Schriftelijke vragen: Right to Challenge

Voor D66 Zwolle is het van belang dat iedere inwoner mee kan doen. We zetten ons in voor het betrekken van mensen bij initiatieven in de stad. Een democratisch middel hiertoe is het zogenoemde ‘Right to Challenge’, ook wel het ‘uitdaagrecht’. Door gebruik te maken van dit recht, kunnen inwoners de overheid uitdagen om mee te doen met hun initiatieven. Het uitdaagrecht kan inwoners zo meer invloed geven op hun eigen leefomgeving. Om erachter te komen in hoeverre het college zich heeft ingespannen voor het uitdaagrecht, stelt raadslid Lizet Klein Nagelvoort de volgende vragen aan het college.

“D66 vindt Right to Challenge een belangrijk middel om inwoners meer invloed en zeggenschap te geven. Daarom stelt onze fractie de volgende vragen:

1. In hoeverre is het College aan de slag met de pilot Right to Challenge zoals voorgesteld in de Informatienota (september 2020)?

2. Welke acties zijn in sinds september 2020 tot januari 2023 in gang gezet om Right to Challenge door inwoners te laten benutten?

3. In hoeverre erkent het College het belang van Right to Challenge?

4. In hoeverre wil het College ook Right to Challenge inzetten bij andere wetten de komende periode (naast de Wmo)?

5. In 2022 zouden de resultaten van de werkwijze naar de Raad worden gestuurd. Kunt u inzicht kunnen geven in de behaalde resultaten?”