Mobiliteit

Een leefbare, sociale en economisch krachtige stad is een bereikbare stad. Dat is zeker voor een dichtbevolkte, aan zee gelegen stad als Den Haag een uitdaging die vraagt om bewuste keuzes. D66 kiest voor een fijnmazig, frequent en comfortabel ov-netwerk en voor veel ruimte voor fietsers en voetgangers. D66 wil daarom na de succesvolle schaalsprong voor de fiets, de schaalsprong voor het openbaar vervoer realiseren. D66 bepleit een praktische inrichting van de stad en omarmt het concept van ‘de 15 minuten stad’; dagelijkse voorzieningen (winkels, school, sport, spel, (thuis)werk, gezondheidszorg, groen, bibliotheek en haltes) zijn altijd binnen handbereik. Zo streven we minder bewegingen na en zorgen we voor slimme gebiedsontwikkeling.

Het programma in de stad Om de badplaats Scheveningen beter bereikbaar te maken breiden we de snelle Strandexpress uit op drukke dagen. Parkeren in de woonstraten is straks alleen nog mogelijk voor de bewoners en hun bezoek. Toeristen kunnen parkeren in de parkeergarages of aan de rand van de stad en reizen comfortabel met het openbaar vervoer naar het strand. De nieuwe railverbinding Zoetermeer-Binckhorst-CS- Scheveningen, die via Madurodam zowel Scheveningen Bad als Haven verbindt, maakt het strand beter bereikbaar zonder auto. Met een nieuwe ondergrondse fietsenberging in een parkeergarage lossen we de fietsparkeerdruk in onze populaire badplaats op. We onderzoeken alternatieven om het openbaar vervoer naar het voormalige Norfolkterrein te verbeteren. We betrekken bewoners en ondernemers bij al deze plannen.

Leefbaarheid en gezondheid boven de auto

Een gezonde woonomgeving en schone lucht zijn letterlijk van levensbelang, en geen luxe. D66 stelt de gezondheid en het welzijn van de inwoners centraal. Daarom werken we met veel ambitie aan een emissieloze stad.

 • Het gaat om mensen, niet om auto’s. D66 wil de beperkte ruimte in de stad eerlijker verdelen. We gaan niet meer parkeervergunningen uitgeven dan er parkeerplaatsen zijn. Bij nieuwbouw worden inpandige parkeerplaatsen verplicht.
 • De straat is van de bewoners. Bewoners kunnen hun straat tijdelijk en seizoensgebonden met straatmeubilair inrichten. De gemeente zorgt bij herinrichting en nieuwbouw voor permanente ‘leefzones’. In deze leefzones is veel ruimte voor fietsers en voetgangers en het groen maakt de publieke ruimte extra aantrekkelijk.
 • Deelvervoer centraal in de wijk. Deelauto’s en deelscooters worden steeds gewoner. En dat is een goede ontwikkeling. Het gaat immers om mobiliteit, en niet om auto- of scooterbezit. Op centrale plaatsen in de wijken komen bij ov- knooppunten duidelijk gemarkeerde plaatsen (hubs) voor bijvoorbeeld (elektrische) fiets, bakfiets, deelscooter en deelauto. Commerciële deelinitiatieven nemen zelf actie om overlast te voorkomen.
 • Uitstootvrij rijden wordt de norm. Hagenaars krijgen subsidie om hun oude auto’s, brommers en scooters te vervangen door een emissievrij alternatief. Daarom investeren we in de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. In 2025 zijn het Haagse openbaar vervoer, de taxi’s, bezorgdiensten en het gemeentelijke wagenpark uitstootvrij.
 • Gezondheid voorop. D66 wil de gezonde (milieu)zone uitbreiden. Vanaf 2025 wordt hierin geheel uitstootvrij bevoorraad, zoals afgesproken met de logistiek- en vervoersbranche in het klimaatakkoord. Vervuilende dieselauto’s (met Euro5 en oudere motoren) zijn vanaf 2025 niet meer welkom in de gehele stad.
 • Schonere lucht. De stad verandert in hoog tempo. Er wordt veel gebouwd, en dat stelt nieuwe eisen aan het verkeerscirculatieplan. Nu al rijdt veel te veel verkeer dwars door de stad, dat gezien het ontbreken van een ring, en de onmogelijkheid deze aan te leggen, logisch maar zeer onwenselijk is. We willen het verkeerssysteem van de stad op de schop gooien om onze bewoners schonere lucht en meer veiligheid te bieden. Door camera inzet kunnen hulpdiensten, onderhoudsbedrijven, bezorgdiensten en mindervaliden wel door blijven rijden.
 • Geen laadinfrastructuren. Laadinfrastructuren voor fossiele brandstoffen passen vanwege het streven naar schone lucht en het aantrekken van extra verkeer, niet in een milieuzone. Daarom willen wij vanaf 2025 geen laadinfrastructuren voor fossiele brandstoffen in de milieuzone.

De schaarse ruimte goed besteed

Den Haag is de dichtstbevolkte stad van Nederland. De ruimte is schaars en dat betekent dat heldere prioriteiten moeten worden gesteld. D66 investeert in ruimte voor fietsers en wandelaars om snel en veilig op hun bestemming te komen, als gezond en duurzaam alternatief voor de auto. We willen daarmee het autogebruik voor korte ritten sterk verminderen. Dat maakt de stad bereikbaarder, veiliger en mooier.

 • Meer snelfietsroutes. Fietsen is gezond, en een snelle vorm van vervoer. Voor de langere afstanden breiden we het netwerk van snelle, comfortabele en veilige fietsroutes uit. Zo stimuleren we mensen om vaker de fiets pakken, zowel op de langere als kortere afstanden.
 • Wijkgerichte aanpak. Samen met de bewoners kijken we hoe we de wijk fietsvriendelijker in kunnen richten, door nieuwe ruimte te zoeken voor vrijliggende fietspaden en nieuwe fietsenstallingen op handige plaatsen te creëren, bijvoorbeeld in lege winkelpanden. Voor nieuwe en jonge fietsers organiseren we laagdrempelige fietslessen in de wijk.
 • Fietsparkeren. In Scheveningen realiseren we een grote, bewaakte, ondergrondse fietsenberging in een van de bestaande parkeergarages. Ook bij Kijkduin, en bij drukke strandopgangen en andere drukke punten in de stad komen tijdens het strandseizoen bewaakte fietsenstallingen, om in de groeiende behoefte te voorzien. Bij nieuwbouw wordt een fietsenstalling verplicht.
 • De stoep is voor iedereen. Winkels en scholen maken we nog beter bereikbaar voor de voetgangers, dus ook voor mensen met een rolstoel of rollator.
 • Zuinig op onze openbare ruimte. We verhogen het tarief van de eerste en tweede vergunning voor bewonersparkeren en staan geen derde vergunning meer toe. Deelconcepten juichen we toe als efficiënt antwoord op de mobiliteitsvraag in een dichtbevolkte stad. We verhogen het tarief voor straatparkeren naar het gemiddelde niveau van de G4 steden. We beprijzen het gebruik van de openbare ruimte voor de auto door bewonersparkeren uit te breiden tot alle wijken van de stad. De extra parkeerinkomsten besteden we uitsluitend aan duurzame mobiliteitsprojecten.
 • Vergroten wandelgebied binnenstad. We hebben een prachtige binnenstad, waarin we de wandelaar nog meer voorrang willen geven. We breiden het autovrije centrum uit naar de Prinsestraat, Paviljoensgracht en de Dunne Bierkade, waar mensen een terrasje kunnen pakken en kunnen winkelen in een gezellige omgeving. Daarnaast maken we de route van station Den Haag HS tot en met de Grote Marktstraat autoluw zodat deze nog aantrekkelijker wordt voor voetgangers.
 • Visie op bouwen op rail tunnels. D66 wil een integrale visie op bouwen, wonen/recreëren boven spoortunnels, bijvoorbeeld het bouwen op de tracés van de lijn 9, 11 zones en spoorzones NS, met inachtneming van leefbaarheid en leefkwaliteit van de buurten in deze zones.

Een veilige en toegankelijke stad

Verkeersveiligheid is een zaak van ons allemaal. D66 streeft naar nul verkeersdoden in Den Haag. Veilige woonstraten waarin voetgangers en spelende kinderen geen gevaar lopen zijn geen luxe, maar een vanzelfsprekendheid.

 • Veilig halen en brengen. D66 wil dat schoolstraten bij alle basisscholen worden afgesloten aan het begin en einde van de schooldag.
 • 30 km per uur als norm. Binnen de centrumring verlagen we de snelheid voor auto’s tot 30 km per uur, ook op de hoofdroutes. Dat is veiliger voor iedereen. D66 wil proefdraaien met snelheidsbegrenzers (ISA) voor auto’s, om zo op termijn effectief 30 km per uur te realiseren en hard rijden binnen de bebouwde kom terug te dringen.
 • Scholieren en ouderen doen mee. Schoolgaande kinderen praten als dagelijkse gebruiker mee over het verbeteren van schoolfietsroutes. We ondersteunen het programma Doortrappen voor ouderen.
 • Kiezen bij beperkte ruimte. Als een straat weinig ruimte biedt, kijken we in overleg met bewoners en ondernemers welke vervoersvormen voorrang krijgen. Na het succes in de Zoutmanstraat onderzoeken we of dit ook geschikt is voor andere straten zoals de Goudenregenstraat, Paul Krugerlaan en Edisonstraat. Fietsstraten met rood asfalt, waarbij de auto slechts in één richting welkom is, bieden ook een duidelijke en veilige verkeerssituatie. Brommers en scooters horen op de rijweg.
 • Vrachtverkeer. We weren grote vrachtauto’s binnen de centrumring. In Zichtenbrug en Forepark komen overslagpunten van grote vrachtauto’s naar kleinere en schonere vormen van goederenvervoer.
 • Toegang ov zonder drempels. We maken al het openbaar vervoer in heel Den Haag voor iedereen fysiek toegankelijk, zonder drempels. Dat geldt voor voertuigen, haltes, stations en de looproute ernaartoe. Dit is uiterlijk in 2025 klaar.
 • Duurzamer vervoer. Met de inzet van realtime verkeersinformatie willen we het verkeer in de stad beter spreiden. We maken daarbij actief gebruik van digitale diensten zoals de dienst Improve Google Maps. Zo verminderen we piekdrukte en uitstoot van fijnstof.

Uitstootvrij vervoer voor iedereen

Den Haag kent als historische tramstad een rijke geschiedenis van fijnmazig openbaar vervoer voor iedereen. Op weg naar een klimaatneutrale, uitstootvrije wereld is een grote rol voor het openbaar vervoer weggelegd. D66 verbetert de bereikbaarheid in de groeiende stad (met 50.000 extra inwoners tot 600.000 inwoners in 2030) door meer te investeren in openbaar vervoer en het faciliteren van autodeelconcepten. Niet het autobezit, maar de mobiliteitsoplossing staat centraal.

 • Sneller openbaar vervoer. We verhogen de gemiddelde snelheid van het ov jaarlijks met 1 km per uur. Zo kom je sneller aan op je bestemming en kunnen we met hetzelfde geld meer doen. Het helpt ook om bewoners te verleiden het openbaar vervoer vaker te gebruiken. Nieuwe bewoners geven we een tijdelijk ov-abonnement om het uit te proberen.
 • Hogere frequentie en meer tramlijnen. Op de meest gebruikte trajecten laten we meer trams rijden. De focus leggen we daarbij op Den Haag Zuidwest, de Binckhorst, en het Central Innovation District (CID).
 • Nieuwe verbinding Binckhorst-CS-Scheveningen. We maken de Binckhorst en Scheveningen nog beter toegankelijk met het openbaar vervoer door het realiseren van de Koningscorridor: een nieuwe tramverbinding vanuit Zoetermeer via de Binckhorst, het CID, Den Haag Centraal via Madurodam naar Scheveningen Bad en Haven. Als eerste stap leggen we een vrijliggende snelbusbaan aan door de Binckhorst om de keuze van de toekomstige bewoners voor het openbaar vervoer makkelijker te maken. Om het verkeer naar Scheveningen op piekmomenten te ontlasten komt er uitbreiding van de Strandexpress.
 • Sneller reizen naar Zuidwest. We maken ov-verbindingen met Loosduinen en Escamp sneller en steunen de verlenging van een tramlijn naar het Westland. Met de aanleg van deze zogeheten Zuidwestlandcorridor verbetert de reissnelheid van inwoners tussen Zoetermeer, Den Haag Centrum, Den Haag Zuidwest en het Westland. Deze tramlijnen maken we aantrekkelijker door meer prioriteit bij verkeerslichten en een gebruiksvriendelijker knooppunt Leyenburg. We onderzoeken het verlengen van de tramtunnel.
 • Nieuwe verbindingen. Om ook de nieuwbouwwijken zoals Vroondaal en het voormalige Norfolkterrein beter bereikbaar te maken is onderzoek naar nieuwe ov-verbindingen nodig.
 • Busnet verbeteren. We willen het busnet herzien en optimaliseren. Om de ‘witte vlekken’ op de kaart te ontsluiten willen we (in combinatie met Wmo en leerlingenvervoer) openbaar vervoer op afroep introduceren: kleinere voertuigen die bewoners uit wijken zoals Vroondaal, Vogelwijk en Benoordenhout op afroep naar een bestemming of overstaphalte brengen.
 • Mijden en spreiden. Om de ‘hyperspits’ te voorkomen moedigt de gemeente het spreiden van reistijden voor onderwijs en werken aan. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met de onderwijs-, werkgever- en openbaar vervoersorganisaties. De gemeente geeft daarbij als werkgever het goede voorbeeld.
 • In Centrum en Scheveningen alleen nog bewonersparkeren op straat. In de toeristische hotspots Centrum en Scheveningen krijgen wat D66 betreft straks alleen bewoners nog parkeermogelijkheden in de woonstraten. Toeristen kunnen makkelijk en veilig parkeren in parkeergarages en buiten de stad. Ov-shuttles verbinden strand en stad met deze parkeerplaatsen. We betrekken de bewoners en ondernemers bij deze plannen.
 • Herbezinnen verbreding A4. De plannen om de A4 te verbreden dateren uit een ander tijdperk en moeten worden herzien. Verbreding is ongewenst gezien de ligging tussen Vlietzoom en Ypenburg/Leidschenveen en de stikstofproblematiek. Er moet gewerkt worden aan een nieuw scenario waarbij rekening wordt gehouden met veilige verbindingen voor langzaam verkeer en een snelheidsverlaging naar 100km/uur.
 • Per spoor Europa door. We verbinden Den Haag per spoor aan internationale bestemmingen. Door naadloze overstappen op Thalys, Eurostar en ICE te realiseren is de Hagenaar snel in onder andere Parijs, Brussel, Londen en Berlijn. We blijven ons inzetten voor rechtstreekse intercity verbindingen met Düsseldorf en Aken.