Omarm het verschil: op naar een inclusiever Zwolle!

Op 21 november sprak Lizet Klein Nagelvoort over het beleidsplan diversiteit en inclusie (2022 – 2026). Voor ons als D66 Zwolle een belangrijk debat, omdat we ons inzetten voor een inclusief Zwolle waar iedereen zich thuis voelt. In haar bijdrage sprak Lizet over haar eigen ervaringen, zichtbaarheid van de LHBTI+-gemeenschap en het investeren in regenboogorganisaties. Tot slot kondigde Lizet in haar bijdrage een motie aan die oproept om artikel 1 van de grondwet (gaat over gelijke behandeling en een verbod op discriminatie) zichtbaar te maken op het gemeentehuis en het stadskantoor. Deze motie is uiteindelijk niet ingediend, omdat de wethouder heeft toegezegd deze over te nemen! De gehele bijdrage van Lizet kun je hieronder teruglezen en via deze link terugkijken.

Vanzelfsprekend vóór een inclusieve samenleving

“Vanavond bespreken we twee abstracte begrippen: diversiteit en inclusie. Maar voor mij is het ook een persoonlijke thema wat me raakt. Natuurlijk kan je alleen maar vóór een inclusieve samenleving zijn. En natuurlijk kan je alleen maar vóór een diverse samenleving zijn. En dat is Nederland al, en dat is Zwolle al. Ook onze fractie staat voor een inclusieve samenleving waarin je geboorteplek, je huidskleur, je achternaam, je beperking of op wie je verliefd wordt geen rol mag spelen in de kansen die je krijgt. Daarom overwegen wij om een motie in te dienen om de tekst van artikel 1 van de grondwet op de buitenkant van het stadskantoor en het stadhuis te plaatsen.

Misschien kunnen we onze ambitie ook omdraaien en de komende jaren er voor zorgen dat niemand in Zwolle wordt uitgesloten. En dat niemand zich uitgesloten voelt. Want ondanks dat het moeilijk is om zicht te krijgen op cijfers in Zwolle, dat gebeurd nog steeds. Gelukkig ligt er vanavond een ambitieus beleidsplan voor, waaruit ook blijkt dat we veel initiatieven op touw hebben gezet. En laat ik vooropstellen dat er niets mis is met de ambitie en de drie doelen in het beleidsplan. Ook het onderliggende doel om een beter beeld te krijgen van de situatie lijkt ons belangrijk.

Constructieve kritiek

Onze fractie is ook constructief-kritisch op het beleidsplan. Het lijkt erop dat het ook vooral een inventarisatie is van wat we met elkaar al doen. Wat ons betreft kan daar nog wel een tandje bij. Het kan beter. En ondanks dat D66 alle groepen even belangrijk vindt, zal ik vanavond de nadruk leggen op de regenboog. Dat vind ik spannend, maar ik ga het wel doen. Ik verwacht dat we de komende 3,5 jaar nog regelmatig zullen debatteren over alle andere mensen in het plan.
Zoals ik al aangaf, is het ook thema wat me persoonlijk raakt. Het raakt me omdat (als vrouw getrouwd met een vrouw) mensen me geen hand wilden geven toen ik trouwde. Het raakt me omdat ik niet op een school in Zwolle mocht werken. En het raakt me omdat ik – zelfs – in Zwolle moet nadenken over waar ik mijn kinderen naar school toe breng. Het kan én moet dus zoveel beter. Daarom neem ik vanavond een voorschot op drie belangrijke aandachtspunten voor de uitvoeringsagenda:

Investeren

1. Investeer in zichtbaarheid
Ik hoor u denken, maakt dat gaybrapad nou écht een verschil? Ja, dat maakt een verschil. We weten uit onderzoek dat kleine signalen bijdragen aan een gastvrije stad. Net zoals het ook uitmaakt dat er in Zwolle een Pride is. Ook zij hebben -net zoals het COC- met een minimaal budget gewerkt aan een driedaags Pride-evenement met een mooi resultaat en hoge opkomst! Uit de vele gesprekken die ik voerde blijkt ook dat er in Zwolle de wens voor een zichtbare ontmoetingsplek is in de stad. Dat leeft bij jongeren maar ook bij oudere mensen. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar voorlichting en training kan plaatsvinden. In hoeverre ziet de wethouder mogelijkheden tot een onderzoek naar een zichtbare ontmoetingsplek in de stad?

2. Investeer in beleid
In het Zwolse Stembusakkoord waar alle partijen haar handtekening onder hebben geplaatst staat nadrukkelijk: voer inclusief beleid. In de nota lezen we dat de gemeentelijke organisatie daarmee aan de slag gaat. Dat is mooi én we zijn benieuwd naar de concrete uitwerking. Onze fractie ziet beleidsmatig genoeg mogelijkheden om een stap harder te zetten. Gemeente Zwolle heeft namelijk ook vele subsidieafspraken met organisaties in de stad. Voor cultuur, voor welzijn en voor zorg. Uit het Regenboog-beleidsplan 2019- 2022 is er bijvoorbeeld ook ingezet op inclusief LHBTI+ werkgeverschap. In hoeverre is het mogelijk om de behaalde resultaten uit dit vorige Regenboogplan inzichtelijk te maken én inclusief LHBTI+ werkgeverschap op te nemen in subsidie-uitvragen?

3. Investeer in maatschappelijke Regenboog-organisaties
Voorzitter, we weten ook dat onder de Regenboog in Zwolle geen pot goud staat. In de begroting staat een kleine €20.000 per jaar gereserveerd, maar alleen als de gemeente gelden krijgt vanuit VWS. Dat betekent slechts een investering van 15 cent per inwoner. Voor een COC, voor een Pride en voor vele activiteiten. In hoeverre kijkt de wethouder naar mogelijkheden om ook via andere wegen extra gelden beschikbaar te maken voor deze organisaties?

Ter afsluiting: een jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik op de bres zou springen voor de Regenbooggemeenschap. Ik ben namelijk zoveel meer dan een lesbische vrouw. Maar misschien is dit één van de weinige kansen in mijn politieke leven om iets te betekenen voor mensen die afwijken van de norm. Daarom blijf ik zeggen: iedereen wil gehoord worden, iedereen wil gewaardeerd worden en iedereen wil gezien worden.”Ik hoor u denken, maakt dat gaybrapad nou écht een verschil? Ja, dat maakt een verschil. We weten uit onderzoek dat kleine signalen bijdragen aan een gastvrije stad. Net zoals het ook uitmaakt dat er in Zwolle een Pride is. Ook zij hebben -net zoals het COC- met een minimaal budget gewerkt aan een driedaags Pride-evenement met een mooi resultaat en hoge opkomst! Uit de vele gesprekken die ik voerde blijkt ook dat er in Zwolle de wens voor een zichtbare ontmoetingsplek is in de stad. Dat leeft bij jongeren maar ook bij oudere mensen. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar voorlichting en training kan plaatsvinden. In hoeverre ziet de wethouder mogelijkheden tot een onderzoek naar een zichtbare ontmoetingsplek in de stad?”