Werk, inkomen en economie

Je bent pas echt thuis in de stad waar jij aan jouw toekomst kunt bouwen. Den Haag is een geweldige stad met veel bedrijvigheid: een stad om in te werken en investeren. Onze stad is bekend als Hofstad, als thuisstad van ons parlement en regering, en als internationale stad van vrede en recht. Een bruisende wereldstad aan zee, rijk aan voorzieningen en prachtige natuur. Een stad waar de kansen voor het oprapen liggen. Maar Den Haag kent meer dan andere steden een kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het komt er nu op aan dat de economische ontwikkeling en groei aan de brede bevolking duurzaam ten goede komt. De arbeidsmarkt en economische ontwikkeling strekt zich uit tot buiten de gemeentegrenzen. De samenwerking binnen de regio/provincie zetten we voort.

Het programma in de stad D66 wil Den Haag Zuid de aandacht geven die het verdient. Met de snelle groei van de wijk Vroondaal en de aanstaande stadsontwikkelingen in Zuidwest ontstaan nieuwe behoeften aan duurzame initiatieven, nieuwe recreatiemogelijkheden zoals het Erfgoedpark, winkels, detailhandel en musea. De viering van 100 jaar Loosduinen biedt een mooie kans om dit stadsdeel als aantrekkelijke en moderne woon- en werklocatie op de kaart te zetten.

Investeren in een innovatieve kenniseconomie

De samenleving blijft veranderen door nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie. D66 wil Den Haag blijvend positioneren als koploper binnen de kernsectoren Cyber Security, Impact Economie en de Humanitaire sector.

 • Impuls doorontwikkeling Central Innovation District. Startups, mkb en bedrijven maken optimaal gebruik van elkaar en werken nauw samen. Onderwijsinstellingen zijn onmisbaar voor de kennisintegratie. De gemeente faciliteert nieuwe partnerschappen en bekijkt de mogelijkheden voor het starten van een kennishub voor nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie.
 • Investeren in fysieke ruimtes. Den Haag blijft wat ons betreft in de top van de ranglijsten van vestigingsklimaat. We moderniseren, verduurzamen en herstructureren de bedrijfsterreinen. Hiermee pakken we leegstand aan en spelen we in op de veranderende behoeften door thuiswerken. Werkgerelateerde oplossingen krijgen onze prioriteit via flexibele werkconcepten, coworkingspaces, net als hoogwaardige kantoren nabij ov.
 • Groeikrachten bundelen. Kennisdeling en co-creatie zijn sleutels tot succesvolle economische groei. We omarmen deze concepten om industrieën beter te bedienen, naar voorbeeld van Technology Park Ypenburg en The Hague Humanity Hub. In bestemmingsplannen prioriteren we de vestiging van internationale organisaties in de internationale zone. Ook bekijken we de mogelijkheden om de vestiging van internationale organisaties mee te nemen in wijkprogramma’s.
 • Maatschappelijke coalitie voor lokale opgaven. De samenwerking tussen de gemeente, bedrijven en onderwijsinstellingen – ook wel ‘triple helix’ – is hard nodig om de grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag aan te pakken. In 2030 is deze coalitie wat D66 betreft uitgebreid met nieuwe spelers zoals inwoners, community builders en coöperaties. Via de gemeentelijke inkoopfunctie blijven we nieuwe en lokale innovaties, werk- en ontwikkelbedrijven en sociaal ondernemers met PSO 30+ certificaat een reële kans geven.
 • Investeren in cyberweerbaarheid en digitale inclusie. Digitalisering biedt kansen, maar ook bedreigingen. Met de kennis en expertise die grotere instituties zoals Europol en Hague Security Centre for Strategic Studies met onze steun hier ontwikkelen, willen we onszelf en het mkb bewapenen tegen de digitale risico’s van nu en later.

Vrij om te ondernemen

In Den Haag ontwikkelen we vruchtbare grond voor ondernemers. Dit stimuleert de werkgelegenheid in de stad. Ook in een post-corona tijd zijn we er voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven.

 • Bedrijvigheid aanjagen. Met fondsen, het Rijk, financiële instellingen en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Zuid- Holland (InnovationQuarter) blijven we zoeken naar manieren om ondernemers financieel gezond te maken en houden, te laten vergroenen, groeien en opschalen. In Nederland en internationaal.
 • Startende en sociale ondernemers aanmoedigen. We steunen inwoners die naast hun studie in deeltijd ondernemen met een minimale tegemoetkoming in de kosten of een leer-werk cheque. We investeren in voldoende, veilige en toegankelijke, kleinschalige bedrijfsruimten in de wijk, zoals Zuidwest en Binckhorst.
 • Ondernemingen faciliteren in de transitie naar duurzaamheid. We stimuleren en faciliteren alle bedrijven in de transitie naar duurzaamheid door onder andere kennis en innovatieprogramma’s en door als gemeente duurzaam in te kopen.
 • Een-loket gedachte. Elke ondernemer krijgt toegang tot een accountmanager als ‘one-stop-shop’ voor hulpvragen. Zo verbeteren we de dienstverlening van de gemeente.

Horeca, toerisme & winkelstraten

Bij een levendige stad horen levendige horeca en een divers winkelaanbod. Het maakt de stad aantrekkelijker en het levert banen op. Ze maken Den Haag bovendien aantrekkelijk voor toeristen. Het zijn ook bij uitstek sectoren waarin jongeren en praktisch geschoolden de aansluiting tussen opleiding en werk kunnen vinden. Digitalisering dwingt de Retail branche tot nieuwe keuzes.

 • Toonaangevend aan zee. We ontwikkelen een meerjarenstrategie voor Scheveningen met aandacht voor veiligheid en een ondernemingsklimaat dat duurzaamheid en gastvrijheid bevordert. Het vergunningsproces wordt vereenvoudigd.
 • Aantrekkelijke winkelstraten. Elke winkelstraat heeft een unieke identiteit. We stimuleren Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) en ‘koop lokaal’ initiatieven. We verkennen de mogelijkheden via vergunningen en wetgeving om fastfood in de straat terug te dringen en te sturen op een brede variaties aan gezonde keuzes. Om onnodige leegstand tegen te gaan, wordt een voorstel ontwikkeld voor een leegstandsheffing zodat er een betere marktwerking op de huurmarkt voor winkelpanden plaats zal vinden.
 • Modern en eerlijk hotelbeleid. D66 pleit voor een beheersbare groei van het aantal hotelkamers. We zien toeristen liever in hotels dan in Airbnb. Continue monitoring van de marktontwikkeling en vraag is daarbij belangrijk. D66 wil meer spreiding over de stad mogelijk maken en verkent de instrumenten om juist kleinere ondernemers in de hotelbranche meer mogelijkheden te geven.
 • Investeren in een bruisend uitgaansklimaat. Den Haag heeft volop uitgaansmogelijkheden voor bewoners, studenten, expats en toeristen. Wij vinden het belangrijk dat die gelegenheden mooi verspreid zijn over de stad. In de binnenstad, op het strand, de Binckhorst en in andere wijken. Een bruisend nachtleven organiseer je in overleg met bewoners.
 • Behoud en verwerving strategisch vastgoed. Om gewenste ontwikkelingen (bijvoorbeeld voor plekken voor de nachtcultuur of creatieve ondernemers) mogelijk te maken, en ongewenste ontwikkelingen (zoals ondermijning) tegen te gaan, is het belangrijk dat de gemeente strategisch vastgoedbeleid voert. Aankoop of behoud van panden kan dan aan de orde zijn. Overwogen kan worden om daarvoor een organisatie samen met private partijen in het leven te roepen.

Investeren in mensen

De werkloosheid in Haaglanden, vooral onder jongeren tussen de 18 en 27 jaar, is hoger dan in de rest van Nederland. Dat betekent dat hier nog heel veel kansen liggen die om verzilvering vragen. Met een betere aansluiting vanuit het onderwijs op een veranderende arbeidsmarkt voorkomen we uitval. Want alle inwoners hebben recht op een eerlijke start en een loopbaan.

 • Aanpak vroegtijdig schoolverlaten. Vroegtijdig schoolverlaten is natuurlijk eeuwig zonde. Toch zijn er nog steeds stadsgenoten die hierdoor kansen verliezen. Dat willen wij voorkomen, door bijvoorbeeld meer duurzame leer- werktrajecten op te zetten met ROC’s, Den Haag Werkt, vakopleiders en bedrijven, gericht op het binnenhalen, begeleiden en behouden van jongeren in toekomstbestendige banen.
 • Een discriminatievrije arbeidsmarkt. Discriminatie bij sollicitaties en op de werkvloer komt nog steeds voor. De komende jaren willen we daarom naast meldpunten en campagnes ook goed werkgeverschap belonen. Goede voorbeelden dragen we actief uit en we experimenteren met vernieuwende initiatieven zoals anoniem of video- solliciteren, en het combineren van cv’s met een game-based assessment-technologie, naar het voorbeeld van de gemeente Rotterdam. Ook voor het stadhuis.
 • Een eerlijke start. Iedereen verdient een eerlijke start van een werkzaam leven. De gemeente organiseert daarom meet-ups tussen jongeren en werkgevers op wijkniveau. We vergroten hiermee de toegang tot concrete banen in de techniek, zorg(innovatie) en commercie, maar leggen ook de basis voor snuffelstages. Kennisinstellingen en werkgevers vervullen een belangrijke rol in het aanbieden van actuele en openstaande vacatures.
 • Investeren in emancipatie. Economische zelfstandigheid, weerbaarheid en kansengelijkheid zijn thema’s waar we op blijven investeren met de Haagse Emancipatiesubsidie. Zo verbeteren we onder andere de positie van Haagse vrouwen in de stad. Ook richten we ons op mannen die een belangrijke rol spelen in de emancipatie.
 • Een reële doorstart. Sommige stadsgenoten hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Anderen verliezen hun baan en willen zich laten omscholen. We geloven dat je vrij bent als je kunt kiezen voor de baan die je wilt. Daarom zorgen we voor actieve begeleiding van mensen die werkloos zijn geraakt met hulp om de juiste scholing te kiezen, te solliciteren en verworven competenties erkend te krijgen. Ook erkennen en introduceren we een flexibel leenbudget voor inwoners vanaf 18 jaar dat naar keuze kan worden ingezet voor de beroepsontwikkeling.
 • Lokale productie aanjagen. D66 staat voor innovatie op het land en in het water, voor productie waar dit lokaal kan. Wij willen de initiatieven die iets toevoegen aan bijvoorbeeld de lokale voedselproductie en gebruiksartikelen ondersteunen. Voor nieuwe initiatieven moet de gemeente ook de deuren openen door ondersteuning en expertise aan te bieden. Dit is goed voor de werkgelegenheid, klimaat, innovatie en lokale economie.
 • Een inclusief stadhuis en bestuur. Den Haag is een diverse stad met mensen met de meest uiteenlopende achtergronden. Die rijkdom aan ideeën en kwaliteiten willen we terugzien in alle lagen van de gemeentelijke organisatie en in alle beleidsafwegingen. D66 heeft al bijgedragen aan een modern ouderschapsverlof. De komende raadsperiode gaan we door. We stimuleren fulltime werken op het stadhuis voor vrouwen door een pilot met gratis kinderopvang. Toiletten in gemeentelijke voorzieningen worden genderneutraal. Er is meer aandacht voor een transgendervriendelijk werkklimaat.
 • Flexibele baankansen voor gekwalificeerde statushouders. Werk is net zo belangrijk voor de inburgering als het leren van de Nederlandse taal. Voor goed opgeleide nieuwe Nederlanders, praktisch en academisch, zoeken we naar maatwerk. We flexibiliseren gemeentelijke procedures, bieden spoedcursussen Nederlands van 3 tot 6 maanden aan, versnellen de accreditatie van certificaten en regelen introducties bij bedrijven en organisaties, ook voor parttimebanen en internationale functies.
 • De positie van arbeidsmigranten verbeteren. Registratie, wonen, bereikbaarheid en leefbaarheid worden verbeterd in samenspraak tussen ondernemers en de gemeente. Dit stelt ons allen in staat om op een verantwoorde manier om te gaan met deze kwetsbare groep.
 • Experimenteren met een basisinkomen. Een basisinkomen kan mensen uitnodigen tot het volgen van een opleiding en het nemen van ondernemersrisico door het geven van een basiszekerheid. D66 Den Haag stelt voor een onafhankelijk onderzoek naar de werking van het basisinkomen op te zetten.

Den Haag profileren als VN-stad

Den Haag is de internationale stad van Vrede en Recht. We huisvesten een groot aantal internationale organisaties, rechtbanken en tribunalen. Daarmee nemen we internationaal verantwoordelijkheid voor het nastreven van een rechtvaardige en open wereld. Die ambities gelden ook voor onze eigen stad. Daarom willen we dat Den Haag niet alleen internationaal, maar ook in onze eigen wijken, actief de vreedzame principes van de Verenigde Naties uitdraagt.

 • Internationale congressen, een lokale banenmotor. De groei van het aantal zakelijke bezoekers in de stad is mede te danken aan de groei van de congressector. Dat levert ook veel werk op voor het midden- en kleinbedrijf. D66 staat positief tegenover uitbreiding van de congresfaciliteiten van World Forum.
 • Europese kansen verzilveren. Den Haag is geen eiland. Als stad verhouden we ons voortdurend tot de rest van het land, tot Europa en daarbuiten. Dat biedt vele kansen. Als stad zouden we daarom de banden met Brussel aan moeten halen. Europese programma’s zoals de Green Deal kunnen veel beter ingezet worden om kansen voor de stad te herkennen en te benutten.
 • Erkenning van de slavernij- en koloniale geschiedenis van Den Haag. Slavernij is al lang afgeschaft. Toch blijven de sporen zichtbaar bij een deel van onze inwoners en iconische stadslocaties. Het is tijd voor bezinning, bewustwording en eerlijke kennis over onze gedeelde geschiedenis. In de komende raadsperiode wil D66 formeel onderzoek, excuses en dialoog. 2023 wordt een nationaal herdenkingsjaar waarin Den Haag ook van zich laat horen.
 • Stimuleren van wereldburgerschap. Opgroeien in een stad waar instituties zijn gevestigd die zich hard maken voor vrede en recht is een enorm voorrecht. Maar wat betekenen die mondiale ambities voor de inwoners van onze stad? Met lokale initiatieven, zoals een Dag van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), willen we de grote thema’s toegankelijk maken voor iedereen in Den Haag.

Armoede, schulden en begeleiding naar werk

Armoede is vaak onzichtbaar. Het uit zich niet alleen in een gebrek aan geld. Het gaat vaak samen met slecht lezen en schrijven en gebrek aan kansen door minder toegang tot werk, zorg of onderwijs. Dit vraagt om vroeg signaleren en brede ondersteuning voor meer zelfstandigheid en een eerlijkere toekomst voor onze kinderen.

 • Niemand groeit meer op in armoede. Nu nog groeit ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren tot 17 jaar in Den Haag op in armoede. We ontwikkelen een aanvalsplan waarin onderwijs, gezonde voeding, toegang tot het ov, sport en cultuur, en de arbeidsmarktpositie (vooral van eenoudergezinnen) per definitie voor iedereen in Den Haag toegankelijk zijn.
 • Financiële rust. We steunen vernieuwende initiatieven voor schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld trainingen over geld en administratie, en experimenten voor het, onder voorwaarden, overnemen van schulden. Dit voorkomt dat mensen hun leven lang achtervolgd worden door schulden.
 • Met een werkbonus uit de bijstand. Met deze prikkel geven we een veilig duwtje uit de bijstand om een terugval in inkomen te voorkomen.
 • Een nieuw begin. Stadsgenoten die uit een (financieel) dal zijn opgekrabbeld verdienen een schone lei en een goede start. Daar hoort werk bij en begeleiding van geestelijk kwetsbaren. Een nieuwe alliantie van Den Haagt Werkt, het UWV en Haagse bedrijven kan deze basis creëren. D66 wil daarvoor een plan uitwerken.
 • Vaker afwijken van de kostendelersnorm. Gemeenten hebben de bevoegdheid om af te wijken van de kostendelersnorm, maar Den Haag doet dit minder vaak dan andere steden. D66 wil dat dit vaker gebeurt om dakloosheid en armoede te voorkomen.

Een gastvrije stad

Den Haag is een gastvrije en veilige stad. Onze ligging aan zee trekt veel strandbezoekers, de stad trekt veel bezoekers die op het culturele aanbod, de horeca en de winkels afkomen. Voor expats is Den Haag ook een aantrekkelijke stad met veel voorzieningen van hoogwaardige kwaliteit. Dat lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het aantrekkelijke woon-, werk en leefklimaat is niet vanzelf ontstaan. Het is het resultaat van heel veel keuzes. En D66 kiest voor hoogwaardig winkelaanbod in de binnenstad, meer aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte, bijzondere architectuur, en meer allure voor de badplaats Scheveningen.

 • Schone publieke toiletten en meer watertappunten. Dit maakt net dat verschil. Na het succesvol realiseren door D66 van meer watertappunten, zijn we nog niet klaar. Er kunnen nog meer bij op plekken waar veel gespeeld, gecreëerd en bewogen wordt, bij toeristische locaties, elk openbaar sportveldje en speeltuin.
 • Be good and tell it. De gemeente blijft investeren in het promoten van de Haagse regio in het buitenland om talent, bedrijven, investeerders, congressen en hoogwaardige toeristen aan te trekken. Iedereen die profiteert, betaalt mee.
 • Den Haag op de kaart als toegankelijke stad. Den Haag verwelkomt iedereen. Alle publieke voorzieningen zijn goed toegankelijk, ook voor mensen met een rolstoel of anderszins. Met deelname aan de Europese City Access Award vestigen we daar de aandacht op. Ook hangen we jaarlijks de regenboogvlag op zichtbare punten, zoals het Centraal Station en het Internationaal Homomonument, tijdens belangrijke LHBTIQ+-feestdagen. In de omgeving Hobbemaplein pleiten we voor een regenboogzebrapad.