonnementen. De gemeente Den Haag zal de studiefinanciering en DUO-leningen niet meer mee laten tellen in de voorwaarden om een Ooievaarspas aan te vragen. Dat betekent dat elke student (die aan de overige voorwaarden voldoet) een pas zou moeten krijgen.

Trots op onze leraren

Goed onderwijs valt of staat met goede, inspirerende leraren. Het is daarom van groot belang dat de gemeente proactief werkt aan een thuis in Den Haag voor leraren.

 • Gekwalificeerde leraren. Nog niet alle leerkrachten en schoolleiders zijn gediplomeerd. De gemeente gaat actief aan de slag om dit te veranderen. Ook ondersteunen we het onderwijsveld met voldoende opgeleide onderwijsassistenten, leraarambtenaren en conciërges. Hierdoor kunnen onderwijsprofessionals zich optimaal met onderwijs bezighouden.
 • Lerarentekort aanpakken. Voor zowel zij-instromers als de nieuwe generatie leerkrachten maken we het beroep zo aantrekkelijk mogelijk. Leraren hebben recht op goede coaching en begeleiding, ze betalen geen parkeerkosten bij de school, ze komen in aanmerking voor een e-bike, en ze krijgen de mogelijkheid om met voorrang in de stad te wonen.
 • Pabo in Den Haag. We starten in samenwerking met de Haagse Hogeschool de eerste pabo-opleiding zonder toelatingseisen. Hierdoor werven we het potentieel om het lerarentekort tegen te gaan.

Den Haag als stad van levenslang leren

Leren stopt niet na het behalen van een diploma of het bereiken van een bepaalde leeftijd. De wereld en de samenleving zijn niet statisch. De vele nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden vragen een nieuwsgierige en lerende houding van iedereen. Daar richten we onze stad goed voor in.

 • Het begint met taal. Een gemeenschappelijke taal is de basis voor een goede samenleving. De gemeente ondersteunt daarom het aanbod van taalles in bibliotheken. Ook is er aandacht voor nieuwkomers die het hoogste taalniveau niet halen, zij krijgen extra ondersteuning.
 • Leven lang leren. De gemeente intensiveert samen met onderwijsinstellingen, bibliotheken en het bedrijfsleven het Human Capital Akkoord Zuid-Holland en de Digitale Human Capital Agenda met de TU Delft. De mbo-, hbo- en universitaire instellingen in de stad zijn dé plekken voor om-, bij- en nascholing. Die zijn belangrijk voor het omscholen van mensen met ‘verdwijnende’ beroepen in de richting van een toekomstbestendige baan.
 • Lezen in de bieb. Bibliotheken zijn belangrijk voor de algemene ontwikkeling van de mensen in Den Haag. D66 vindt dat er per 30.000 inwoners een wijkbibliotheek hoort te zijn. In Spoorwijk/Moerwijk zit nu tijdelijk een bibliotheek en in de Binckhorst en Benoordenhout missen we er nu een. We intensiveren de samenwerking tussen bibliotheken en scholen. Ook faciliteren we een Haagse leescoalitie en streven naar lees- en taalakkoorden in het onderwijs. We bestrijden laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en een tekort aan digitale vaardigheden via een sterk aanbod aan cursussen op scholen en wijkbibliotheken.