Meer duidelijkheid voor Zwolse kinderraad en kinderburgemeester!

Afgelopen jaar draaide de Zwolse kinderraad een succesvolle pilot. Aanleiding hiervoor was de motie van D66 die in 2018 opriep tot de organisatie van deze pilot. De kinderen en hun ouders zijn onlangs helaas in onzekerheid geraakt. Hoe en of de kinderraad zijn doorgang kan vinden, is namelijk nog onduidelijk. Dit terwijl de gemeenteraad tijdens de Algemene Beschouwingen afgelopen jaar instemde met de voortzetting van de kinderraad voor in ieder geval twee jaar. De gemeenteraad stemde tevens in met de installatie van een kinderburgemeester en het beschikbaar stellen van financiële middelen. D66 heeft daarom samen met de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld. Lees de gestelde vragen hieronder.

Schriftelijke vragen

“Naar aanleiding van onze motie (9 november 2018, D66) is er in 2022 gestart met een pilot voor een Kinderraad in Zwolle. In de werkgroep Inwonersbetrokkenheid is de Beslisnota ‘Voorstel Kinderraad en Kinderburgemeester’ besproken (september 2022). Het plan van realisatie in de Beslisnota is ingezet op een doorstart van de Kinderraad en het installeren van een Kinderburgemeester.

Onze fracties (D66 en GroenLinks) hebben verschillende zorgelijke signalen ontvangen van de huidige Kinderraad. Uit de signalen horen we dat de huidige Kinderraad geen status meer heeft en niet meer bij elkaar mag komen. Ze moeten per direct stoppen. Aan hen is verteld dat er in mei 2023 meer duidelijkheid over het vervolg komt. De Kinderraad was echter wel door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek over toegankelijkheid openbare ruimte voor BOSS. En ook in politieke debatten is meerdere malen naar de Kinderraad verwezen.

Via technische vragen hebben onze fracties ook begrepen dat er in Q2 2023 een plan komt voor de nieuwe Kinderraad en Kinderburgemeester. Terwijl in de beslisnota ‘Voorstel Kinderraad en Kinderburgemeester (september 2022) staat dat er op korte termijn middelen beschikbaar moeten worden gesteld om de Kinderraad en Kinderburgemeester te begeleiden en coördineren. De huidige Kinderraad is sinds februari 2022 zonder budget zijn begeleid. In de begrotingsbehandeling (november 2022) is er vervolgens akkoord gegeven op het voorgestelde budget.

1. Bent u op de hoogte van het feit dat de huidige Kinderraad per direct moet stoppen?
2. Hoe kijkt het College aan tegen het feit dat de huidige Kinderraad moet stoppen?
3. Bent u het met ons eens dat de huidige wijze van handelen t.a.v. de Kinderraad onwenselijk is en gevolgen heeft voor de motivatie van de betrokkenen: kinderen, ouders, betrokken organisatie(s) en begeleiders. Kunt u dit toelichten?
4. Kunt u een tijdspad, met processtappen aangeven t.b.v. het installeren van de Kinderraad?
5. Kunt u een tijdspad, met processtappen aangeven t.b.v. het installeren van de Kinderburgemeester?
6. Hoe kijkt de portefeuillehouder aan tegen een mogelijke overbruggingsperiode tot mei 2023 ook in combinatie met het beschikbare budget zoals beschreven in de beslisnota?”

Beantwoording

We kijken erg uit naar de beantwoording van onze vragen aan de wethouder.