Uit de raad: duurzaam afvalbeleid in Zwolle

Op 26 september sprak Mark Oldengarm over de afvalstoffenheffing. Hij benadrukte dat het belangrijk is dat we in Zwolle de hoeveelheid restafval verminderen. Dat is beter voor het milieu én het brengt de kosten voor afvalverwerking omlaag. Om deze vermindering te bereiken, betalen inwoners straks een vast bedrag voor gft, pmd & papier en een variabel bedrag voor het restafval. Inwoners die hun afval goed scheiden dragen bij aan een schoner milieu en houden hun eigen kosten laag. D66 is dan ook blij met deze uitwerking van het afvalbeleid dat ingaat vanaf 1 januari 2023.

Uitwerking grondstoffenplan

In de raad gaf Mark ten eerste aan dat het grondstoffenplan zelf die avond niet ter discussie stond. Het debat ging over hoe onderdelen worden uitgewerkt. Over het vaststellen van bedragen voor de verschillende lasten, het invoeren van een kostendekkende heffing, wanneer de verrekening plaatsvindt én kwijtschelding van de kosten voor minima.

Kostendekking

Vervolgens ging Mark in op de kostendekking. De hoogte van de verschillende bedragen die worden voorgesteld zijn gestoeld op de ambitie van 100 kilo restafval per inwoner en het uitgangspunt kostendekkend te zijn. Dat deze twee direct vanaf de start verweven zitten in de afvalstoffenheffing vindt D66 een compliment waard aan de wethouder en dit college. De heffing dekt de lasten en maakt ook dat de gemeente niet langer nog heel veel extra belastinggeld hoeft bij te leggen op het vlak van afvalverwerking. Voor inwoners geldt ook dat goed scheiden betekent dat je minder betaald dan wanneer het huidige beleid doorgezet wordt.

Soorten huishoudens

Daarna sprak Mark over de verschillende soorten huishoudens. In de praktijk zijn er allerlei soorten en maten huishoudens: stedelijk tegenover landelijk, hoogbouw tegenover laagbouw en klein & groot. De toelichting in het voorstel over de verdeling van afval bij één- of meerpersoonshuishoudens is voor D66 prima. In de basis lijkt het financiële verschil tussen beide huishoudens niet zo groot. Dat komt omdat algemene lasten grotendeels per adres worden omgeslagen. Bij het aanbieden van restafval ontstaat er echter wel een verantwoord verschil. Wederom komt dat overeen met de genoemde uitgangspunten van het nieuwe beleid. Voor de overige categorieën huishoudens geldt dat er zo goed als mogelijk gefaciliteerd wordt. Natuurlijk, er kan altijd meer, maar verder maatwerk maakt het weer veel duurder.

Communicatie

Tot slot stond Mark stil bij het onderwerp communicatie. D66 is blij dat er al gedacht is over een campagne dit najaar. Ook worden er waar nodig afvalcoaches of ambassadeurs ingezet en er wordt al gewerkt aan een ROVA-app waarmee je als inwoner inzicht hebt in je aanbiedingen. Navraag leert dat die app weliswaar nog niet gereed is op 1 januari. D66 is daarom benieuwd wanneer wel, maar gelukkig kun je tot die tijd voor je persoonlijke inzicht ook gewoon de ROVA bellen.

Wat D66 betreft zitten er dus vooral goede keuzes in dit voorstel. Het nieuwe afvalstoffenbeleid is een stap naar minder restafval. Het is duurzaam, transparant en eerlijk.

De bijdrage van Mark kun je hier terugkijken. Op 10 oktober volgt de besluitvorming over het invoeren van deze andere vorm van afvalstoffenheffing.