Financiën

De vele goede voorzieningen die Den Haag rijk is, houden we graag op niveau. Maar de financiën staan onder druk door de coronacrisis, de decentralisatie van rijkstaken en de ontwikkeling van het gemeentefonds. Ook zijn de reserves beperkt. De onzekerheid aan de inkomstenkant is ongebruikelijk groot en daardoor moeilijk in te schatten. Onze voorstellen voor intensivering (circa 2-2,5 % van de begroting) aan de uitgavenkant zijn daardoor meer dan voorheen afhankelijk van de mogelijkheden die het Rijk ons verstrekt. Ondertussen groeit onze stad en groeien de opgaven. D66 zet zich in voor transparant en solide financieel beleid. Dat betekent dat we zorgvuldig met belastinggeld omspringen en ervoor zorgen dat de begroting tegen een stootje kan. Zo geven we inwoners het vertrouwen dat het stadsbestuur goed omgaat met hun belastinggeld.

Grip op de financiën

De gemeente is voor meer dan tachtig procent van de begroting afhankelijk van rijksbijdragen. We vinden het belangrijk dat democratische processen zo dicht mogelijk bij inwoners plaatsvinden en willen dat de gemeente minder afhankelijk wordt van het Rijk.

  • Duidelijk signaal naar het Rijk. Bij decentralisatie van overheidstaken vergoedt het Rijk alleen wat zij ziet als ‘werkelijke kosten’. Dat is in de praktijk lang niet altijd toereikend, zoals bij de overgang van jeugdzorg bleek. Die budgetten moeten realistischer worden vastgesteld. Ook dient het Rijk de groei van de stad te faciliteren met aanvullende financiële middelen voor met name woningbouw en mobiliteit. Bovendien moet de gemeente meer te zeggen krijgen over de besteding van dit belastinggeld. Zo vinden democratische processen dichtbij de inwoner plaats.
  • Zelf belasting kunnen heffen. Om de lokale democratie te versterken en de afhankelijkheid van het Rijk te verminderen, moet de gemeente meer ruimte krijgen om zelf belastingen te heffen, met gelijktijdige vermindering van de rijksbelastingen. Hier zullen we op blijven aandringen.
  • Regelmatig doorlichten van de organisatie. De gemeente werkt zelf zo efficiënt mogelijk. Een meer regelmatige herbezinning op bestaande activiteiten en het stroomlijnen van de gemeentelijke organisatie is nodig om de begroting toekomstbestendig te houden. Onder het motto ‘Vraag niet of de gemeente haar taken goed uitvoert, maar ook of het de goede taken uitvoert’. Maar ook door bijvoorbeeld meer in te zetten op beweging, gezondheid en preventie, zodat er op termijn minder zorgkosten zijn.

Toekomstbestendige gemeentelijke belastingen en heffingen

D66 hanteert het uitgangspunt dat er prudent met belastinggeld wordt omgegaan. Maar het is ook een feit dat de opgaven van de stad en de wensen van de inwoners op het gebied van een schone stad, een levendige stad en een groene stad wel kosten met zich meebrengen die gedekt moeten worden. We willen immers dat handhavers hun werk kunnen blijven doen, het (zwerf)vuil wordt opgehaald en het groen wordt onderhouden. Voor dit en de genoemde intensiveringen zijn aanvullende middelen benodigd.

  • OZB voorzichtig verhogen. Den Haag heeft van de grote steden een van de laagste onroerendezaakbelastingen (OZB). Om meer in de pas te lopen met de G4 wordt het OZB-tarief de komende jaren stapsgewijs verhoogd.
  • De vervuiler betaalt. De vergroening van de gemeentelijk belastingen draagt bij aan de kosten van de energietransitie en geeft inwoners en ondernemers van deze stad een extra stimulans om te verduurzamen.
  • Betalen voor ruimte. Den Haag heeft van de grote steden een van de laagste parkeertarieven, zowel voor bewoners als voor bezoekers. Om meer in de pas te lopen met de G4 worden de parkeertarieven in de komende jaren verhoogd. Deze inkomsten worden gebruikt voor duurzame mobiliteit.
  • Eerlijkere afvalstoffenheffing. Uitgangspunt is dat we met de afvalstoffenheffing de kosten voor het inzamelen van afval en het schoonhouden van de stad volledig dekken. Deze wordt wat D66 betreft beter gedifferentieerd naar het aantal personen in het huishouden en de aangeboden hoeveelheid (gescheiden) afval.
  • Groei faciliteren. Wij willen het Groei met Groeifonds voortzetten. Dit zorgt ervoor dat de extra inkomsten die in de stadskas binnenkomen doordat de bevolking groeit, worden ingezet om deze groei te faciliteren. Bijvoorbeeld door investeringen in openbaar vervoer, woningen en banen.
  • Verantwoorde subsidieverstrekking. Subsidies zijn een nuttig middel om zaken die we belangrijk vinden voor elkaar te krijgen. Omdat het gaat om belastinggeld is het wel belangrijk dat we verstandig en zorgvuldig met subsidies omgaan. Dit vraagt om heldere doelstellingen, transparantie en verantwoording achteraf. Bijdragen aan maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid, diversiteit en inclusie worden als criteria opgenomen in de subsidieregelingen.