Uit de raad: hoe gaan we om met de groei van Zwolle?

Afgelopen maandag sprak fractievoorzitter Marco van Driel tijdens de debatronde over de verstedelijkingsstrategie. Deze strategie gaat over hoe we om moeten gaan met de groei van Zwolle. Met tweeëntwintig gemeenten, vier provincies, vier Rijksdepartementen en vier waterschappen is samengewerkt aan een integraal onderzoek waarbij is bekeken wat de effecten van de groei zijn op het gebied van stedelijkheid, mobiliteit, economie en ruimtegebruik.

Verdichting & aandacht voor natuur

De verstedelijkingsstrategie is een feest der herkenning. De bevindingen zijn in lijn met het verkiezingsprogramma van D66 én het coalitieakkoord. Zo wordt voorgesteld dat we zuinig moeten omgaan met de ruimte die we hebben. We moeten volgens de strategie dan ook inzetten op verdichting. Dit betekent dat we niet inzetten op de bouw van een nieuwe wijk, maar op het bouwen binnen de stad zoals we deze nu kennen. Hier zijn we blij mee, omdat verstedelijking niet ten koste mag gaan van de natuur- en biodiversiteitsdoelstellingen. En dat hoeft ook niet, want de komende jaren is er nog voldoende ontwikkelruimte voor meer passende en klimaatbestendige woningen. Zowel binnen de bestaande stad, als bij reeds aangewezen nieuwe locaties en bij herontwikkeling van bestaande wijken.

Ruimte & economie

Omdat we zuinig moeten omgaan met de ruimte die we hebben, moeten we keuzes maken. We moeten kiezen waar we de ruimte die we hebben aan willen besteden. Economische bedrijvigheid is belangrijk voor Zwolle, maar ook op bedrijventerreinen is de ruimte schaars. D66 steunt daarom de vraag van het college naar een economische ontwikkelstrategie als onderdeel van deze verstedelijkingsstrategie. Daarnaast steunen we, zoals in de strategie wordt beschreven, het stimuleren van lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Zwolle laten groeien zónder daarbij het privégebruik van auto’s te stimuleren is een belangrijke opgave.

Schuifoperatie

D66 is ook erg enthousiast over de schuifoperatie. Dit betekent dat parkeervelden vervangen worden door hubs (knooppunten) met deelmobiliteit. Hierdoor ontstaat ruimte voor groen, water en extra woningen. Daarnaast zijn we enthousiast over het idee van schuifhuizen: tijdelijke woonruimte (van bijvoorbeeld flexwoningen) waar mensen korte tijd naar toe verhuizen, zodat hun bestaande woningen kunnen worden verduurzaamd.

Participatie

Tot slot heeft Marco in zijn bijdrage gevraagd naar inwonersparticipatie. Het is belangrijk dat inwoners worden betrokken bij de ontwikkeling van de verstedelijkingsstrategie. Hierbij kunnen inwoners een rol krijgen bij het uitwerken van de plannen en het vinden van oplossingen. Marco heeft dan ook aan de wethouder gevraagd op welke manier inwoners betrokken zullen worden.

De bijdrage van Marco kun je hier terugkijken.